Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! \+* EMLAK BANKASI 72. f l . SAYI 25643 / 25000 TL (KDVıçmde) Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla KURUCUSU YUNUSMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİRNADİ (1945-1991/ BANKASI 28ümiH1895PfflŞEWE BUGÜN CUMHURİYET'LE • SİNEMA 'Balıkçı Kral' ekranda • 17. Sayfada • NATO Bosna'da barışın ilk sınavı • //. Sayfada • PIYANGO Yılbaşı bileti kalmadı I Arka Sayfada • G. SARAY Saffet gitti, Evren geldi • Spor'da Ecevit, Türkiye'nin tarihin en kötü döneminden geçtiğini söyledi 'Ehşarıdanyönetfliyorıız' "Hükümete girmek istemiyorum... Refah Partisi, hükümete yapışırsa bırakmaz... Başbakanlık hiç aklımdan geçmiyor" ANKARA (Cumhurnet Buro- su)- DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit cumhunyet tanhı bovun- ca ılk kez Turkıye'nın ıçişlenne bu kadar voğun di:> mudahalele- nn gundeme geldığını belırterek "Dış dünva, iç politikamızı da kendı gudumune aldı. Hukumet çalışmaları. aslında \Sashıngton \e Bruksel'den yurütuluyor" de- dı Ece\ ıt. bır koalısyon hukume- tınde ver almavı ya da başbakan olma>ı duşunmedığını olası bır ANAP-DYP azınhk hukumetını desteklemeyı tercıh edecegını soyledı Başbakan Tansu ÇH- ler'ın DSP lı bır koalısyon for- mulunden rahatsızolduğunu v ur- gulayan Ecevit. RPGenel Başka- nı Necmettin Erbakan" ın ılınılı mesajlan uzerıne merkez sağ lı- derlerde "gcvşeme" olduğunu belırtır- ken "RR bir Kez hükümete japıştı mı. bir daha bırakmaz'" deöerlendırmesını vaptı Seçımın hemen ardından başlayan ko- alısyon goruşmelennı Cumhurnet'e de- ğerlendıren Ecevit. sorulara şu yanıtlan verdı - Son gelişmeler, DSP'nin içinde ver aJacağı bir koalisvona doğru nıu gidiv or? Ecevit, k o a l i s y o n k o s u l l a r ı n ı C u m h u r i y e t ' e d e ğ e r l e n d i r d i DSP'nin önceliği dış politika 1- Kıbns'a ambargo uygulanmasına razı olmam. 2- GB'de. bazı bağlayıcı koşullar değıştınlmelı J- Irak'la ilışkiler yenıden behrlenmelı 4- Yolsuzluklara karşı etkılı önlemleralınmah. \NKARA(Cumhuri>etBurosu)- ANAP Genel Başkanı Mesut \ ılmaz'la bugun ye- nıden gonışecek olan DSP lıden Biılent Ecevit, koalısyon hukumetınde veralmala- n >a da destek vermelennın. Kıbns, gum- ruk bırlığı \e Irak ek^enındekı dış polıtıka- lara baglı olacağını söyledi Merkez sağın ağırlıklı olduğu bır koalısyona ekonomık ve sosyal politika dayatamavacaklannı be- lırten Ecevit. yolsuzluklara karşı da etkjlı onlem alınmasını ısteyeceklennı sovledı Ecev ıt olası bır koaîıs\onda \eralma ko- şullannı Cumhuriyefe açıkladı ANAP'la DYP'nın oluşturacağı bır koalısyona dışa- ndan destek vermeyı daha uygun gorduğu- nu belırterek muhalefete daha yakın oldu- ğunu ıma eden Ecevit. "Hükümet bunah- mı ortaya çıkmasın dive, üzerimize diışen bir şe> olursa bir katîuda bulunmaksızın düşünebiliriz** dedı Gumruk bırlıgının sı- yasal açıdan baglavıcı bazı hükumlennın degıştınlmesını ıste>ebıleceklennı belırten MArkasıSa. 6,Su. 9'da - Ben o ızlenınıde degılım Bugun (dun) tahmın de ettıgım gıbı oldu Sa>ın Çıller DSP'Iı bır fornıulden rahatsız - Merkez sağdaki liderler, bir sol parti- yi vanlanna alarak başbakanlığı guven- ce>e alnıak mı istivoriar? - O da olabılır tabıı Bır de dış etken- ler \ar Ben aslında hukumete falan gır- mek ıstemıyorum 0>le başbakanlık fa- lan aklımdan bıle geçmıyor Onun ıçın kendımle ılgılı olarak soylemı>orum Gelen haberler artıkdışdunyanınvalnız bızım dış politikamızı degıl. ıç politika- mızı da kendı gudumune aldığını goste- nyor Ve Başbakan da bunu açıkça ıfade edı>or Yanı hukumet çalışmaları Anka- ra'da yurutulur gıbı gorunurken aslında galıba VVashıngton ve Bruksel"den vuru- tuluyor Bu çok cıddı bır durum Kıbns konusu gündemde yok. şunun şurasında 5-6 gun kaldı, ondan sonra ambargo u>- gulavacak Turkıye ve kımse bunun us- tunde durmuyor Bu konularda tabıı Sa- yınCıller'ınbızımleortaklıkıstemesı gı- bı bır durum soz konusu olamaz benım goruşumegore Ortaklıkzaten soz konu- su değıl de hukumet bunalımı ıçın orta- mı hıç elvenşlı gormuyorum Çok agır elesjtırılerı gozealmapahasına,onun ıçın Çıller'ın de azınlık hukumetı projesme koşullu destek vermeyı kabul etmıştık, a- • ArkasıSa. 6,Sü.3'te Koalisyon için tarikatçılar devrede ANAP-RP gizli pazarhğı .• ANAP'ta tankatlara >akınlıklan ıle bıhnen Korkut Ozal. eskı Içışlen Bakanı Abdulkadır Aksu \e Cemıl Çıçek'ın. kapalı kapılar ardında RP'lı yonetıcılerle göruştuklen oğrenıldı Ikı partının ust duze> yönetıcılennın, ılkeler konusunda anlaşmalan halınde RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ıle ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı bır araya getırmeyı tasarladıklan bıldınldı • Refah Partiü Grup Başkanvekılı Şevket Kazan, resmı olmayan görüşmelerı doğrula\arak "'Partılerde. bırbırlennı tanıyan mılletvekıllen görüşmeler yapıyor" dedı Kazan. goruşmelere başladıklan zaman partılere reddedemeyeceklerı onenlerle gıdecekJennı soyledı • 5. Sayfada YSK'den geçici sonuçlar Gurbetçiden DSP'ye, bir mületvekili A\K,\R-A (Cumhurivet Burosu) - Yuk:>ek Seçım kurulu (\ SK) gumruk kapılannda kullanılan ovlan dıkkate alarak geçıcı seçım sonuçlannı açıkladı Buna gore ANAP'ın mılletvekılı savısı 131 "e duşerken DSP"nın mılletvekılı savısı ''ö'ya çıktı Açıklanan geçıcı sonuçlara gore RP'nın mılletvekılı sayısı 158 DYP nın 135 CHP'nı'n de 50 oldu Seçımlerde partılenn aldıklan oy oranlan ıse şov le RP 21 38 ANAP 19 65 DYP 19 19 DSP 1464 CHP 10"M,MHP 8 18 HA.DEP 4 P . YDP 0 34 MP 0 45 İP 0 22 YDH 0 48. >P 0 13. Bagımsız 0 48 HADEP <\\ RLPA \OLUNDA I 5. Sayfada MHP'DE LİDERLIK TARTIŞMASI • 5. Sayfada CEMAL ŞAHlN E SEMBOLİK 4. Sayfada TLRSAK'ındüzenlediği 'Sinemanın 100. N ılı" etkinlikJeri çerçevesinde bu akşam 4lkazar Sineması'nda unlu vonetmen Nikita Mikhalkov'un geçen >il Cannes Fdm FesthalTnde Jüri Büvük Odulu \e En 1yi Vabancı FUm OscarTnı kazanan filmi "Güneş \anıgj"nın gaJası gerçekkştirilecek. Sinemanın yüzüncü doğum günü VECDt SAVAR Sınema bugun yûzuncu yaş gununu kutluyor 28 Aralık 1895 gunu Pans'te ılk kez seyırcının karşı- sına çıkan sınema sanatının \uzuncu yaşı nedenıy - le tum dünyada kutlama programlan duzenlenı- yor Turkıye de de Kultur Bakanlıgı ve çeşıtlı ku- ruluşlar tarafindan sinemanın )uzuncu >ılı nede- nıyle çeşıtlı etkinlıkler duzenlendı Kultur Bakan- lıgı nın yarışmayaçıkardığı "Turk Sinema Tarihi Belgeseli" > urtdışında "4vrupa Sinema Hazinete- ri" programına katılmak uzere seçılen 10 fıimın kopyalannın hazırianması. Turk sıneması uzenne bır kıtap ve çeşıtlı kunıluşlarla ortaklaşa gerçek- leştınlenetkınlıklerarasında Yuzuncüyılnedenıy- le Mımar Sınan Lnıversıtesı Sınema Televızyon Merkezı ve Eskışehır Anadolu Unıversıtesı de du- zenledıklen gosten ve panellerle kutlama progra- mına katılıyorlar MArkasıSa. 6,SU.5'te Zam mğmıını başladıA k a r y a k ı t a y ü z d e 2 5 z a m H u k u m e t , I M F V v e ğ enflasyon hedefını tutturmak ıçın >>eçımler nedenıyle 6 aydır erteledığı KİT zamlarını arka arkaya devreye sokuyor TUPRAŞ, akaryakıt urun tıvatlarına bugunden geçerlı olmak üzere yüzde 20 ıle yuzde 25 oranlarında zam yaptı Buna göre kurşunsuz benzının lıtre fıyatı Ankara'da 38 bın 140 lıraya, IstanbuFda 38 bın 490 lıraya, Izmır'de 38 bın 320 lıraya çıkanldı yÜZde 1 4 Zam Tekel Genel Mudurluğü'nce uretılen ve ıthal edılen sigara ve ıçkı urunlerıne ortalama yuzde 14 oranında zam vapıldı Fıyatlar bugunden ıtıbaren geçerlı olacak Uzun Maltepe ve Samsun 22 bın 500 lıra. kısa Maltepe ve Samsun 19 bın 500 lıra, 70 cl Yenı Rakı 205 bın lıra. 35 cl Yenı Rakı 110 bın lırava vukseldı Posta ücretlerine yuzde 100 zam lşletmelen Genel Mudürluğü. posta ucretlennı yılbaşına 4 gun kala yuzde 100'e varan oranlarda arttırdı Buna gore yurtıçıne 5 bın. yurtdışına da 30 bın lıraya gondenlen bır mektup ıle posta kartının postalanması. > urtıçı ıçın 10 bın, yurtdışı ıçın de 40 bın lıraya çıkanldı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Hukumet UluslararaM Para Fonu na (IMF) verdığı enflasyon hedefını tutturmak ıçın seçımler nedenıy le 6 aydır erteledığı KİT zamlarını arka arkaya devreye sokuyor Dun akaryakıt urun fıyatlanna yuz- de 25'e. Tekel mamullerıne yuzde I4'e. posta ucretlenne de yuzde 100'e varan oranlar- da zam yapıldı Tupgaz. demır- çelık şeker, kâğıt ve petro- kım>aurunfıyatlannındaonu- muzdekı gunlerde v uzde 20 ıle yuzde 30 oranlan arasında art- tınlacagı bıldınldı Seçım oncesınde memur ve ışçılere venlen ucret artişi. KİT ürunlenne yuzde 14 ıle vuzde 25 oranlan arasında yapılan ar- ka arkaya zamlarla »en alındı TÜPRAŞ, dun "akarvakıt urun fıvatlarına bu gunden ge- çerlı olmak uzere yuzde 20 ıle vuzde 25 oranlannda zam ya- pıldığını açıkladı Buna gore kurşunsuz benzının lıtre fıyatı •\nkarada38bin l401ıra>a. K- tanbul'da 38 bın 490 lıraya. Iz- mır'de 38 bın 320 lıraya çıka nldı Superbenzının fıyatı An- kara'da 38 bın 740 lıraya )s- tanbul'da 39 bın 80 lıraya İz- mır 'de 38 bın 920 lıra>a yuksel- tılırken. normal benzının lıtre fıyatı Ankarada 35 bın 900 lı- rava İstanbul'da 36 bın 240 lı- raya, Izmırde de 36 bın 70 lı- raya çıkanldı Açıklama>agoregaz>ağının fı>atı Ankarad"a 29"bın H0 lı- raya Istanbulda 28 bın 940 lı- raya Izmırde 28 bın 760 lıra- • 4rkası Sa. 6, Sü. 3'te ANKARA'DA 63 BİN LİRAYI AŞTI Bankalann dolar vurgıınu • 24 aralık erken genel seçımlen öncesi son haftayı 58 bın 450 lıradan kapatan dolar. seçım sonrası anı bır v uksehşle Istanbul'da dun akşam serbest pıya^ada 62 bın 500 lırava ulaştı Dolar Ankara'da ıse 63 bın lırayı aştı Dolardan da hızlı çıkan mark Istanbul'da 44 bın. \nkara'da ıse 45 bın lırayı buldu Böylece 3 gunluk artış dolarda 4 bın 50 lıra markta ıse 3 bın 300 lırava ulaşırken Merkez BankaM av başından bu BORSA Dun 40.720.76 Oncekı 41.584.97 DOLAR ûDun 62.500 öncekı 60100 MARK ûDun 44 000 Öncek 42100 ALTIN ûDun 780.000 Öncekı 749.000 yana dolarda yuzde 12 7'lık. markta ıse yüzde 14 4'lükbır devalüasyonu pıyasalara yaptırmış oldu • Merkez Bankası. dunku Hazıne ıhaleMnde bono ~>atı>ını desteklemek ıçın gecelık faızlen duşurerek pıyasalara para aktannca, bankalann dovıze olan talebını korukledı Bankalann peşıne takılan Kapalıçarşı'da panık halınde alımlar gelınce dolar patladı Dovızı kontrol altında tutma ıddıasıyla 21 kasımda vadelı dovız ışlemlen başlatan Merkez Bankası, 1 şubat ıçın 63 bın 30 lıra olarak açıklayıp, öncekı gün 64 bın 316 lıraya yukselttığı dolar fıyatını once ıptal edıp, sonra 68 bın 495 lıraya yukselterek yangına benzın doktu Böylece serbest pıyasada akşam saatlerınde tansıyonun daha da yukselmesıne yol açtı • 8. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Belirsizlik... Syası belırsızlığın yarattığı ortamın ılketkılerı ekonomıde gorjluyor Son ıkı ay ıçınde uzrnanların dıle getırdığı go- ruşter şu noktada bırleşıyor- du: "Seçım sonrası ekonomıyı zorgunler beklıyor " Rırtı lıderlerı de seçım son- rası yapılacak ışlerarasında ılk sırayı, "yenı bır ekonomı prog- ramına" ayırmışlardı Dovızde dun yaşanan tır- manış, belırsızlık ortamının devam etmesı halınde yaşa- nabılecek gelışmeler konu- sunda ışaretler verdı Istrfası Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel tarafından kabul edılen 52 hukumet, ye- nısı kuruluncaya dek gorevde kalacak Istıfa etmış bır huku- metten temel karaüar alması beklenemez Bu nedenle ye- nı hukumetın bır an once şe- kıllenmesı gerekıyor Sıyası partı lıderlennın bu yondekı lyı nıyetlı çabalarını kamuoyu da yakından ızlıyor Ne var kı, merkez sağdaki lı- derlerın seçımı "burun buru- na" bıtırmesıne karşın dığerın- den bıraz daha one çıkma ça- baları dıkkatı çekıyor Seçım oncesı boylesıne ınatlaşmış ı- kı lıder arasındakı bu "puruz- len "çok yadırgamamak gere- kıyor Tabıı kı dozunda kalma- sı ve çozumu kılıtlememesı şartıyla Yenı hukumetın kurulması- na ılışkın sureç, yasal olarak Yuksek Seçım Kurulu'nun (YSK) sonuçları resmen açık- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Ankara'dan AP'ye tepki GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Ankara. Turkıye'nın, terör orgutu PKK ıle Kurt sorununa sıyası çozum araması gerektığını bıldırmesıne karşın Ispanva'da faalıyet gosteren ETA"nın saldınlarını kınayarak çıfte standart sergıleyen A\rupa Parlamentosu'na tepki gosterdı ANKARA (CumhurhetBü- Kurt sorununa sıyası çozum rosu)- Ankara. terorızm ıle mu- cadelede "çifte standart" goste- ren Avrupa Parlamentosu'na (AP) sert tepki gosterdı tspan- >a'da faalıvet gosteren U ET^** adlı teror orgutunun saldınları- nı kınayan AP'nın si>asıorgut gıbı gosteımek ıstedığı PK.K ıle Turkıye yı aynı kefeye koyarak aranmasını ısteven bır karar al- dığını anım^atan Ankara. soz konusu durumun "izahıoianak- sız bir çifte ölçiit" oluşturdugu- nıı vurguladı Dışışlen Bakanlıgı Sozcusu Buyukelçı Ömer Akbel dun duzenledığı basın toplantısın- da, teronzm ıle mucadelede atı- lan adımlann dıkkatle ızlendı- ğını behrttı Akbel, ABD, Al- manya, Ingıltere. Fransa, Italya, Japonya ve Kanada'nın oluş- turduğu G-7'ler ıle Rusya Fede- ras^onu'nun 12aralıkta>aptık- lan bıraçıklamayı anımsatarak, "Açıklamada, terorist olsun oi- masın. şiddetin sonuç almak için bir yol olamayacağının > ur- gulanması memnunivctle kar- şılanmıştır. Terorizmle mucade- İe alanında onemli bir ilerleme anlamına geien bu sivasi irade • ArkasıSa. 6,Su. l'de Ecevirin Kaygılan... Hıç bılınmeyenlı sıyaset denklemı Kisa surede çozule- cek gıbı gorunmuyor Her senaryonun bır "çurutenı' var Halım-selım Erbakan Hoca, seçım oncesı "zurnalı ka- badayı" gıbıydı, şımdı "burmalı kadayıf" gıbı Erbakan ın son basın toplantısı en lyı akşamları çocuk uyutmaya ya- rar "Gel yavrum, gel çocuğum " Hoca, ısrarla "Bensız olmaz"öıyor Neden'' Halkonu ıs- temış Kaç oyla"? Yuzde 21 'le Demek kı Hoca yuzde 30'a yakın oy alıp tek başına ık- tıdar koltuğuna oturmaya hak kazansaydı seçım gecesı yo- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog