Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

&7 ARAUK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER w w Ozfatura, Nesin'e tazminat ödeyecek • Ankara 2. Asliye Hu- kuk Mahkemesi, Ozfatu- ı«'nın, NesirTe 30 mılyon lira maneu tazmmat öde- mesine karar verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Izınır Bekdı>e Başkanı Burhan Ozfatura. bir süre önce ölen yazar Aziz Nesine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı da\ada tazmınat cezasına mahkûm oldu. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi. Özfatura'mn. Nesin'e 30 milyon lıra ma- nevi tazminat ödemesine ka- rar verdi. Ozfatura. Aziz Nesın'in 11 Eylül 1992 tanhli Hürri- yet gazetesınde yayımlanan fttr söyleşisinde "tiirk hal- kınıo yüzde 60'ı enayT şek- iindeki sözleri üzerine. 10 Şubat 1993 tarihlı Yeni Asır r^etesinde. Nesin'i ağırdil- eleştirdi. Ozfatura. "Bir garip tip" başlıklı makale- sinde Rus>a"nın çöküşü. ko- foünızmın yıkılışı üzerine Aziz Nesın'in aklının kanş- nğını belirtmı^ ve Nesın'ın g^nç beyınleri zehırledığını. zirvalayıp durdugunu. nan- körveiçınınfesatdoluoldu- ğunu, hayatı bovunca saç- maladıgını öne sürmüştü. Bunun üzerine Nesin. a\ ukatı Veli Devecioğlu ara- cılığıyla Ozfatura aleyhinde 100 milyon lıralık manevt tâzrrrinat davası açtı. Anka- ra 2 Asli>e Hukuk Mahke- mesi. bu da\avı reddetti. Temyiz üzerine Yargıtay 4. Hukuk Daıresi. bu karan bo- zunca dava a> nı mahkemede yeniden görüşüldü. Asliye Hukuk Mahkemesı'nde dün yeniden görüşülen da%ada, mahkeme hâkımi, Yargı- tay'ın bozma karanna uya- rak Burhan Özfatura'yı, Aziz \esin"e 30 milyon lıra manevi tazmınat ödemeye mahkûm etti. KULTUM • S*NAT Temmuz ayında yitirdiğimiz mizah ustası Aziz Nesin için AKM'de yaşgünü düzenlendi Aziz Nesin 81 yaşında• Dostları, sevenleri ve vakfındaki çocuklann katılımıyla gerçekleştirilen yaşgünü töreninde ünlü mizah ustamız Aziz Nesin herkesin kalbindeydi. Kültür Senisi-25 aralık tırmek ıstediklerini bir kez gûnü. temmuz ayında yitır- dığimız mizah ustası Aziz Nesin'ın 81. yaşgünüydü. .Aziz Nesin. o gün AKM'de düzenlenen bir etkınlikle 81. yaşını kutladı; dostları. sevenlen ve vakAndakı ço- cuklarıyla birlikte. Bedenı orada olmasa da söylenen türkülerde. okunan şıırler- de. İsa Çelik'in dia gösteri- sinde. oğlu Ali Nesin'in. vakfındaki çocuklarının. kısacası orada bulunan her- kesin kalbındey di Aziz Ne- sin. •Aziz Nesin 81 Yaşında" gecesinı sunan Cüneyt Tii- rel, sözlerine 'Cumhurije- tin Sokratesi .Aziz Nesin'i selamlayarak başladı. Ar- dından Âlı Nesin ve Nesin Vakfı Derneği'nin geçicı olarak başkanlığını üstle- nen MüjdatGezen'ınanıla- rında dıle geldı büyük usta. Alı Nesin, babasının adını sürdürecek vakfın amaçla- nnı anlatırken "Biz Türk- lcr. \ itirdiklerimizi anması- nı çok severiz. Anıa. andık- ça da onlan unutmaya baş- lanz'*dıyor ve Aziz Nesin' i anma gecelerinin mutlaka geleceöe dönük projelenn yaşama geçirilecegi etkin- likler olması gerektiğinı belırtiyordu. Önemlı olan 'Aziz Nesin gibi bir insanı bu toplumun haketmesige- rektıği'ydı çünkü. Ali Ne- sin. vakıfta yetışen çocuk- ları da anlattı izleyicilere. Onları kendisinin ve baş- kalannın haklannı a ra> an. sonınlannı kanalizeetmesi- ni biien. üretmeden rüket- meven. > anlış \ apma hakkı- na sahip, bilimi \e sanatı kendisinerehberedinen bi- linçli insanlar' olarak yetis- daha \urguladı. "Öliince yaşamalmnı defne yapraklarında" dı- >en Aziz Nesin dedelenni. kendı adını taşıyan \akfın çocuklan yaşatıyorduartık. Onlar. Aziz dedelerinın "Boş duran insan en çokyo- nılan insandır" sözünden hareketle y aşamlan bovun- ca çok. ama çok çalışacak- larına. tıpkı onun yaptığı gibi 'hiç tanımadıklan, bU- medikleri insanlar adına' çalışacaklanna söz \enyor- lardı Mujdat Gezen'ın de- yışıyle 'bu gece mutlaka buralarda bir >erlerdc olan' Aziz Nesin de. büyük ek- randan yansıyan görüntü- süyle sanki dinliyordu söy- lenenlen. Geceye Esin Afşar şarkı- larıyla. Istanbul Devlet Opera ve Balesı sanatçılan aryalarla. Dostlar Korosu \e bağlama ustası Yavuz Top türkülenyle katıldı. İs- tanbul Devlet Tiyatrosu sa- natçılan. yazarın 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' adlı oyunundan bir bölüm su- narken tiyatro sanatçısı Di- lek Türker. Aziz Nesin*ın unutulmaz yapıtlanndan 'Bir Zamanlar Metnleketin Birinde' adlı oyunundan küçük bir bölüm ile selam gönderdi Aziz Nesin'e \e Sıvas'ta şeriat yanlılarının kundakladıkları otelde çı- kan yangında yaşamını yi- tiren 37 aydına. 'Biraz Ge- lir nıisin' adlı oyunu yo- rumlayan tiyatro sanatçısı Rutka} Aziz ıse Aziz Ne- Miı'ın ölümle gırdıgi dıya- loğu. ölüme meydan oku- yuşunu son derece başany- la yorumlayarak yürekten alkışlandı. Yürürlüğe girdi Hâkiııı ve savcılar fişleniyor Türkük'r ve şiirlerin de okunduğu gecede İstanbul [)e\let liyatrosu sanatçılan, yazann unutulmazeseri 'Yaşar Ne Yaşar Ne Vaşanıaz' adlı oyunundan bir bölüm sundular. (Fotoğraf: KUBtLAY TÜNTÜL) ANKARA (Cumburivet Bürosu) - Adalet Bakanlı- ğı'nın Teftış Kurulu Yönet- melıği'nde yapılan değişık- lıkle hâkim \e savcıların ka- rakteri. genel kültür düzeyı. dürüstlüğü: mılletin bağım- sızlıgı. ülkenin bütünlügü. toplumun gönenç. erınç \e mutluluğunu bozan sos>al hukuk devletı \e adalet ilke- sıyle bağdaşmavan >uçlara karşı duyarlılığı gibi konular- da fi^lenmesıne karar \erildi- gi belırlendi Adalet Bakanlığı Teftiş Ku- rulu Yönetmelıği'nm bazı maddelennın degiştırılmesi- ne ılışkin yönetmelık Resmı Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe gır- di. Mahkeme. sa\ cılık. baro. noter. cezaevı. adlı tıp kurur mu \e ıcra dairelerinm dene- tıminde önemli değişıklikler getıren yönetmelık değişikli- §i ıle ılk kez Olağanüstü Hal Bölgesı'ndekı (ÖHALl dev- let güvenlık mahkemelerınin >a<alara uyup uymadıkîannm daha belırgin denetlenmesine olanak sağlandı. Yönetmelıkte. hâkım ve savcılar hakkmda düzenlene- cek hal kâğıdına eklenecek forma. özel başlıklar açılaca- ğı kaydedılerekşöyledenıldi: "Kimliği bölümünde: do- ğum veri. tarihi. medeni hali, maaş ve derecesL hangi tarih- ten beri burada görev vaptığı, kişisel özeUi0 bölümünde: tni- zaç ve karakteri, sağlık duru- nıu. varsa sakatlık ve uzuv noksanlıgı. givinı tann. temsil veteneğine sahip bulunup bu- İunmadığı. o-lumiu teya olumsuz yöndc kanaat edini- lebildiği takdirde genel kültür seviyesi. şahsi ve ailevi duru- niu bölümünde: milletin ba- ğımsızlığı. ülkenin bütünlügü, tuplumun gönenç. erinç ve mutluluğunu bozan, sosval hukuk devleti ve adalet ilkesi ile bağdaşmavan suçlara kar- şı duv aıiılığı. ahlaki temav ülü. dürüstlük ve tarafsızlığı, men- faahna düşkünlüğü.. hususla- n belirtilir." TUSIAD'dan ilanlı ANAYOL girişimi Haber Merkezi - Turk Sa- nayıcı \e Işadamlan Derneğı. ANAYOL formülünün ger- çekleşmesi ıçin gazete ılanla- rıyla eirişımde bulunmaya baslad?. TL'SlAD'ın gazete- lerde yer alan çağrısında. san- dıktan çıkan oy dagılımına göre. Türkıye'deki siyasal ki- lıtlenmenin çözümünün yenı seçımlerde olmadığı belırtile- rek "Çözüm, mevcut denge- leriçiııdf gerçekleştirilccek si- vasal u/laşnıalarda aranmalı- dır" denıldı. Çagrıda •ju gö- rüslere yer verıldı: "Seçmen, uzlaşmanın ana adresi olarak merkez sagı gös- termiş. ancak bu kesimdeki partilerden birini belirgin bi- çimdeöne çıkarmamıştır. Seç- men. iki partiyedeçalışma an- layışlannı ve üsluplannı değiş- tirerek veni birsiyaset tar/j be- nimsemeleri ve daha da büvü- meden Türkiye'nin sorunlan üzerine gitmeleri uvansında bulunmaktadır. t î SİAD. merkez sagdaki partilerl seç- menin bu uvarısını dikkate alarak bir uziaşma ortamı va- ratmava çağırmaktadır." Açıklamada. omuzlarında Türkiye'nin geleceğı ıle ılgı- lı agır bir sorumluluk taşıyan merkez sağ \ e merkez sol par- tılerın gerçekleştıreceği uz- la^manın. yalnızca hükümet formüllen üretmeye yönelik olmasının yeterlı olmadığı da ıfade edıldı. TÜSİAD. 1979 yılında da gazetelere ilan \e- rerek Bülent Ecevit hüküme- tıni dü^ürmek ıçın büyük bir kampanya ba^latını^tı. Hükü- metin ıstıfa etmesınin ardın- dan da bu kampany aııın hükü- metın düşmesınde en önemli rolü oynadığı şeklınde yo- rumlar yapılmı^tı. Aralık ayıncla <S>1OO doluluk oranı mjı^İ 1 ÇAPNH 0CAK «Yl lİUTUDİ JİT1$* ÇIKTE O HEHEM SANAIODASI EROLDENEÇResim Sergisi 9-31 Aralık'95 -Stcgl Sût»«nc« H«jûn 11.00-19.00 (P«wıM«l)" Okt.-Sk.Nt: 13/1 Er«üT/TıH0216)35S3SJ7 THOMAS HORNEMANN "Desenler ve Resimler" MAÇKASANATGAIIRİSİ t,i3m Cfl 31 * Mj^d. slaibui LOUTA ASIL Resim Sergisi 16 Aralık 1995 - 20 Ocak 1996 Gaz' Evıanos Cad HSy 33 Yeşı!*oy Tel (0-819)573 8 1 9 3 Refik Erduran RAMIZ leJUUDYıldız KENTER - Mıijfîk KENTER - Jûkran GUNGOR ÖzlemÇAKMAN 4 • S Ocak 1996 saat: 21.00 6 - 7 Ocak 1996 saat: 1S.OO t » 1*1 •H!W» T A N 8 U L B U Y U K Ş E H İ R BE ŞEMİR TİYATROLARI ^ A R B I Y E M U H S I N E R T U Ğ R U L S A H N E S I ( 2 4 0 7 7 2 0 1 UTV TOLSTOY SAVAŞ VE BARIŞ (i;,a».»AMJ<ı HE NRJCH BO.L / DENıZ ÜYGJNER BIRLIKTE OYNAYALIM *>AMJC(ll.0O) F A T I H R E 5 A T N U R I S A H N E S I ( 5 2 6 5 3 8 0 ı R£CEP BILGNEP GAZETECIDEN DOST rCMBJ ENGINGUIHEN (27.28.29)0AKALK) SEMA-ERBIL GOKTAŞ BUYULU GOL »CfJETlN OUIDOÖAN İO«AJK!HtC| Yoneten ^ t ^ u , n^,,,^.,,, ,.,,,,,. _ M e h f T ,e t a ,r k l y e Nuruiiah Tuncer Çolpan llhan Babur Tongur • USKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 97) ADALET AĞAOĞLU ÇATIDAKİ ÇATLAK iCJ.iT?! ENGİNULUMİ (27 2S,» J0«AUX) -İKRET *ERZI AKILLI SOYTARI ;'. BEHUUTGUNEH TURK KULTURUNE HIZMET VAKFI UYGULAMAU EL SANATLARI ÇAUŞMASI PORBELEN SÜSLEME • HALİ ve KİÜM DOKUMA HAT-TEZHİP • OSMANLICA • TAKI KUMAŞ BOYAMA • RÛLYEF (AJüminyum Çalifmtf PATCHWORK • CAM BOYAMA KAYITUARI BAŞLAMIŞTIR Mur. Yıldız Sarayı Beşıktaş Tet' 259 71 33 - 259 27 85 ç • , v! ilanlarınız için: a, ş ç KADIKOY HALOUN TANER SAHNESI (349 04 63) Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 8 9 78 (3 hat) FEDERICO GAPOA LOP'O 1 . KANLI DÜĞÜN (27,21 n Jü AMLK) •N SHAKESPEARE BİR GECE MASALI 'CNETtN 30MALKIHOO) Carrington Fılm, konusunu zamanın en popüler ressamlanndan Dora Carrington'ın gerçek hayat hıkayesınden alı- yor. Dora vahşı. kural tanımaz ve özgürlüğüne çok düşkün bir genç kızdır En az kendı kadar uçuk olan ressam Mark Gertler'le evlılık dışı bir ılişkisı vardır. Zaman içınde Mark'ın onu sahıplenme çabası baş- gösterır Dora, bunu özgürlüğü ıçın bir tehlike olarak algılar ve onu terkeder. Daha sonra Dora, Lytton Strachey adında entellektüel camianın önde gelen yazarlarından bıriyle ilışki kurar Bu çok ılgınç bir beraberliktır çünkü Lytton eşcınseldir. GAZJOSMANPASA SAHNESI (578 60 67) K VVAECHTEP GURULTULU PATIRTIU BİR HİKAYİ SOYTARIUR OKULU 30WJJ<ıllOO) HARBIYE CEP TİYATROSU (240 77 20) F R A N C A BAME 3AP O - C AÇIK EVLİLİK MAZLÜMIÜPEIl/Tl^rî;, RJÇUN DEMİKL 26 ARAUK (SAAT 18 00-20 30). 28. 29 ARAUK (SAAT 15 00) «OYUNGUNLERI CAK İS W> îö 30 fER :0 30 CUH* 20 33 CTES1 Iİ80. 2O3CPAZA« İS 00.1130 BILETLER. 5EHH TIY»T«OLARI CIJELEKI ILE KADIKOT HALOUN TANE* (MEKKEZ GIŞESI) n « SATIL«1AKTAOIII. İ i İSTANBUL BÜYÛKŞEHİR BELEDİYESI CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU : 27 Aralık Çarşamba Saal: 19.30 AZERBAYCAN DIVUT SENFONİ OUCESTRASI SOÜSTLERİ TOPLULUĞU K. Knpr, F. Imm, SMn, J. S. «otk, A. Dafa|ev, Gmg Bilet Ryatları: 300.000-200.000 TL ***** 28 Aralık Perşembe Saat; 19-30 BURSA BÜYÛKŞEHİR BELEDİYE KONSERYATUARI KOROSU KONSERI! Bilet Ryatları: 200.000-100.000 TL ***** ' 30Aralık CmBartesi Saat: 1930 İSTANBUL BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI SofatOyoTûlÛMn Konuk Sanatçı: AJLAN Klasik / Pop - Caz Bilet Ryatları: 200.000-100.000 TL CHR KonHr Satonu: 232 H 3O-2S1 94 96 (Hmmapaünııı b W ajıtr I AKM KoiMr (üşul: 2S1 56 00 AKMERKEZ DaratfM: 2S1 01 70 CAPtTOL »ItunttM. 39119 30 CAROUSB. S m GitMlBMartıAy: 570 M 3*21 î Salonumuzun tûm fıyal kademei«f1nd« û^ntnen-öğrmna-mmahn v* BûyOfc^h» B^edyesı mensuplarına % 50 en az 30 k ş i * gnjfttn % 20 kKMra yapmaUK)» Tanıtım Sponsoru İSTANBUL BÜYÛKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU OPERA VE ORKESTRASI Genel Sanat Yönehneni: Arda Aydeğan "110. Doğum Yılı Anısına" Ünyir Ha<ıb«yov ARŞIN MAL ALAN (Müzikal Kemedi 2 Perde 4 Sohne) Mözik, Metin ve Dramalürji: Ozeyir Hoc»beyov Orkestra Şefi: FahreNin Kerimov Sahneye Koyan: Hûseyinağa Ataid^iyev (Azeıtıaycan Deviet Sonatçuı) Dekor ve Koslüm: Arif Abdürrahınanov '>_.'•• Koreografi: Sotıja Arsion Kofrepetilör: Julia Kerimova Orkeslrasvon: Niyazi Tağizade - Hacıbeyov ve İtyas Miraayev Işık: Ahmet Defne - Hosan Karata$ Rejisör Yordıması: Aslı Omoğ Dekor ve Kostüm Yardımcısı: Ayşen Alctengiz Prodüiuivon sorumlusu: Feride Akpınar 2 Ocak 1996 Salı Saat: 19.30 Bilet FiyaKan: 300.000 - 200.000 TL- C M Konur Salanc 232 M 30-231 54 96 ( b a n n l n ıtalmldOr I AKM KOAMT Vş—k 2S1 M 00 AKMERKEZ tauşnc 2M2 01 70 CAMTOL AJbaiud*: 391 1» 30 Salonumuzun lûm «ryal kademeterinb.flğrslmen-ûğrena-emeKlıve Büyöcşahır Betediyesı msn- suptarına % 50. en az 30 luşılık gruola'3 % 20 ındınm yaptlmaktadif Tanıtvri Sponsoru 1 S DUYURV Türkiye tşçi Sendikalurı Konfederasyonu Genel Başkanlığı 'ndun Kontedeıusromımuzun5-10Arahk 1905tarihıruleAnkara'da \apılan l 7 OlaganGeneF Kurulu somn:unda. :oı ıınhı wgâhlaruseçilenyönerıcilerinisiııı. so\aılt. nıeslek vesuıtıh- lurı ile ikâmetgâhlan uşağufu uçıklanmaktadır. Aynı genel kıınıl somıatmla Tüık-tş Anatüzüğû nün: - "Genel Kıınıl" btışlıklı 7, maıklesınin I ve 2. Jıkralan, - "Genel Kunılım Görer ve Yetkılen " baflıklı 1(1. maddesimn (c) fiknısı, - "Yönetıııı Kıınılıımm Göre\ \e Yetkılen " baflıklı 12. maddesimn 14. fıknısı. - "Göre\- Bölitmü ve Yelkıler " bashklı 14. maddesimn 1. bendinın le) fiknısı ıle III. hen- dının (e) jıkrası. - "Denetleme Kıtnılıı" baflıklı 15. maddesınin (bl fıkıvsının 4. paragra/ı. - "Lvelık Aıdarı buşlıkh 21. maddesimn I. cüııılesı. - "Eğitiın ve C;trFonu" baflıklı 23. maddesimn (a) fıknısı, - "Bütcemn Düzenlenmesi" baslıklı 24. maddesimn 2 Iıkrası ile - "Banka ve Kasa " baflıklı 34. maddesınin değistınlmesine. - "Genel Kunılım Göre\' ve Yelkileri" baslıklı 10 maddesınin (g) bendinın ise madde metninden çıkunlmasına kaı~ar verılmiştir. 2821 sayılı Sendikalar Yasası 'mn 9. maddesı ııyannca ilan olıınur. TL'RK-İS 1Z Olaean Genel Kurulu 'nda Zorıınlu Oreanlara Secilen Yöneticiler: Yönetim Kurulu Asil L'yeleri Adı Sovadı Genel Bıiikıııı Btı\ rum \leral Genel Sekreler . Şemsi Denizer Genel Mali Sekreleı Enver Toçoğhı Genel Egitim Seknreri Sü/ı/ı Kılıç Genel Teşkilatlanma Sek. Subrı ÖzJes Denetim Kurulu Asil İ'releri: Mehmer Kafes Hasan Akmehmet tsmail Kınıs Mnlegi Sendıkac ı Senclikacı Sendıkacı ı Sendikaa Sendikatı Sendikaa SenJıkaı ı Sendıkacı Disiplin Kurulu Cyeleri: Kenan Kaya Sendikaı ı Ahmet Hilnıı Akçudoğan Sendıkm ı tbrahim Kıztltan Sendıkac t Ali Buğdayeı tsmail Kılınç Sendıkacı Sendikaa Adresi Rejit Gıılıp Cad. 45 '6 G O.P 4nkaıv Senehutun Cad 6İ 9 G.O.P. Ankanı Karant'ıl Snk Izmır Ap 46 3 Kızıla\ Ankara Hurbhe \tah Kaiinaka &jk 35 5 Dıkınen Ankara Istanbul Yolu Atakenr So 25CBIok Yenimahalle Ankara Atatüri Biokiun 9. Sok. Tepehaşı 4p. S4-8Enaman Ankara Ergazi Mah. 245 Sok Demiröz Sıtesi Balıkent Ankaıv StuhsesıÇmuz \tah Turgut özal Bııl I85~l. Snk. A Blok Kai 4 V;. 15 Adana Kücükcekmece Kanuna Mah Tıırnu Cad. V<> 31 htanbul Hulıl Eksioğlu Sok. \o 5f>C Inağzı Zonguldak Cf/ff• Osman Mah Dıığanhev Cad Dena Sok. Sühın Ap Xo. 4 4 Gıingörvn Istanbul Mirala) Mümtaz Cad I. Çıknıaz 6/2 Izımt Teknik Sok Bataban Özrapı Koop. Kat: 6 D: 22 Izımt TtRK-IŞ YÖSETİM Kl'RVLV S. S. BEYKOZ KORFEZ KONUT YAPI KOOPERATİFİ Sayin Ortağımız; 1995 yılı olağan genel kurulu toplantısı 28.01.1996 tarihınde saat 11.06'de Bahari- ye Cad Kafkas Pasajı No: 37 Kat: 3 Kafkas Düğün Salonu Kadıköy-istanbul (Moda Sineması üstü) adresınde yapılacaktır. Aşağıdaki gundem maddelerinin görüşülece- ği toplantıya katılmanızı, katılamayacak iseniz vekaletnamenizi bir başka ortağa ve- ya birinci derecede akrabanıza (eş, anne. baba. çocuklar) vererek kendinızı vekil va- sıtası ıle temsıl ettirmenizi rica ederiz. GÜNDEM: 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Başkanlık divanı seçimi ve tutanakların imzalanması ıçin yetkı verilmesi, 3- Yönetim ve denetim kurulu raporiannın okunması, 4- 1995 yılı bilanço, gelir-gider fark hesaplannın incelenmesı, kabulü veya reddı, 5- Yönetim ve denetim kurullarının ıbrası. 6- S. S. Ideal Konut Yapı Kooperatıfler Bıriiğı tarafından yapılan ıncelemeye ait raporunun okunması, 7- Yönetim ve denetim kurultarı üye sayılarının belirlenerek asil ve yedek üyelerinin seçilmesı, 8- Yeni ödeme planı, gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Gerekli görülen dığer hususların görüşülerek karara bağlanması. 10- Dilekler, temenniler ve kapanış. YÖNETİM KURULU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog