Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 ARALIK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 202 milletvekili yeniden Meclis'te • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Erken genel seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçlanna göre 19. dönem milletvekillerınden 202'si yine parlamentoya girdi. Anayasa değişikliği ile getirilen 100 mületvekilliği dışında TBMM'nin yenilenme oranının yaklaşık yüzde 55 olduğu bildirildi. 24 aralıkta >apılan erken genel seçimlerde barajı aşamadıklan için MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş. MP Genel Başkanı Aykut Edibalı. YP Genel Başkam Yusuf Bozkurt Özal, IP Genel Başkanı Dogu Perinçek. YDH Genel Başkanı Cem Boyner, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak. YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel milletvekili olamazken. ANAP'lı eskı başbakan lardan Yıldınm Akbulut da Meclis'e , giremedi. ABf tekstil kotalarmı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Avrupa Bırliği ; (AB). gümrük birlığının gerçekleşeceği I Ocak 1996'dan itibaren Türk tekstil \e konfeksiyon ûrünlenne uygulanan kotalan kaldırdığını Türkıye'yebıldirdi. Dış Tıcaret Müsteşarlığından (DTM)yapılan yazılı açıklamada. AB'nin bazı tekstil \e konfeksiyon ürünlennde Türkiye'ye uygulamakta olduğu mıktar kısıtlamalannı yeni yılla birlikte kaldıracağı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin. AB'nın kota kontrol sistemi (SIGL) dışına çıkanldıği \e AB iiyesi ülke gümrüklerine de gerekli bılginın verildiği belırtıldi Mehmetçik Vakfı yardımları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Silalılı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, yardım mıktarlannı 1996 yılı ıçın yüzde 100 artırdı Vakıf Genel Müdürü , Raif Babaoğlu'nun yaptıgı açıklamaya göre Mehmetçiklere bff defada yapılan ödemeler kapsamında dul ve yelimlerine yapılan toplam ödeme miktan lOOmilyon liraya. ölenlerın eşlerine yapılmakta olan doğum yardımı 30 mılyon liraya. ölüm yardımı da 30-40 milyon liraya çıkanldı. Her ay yapılan yardımlar kapsamında bakını \e öğrenim yardımlan 1.5 milyon l>ra ile 7 milyon lira arasında değişen miktarlara çıkanldı. 8 yaşındaki çocuk intihap etti • İstanbul Haber Servisi - Hasköy Sütlüce Fuadiye Sokak 17 I numarada önceki akşam meydana gelen olayda. ilkokul 3. sınıf öğrencisi O C. (8). anne ve babasının evde bulunmadığı sırada. kendisini yattığı iki katlı ranzaya astı. O.C. babası Nedim Ceylan tarafından hastaneye kaldınlırken yaşamını yitirdi. Anne Fatma Ceylan ise 4 yıl önce 2 yaşındaki oglunun da denizde boğularak öldüğünü hatırlatarak bu olayın O.C.'yı ıçine kapanık yaptığını bildirdi Prof. Dr. Küley toprağa verildi I İstanbul Haber Senisi- Türkiye'nın ilk kadın doktorlarından Prof. Dr. Müfide Küley. dün Teşvıkıye Camii'nde kılınan namazdan sonra Zircirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fevzi Öz serbest • İstanbul Haber Servisi- Atatürk Ha\alimanrnda ele geçirilen 477 adet uyuşturucu hapla ilgıli olarak kardeşi ve dığer dört kışiyle birlikte gözaltına alınan Fevzi Öz, çıkanldığı DGM'ce serbest bırakılırken diğerleri "teşekkül oluşturarak uyuşturucu ticaretı yapmak" suçundan tutuklanmalan istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildı. Üresin toprağa verildi • İstanbul Haber Servisi- Kurtuluş Sa\aşı gazilerinden Emekli Tümgeneral Naim Üresin. dün Karacaahmet Mezarlığı'nda topraga verildi. DYP-DSP-ANAP koalisyonunda sorun, hükümete kimin liderlik yapacağında BaşhakanaramyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Seçim- lerin ardından hükümetarayışlan başlarken ön- celikle ortaya atılan DYP - ANAP - DSP ko- alısyonu ıçiıı en önemlı sorunun, "kimin baş- bakan olacağmda" yattığı savunuldu kuhs- lerde. "DSP lideri E'cevıt'in başbakan olma- s", "dönüsümlü başbakanhk". "DVPve A NAP içinde liderter dışında bir başbakan" formül- len gündeme geldı.Cumhurbaşkanı Demirei'ın TBMM açılmadan bazı öngörüşmeler yap- ması beklenirken hükümetı kurma görevının önce RP'ye venlmesi konusunda siyasal par- tiler ve basında görüş bırliği ortaya çıktı. YSK'nin seçim sonuçlannı ilan etmesinden 5 gün sonra toplanacak TBMM'de yemın tö- renı gerçekleştırılecek. Bu takvim 10 ocak gününe dek sarkabıleceğınden. Cumhurbaş- kanı Demirel"in bu arada liderlerle ongörüş- meleryapabıleceğibıldırıldj. Demırel"ıngö- rev verme aşamasında "•güvenoyu arayacağt- nı" açıklaması. hükümetı kurma görevının RP'ye verilıp verilmeyeceğı konusunda tar- tışmalara yol açtı. Ancak. seçımlerden bınn- cı partı olarak çıkan RP'nın bu öncelığının gör- mezlıkten gelinemeveceğı. aksı takdırde yo- ğuntepkilerolacağı ve RP'nın Tnazhım" ko- numuna düşeceğıne dıkkat çekıldı. Anayasa- nın 110. maddesınde. Bakanlar Kurulu liste- sinin onaylanmasının ardından TBMM'nin toplanması. en geç 1 hafta içinde programın okunması. programın okunmasından ıki gün geçtıkten sonra güvenoy u göriişmelennın ba$- laması ve görüşmelerden bir gün sonra da gü- venoylamasının yapılması ön- görülüvor. Kulislerde dıle getı- rılen çe^ıtlı hükümet "senarvo- lan" şöyle sıralanıyor. 1 - RP- ANAP: RP. hükümet kurmak ıçın gen adını atmaya hazır bir görüntü \ermeye baş- iadı. RP Genel Başkan Yardım- cısı AbduttahGüLpartisinın ba- zı düşüncelennı "tekbaşına ik- tidara kadar" erteley ebıleceğı- nı söyledi. 2 - RP - DYP: DYP lıderı Tansu ÇilJer RP ile irtıfak yap- mayacağını açıklaınasına karsın. tarikatlann baskısı ile bu for- mülün gündeme gelebileceğı savlandı. Fethullah Güien'in devreye girebıleceğı öne sürü- lürken RP'den seçilen Aydın Menderes'ın de DYP tabanına yakınlığı nedenıyle bu formü- lün gündeme gelebileceğı ıd- dıa edildi. 3 " Yıllardır tabanına "iktidar" mesajlan veren RP lıderı Necmettin Erbakan'ın "Baş- bakanhk için herşe> mübahtır" manlığıyla ha- reket ederek azınlık hükümetinı de deneye- bıleceği bıldırildı. Erbakan'ın "*45 gün bile ofcsa başbakanhk yapmak istediği''ne dıkkat çe- kılırken bunu sağlamak ıçın çeşitlı ödünler ve- rebileceüı belırtıldi. 4 - ANAP - DYP - DSP: ANAP ile DYP'nin 276'yı bulamaması nedeniyle bu formül öne çıktı. Ancak bu formülde "basbakanın kim olacagı" sorunu gündeme uelırken kımı ANAP'lılar -Bülent Reevit'in başbakanlığı" formülûnü tartışmaya açtılar. 5 - ANAP- DSP(Dışandan DYPdestek- li I: ANAP ile DSP azınlık hükümeti kurar. DYP de dışandan destekler. Seçım öncesinde Yıl- maz ile Ecevıt arasında sağlanan ANASOL uzlaşmasınadikkatçekılerek hükümet buna- lımı olmamasıi ıçın. DYP'nın bu formüle dı- şandan destek verebıleceğı belırtildı. 6 - ANAP - DYP (Dışandan DSP destek- li): I99I seçimlennden beri iş çevrelerinın ve rhedyanın bazı temsılcılerinin zorladığı bu formül yeniden gündeme geldi. Ancak, ıkı partınin salt çoğunluk olan 276ya ulaşmak içın 8 milletvekili eksığme dikkat çekilerek başka partılerden milletvekili fransferı ya da desteğin zorunlu olduğu bıldinidı. 7 - ANAP - DYP - CHP. DSP'nin gümrük bırliği konusundakı farklı fikirleri ve DYP ile CHP'nin geçmışteki ortaklık deneyimi dık- kate alınarak bu formül gdndeme getirildi. CHP lideri DenizBaykal'ın Dışışleri Bakan- lığı'nda kalma koşuluyla bu formüle sıcak bakabi leceğı öne süriildü. 8 " Erken seçim: Hükümet sorunununçö- zümlenememesı durumunda. erken seçım gündeme gelecek. Geçici bir hükümet kurul- ması. Seçım Yasası'nı değıştirerek istıkrarlı bir tabloyu sağlayacak yeni bir seçime gidil- mesı konusu partilerde değerlendirmeye alın- dı. Tansu Çilter başkanlığında toplanan DYP Başkanlık Dıvam'ndadailk kez erken seçim gündeme geldı ve 1997 yazı telaffuz edildı. Hükümet bunalımının çözümlenememesı du- rumunda. anayasanın 114 ve 116. maddele- rinın de devreye sokıılabıleceği-belirtildı. Dokunulmazlığı düşen eski milletvekilleri yargılanacak 60 esld parlamentere yargı yolu •Haklannda çeşitli suçlardan soruşturma dosyası bulunup da 24 aralık seçimlerinde milletvekili seçilemeyen ya da aday olmayan, aralarında Erdal tnönü ve Alparslan Türkeş gibi isimlerin de bulunduğu 60 milletvekili için yargı yolu açıldı. EV İN GÖKTAŞ ANKAR.A - Haklarında çeşitli suçlardan soruştur- ma dosyası bulunup da 24 aralık seçimlerinde millet- vekili seçilemeyen ya da aday olmayan. aralarında Erdal İıtönü ve Alparslan Türkeş'in de bulunduğu 60 eski milletvekili içın yargı yolu açıldı. Haklannda dosya bulu- nan 67 milletvekili ıse ye- niden seçilerck yargıdan y i- ne kurtuldu. Erdal tnönü Dokunulmazlığı kalktık- tan sonra yargılanacaklar arasında ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılma/. DSP jGflıe^Başkanr Bükntfice vft've RP Genel BasXanı Necmettin Erbakan da bu- lunuyor. Ankara Başsavcısı Nazmi Şanan. "Yüksek Sevim Ku- rulu'nun. seçim sonuçlannı resnten ilan etmesini bekli- yoruz. İlan edilir edilmez. dosyalan derhal işleme ko- yacağız" dedi. Hakkında en çok soruştur- Alparsian Türkeş ma dosyası bulunan eski milletvekillerinin başında Hasan Ylezarcı, Mahmut Alınak ve Celal Kürkoğlu geMyor» -. EskiT5ET milletvekilleri Sedat Vurtdaş, SırnSakık ve Ahmet Türk de yeniden mil- letvekili seçılemedıkleri ıçın yargılanacaklar Bu kişilerle ılgilı fezle- kelerden bir kısmıııın adlı- yede. bir kismının ise TBMM Başkanlığı'ndabu- lunduğunu kaydeden Şar- van. "Kesin sonuçiar ilan Ahmet I ürk ediMikttn sonra TBMM'de bulunan dosvalar işlcnı ya- pıimak ü/erc Adalet Bakan- lığı kanalıyla İI0H savcıiık- hara. hizini eümt/deki dosya- lar ise yine işlem yapılmak üzere ilgili sa\cılara gönde- rik-cek. Sanıyorum, bu iş- lemlere önümüzdeki hafta içinde başlanır* diye konuş- tu Önümüzdeki günlerde. yargıç önüne çıkacak olan eski milletvekilleri şunlar "'Erdal İnönü, Alparslan Türke^ÖkkeşŞendfllenSal- man Kava. Abdülmelik FH rat. Sadık A> undukluoğlu, Komy Aydın. Mehmet Ke- rimoğlu, Mahmut Alınak, Celal Kürkoğlu, Adnan Ek- men. Sinan Veıiikaya, Ce- malettin Gürbü/. Hamdi Eriş, İlyas Aktaş, Sabri Ya- \ uz, l'ral Köklü. Abuzer Tannverdi, >lehmetGadog- lu, Rıza Müftüoğlu, Turgut Tekin, l^Hf Çakıcı, İbrahim Kunıaş, I.ey la \cniay Köse- .»0u, Abdulİah llutürk. \eh- bi Dinçerkr. Aslan Adnan Türkoğlu, Ateş Amiklioğlu, Nevzat Özer, Cengiz Bulut, Timur Demir. Sabri Öztürk, Ethem Külekçi, Muhtar Ma- ramİL MahmutOztürk, Ali Karataş, Bahattin ElçL Er- man Şahin. Hüseyin Erdal, Mehmet Gük'egün,GaziBa- rut. Abdülrezzak Na\ u/,Saf- fet Topaktaş, Mu/affer De- mir, Hilmi Yükseien, Sela- hattin Kılıç, Abdurrahman Ç'nlü, Nevzat Ayaz, Mehmet Özkan. Akın Gönen, Mah- mut Orhun, Mehmet Seven, İbrahim Tez, Ali Rıza Sep- tioğlu, İ mit Canuyar, Cavit Erdemir ve Muharrem Şemsek." milletvekili TBMM'yegiremedi ÖZC AN GÜNEŞ ŞANLIl'REA - Meclis'te çığköf- te yaparak dikkatleri üzerine çeken eski ANAP Milletvekili Abdülrez- zak Yavuz, milletvekili olamadı. Urfahlar TBMM'ye yeni çieköfte- ci olarak RPIi İ. Hah'l ÇeOk'ı uy- gun görüyorlar 1991 yılında yapılan genel seçim- lerde Şanlıurfa'dan DYP milletve- kili olarak parlamentoya giren Ab- dülrezzak Yavuz. çiğköfte yaptığı Meclis'te uzun süre adından söz et- tirmişti. Adı 'eiğköftecimillet>ekiK''ne çı- kan Yavuz. Tansu ÇiHer'e yönelik muhalefeti nedeniyle eskı TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la birlikte DYP'den ihraç edilmıştı. Son seçimlerden önce ANAP'a geçen Abdülrezzak Yav uz. Sanlıur- fa listesinde 3. sıradan aday »öste- rildi. Ancak partisi ANAP iki millet- vekili çıkarınca, Yavuz, parlamen- toya giremedi. Abdülrezzak Yav uz'un pariamen- toya giremeyişi. Şanhurfa'da da gü- nün konusu haline geldı. 'çiğköfte- siy le ünlü !>anlıurfa'j ı Meclis'te çiğ- köfte yaparak temsiledecek' mıliet- vekilı arayan Şanlıurfalılar. 'Çig- köfteyi kim temsil edecek" dıye so- ruyorlar Şanlıurfalılar. seçilen milletve- killen için 'çiğköfte yorumıT yap- maktan da geri durmuyorlar: Necmettin Coheri (DYP). Abdül- kadir Öncel (RP): Çok yaşlı oldu- Cundan yoüuramazlar. " Sedat E. Bucak (DYP). Zülfikar Izol(RP). Ahmet KıryarlRP): Aşi- ret reisi olduklan için yapmalan uy gun düşmez Fevzi Şeyhanhoğlu (DYP). Se>it Evyüboğiü (ANAP): Çiğköfte ya- pabılirler. ama yoğurmazlar. CenapGürpınar(ANAP) Şeyh olduğu için çiğköfte yapması ola- naksız. İ.HaMIÇeiik(RP): Meclis lojman- ianna bol bol çiğköfte yr>guran si- yasetin renkli siması. çiğköfte yap- maya en clvenşli milletvekili olarak değerlendiriliyor. Son altı gün YSK itirazlan inceliyor \ürt Haberleri Senisi -Yur- dun çeşitli bölgelerinde mıl- letvekıllıklerinı kaybeden ba- zı partıler ve adaylar. seçim sonuçlanna itırazettıler. Yük- sek Seçım Kurulu. partıler ve adayların. ıl seçım kurulları kararlarına yönelik ıtirazları- nı, 1 Ocak 1996 Pazartesı gü- nü mesai bitimıne kadar kabul edecek. Nığde'de de 92 oy farkla milletvekili çıkaramayan CHP örgütü. seçım sonuçlanna iti- razettı.DYP'nin2,ANAPve RP'nın de bırer milletvekili çıkardığı Nığde'de 16bin 615 oy almasına karşın nnijletve* kılliğini 92 oyla kaçırah CHP örgütü. ıl seçim kuruluna ver- diğı dılekçede oyların yeni- den sayılmasını istedi. Bu arada Kocaeh'de 3 mil- letvekili çıkaran Refah Partı- sı. ıptal olan 24 bın oyun ken- dılenne geçmesi halınde 4. milletvekılini çıkarabılecek- lerı gerekçesiyle il seçim ku- ruluna itıraz etti. RP'nın II Başkan Yardımcısı Sabidin Konyalı. ıptal edilen oy sayı- Mnın ınandıncı olmadığını. bu oyların büyük bölümünün de partılenne verildığını öne sü- rerek oyların yeniden sayıl- maMnı ıstedı. Ankara 1. Bölge'den Celal Ülgerıle2. Bölge'den Musta- fa Karapınar adlı bağımsız adayların ıl seçım kuruluna yaptıklan ıtırazlar. "Ciddige- rekceolmadıgı'' içın reddedıl- di. Bu arada »eçim sonuçları için ıl seçım kurullartna ıtı- razlar dün saat I4.00"te sona erdi. Partıler ve adaylar. il se- çim kurullannın kararlanna 29 aralık cuma gününe kadar itıraz edebileeekler. Eğitim kurumlarında gerginlik Kız lisesinde kavga: Ed öğrenci yaralı ADANA/TRABZON (Cumhurhet)- Adana'da Paksoy Kız Lısesi'nde sağ-sol tartışmasından çıktığı öne sürülen kavgada iki öğrenci silahla yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde RP'li öğrencılerle ülkücüler arasındakı kavgada bir öğrenci yaralandı. Çukurova Üniversitesi'nde de 500 kız öğrenci. türbanlılann stajyer yapılmamasını protesto etti. Erkek öğrencilerin de okuduğu Adana'daki Paksoy Kız Lisesı kantini yakınlannda dün 11.45 sıralarında meydana gelen olayda sol görüşe mensup olduğu belirtilen E.E. (16) adlı erkek öğrenci. aynı okuldan tartıştığı sağ görüşlü B.K. (18) ile M.K. (18) adlf öğrencileri tabanca ile yaraladı. Boyun ve bacağından yaralanan ıki öğrenci. kaldınldıklan Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan E.E. adlı öğrenci. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri olayın siyası olabileceğıni. saldırganın Terörle Mücadele Şubesi ekibi tarafından sorgulandığını söylediler. Olayda yaralanan B.K. adlı öğrencinin Adana Ülkücüler Derneği'nın okul sorumlusu olduğu ileri süriildü. Paksoy Kız Lisesi Müdürü Mehmet Nazlı. olayın siyası yönüıiün olup olmadığını bilmediğini. öğrencilerin daha önce ise okulda kavga etmediklerini belırterek "Silah sesini duvunca varalılan hemen hastaneye götürdük. Saldırgan öğrencinin ise kaçtığını gördiik. Oğrenciler arasında daha önce okulda kavga olmamıştı" dcdı. Okuldaki oğrenciler ise "Oğrendler, daha önce bilmediğimiz bir nedenle kavga etmişlerdi. Olayın oiduğu saatten önce de öğrencileri barıştırmıştık. Ama huna karşın E.E. silahını çekerek iki kişrviyaraladr dedıler. KTÜ'de kavga Karadeniz Teknik Üniversıtesi (KTÜ) Fatıh Eğitim Fakültesf nin Akçaabat ilçesindeki kampusunda dün saat 12.00 sıralarında bir grup öğrencinin. kantinde oturmakta olan öğrencilere saldırmalan ile başlayan olayda. bir öğrencı başından yaralandı. Akçaabat Kaymakamı Ahmet Arabacı. kavganın RP yanlısı bir grup öğrenci ile ülkücü görüşe mensup oğrenciler arasında çıktığını, fakültede güvenlık önlemlerinın arttınldığını söyledi. Bu arada Adana'da Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan bir grup türbanlı kız öğrenci, Sağlık Meslek Yüksekokulu Ebelık ve Hemşirelik Bölümü'ne. başörtülü öğrencilerin stajyer olarak alınnıamasmı protesto etti ler. Rektörlük önünde toplanan. aralarında kendilerine destek veren erkek öğrencilerin de bulunduğu yaklaşik 500 türbanlı öğrenci. ünıversite rektörü ile görüşemeyince bir bildıri okuyarak çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldılar. 1996 CUMHURİYET AJANDASI Lüks ciltli, büyük boy ajandayı Cağaloğlu, Taksim ve Caddebostan sergi salonlarımızdan bulabilirsiniz. Fiyatı:350.000TL jmhurıyet ri <ıfa>: iğl VakfıiMİa yaçayarak Cumhuriyet Kitap Kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: 512 05 05 Diğer Sergi Salonlarımız: istiklal Cad. Zambak Sok. 4/1 Beyoğlu Tel: 252 38 81 Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Haldun Taner Sok. Caddebostan/Kadıköy POLİTIKA GÜINLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Erbakan, Başbakan... Demokrasiden söz edenler çığJık çığlığa... Diyorlar kı: "Sol destekh ANAYOL'a doğru..." Oysa Refah Partisi yüzde 21.32 oyla birinci parti olarak çıktı sandıktan. Meclis'e soktuğu milletveki- li sayısı ise 158. O zaman neden sol destekh ANA- SOL? Yok öyte yağma!.. Eğer demokrasi yaşam bi- çimiyse, hükümeti kurmak RP lideri Necmettin Er- bakan'ın hakkıdır. Çünkü Hoca, televızyon ekran- lanndan"Esse/amüna/ey/cüm"derken,fıldırfıldırdö- nen gözlenyle şunu söylemek istiyordu: "Ey kâfirier, ey zalimler işte sandıktan çıktım, ba- kalım şimdi ne yapacaksınız..." Erbakan Hoca, 24 Aralık akşamı şeriata çanak tu- tanların 'din baronlan'y\a ticari ilişki kuranlann, ga- zetelerinin sayfalarını, televizyonlarının ekranlannı 'tarikat şeyhlehnin' hizmetıne sunanların, RP birin- ci partı çıkınca gazetelerıne şu başlığı atacaklannı kestirebiliyordu: Sol destekli ANAYOL... Oyun içinde oyun buna denir işte.. Bu ulusun RP iktidannı görmesi ve yaşaması; san- dığa gitmeyen 'merkez sol seçmen'm HADEP kuy- rukçuluğunu solculuk' sanan solcuların akıllannı başlarına alması gerekir... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 'gelenek' icabı degıl, demokrasi gereği hükümeti kurma gö- revini Necmettin Erbakan'a vermelidir. Hoca koflan avamalı, Tansu Çiller, Mesut Yıhnaz, Bülent Ecevrt ve Oeniz Baykalla görüşmelıdır. Er- bakan Hoca, hükümeti de kurabilir. Hükümetin gü- venoyu alıp almaması ayn konudur. 1977 seçimlerinde CHP, yuzde43 oyla en fazla mil- letvekili çıkaran partiydi ve görevı CHP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Koru- türk'ten aldı. Ecevit, hükümeti kurdu, amagüveno- yu alamadı. Aynı durum iki ay önceki Tansu Çiller'in azınlık hükümetı için de geçertidir. Tansu Hanım'a De- mirel, hükümeti kurma görevi verdı, ama azınlık hü- kümeti güvenoyu alamadı... • • • Aziz ulusumuz Refah iktidannı yaşamahdır... ANAP lideri Mesut Yılmaz, DSP lideri Bülent Ece- vit, Erbakan Hoca'yla anlaşabilir ve ortaklık kurabi- lir. Eğer buna yanaşmazlarsa Hoca'yı dışardan des- tekleyebilır ANAP ve DSP. Tansu Hanım ile Deniz Bey'in bir süre dinlenme- lerini salık verıriz... Denız Bey dinlenırken bir önemli konuyu da açık- lasa hep birlikte aydınlanacağız... Şu yeni CHP nedir?.. Eğer 49 CHP milletYekilınden '40' kişiyi 'ekip'ten olarak yorumluyor ve bu gerçeği 'yeni CHP' olarak sunuyorsa yerden göğe kadar haklıdır Deniz Bey... CHP'de 49'un 4O'ı 'sapına kadar' Baykalcıdır ve yapamayacakları fedakârlık yoktur. Deniz Bey onla- ra 'ölün' dese ölürler, 'dirilin' dese dirılirler. Tüm bunlar bir kenara CHP'nın İstanbul, Ankara. Izmir'deki oy kaybına baktınız mı?.. Üç büyük kentin üçünde de büyük oranda oy yi- tiren parti CHP. Oy alan parti ise DSP. Yine İstanbul Ve tzmir'de ANAP. Ankara ve istanbul'da RP, 1994 II Genel Meclisi seçımlerine göre oy yitiren CHP'nin arkasında geliyorlar.. Bakın burada bir başka önemli nokta da şu: Tansu Hanım. İstanbul, Ankara ve Izmir'de DYP'nin oylannı yükseltti 1994 II Genel Meclisi seçimlerine oranla. Tansu Hanım sadece 'köy' değil, kent parti- si olma yoluna gidıyor hızla. Yine Ege ve Akdeniz'de ANAP'ı devirmesi de çok önemlidir bize göre... • • • Yazımızın başına dönüyor ve yıneliyoruz: Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümeti kur- ma görevini Erbakan Hoca'ya vermelidir... Azız ve necip ulusumuz RP iktidannı doya doya tatmalıdır. Adil düzen nedir görmelidir. Eski Rize Be- lediye Başkanı Şevki Yılmaz. hükümette görev alıp ' Milli Eğitim. Içişleri ya da Milli Savunma Bakanı ol- malıdır. Korkunun ecele faydası yoktur... Sayın Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit'e sesleniyo- rum: "Erbakan Hoca'ya destek verin, gerekırse hükü- mete girin..." Eğer DSP destekh bir ANAYOL iktıdan gerçekle- şirse olası bir erken seçimde ya da dört yıl sonraki seçımde Erbakan Hoca 'tek başına' iktidara gelir... Ben, Necmettin Erbakan'ın iktidar olmasını istiyor ve diliyorum... Çünkü RP'yi tanıyor ve ondan hiç korkmuyorum... Benim korkum 'çağdaşlık' maskesiyle bilmişlik taslayan 'şeriatçı kuyrukçular'üan; benim korkum 'sol maskesi'y\e dolaşan utangaç ikinci cumhuriyetçiler- den; benim korkum emekçı yığınlardan çekinen, on- ları dışlayan 'yeni CHP'liler'üen, benim korkum 'Kürt sooınu'nu emek-sermaye çelişkisinde görmeyip 'macera' arayan ve sosyalist hareketi engelleyen- lerden; benim korkum 'Atatürkçülüğü' ırkçılıkla ka- nştıran, Türk-Kürt kardeşliğıni 'kan gölü'nde boğmak isteyenlerden: benim korkum 7a//cc/eWef'deyipdev- leti şenata teslım edenlerden... inanın Erbakan Hoca'nın iktidara gelmesini bu ne- denle istiyor ve tempo tutuyorum: "Erbakan Başbakan, Erbakan Başbakan!.." Aziz ve necip Türk ulusunun ayaklan belki o zaman yere basar... 87 bin seçmen oy kullandı Gümrük kapısında yüzde 37 RP ANIC\RA (Cumhuriyet Bürosu)-Gümrük kapıiannda oy kullanan seçmenlerin tercıhleriııın RP'den yana olduğu ortaya çıktı. 3 milyon dolayında olduğu bildinlen yurtdışındaki seçmenlerin yalnızca 87 bin 677'sinin oy kullandığı ve bu oyların 86 bin 601 "inin geçerlı olarak kabul edildiği bildirildi. Yüksek Seçım Kurulu (YSK) yetkılilerinden alınan b'ilgiye göre uümriik kapılanndan RP'ye 32 bın 98. ANAP'a 13 bın 48. DYPye 12 bin 947. DSP'ye 9 b'in 822, CHP'yeöbin 727, barajı »eçemeyen partilerden MHP'ye8bin46, HADEP'e2bin680. YDH'ye 475 oy çıktı. Bu oylann yüzdelik dilım ıçındekı paylan ise şöyle belirlendı: RP yüzde 37.06, ANAP yüzde 15.07. DYP yüzde 14.95. DSP yüzde 11.34. CHP yüzde 7.77. MHP yüzde 9.29. HADEP 3.09. YDH 0 55. Gümrük kapıiannda kullanılan oylann Türkiye barajının belirlenmesınde etkili olacağı ve her seçim çevresineayrı ayn yansıtılacağı belırtıldi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog