Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla EMLAK BAN 72. Y l SAYI 25650 / 25000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU YUNUSNMI (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945 1991/ 29MMLK1999CUMA Memurlar ne kadar emekli maaşı alacak? YILMAZ ŞİPAL'in hazırladığı listeler yarın Cumhuriyet'te • SINEMA Yılmaz Güney belgeseli • 15. Saıfada • AÇLIK 800 milyon insanın dramı • Arka Sayfada PARA PIYASALARI BORSA Dun 39 520 71 Oncek 40 720 76 DOLAR Dun 61250 Oncekı 62 500 MARK j ALTIN Dun 43 250 OnceK 44 000 Dur 762 000 Oncek 780 000 Dövizde yalan rüzgârı • S. Sayfada Yeni hükümetin önü açılıyor Zamlanı pam dayanmaz• Seçımler nedenı> le 6 aydır ertelenen KİT zamları \uksek oranlarla arka arkaya de\re>e sokulınor Oncekı gun akaryakıt urunlenne yuzde 25 Tekel urunlenne yuzde 15. posta ucretlerıne >uzde 100'e \aran oranlarda yapılan zamlann ardından, dun de şeker fıyatları yuzde 12, Ankara'dakı doğaigaz fıyatlan da yuzde 9 1 oranında arttırıldı • Seçımlenn ardından yenı hukumetten beklenen zamlar \e pıyasalarda ocak ayı ıçın tahmın edılen devaluasyonun, koalısyon ıçın pazdrlıklar surerken arka arkaya devreye gırmesı, kurulacak >enı koalısyonda da bulunma olasılışı olan Başbakan Çıller'ın "yenı hukuınet ıçın yol açtığı" yorumlanna neden oldu • 9. Sayfada Ege'de Türk F-4'ü düştü • Mıdıllı a<,ıUannda dıişen uçakîa bulunan Pılot Yuzbaşı Kıral kurtanldı Pılot Tegmen Karaburun aranıvor Yunan uçaklarımn Turk F-4 unu tacız ettıklen ıddıası Turk kavnaklan tarafından doürulanmadı Demirel ve Denktaş, GB'ye üç gün kala Ankara'dan dünyaya deklarasyon yayımladı Kıbns'a tam güvence ATİ\VVNKARA(Cumhu- ri>et) - Turk Hiva Kuvvetle- n ne baglı bır F-4 savaş ut,ağı, Ege Denızı nde Mıdıllı Adası açıklannda du^tu Du^meden once uçaktan atlavan Pılot V uzba^ı Oğuz kıral \ unan he- fıkopterlen \<. vnav l nin gırışımı sonucıı kurtanldı Pılot Teğmen 41fuğ Karabu- run u arama çalı^malanna ıse devam edılıyor ^unanı^tan Mıllı Sa\unma Bakanlıgı ndan edınılen bılgı- • Arkası Sa. 19, Su. 1 'de DÜNYAYA MESAJ • Cumhurbaşkanı Suleyman Denıırel. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ıle ortak deklarasyon yayımladı Turkıye. ada ıçın en ust duzeyde sıyası \e ekonomık guvence \enrken Demirel, GB'ye geçışın KKTC ıle ılışkılerı gevşetemeyeceğmı, ABD'nın sınırlamaya çalı^tıgı Turkıye'nın adanın butunu uzenndekı garantorluğunun sureceğını \urguladı Denktaş da "tanhı" olarak nıtelendırdığı deklarasyonla dunyaya yanıt \erıldığını, "KKTC'ye en buyuk hedıyemn sunulduğunu" açıkladı ANKARA-\TtlVA HATTI • KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş anıden Ankara'va gelırken. Kıbns Rum Yonetımı lıden Glafkos Klerıdes de yıne aynı gun Yunanıstan'a gıttı Denktaş, Kıbrıs konusundakı endışelennm, tarıhı olarak nıtelendırdığı Ankara-KKTC ortak deklarasyonuyla gıderıldığmı açıkladı Cumhurbaşkanı Demirel. Rum Yonetımf nın AB'ye kabul edılmesı olasilığı dıkkate alınarak KKTC me\zuatının bırlık ıle uyumiu hale getırılmesı yonunde çalışmalar yapıldığına dlkkat çektl • //. Sayfada MGK DE1N ÇİLLERE UYARI • Mıllı Guvenlık Kurulu'nun. KKTC konusunda odun \enrtutum ıçıne gırılmesı \e A\rupa Bırlığı ıle yılbaşında gerçekleşecek gumruk bırlığı karşılığında Rum Yonetımfnın tam uyelık surecının başlatılmasına goz yumulmasına karşı Başbakan Tansu Çıller'ı uyardığı oğrenıldı KKTC Başbakanı Hakkı Atun, Turkıye'nın mart ayında sunduğu serbest tıcaret anlaşmasını ongoren belgeyı, KKTC yerıne yalnızca "Kıbrıs" ıfadesı taşıdığı ıçın gen çevırdı \e "Ben boyle bır belgeyı yırtar atarım" dedı Wll.Su\fudu Yıimaz, Çifler'in restini gördü VNAPIidenvlegoruşen Bulent EcevitMesu^ ılma/'ın, başba- kanlığın kendısıne \enlmesim istediğinı. ancak bu konuda ısrar- lı olma\acağını so\lediğıni beürttı. (Fotograt RIZ \ EZER) \\K\RA(CumhurivetBuro- su)- \\AP Genel Baskanı Me- sut \ ılma/ Başbakan Tansu (, ık ler m AN\P D^ı P DSP lıuku nıetıne vana^mavarak "\\AP- DSP hukumetı kurulsun, dışarı- dan desteklenz** restını gordu Vılmaz Lcevit e disarıdan des- teklı ANAP DSP koalis\onu onenrkcn Çıllerden D\ P ara- tılıg!\la verdıtrı sozu rııtarak bu formule de>tek vermesını ı^tedı ANAP lı- den bunalımın a^ılamamaM durumunda "masonluk" gıbı ıddıalarla kendisını hedef alan RP nın scçımdcn oncekı "iftiralan'" ıçın ozurdılemesı ko^uluvla bu partıvle dc koalısvon gorusme<>ı yapobıleceklerını açıkladı RP vonetımı Vılnıaz ı "resmen" masoıılukla suçlamadıgını açıklavarak go- ruşme ıstemını ortava ko\du DSP lıden Bulent Eı.evıt dun saat 14 00 te \1esut N ılmaz ı partı genel merke zındekı nıakanıında zı\aret ettı '» ılmaz • Mesut Yılmaz, ANAP ve DSP'nın azınlık hukumetı kurması yonundekı oneriMiıı Bulent Ece\ıt"e ılettı Yılmaz. Çıller'den, verdığı sozu tutarak azınlık hukumetıne destek olmasını ıstedı ANAP lıden. bunalımın aşılamaması durumunda seçımden oncekı 'ıftıralan' ıçın ozurdılemesı koşuluyla RP ıle de koalısyon goruşmesı yapabıleceklennı açıkladı Ecevıt ı karsılamak uzere bınanın kapisın- da beklerken gazetecılerın "DV P, DSP'\e kapılan kapatti. Şinıdi ne \ apacaksınız !"-,o- rusuııa "Kapılan zorla)acağız" >anıtını verdı ikı lıdcrvaklaşık 1 saatbaşbaşa sûren gö- ru>meden sonra ortak bır basın toplantısı duzenlendı Ecevıt seçımlerden sonra bek lenenın aksine Mya^al ve ekonomık bunalı mın ağırlasarak devam ettığıııı sovledı 1996da>a>anacak sorunlar dıkkate alındı mnda DYPveCHP nın 1996 nınsorumlu- luğundan kurtulmak ıçın aı.ele erken •-eı.ınıegıttıgının anla>ıldı- gıııı aıılatatı Fcevıt Turkıve nın 24 ıralıktan daha agır bır buna- lımlj kar>ı kar^ı>a kalmasının sorunılulugunun koalı>von or- taklarında bulundugunu vurgu- ladı Ece\/t luıkumet bunalımı- nın a^ılına^ının en makul \olu- nun D>P-A\-\PveCHP huku- metı oldugunu bu modelın onundekı tek engelın Çıller oldugunu so\- ledı tcevıt merkez saöın en fazla o> alan partısının ANAP olmasına kar^ın Tansu Çıller ın bıraknıak ıstemedığını vurguladı- • irkası Su. 19, Sü. 3 'te ÇILLER DE\ ANASOLÇARK1 B ~ Sa\fada B\\kAL RPDISINDA KOALIS>O\L DFSTEKLtRİZ • 6. Sa\fada Kitabın bedeli 2 yıl hapis • Bız Protesorler" adlı kıtabında dıne hakaret ettığı gerek(,esiyle vargılanan Prof Ilhan A.rsel ı^ın 2 yıl hapîb cezası îbtendı Duru^ma 8 ^ubata ertelendı Istanbul HabcrSeniM- Profesor llhan Arselhak- kında 'Bız Profesorler" adlı kıtabında "dıne hakaret' ettığı ıddıaMNİa a^ılan da\a\a devam edıldı Istan- b u l AslıveCezaMahkemeM ndedun sapılan du- ruşmada ^avcı esa-. hakkındakı goru^unu açıkladı Prof Arsel hakkında TC k nın \~'5-^ 4 maddesı uvannta 2 \ıl hapiN ceza-.ı \erılmesinı ısteven sa\- cı kitabın vasıncısı Inkılap >a\ıne\ı nın sahıbı Na- zar Fıkn nın de Ba-ın kanunu nun 16 4 maddesi ınarını. ı para ^ezısına mahkuın edılınesını ıstedı Savunma avukatı Çetın Özek ın savunma ı«.ın >ure ıstemını kabul eden mahkeme duru^mavı S ^ubat ta rıhıne erteledı Dava kitabın va>ımlaııtnasindan sonra Istanbul Cumhurıvet Ba^savcılığı Basın Bu- rosu nun ıstemı uzerıne kitabın ^ardıni(.ı Doı,ent Fatih Mahmutoğlu ıle ara^tırma göre\ lılerı Mah- mut Kaşıkçı \e \lı Kemal"»ıldız tarafından hazırla- nan bılırkı^ı raporu uzerıne avilmı^tı Anayasa hukuku profesoru olan \e va^amını \menkada sürdüren Arsel daha once vazdıgı 'Is- lamda Kadın' ıle '\\dın \\dın" kı'ıplanrda da 'dı- ne hakaret' ıddıaii>la vargılanmı^tı Hİk\1ETÇETI\kA^ \\ARGILA\DI • ~. Sayfada ŞEMDİNLİ k.ılak koparan öğretmen W Üniversite A kılavuzu almak5 W kazanmaktan zor ŞEV1DINLI (\\) - Hıkka- n nın Şemdınlı ılçesınde bırıl kokul ogretnıenı 7 \a^mdakı oğrencısı S.S.\ı do\erken kula- gının vansını kopardı Hakkarı Mıllı Egıtım Muduru Durmuş Özdemir. oğrencının kulajının çekılırkenkanadığını olav hak- kında ılçe Mıllı Eğıtım Mııdur- luğu nce ıdan soruşturma açıl- dığını sovledı Şemdınlı Cumhunvet llkoku- MlrkasıSa. 19, Su. l'de l nrversite Seçme Sınavı'nda ter doknıevc hazırianan oğrenciler, baş>uru kılavuzu aJabilmek \e baş> urulannı vapabilmek ıçın saatlerce bekledıler. Bu > ıl mezun durumdaki oğrenciler baş- \urularını sadecc OSV M burolanna vapabılecekler. Başvurulannı son gunlere bırakan ve he- nuz kılavuz almamıs olan oğrenciler. OS^ M burolan onunde kjlometrelercc uzavan kuvruk- lar oluşturdular. (Fotograt ERDOGAN kOSEÜGLL ı • '. Savfada GENELKL RMAY BAŞKANI ,laik cumhuriyetin giivencesi 9 • TSK'nın Ataturk mılhvetçılığıne bağlı O nun ılke ve devnmlerının yoruimaz bekçısı oldugunu belırten Karadayı. "TSK, ıçenden \e dı^andan gelebılecek her turlü tehdıt ve tehlıkeve karşı demokratık laık ve sosval bır hukuk devletı olan Tıırkıve C umhurıvetı de\ letının güvenlığının de temınatıdır Orn.e de sovledığım gıbı TSK, çağdaş. laık ve demokratık bır dunva gorıişunu benımseyen, her turlu bagnazlık \e gerıcılıgın karjisinda bulunan, ıleneı karaktere sahıp sarsılmaz bır guçtur dedı dernızasvon (.alı^malarını sur- durdugunu \urguladı Genelkurmav Başk3nı Or- general karadavı dun Kara Ku\\etlerı Komutanı Orgene- ral Hikmet Bavar Hava Kuv- \etlerı Komutanı Orgeneral \hmet Çorekçı ve Jandarma Genel komutanı Oıgeneral Te- oman Koman ıle bırlıkte Ka>- sen vegıderekGune>doğuda- kı gorevını tamamlavarak kış- lasına donen l Komando Tu- gavı ndaıncelemelerdebulun- du P k k ve kar^ı \enlen mu- cadeledekı başarıları nedenıy- le komandolan kutlavan Orge- • Arka\tSa. 19, Sü. Vde RECEPBLLUT KAVSERİ - Genelkurmav Başkanı Orgeneral İsmaıl Hak- kı Karadayı Turk Sîlahlı Kuv \etlen nın (TSK.) Ataturk ıl- ke ve devnmlerının vorulmaz bekçısı oldugunu belırterek "TSK. demokratık ve laık cumhuriyetin temınatıdır" de- dı TSK nın, ıleneı bır karak tere sahıp olduğu ve her turlu gencılığın bağnazlığın kar>ı- sında bulundugu v olundakı go- ruşunu yıneleven Orgeneral Karadayı. Turkıye nın bolge- sındekı hassas konumu nede- nıyle savunma alanındakı mo- OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Kıbrıs... Turkıye nın Avrupa Bırlığı (AB) ıle Gumruk Bırlığı (GB) Anlaşması ımzalaması sure- cınde gundeme gelen temel konuların başında Kuzey Kıb- rıs Turk Cumhurıyetı (KKTC) geiıyordu 6 Mart 1995 te kaleme alı- nan ve 13 Aralık 1995 te onay- laranGB Anlaşması ndaTur kı\e nın uçuncu ulkelerle eko- nomık ve tıcarı ılışkılerınde AB kararlanna uyacağı ve çozum- lenmesı gereken bır durum or- taya çıktığında AB Adalet Dı- vanı'nın (ABAD) belırleyıcı ola- cagı vurgulanıyordu Bu durum, Turkıye'nın KK- TC ıle ılışkılerını de doğrudan etkıleyecektı KKTC'yı tanı- mayan AB ulkelennın bu tutu- mu ekonomık ve tıcarı ılışkı- lere de yansıyordu Bır dığer durum da AB'nın Kıbns Rum Yonetımı ıle tam uyelık takvımını başlatması ı- dı Kıbns ı dış polıtıkamızın ay- rnmaz bır parçası olarak goren çevreler bu gelışmelerden ra- hatsızdı Hukumet ıse "Kıbns ı kımsenın satamayacagı bu konuda ızlenen polıtıkanın ulusal bır nıtelık taşıdığı' gıbı duruma netlık kazandırmayan açıklamalar yapıyordu KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş'ın dun anı bır ka- rarla Ankara'ya çagrılması ve ardından 12 maddelık bır dek- larasyon yayımlanmasıyla du- rum netleştı ve Turkıye nın bu konuya bakışı tum dunyaya duyuruldu Denktaş deklarasyonu "KKTC ıçın yenıyıl hedıyesı" olarak nıteledı Açıklanan me- tınde Turkıye'nın KKTC ıle ekonomık ve tıcarı ılışkılerının aynen devam edecegı vurgu- landıgı gıbı, "sıyasal" garantı- leıın de aynı bıçımde surece- gı belırtılıyor • • • • ArkasıSa. 19, Su. 9'da Her vadede yüksek faizli Hazine Bonosu satışı VakıfBank Menkul Kıymet Merkezleri ve VakıfBank şubelerinde! ABA.NA MKV TIL (0122i 4İS 10 41 AMUIİA MKV TU. (0312) 468 07 60 \NTALYA MKM TÎL (0242) 248 28 8İ »MBA MKM TEL (0224) 221 14 80 PtNİZLİ MKM TE1 (02S8) 241 29 30 EGI MKM TIL (0232) 441 59 00 ERZURUM MKM TFL 10442) 235 21 04 İSTANBUL VKM TEI {Çl (1)2121 Z9j 13 90 S\MSIN MKM TEL \0)b2) 4324711 V B K I I I M İ M Salıte Milli Piyango biletlerine dikkat HaberMerkezi- Mıllı Piyango Idare- M nın sahte vılba^ı bıletlenne karşı vurttasları uyarmasına karşın, Turkı- ve de basilıp KKTC >e gondenlen sah- te Mıllı Pıvango bıletien Gırnede satı- lırken ele geçırıldı Idare sahte bıletle- rın gerçege gore daha küçuk ve arkala- nnda da sahte > uvarlak kaşeler bulundu- gunu bıldırdı Mıllı Pıvango Idaresı Kuzev Kıbns Turk Cumhunvetı Spor Daıresı Mudur- Iugu nden vılbasıı,ekılışıneaıt247adet tam ^81 adet vanm ve 189 adet çevrek olmak uzere toplam 819 adet sahte bılet yakalandığını ve bu bıletien satan kışı- nın Gırnede tutuklandıgının oğYenıldı- ğını bıldırerek sahte bıletlere karşı vurt taşları uvardı • Arkası Su. 19, Su. 9'da GUNDEM MUSTAFA B4LBA\ Fransa'mn Nükleer Denemeleri Turkıye, zamanının onda dokuzunu kendı kozası ıçınde orduğu sorunlarla geçıren bır ulke Bız Turkler ıçın dunya ıkıye ayrılıyor Turktye'yı sevenler ve sevmeyenler Bu da durağan bır şey degıl Her an degışebılıyor Bır ul- ke lıden, ulkemız lehıne demeç vermışse Eskı dost, Tur- kıye 'nın değennı bılıyor" Aynı lıder kısa bır sure sonra tam tersı bır yaklaşım gosterırse "Haın Turk duşmanı ' Bızımle ılgılı olmayan konularda ıse Fransızız Fransa'mn nukleer denemelerıne de Fransız kalmış durumdayız Bugunlerde Turkıye nın gundemı yuzde 21 mı buyuk, yuzde 79 mu'? Mılletvekılı çok olan mı bırıncıdır, oy oranı çok olan mı? • 4rkası Sa. 19, Su. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog