Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27ARALIK 1995 ÇARŞAMBA HABERLER RP kurmaylan, DYP ve ANAP'lılarla alt düzeyde görüşmelere başladılar Refah Partisi de temaslara basladı VUSl'FÖZKAN ANKARA - RP Genel Başkanı Necmerrin Erba- kan. ulkeye lıızmet ıçın tıım partılerle koahsyon vapma- ya hazır olduklarını açıklar- ken partısının kurmaylan da DVP \e ANAPlı bazı yone- tıcıierle goruştuler ANAP, DYP \e DSP ara- sında "RP'siz bir koalisyon arayışı" ıçın temaslara ba%- lanırkerı RP'lrler de harekete geçtıler Ankara Büyükşehır Beledıyesı"nın RP'lı Başka- nı Melih Cökçek dün ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Burfıan Kara ıle gö- rûştü RP Grup Ba>kan\ekılı Şevket Kazan'ın da DYP'lı Devlet Bakanı Necmettin Ce\heri ıle bır araya geldığı • Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine hükümeti kurma görevi verilinceye kadar söyleyecek sözlerinin olmadığını bildirdi. öğrenıldı Görüşmelerde. RP'nın kendibine koaiı»yon ortağı aradığı. bu nedenle önerıde bulunduğu belırtıldı ANAP lıderı Mesut Yıl- maz'tn dunku temaslan ko- nu.sunda Cumhuriyet'ın so- rulannı vanıtlavan RP Genel Şevket ka/an Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak ıse Cumhurbaşkanı tarafından kendılenne huku- metı kurma gorevı verilince- ye kadar söyleyecek sözlerı- nın olmadığını bıldırdı. Ulu- cak. "Hükümeti kurma gö- re\i verilsin. ondan sonra Necmettin Cevheri duşünürüz. Dere\i görme- dcn paça>ı snamak istemi- yoruz. Beklemede> iz. Gore\ verilirse diğer partilere gotii- recegimiz teklif konusunda bir planlama vaparı/" dı\c konu^ltı Llke çıkarlurının. ınat \e ke\fı tutuma kurban edılemeyeceğını belırten Llucak.RP lıderı Erba- kan'ın. tüm partılerle koalıs- von kurabıleceklerı volunda- kı açıklamasını ammsatarak "RP, Türkhe'nin çıkarları rçin her tiiriu fedakârlıga ha- zırdır. Memleket idaresine talip olanlar, icabında feda- kâriık etmesini de bilmelidir- ler" dedı Llucak, Cumhurba>ka- nı'nın hdkümetı kurma gö- re\ını RP"ye \ermesmı bek- ledıklerını de kavdederek "Başkasına görev »erirse bu kadar demokrasi di\c nu- tukiar atan, cabalar gusteren bir kimsenin demokratik te- amulierden haberi yokmuş gibi bir roana çıkar ki. biz Sa\ın Cumhurbaşkam'ndan bmle bir $e> bekJemnoruy1 " goruşunu dıle getirdı. Lösemiü > çocutdar gönüUerince eğlendi İstanbul Haber Senisi - Biam Lösemili Çocuklar Vakffnm -' geleneksel >eni \ıl öğle yemeği kurlamasında. lösemili çocuklar. sanatçılarta şarkılar so> le> ip eğlendiler. Hasta bir çocuğun babası olan Selçuk Esen, çocukların teda\ isinde en onemii şe> in tatlı dil \e güleryüz olduğunu sojlejerek "Onlara \eırbildiğiniz kadar sesgi \erin~ dedi. Bi/jms Lösemili (, ocuklar Nakfı'nın geleneksel } eni j ıl oğle >emegı. dün İstanbul Tıp Fakultesi Çocuk Hastalıklan Hastanesi'ndeki \akıfta yapıldı. Lnlu sanatçıiar, futholcular \e ailelerin katıldıgı yemekfe çocuklar. şarkılar sö\ lcjerek giinün tadını çıkardılar. Yunus Nadi Armağam Yanşması, 1946'da kuruldu; hem geçmişe, hem geîeceğe dönük olan anlamı, gazetemizin kunı- cıısu Yunus Nadi 'ye saygı ve sevgiden kaynaldanıyor. Yalnız Cumhuriyet gazetesinin değil, Tür/dye Cumhuriyeti 'nin faını- hışunda büyiik emeği bulunan Yunus Nadi'nin anısmı heryıl tazelemek bizim için bir görev. Devrimci ve demokrat Cum- huriyet 'in Ulusal Bağımsızlık Savaşımızla ve Tür/dye Cum- huriyeti 'yle zamandaş ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi vaı: Yunus Nadi, gazetemizin temel taşlannı bu doğrultuda koydu. Yunus Nadi 'nin ölüm yûdönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geîeceğe yönelik bir kiiltür olayına dönüştürmek amacıyla buyarışma düzenlendi. Yanşmamn ilk düzenlendiğiyıllarda Türkiyede sanat alanında hiçbir özel ödül yoktu; tekparti dönemiydi ve yalnız CHP'nin koyduğu bir şiir ödülii vardı. Aynı dönemde büti'm dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlardı. ts- veç 'te Nobel, ABD'de Pulitzer, Sovyetler'de Lenin, Fransada Goncourt ödülle- rinin sonuçlan Türkiye de de izleniyordu; ama ülkemiz bu alanda da geç kalmış- tı. Cumhuriyet gazetesi bu öncülüğü üstlendi, elli yıl önce düzenlenen Yunus Nadi Armağam 'yla sanat ve kültüryaşamımızda biryanşma coşkusu oluşturdu. Daha sonraki yıllarda Türkiye de de yarışmalann ve ödüllerin sayısı çoğaldı, yirmiyi aştı. Bııgün belki ödül enflasyonundan söz açılabilir; eleştirel bir yakla- şımla sakıncalan gündeme getirilebüir, ama yine de kültür, bilim ve sanat konu- larında yapılan yatırımlann çokyararlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zamanla ödüller arasında aynmlar ortaya çıkar; biryanşma kurumsallaştıkça, amacı, ni- telikleri, karakteri beliıginleşir. Bu arada kimi holdinglerin kendi amaçlanna yönelikyarışmalar düzenlemeleri ÖYKÜ Ödüle 1 Nisan 1995 ile 31 Mart 1996 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir 'kitap dosyasf yla aday olunabılir. Yayımlanmamış yapıtlann, beyaz dosya kâğıdına makine ya- zısı ıle çift aralıklı yazılmış olması gerekhdir. Adaylar yapıtlannı altı adet olarak gönderecekler- dir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Mehmet Başaran, Vedat Gi'myol, Selim Ileri, TankDursun K.. Sami Karaören. R 0 M A N Ödüle 1 Nisan 1995 ile 31 Mart 1996 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir 'kitap dosyası'yla aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtlann, beyaz dosya kâğıdına makine ya- zısıyla çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlannı altı adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul. Ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Talip Apaydın, Ahmet Cemal, Komtr Ertop, Muzaffer Uygımer, Prof.Dr. Tahsin Yücel. Ş İ İ R Ödüle 1 Nisan 1995 iie 31 Mart 1996 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir 'kitap dosyası* ile aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtlann beyaz dosya kâğıdına makine ya- zısı ıle çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlannı altı adet olarak gönderecekler- dir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul ödülü kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Necati Cıımalı, Prof. Dr.Cei'at Çapan, Doğan Hızlan, Şübnn Kurdakul, Hilmı Ya\ıız. A F İ Ş Konusu "Hava kirlilıği" olan afışler 50 x70 cm ya da 70 x 100 cm kâğıda, ofset baskı tekniğiyle ba- sılacaktır. Yapıtlar 50 x70 cm boyutunda hazırlanacak; ofset baskı tekniğiyle ve ekstra renk dahil, en fazla beş renk olacaktır. Anlatım tekniği ve malzeme kullanımı serbesttir. Adaylann önerisi, fotoğraf ya da üç boyutlu çalışmalar gerektiriyorsa. 50 x70 cm boyutunda bit- miş bir siyah-beyaz trase verilecek; aynca 6x6'dan küçük olmamak koşuluyla bir saydam önenye eklenecektir. Çalışmalar, aynca mukavva gibı herhangi kalın bir zemine yapıştınlmamalıdır. Afiş, açık alanda yan yana ve alt alta. kapah yerde ise tek olarak kullanılacaktır. Seçici Kurul, seçilen yapıtlann sanatçılanndan yapıt üzerinde gerekli gördüğü değişikliği isterse, bu değişiklik içın ay- nca ücret ödenmez. Ödüle en çok 3 yapıtla aday olunabilir. Adaylar ilişikteki katılma belgesıni doldurup, yapıtlann ar- ka sağ üst köşesıne yapıştıracaklardır. Ödüle yapıtlannı verenler yukanda belırtilen koşullan oku- muş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu ödül, Grafikerler Meslek Kuruluşu-Grafik Yanşmalan Yönetme- liği'ne uygun biçimde düzenlenmiştir. Seçici Kurul: YurdaerAltmtaş, Metin Deniz, Mengü Ertel, Sadık Kammustafa, Tan Oral. F O T O Ğ R A F Ödüle, en çok 5 adet dia pozitif ile aday olunabilir. Gönderilecek dialar 35 mm'lik ölçüde olup, 3 mm'lik çerçeve içine yerleştırılmelıdir. Dialara doğru bakıldığında sol alt köşesinden ışaretli olma- lıdır. Dıalann arka yüzünde ise katılımcının adı, soyadı, adresi ve sıra numarası bulunmalıdır. Söz konusu diaların daha önce başka yerde yayımlanmamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir. Seçici Kurul: Özgen Acar, tsa Çelik, Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler, Paııl McMülen. 50. YIL YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ 1996 ve ödüller dağıtmaları da bu alanda kaçınılmaz çoğıdculuğu yansıtıyor. Kimi bankalann, şirketlerin, ticari tekellehn rek- lam amacıyla düzenledikleri yarışmalann ödülleri, parasal açıdan ne kadar biiyük olursa olsun; özii, maddi çerçevenin dışındaki anlamında odaklaşıyor Yunus Nadi Armağam Yanşması, kırkyılı aşkın bir sürede düzenli olarak gerçekleştirildi, kültür ve sanat hayatımıza amaçlanan katkılan yaptı ve etkilerini duyurdu. Daha önce bir dalda yapılan yarışmamızın kapsamı 1990yılından itiba- ren genişletildi ve Yunus Nadi Ödülleri adıvla sürmeye baş- ladı. Ülkemizin kültür ve sanat yaşamı bütün baltalanmalara ve olumsuz yatınmlara karşın sürekli gelişiyor ve yaygmlaşıyor. Fikir ve sanat öz- gürlükieri Türkiye'de tam değil; siyasal iktidarlann baskılan hâlâ sürüyor ve çağdaş demokratik ortamdan henüz yoksım sayılıyonız. Buna karşınfikir,sanat, bilim, kültürde çabalar sürüyor. Tarihsel gelişim sürecinde elbette aydınlan- ma'nm öniine hiçbir güç geçemez. Cumhuriyet, çağdaş uygarhğa giden yolun fikir, sanat, kültür, bilim yolu olduğunu kunıluşımdan beri savunan bir gazete. Buyoldaki çabaları desteklemek ve özendinnekte Yunus Nadi Ödülleri nin işle- vi sürecek. 1996 Yunus Nadi Ödülleri'nde konu sınırlaması yok ve dört ana başlıkta 8 ödül verilecek. Edebiyat Ana Dalı: Öykü, Roman, Şiir. Görsel Sa- natlar Ana Dalı: Afiş, Fotoğraf Karikatür. Sinema: Uzıın Metrajlı^ Film Senatyosu. Bilimsel Araştırma: Sosyal BilimlerAraştınnası. Adaylara başarılar diliyoruz. * i K A R İ K A T Ü R . \ Karikatürler. en az 18x24 en çok 20x30 cm boyutlannda. beyaz kâğıt ya da kartona siyah çini m ü | rekkebiyle çızilecektir. Ödüle en az 3 en çok 5 karikatürle aday olunabilir. Gönderilecek karikatür- lerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gereklıdir. Seçici Kurul: Semıh Balcıoğhı. Femıh Doğan, İsmail Gülgeç. Kamil Masamcı, Tıırhan Selçuk, Ali Ulvi, U Z U N M E T R A J L I F İ L M S E N A R Y O S U ; Senaryolar, beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılmış olmalıdır. Yapıtlar özgün- olmalı ve klasik senaryo tekniğine asgari düzeyde uymalıdır. Senaryonun yanı sıra konuyu özetle- yen. en çok üç sayfalık bır 'sinopsıs'in de eklenmesi gerekmektedir. Ödüle sadece bır yapıtla aday olunabilir. Gönderilecek senaryolar yedi adet olarak hazırlanmalıdır. Ortak çalışmalar da katılabi- hr. Seçici Kurul: Tank Akan, Macit Kopeı: Zeki Ökten. Ziya Öztan, Iştl Özgentürk, Memduh Ün. \ S O S Y A L B İ L İ M L E R A R A Ş T I R M A S I , u Ödüle 1 Nisan 1995 ile 31 Mart 1996 tarihleri arasında yayımlanmış bilimsel araştırmalarla, yayı- ma hazırlanmış ve en az 25 sayfa olarak beyaz dosya kâğıdına çift aralıklı makine yazısı ile yazıl-; mış bilimsel araştırmalar katılabilir. ; Adaylar yapıtlannı sekiz adet olarak göndereceklerdir. * Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul ödülü kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Prof. Dr. Bediu Akarsu, Prof. Dr. Toktamış Ateş, PıvJ. Dr. Aydın Aybay, Prof. Dr. Taneı\ Berksoy, Pmf. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Pmf. Dr. İzzettin Önder. Prof. Dr. Erdoğan feziç. ; H E R D A L İ Ç İ N G E Ç E R L İ G E N E L K O Ş U L L A R g Ödüller. her dalda amatör-profesyonel herkese açıktır. (Cumhuriyet mensupları hiçbir dalda ödülej aday olamazlar.) Adaylar gerçek ad ve adreslenni ve telefon numaralannı belırtmek zorundadır. An-; cak adaylar ad ve adreslerinin saklı tutulmasını ısteyebilirler Yürürlüktekı yasalara aykın ve sakın4 calı görülen ve ödül koşullanna uymayan yapıtları yarışma dışında tutmak zorundayız. Adaylannjj yapıtlanyla bırlıkte adlannı ve soyadlannı arkasına yazacaklan ikı fotoğraflannı. açık adreslerinin; de yer aldığı katılma belgesıni ve yaşamöykülerinı 5 Nisan 1996 Cuma günü akşamına kadar 'Cum-^ huriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödülleri. Cağaloğlu 34334 İstanbul' adresine ıadeli taahhütlü olarak; postayla göndermeleri, ya da elden teslım etmeleri gerekmektedir. Özel olarak paketlenmesi gere-j ken (afiş, fotoğraf, karikatür) yapıtlann postadan zarar görmesinden kurumumuz sorumlu tutula- maz. Yayımlanmış yapıtlann daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekmektedir. Zarfın ya da paketın üzerıne hangi dal ile ılgilı olduğunun (şiir, fotoğraf. öykü vb)yazılması zorunludur. Ödül dallarında (Afis dışında) konu sınırlaması yok- tur. Fotoğraf. afiş. karikatür dışında kalan yapıt- lar hiçbir şekilde iade edilmez. Iade edilecek ya- pıtlann 31 Temmuz 1996 tarihine kadar alınma- sı zorunludur. Aksi takdirde hiçbir hak iddia edi- lemez. Ödül alan ya da herhangi bir şekilde tas- nıften geçirılen yapıtlar. genel yayın ilkelerimiz doğrultusunda gazetemizde yayımianabilir. Ödül sonuçları 29 Haziran 1996 günü açıklanacaktır. K A T I L M A B E L G E S İ ADIM. SOYADIM: ADRESİM: TELEFONUM: Ö D Ü L Her dal ıçın: 25.000.000 TL KATILDIGIM DAL:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog