Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

3 ARALIK 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Çiller Bonn'a gidiyop • BERLİN (Cumhuriyet) - Başbakan Tansu Çiller onümûzdekı pazartesı akşamı geç saatlerde ıBonn'a gıdecek Hukümet Isozcüsu Herbert Schmüllıng basına yaptığı açıklamada, Çiller ıle Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl arasında salı gunü ıkı saatlık bır goruşme .planlandığıru, goruşmede Turkıve'nın Gumruk Bırhğı'ne alınmasıyla ılgılı konulann ağırlıklı olarak ele alınacağinı bıldırdı Çıller-Kohl göruşmesınde Alman-Turk ılışkılen ve Ortadoğu ıle Bosna'dakı banş çabalannın da gundeme getınlecegı belırtıldı Atina'da BAB kavgası • ATİMA(AA)- Yunanıstan'ın. Batı Avrupa Bırlığı (BAB) tarafından kurulan Avrupa ve Akdenız Ordulan'na alınmaması, Atina'da hûkumet ıle muhalefet arasında soz düellosuna neden oldu Ana muhalefet partısı Yenı Demokrası'nın başkan yardımcısı ve mılli savunma eskı bakanı Yanıs Varvıçıotıs, Yunanıstan'ın, Eurofor ve Euromarfor ordulanna katılım ıçın yaptığı başvurunun reddedılmesını "Yunanıstan'a ındınlen ağır bır tokat" olarak nıtelendırdı ve hükumetı ulkenın ıtıbannı zedelemekle suçladı Jaffna ele geçti • COLOMBO (AA) - Sn Lanka'da hukümet 'bırlıklennın aynlıkçı Tamıl genllalannın "kalesı" durumundakı Jaffha'yı ele geçırdıklen bıldınldı Asken sözcu Sarath Munasınghe, Jafrha'ya ele geçırmek ıçın düzenlenen operasyonun sona erdığını ve kentın kontrolunun tamamen ele geçınldığını so>ledı Sozcu. kentı almak ıçın Jaffha'nın guneyınden ve kuzeyınden saldıran \e ordu bıriıklennın bu sabah kent merkezınde buluştuklannı kaydettı Fransa'run Nantes kentindeki öğrenci vürüyüşünde çıkan olavlarda bir polis de varalandı. Fransa'yı 10 gündür felç eden grevler yayılmaya devam ediyor Juppe hükümeti sertleşiyor MtŞEL PERL1Y1AN PARİS - Fransa vı bır haftavı aşkın suredır felç eden gre\ ler ve oğrencı protestolan Alain Juppe hukumetını guç durumda bırakısor Hukümet, grevlenn devam etmesı halınde sjrket- lenn ışten çıkartma yoluna gıdebıle- ceklerı uvansındabuîundu Dunku Le Parisien gazetesıyle RTL radvosunun ya>ımladığı bır kamuoyu yoklaması. Fransızlar'ın yaklaşık uçte ıkısının grev hareketını destekledığını ortavakoydu Yaklaşik lOgundurtren merro v e otobusten voksun olup taban tepmelenne karşın Fransızlann çogun- luğunun soz konusu gre\ evlemlerıne şımdılık sıcak bakması burada hayret- le karşılandı Bu arada ıktıdar, bütçe bakanı ve hukümet sozcusu Alain La- massoure aracılığıyla "Dhaloga açık okhığunıT açıkladı Lamassoure. ayn- ca grev lerın uzatılması halınde soz ko- nusu eylemlenn ardında polıtık neden- ler bulunabılecegını ustü kapalı bır şe- kılde ıhsas ettı Boylesıne bır hava ıçınde sağ hükü- metın ortaklanndan De Gaulle'cö Cumhuriyet İçin Birlik (RPR) Partı- sfnın grev cılere karşı çıkacak komıte- lerkurulması ıçın yandaşlanna yol gös- terdığıne ışaret edılıvor Kımı yorum- cular. başkanlığının grevlenn onumuz- dekı gunlerde bıtmesıne ıhtımal ver- medığını one sürerken hükumet başka- nı Alain Juppe'nın. sosyal Mgorta re- formundan en kuçuk bır avnntıjı bıle çıkarmadandıvaloğusalık verdığını ve ılensmı bekledığını ıfade ediyor Ken- dısının bugun v eya hafta ıçınde konuş- ması beklenıyor Ulaştırma Bakanı Bernard Pons ıle grevcılerın gerçek- leştırdığı ılk goruşme hıçbırsonuca va- ramadı Şu anda demıryolları SNCF, merro \ e otobûs ıdaresı RATP. eylem- lennı surduruyor Greve katılacaklar arasında kamyon şoförlen. uçak kabın personelı, France Telecom, Elekrnk- Gaz Idaresı. devlet memurlan. banka memurlan. kımı saglık personelı var Postacılar da ev lenılennı surdutmekte ABD BASKANI, AVRUPA TURUNU SURDURUYOR Bill Clinton bugün Ispanya'da Dış Haberler Servisi- Avrupa turu kapsamında dun Almanva'vı zıvaret eden ABD Başkanı Bill Clinton daha sonra, Av rupa-Amerıkan zırvesıneka- tılmak uzere lspanva'nın ba^kentı Mad- nd'e geçtı Başkan Clinton. bugun yapılacak Avrupa-Amenkan zırvesınde Avrupa Bırlığı donem başkanı İspanya Başba- kan! FelipeGonzalesve AvTupaKomıs- yonu Başkanı Jacques Santer ıle bır ara- ya gelecek Zırvede. Bosna ve Ortado- ğu banşının yanı sıra ınsanı yardım. te- ror. tıcan sınırlamalar konulan ağırlık- lı olarak goruşulecek Avrupa-Amen- kan zırvesınde aynca Atlantığe kıvısı olan ulkeler arasında genış kapsamlı bır antlaşma ımzalanması beklenıyor ABD Başkanı Bill Clinton Vİadnd'e gıtmeden once dun sabah Av rupa gezı- sının üçuncu durağı olan Almanya" nın Ramsteın kentıne gıderek temaslarda bulundu Almanya Başbakanı Helmut Kohl ta- rafından karşılanan Clinton \e eşı Hil- lary, Baumholder asken ussune gıderek Bosna-Hersek'e gondenlen NATOgu- cunde gorev alacak Amenkan askerle- nnı veaılelennı zıvaret ettı Dort saat suren bu zıvaretı sırasında Clinton. askerleremoraİverdı Clinton. askerlere ve aılelerıne hıtaben yaptığı konuşmada. nskı en aza ındırebılmek ıçın ellerınden gelenı vaptıklannı soy- leyerek kendılenne saldınlmaM halın- de karşılık verebıleceklennı belırttı Bosna'ya îlk birliği lngîltere gönderiyor Banşı uygulama gücüne bağlı öncü birlikler pazartesi yola çıkıyor Dış Haberier Servisi - Bosna'da ko- nuşlandınlacak NATO gucu çerçeve- sınde gorev alacak ılk asken bırlık pa- zartesı gunu Ingıltere'den yola çıkı- yor 56 Ingılız askerınden oluşan on- cu grubun Hırvatıstan'ın Splıt kentı- ne gıdeceğı belırtılıyor Bu arada ABD Başkanı Bill Clin- ton, bolgede görev alacak NATO as- kerlenın v erleşı m pianlannı resmı ola- rak onayladığını bıldırdı Avrupa ge- zısının üçuncü durağı olarak Alman- ya'da bulunan Clinton. ılk bırlık- lenn 24 ıle 36 saat ıçensınde Bos- na'va ayak basacağını duyurdu Amenkan askerlennın keşıf he- yetı başkanı Albav John Brown. Bosna'nın kuzey doğusundakı Tuzla kentınde gorev alacak as- kerlenn ışının kolay olmayacağı- nı soyledı ABD Ordusu Zırhlı 1 Tumen Komutanı Albay Brown. bolgede üç gun ınceleme yaptıktan sonra gazetecılenn sonılannı yanıtlar- ken Tuzla ve çevTesının "çokteh- likeli" bır bolge olduğunu belırt- tı Bolgede pek çok kışının goruş aynlıklannı sılah yoluyla çozdu- ğünu ıfade eden Brow n "Her yer- de mavınlar \ar. Bu işi zorlaştın- vor. Yollann durumu çok kotu. Üs- telik kış mevsimi. \ncak zor bir iş sözkonusu olmasav dı, Zırhlı I. Tu- meni göndermezdik" dedı Gaze- tıcılenn Tuzla'nın 60 kılometre güneydoğusundakı Zenıca ken- tınde çok sayıda Müslüman ülke- den gelmış gönullu mucahıtlenn bulunduğunu ve bu kışılenn bır tehlıke oluşturup oluşturmadığını sormalan uzenne Albay Brovvn "Mıicahitler, diğerlerinden daha fazJa bir risk unsunı taşımıwrlar" şeklınde yanıt verdı DFOR'a onay N ATO nun Bosna'da gorev ya- pacak 60bın kışılık NATO Uvgu- lama Gucu'nun (IFOR) yerleştı- nlmesı planını geçıcı olarak onay- ladıSı bıldınldı Bruksel'de 16 NATO üyesı ul- kenın buvukelçılennın katıldığı NATO Konsevı'nın oncekı gun geç saatlere kadar suren toplantı- sında alınan karara gore müttefık ulkeler. yerleştırme planının ay- rıntılan uzerınde anlaşmaya vardılar Bır NATO sozcusu. toplantıdan sonra >aptığı açıklamada. onaylanan operasvon planının gelecek salı gunu Brüksel'de yapılacak NATO Dışışlen ve Savunma Bakanlan toplantısında ele alınacağını kaydettı NATO, planın onaylanacağının sın- yalını bolgeye oncu bırlıklenn gonde- nlmesı karanyla oncekı gun oğle sa- atlennde uye ulkelenn daımı temsıl- cılennden oluşan Konsey toplantısın- dan sonra yapılan yazılı açıklamada vermıştı Buna göre oncü bınmlenn 2 bın 600 askerden oluşacağı, genelkur- may merkezı ve tojıstık yerleşımlenn tespıtı ıçın çalışacaklan. banşı u>gu- lama kuvvetının suratlı bır şekılde ula- şım ve yerleşımlennın ön hazırlıkla- nnı yapacaklan belırtılmıştı Açıklamada, söz konusu bınmlenn NATO yönetım ve komutasında bulu- nacaklan ve BM Banş Gucu ıle yakın ılışkıde kalacaklan kaydedılmıştı Solana'nın geçmişi sorun yarattı NATO genel sekreterleri kronolojisi Javier Solana Ispsnya VVilly Claes Belçrka Manfred Wörner Almanya Lord Carrington lngîltere Aralık 1995 — Ekım 1994 Temmuz 1988 Hazıran 1984 Joseph Luns Hollanda Ekım 1971 Manlıo Brosıo 1964 kalya DırkStikker Nısani96i Hollanda Paul-Henri Mayısi957 Spaak Be/pfta Lord Ismay /ngütere Mart195£ AFPgraflr Dış Haberier Servisi - Yenı NATO Genel Sekreten olarak seçılen İspanya Dışışlen Bakanı JavierSolana. ABDyonetımınden destek alırken bazı Amenkalı senatorler Solana'nın geçmışte "!NATO karşrtı'" ol- masından dolayı endışelı olduklannı bıldır- dıler ABD Senato çoğunluk lıden Robert Doleve Dışışlen Komısyonu'nun aşın mu- hafazakâr başkanı Jesse Hehns'ın de ara- lannda bulunduğu bır grup senatör, ABD Başkanı Bill Clinton'a bır mektup gönde- rerek bu endışelennı ıfade etrıler Senator- ler mektupta. Solana'nın ülkesıntn 8O'lı yıllarda NATO'ya gınşıne şıddetle karşı çıkanlar arasında bulunduğu \olundaki ha- berlen duyduklannı ve bundan rahatsız ol- duklannı belırttıler Mektupta "tspanya Sosyalist Partisi ile dönemin SSCB hükü- meti arasmda. sosvalistlerin iktidara gel- mesi durumunda tspama'nın NATO'va uve vapılmaması için \anlan anlaşmanın mimarianndan birinin Solana oMuğu çe- şitli haberlerde >er alnor" denıldı Senatorler. Bosna banş anlaşmasının uy- gulanması ıçın bu ulkeye ABD yonetımı- nın asker gondereceğı sırada NATO'nun "göven mektubunda soru işaretlen"" bulu- nan bır kışı tarafından >onetılemeyeceğı- nı ıfade etrıler ABD Dışışlen Bakanı, Ts- panyol meslektaşı ıçın "Bosna banşı \e NATO'nun genişlemesi için çalışmalanmı- zı surdurdüğümüz bu onemli dönemdc it- tifakı vönlendirecekgûceve lideıiiközellik- lcrine sahip olduğuna inanıvorum*' dedı Biz Biz, Halkımız ve liderimizle bir bütünüz. Dünyadaki DEGIŞIME ayak uydurmak istiyoruz. GELECEGE dönük aydınlık yüzümüzle: Cesuruz, kararlıyız ve dürüstüz. Güç odaklarına karşı miicadele ettiğimiz için karalanıyoruz. Fakat asla yılmıyoruz. Terörle mücadeleyi kazanıyoruz, ekonomiyi de BİRLİKTE diize çıkaracağız. DEGİŞİM programımıza, Halkımızın EVET oylarıyla onay istiyoruz. DYP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog