Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! MLAK BANKASI 72. Yl SAYI25624 / 25000 TL (KDViçinde) Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla " ^ EMLAK BANKASI KURUCUSU: YUNUS NADİ {1924-1945', BAŞYAZARI: NADİR NAOİ (19*5-1991) DYP'li küskünlerin ilk hedefi, Seçim Yasası'nı değiştirip ardından Başbakan hakkmda gensoru vermek Çjfler'e Yüce EMvatı tehdidi 3İVUUK1995MZM • DYP'li küskünler. Meclis'in yann yapılacak olağanüstü toplantısında Seçim Yasası'nda değişiklik yapılmasını başarırlarsa, ardından Çillerin malvarlığma ilişkın savlar konusunda gensoru açılmasını gündeme getirecekler. Gensoru için imza toplamaya başlayan küskünler, diğer partilerden ve bağımsız milletvekillerinden destek anyorlar. • DYP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşar Dedelek, gensoru hazırlıklan ile ilgili olarak "Hükümeti düşürebiliyorlarsa buyursun düşürsünler" dedi. ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık ise küskünlere acele etmemeleri çağrısında bulunarak "Çiller'i düşürmek için acele etmesinler. Biz, 24 aralıkta milletle kendisini düşüreceğiz" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Başbakan TansuÇiller'eyö- nelik ittifaklarını genişletmeye çalışan DYP'li küskünler. olağa- nüstü toplanacak TBMM'de ya- nn Seçim Yasasf nın ve seçim ta- rihinin iptal edilmesi hedefini gerçekleştırirlerse. ikinci adım olarak Çiller'i Yüce Divan'a göndermeyi tasarlıyorlar. DYP'li küskünler, "Arük ipler koptu. Ya biz, yao" görüşünü savunurken. DYP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşar Dedelek. gensoru hazırlıklan ile ilgili "Hükümeti düşürebiliyorlarsa. buyursun dü- şürsünler" dedi. ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık ıse küs- künlere acele etmemeleri çağn- sındabulunarak, "Çiller'idüşür- mek için acale etmesinler. Biz, 24 aralıkta milletle kendisini düşüre- ceğiz" diye konuştu. DYP'li küskünler. TBMM'nin yann yapılacak olağanüstü top- İantısında Seçim Yasası'nda de- ğişiklik yapılmasını başanrlarsa, ardından Çiller'in malvarlığma ilişkin savlar konusunda gensoru önergesi verecekler. Gensoru önergesi için imza toplamaya başlayan küskün- ler. diğer partilerden ve bağımsız mil- letvekillerinden destek anyorlar. An- kara'da bulunmayan diğerpartilere üye miiletvekıllenne telefonla ulaşmaya çalışan küskün DYP'lilere. devlet ba- kanları Coşkun Kırca ve Münif İsla- moglu'ndan sonra, Milli Savunma Ba- kanı VefaTanır'ın da destek verdiği öğ- renildi. TBMM Adalet Komisyo- KÜSKÜNLER MECLİS t TOPLAMAK İÇİN KULİS YAPIYOR 150 kişi gerekliANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasanın 93. maddesinde öngörülen 90 imzayı fazlasıyla bularak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran küskün milletvekilleri. yann Meclis'i toplayabilmek için 150 kişiyi bulmak zorundalar. Küskünler. Meclis toplantı yeter sayısı olan 150"yi bulamazlarsa Meclis'i toplayıp çalıştıramayacaklar. Küskünler. Seçim Yasası'nın iptali ve seçim tarihinin ertelenmesi için başlatılan ı*irişime DYP ile birlikte ANAP. CHP. RP*ve DSP yönetimlerinin destek vermemesi nedeniyle yann Meclis'i toplamakta güçlük çekecekİer. Ancak DYP. ANAP. CHP, RP ve DSP'nin seçilebilecek yerlerden aday gösterilen milletvekilleri ve grup yönetimlerinin, yann Meclis'te hazır bulunarak genel kurulun toplanması durumunda seçim yasasının iptalinı engellemeye çaiışacaklan bildirildi. Meclis'in toplanması ve seçim yasası ile ilgili öneriyi karara bağlamasından sonra küskünlerin hazırladığı. ANAP ve RP"nin de desteklediği Başbakan hakkındaki gensoru önergesinin görüşülebilmesi için Meclis'in çalışmalannın devamı yönünde ayrı bir karar daha alınması gerekiyor. Bu karann alınması durumunda ise gensoru önergesinin kabul edilme olasılığı çok daha yükselecek. Çünkü Çiller hakkındaki gensoruya DYP'li küskün milletvekilleri yanında ANAP ve RP de tam destek veriyor. Bu gensoruya BBP, bağımsız milletvekilleri ve DSP ile bazı CHP'lilerin de destek verebileceklen bildirildi. Gensorunun kabul edilerek hükümetin düşürülebilmesi için, kabulü yönünde 226 oy kullanılması gerekiyor. nu'nda dün yine toplanan küskünler. daha sonra TBMM Başkanı IsmetSez- gin'i ziyaret ettiler. Küskünler. Sez- gin'den yannki genel kurulda. toplantı yeter sayısı bulunamaması durumunda. toplantı yeter sayısı bulununcaya ka- daroturumun sürmesini istediler. ANAP'lı ve CHPli milletvekilleri- nin bazılannın kendilerini destekledik- lerini anımsatan küskünler, şunlan söy- lediler: "Eğer bu iki partiye üye millet- vekileri verdikleri sözleri tutarlarsa. Se- çim Yasası'nda değişiklik öngören yasa teklifimizi Meclis'ten geciririz. Bizim için artık bu yotdan geriye dönüş >ok. Ardından Çilİer'le ilgili gensoruyu gün- deme getiririz. Daha sonra bu iş Çiller'i Yüce Drvan'akadargötürür.Sayın Çil- ler'i artık. bir daha bu kadar köşeye sı- kışmış bir şekilde yakalay amav ız." DYP Merkez Karar Kurulu üyesi. parti içindekı Demokrat Atılım Hare- keti İcra Komitesi Sözcüsü Nurullah Aydın da. olağanüstü kurultay için ge- rekli çalışmalann başlatıldığını belirte- rek. "Türkiye'yi bu Alibaba Çiftli- ği'nden kurtaracağız. Milletvekilleri- nin 4 aralıkta (yann) Meclis'e geimele- rini istiyoruz. DYP, Türkiye demokra- sisinin çimentosudur. Ancak. bu çimen- toyu çamurlaştırdılar. Bu zihniyetten kurtulmak için herkesin birteşmesi ge- rekir" diye konuştu. Dedelek ise küs- kün milletvekillerinin hükümete yöne- lik gensoru önergesi hazırlıklanyla il- gili olarak. -Düşürebiliyorlarsa.buyur- sun düşürsünler" dedi. Küskünlerin tamamen kişisel çıkar- lan nedeniyle Meclis'in toplanması için çabaladıklannı savunan Dedelek, "Küskünler, eğer seçilebilecekleri yer- lerden aday olsalardı. bu öneriyi yeni- • Arkası Sa. 6. Sü. 1 'de 24Aralık 1995pazargünü yapı- lacak milletvekili genel seçimleri öncesi Cumhuriyet yazurları ve muhabirleriyurtiçinde ve yurtdı- şında seçmenin nabzını tutuyor. Hikmet Çetinkaya. Dinç Tayanç, Mııstafa Balbay, Mustafa Ekmekçi. Deniz Sonı. Erdal Atabek, Ataol Behramoğlu. Aydın Engin, Oral Çahşlar, Işık Kansu, Doğcın Akın, Yılmaz Gümüşbaş, Serdar Kızık, Çetin Yiğenoğlu. Se\im Ertemur, Halil Nebiler, Gündüz tmşir, Mivase flknıır, Ayşe Yıldınm, Türey Köse, Dürdane Kocaoğiu, Asuman Abacıoğlu. C'mit Otan, Merih Ak, Ergün Aksoy, L'fuk Tekin, Samih Azmi Ezeı: Ziya Aksoy ve Bülent Ece\it seçimlere katılacak siyasi partilerin tansiyonunu ölçüyor... Londra 'da Edip Emil Öymen, Washington da Fuat Kozluklu. Moskovada Hakan Aksay, Paris'te Misel Perlman. Berlin de Güner Yiireklik. Köln de Deniz lncediken, Essen de Gıirav Öz, Briiksel de Sedef Koray, Yiicel Top. Stockholm de Gürhan Uçkan. Ziirih 'te Emine Ersin yurtdışındaki Tiirk seçmenlerin siyasi tercihini değetiendiriyoı: \ BAYKAL Bunalım GB'yi etkiler 5. Sayfada HADEP Menzir'e gövde gösterisi 5. Sayfada İŞÇİ PARTİSİ Yaş ortalaması 39 4. Sayfada BİRLEŞİK SOL Yeni parti kuruluyor 4. Sayfada MHP Kurt kurdu ısınyor 4. Sayfada İŞ DÜNYASI Seçimler mutlaka yapılmah 7. Sayfada BORSA Gözler Meclis'teki küskünlerde 9. Sayfada GENEL KURL'L Türk-îş'te saflar tutuluyor 3. Sayfada tSTANBlT, BANKÂSI RAPORU: Kaıııllaıv Özer Çiller aleyhinde • Servet Komisyonu'nun hazırladığı ek raporda, Istanbul Bankası'nın batışı ve Ziraat Bankasf na devri ile ilgili olarak Özer Çiller hakkmda ciddı 'iddialar ve deliller" olduğu ve bu olay araştınlmadan Çiller ailesinin aklanamayacağı öne sürüldü. Kadın yönetmene ölüm eımi Fransa Hükümet grevcilere sertleşiyor • Fransa'da hayatı felç eden kamu çalışanlannın grevleri ve öğrenci boykotlan hükümeti zor durumda bırakıyor. Alain Juppe hükümeti, grevlerin devam etmesi halinde şirketlerin işten çıkartmalara başvuracağı uyansında bulundu. Le Parisien gazetesinin yayımladığı bir kamuoyu yoklamasına göre Fransızlann üçte ikisi grevleri destekliyor. • //. Sayfada DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA -TBMM Liderler ve Yakınlannın Malvarhklannı Araştırma Komisyonu'nun mu- halif üyeleri tarafından hazırla- nan ek raporda. "İstanbul Ban- kası'nın batışı ve Ziraat Banka- sf na devri ile ilgili olarak Özer Uçuran Çiller hakkmda ciddi şa- ibe, iddia ve delillerin mevcut ol- duğu" belımldı Raporda, İstan- bul Bankası'nın Başbakan Tan- su Çiller ile eşi Özer Uçuran Çil- ler'e ait 12 ayn şirkete ne za- man. ne miktarda kredi ve temi- nat mektubu verdiğinin ve bun- lann akıbetinin ne olduğunun mutlaka araştınlması gerektiği v urgulanarak "tstanbul Banka- sı ve iddialar tümüyle araştınl- madan Çillerler aklanamaz. ak- sine üzerlerindeki şaibe daha da artar" denildi. 11 kişilik servet komisyonu- nun 5 DYP'li üyesi tarafindan • Arkası Sa. 6,Sü.3'te • Çadlı kadın yönetmen Zara Mahamat Yacoub, kadınların sünnetini konu alan "Dilemme au Feminin" (Kadınlık tkilemi) adlı belgesel film nedeniyle, Çad'ın "Yüksek lslam Konseyi'" ile başkent NTDjamena'nın Büyük Cami'sinin başimamı tarafından "katli vacip" ilan edildi. Yacoub ve filmde başrolü oynayan 10 yaşındaki kız saklanarak yaşıyor. GÜRHAN UÇKAN 'CumarteSİ anneleri'ne destek Kavıp ailekt inin her cumartesi günü Galatasaray'da gerçekleştirdikleri oturma ev- lemine dün DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katılarak destek verdi. Her hafta olduğu gibi saat 12.00'de Galatasaray Lisesi önünde oturmava başlayan kayıp aileleri, kavbolan yakınlannın posterierini taşıya- rak kayıplann bulunmasını istedi. 21 ekimden bu yana kayıp olan Düzgün Tekin'in annesi Elif Yüksel ve babası \eli Tekinin yanına oturan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Düzgün • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) STOCKHOLM - Çadlı ka- dın yönetmen Zara Mahamat Yacoub da fetvalı sanatcılar listesine alındı. Belgesel film- ci Yacoub'un "suçu". hem- cinslerinin "sünnet edilmesi" konusunu beyazperdeye aktar- mış olması. Bu insanlık dışı canavarlığı "Dilemme au Fe- minin" (Kadınlık Ikilemi) ad- lı belgesel filmiyle gözler önü- ne seren Yacoub. Çad'ın "Yüksek İslam Konseyi" ile başkent N'Djamena'nın Bü- yük Çami'sinin başimamı tara- fından "*katli vacip" ilan edil- di. Bu fetvanın çıkanldığı 15 ekimden beri gerek Zara Ma- hamat Yacoub. gerekse filmde başrolü oynayan 10 yaşındaki kız saklanarak yaşıyor. "Dilemme au Feminin". Burkina Faso'daki Qugado- ugou. Kanada'daki Montreal • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de SL LKER: Sendikacı yazar 76 yaşındaydı. Kemal Sülker öldü 6. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Karar HaftasL.. TBMM Başkanı ismetSez- gin'in, DYP'li küskün millet- vekillerinin başı çektiği 93 im- zalı dilekçeyi dikkate alarak Meclis'i yann toplantıya çağır- ması, yeni beklentileri berabe- rinde getirdi. Seçim süresi hertürlü "bek- tenmedik" karan beraberinde getirdiği için, Meclis'ten seçi- min iptali yönünde bir karar çıkma olasılığını kimse gözar- dı edemiyor. Kısacası,"We olur" sorusu- na yanıt, "Her şey olur" biçi- minde özetleniyor. Bu belirsizlikte nelerin etki- si var? Birincisi, parti liderlerinin "altta kalmama "telaşının. Bü- tün partiler aralıkta seçimlerin doğal koşullar gereği çok zor olduğunu bildiği halde birbi- riyle yarış edercesine seçim istediler. Erken genel seçime tüm partilerin evet demesinin ar- dından seçim yasası günde- me geldi. Yasa, demokratik katılımı sağlama kaygısından çok, ya- sa yapma gücünü elinde bu- lunduranlara daha fazla ola- nak sağlama mantığına daya- nıyordu. Küçük partilerin büyüklere muhtaç duruma düşürüldüğü yasanın demokratik ofmadığı- nı pekçok kişi kabul ediyordu, ama Meclis'te parmakların çoğunluğu "evet" yönünde • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9 'da Yüzyılın sinemacısı BergmanGUNDEM MUSTAFA BALBAY • Sinemaya başladığı gün- den bu yana 50 yıldır gün- demde olan ünlü Isveçli yönetmen tngmar Berg- man, hayalle gerçeği ola- ğanüstü ustalıkla verdiği gizemli atmosferli filmle- rinin çoğunun senaryosu- nu kendisi yazdı. Geneliik- le aynı görüntü yönetme- ni. aynı yapımcı ve oyun- cularla çalıştı. • 1957'deçevirdiği "Ye- dinci Mühür", ortaçağın karanlık ve gizemli at- mosferinde, yaşamm ve ölümün sırnnı çözmeye çalışıyordu. Vergi kaçır- makla suçlanınca ülkesi- ni terk etti. 1978'de Is- veç'egeridöndü. "Fanny ve Alexander"dan sonra sinemayı bıraktığını açık- ladı. • CUMHURİYET DERCİYİ İSTEMEYİ UNUTMAYINIZ Cumhuriyet ve Medya Söze, "25yıllıkCumhuriyetokuru" olduğunu vurgulaya- rak başladı. Böyle başlayan okur telefonları geneüikle ga- zetedeki bir eksikliği ya da bir konunun işleniş biçimini eleştirerek devam eder. Ben de benzer bir durum bekliyordum. Yanılmışım. Eğitim emekçisi okurla diyaloğumuz şöyle devam etti: - Bana iki ay izin verir misiniz? v ._ . "Anlamadtm..." - İki ay diyorum, izin... "Ne izni?" • Arkası Sa. 6,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog