Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 ARALIK 1995 ÇARŞAMBA HABERLER Moskova'da PKK toplantısı • MOSKO\A(AA)- PKK'nin si>asi birimi ERNK'nin Doğu Avrupa ve BDT ülkeleri temsilciliği adına Ahmet Dere dün Moskova'da bir basın toplantısı yaptı. Dere. sözde Sürgünde Kürt Parlamentosu'nun girişimi ıle planlanan "Milli Kürt Parlamentosu"na Barzani ve Talabani'nin de katılma sözü verdigini öne sürdü. Dere. toplantının gelecek yıhn ilk yansında yapılacağını belirtti. ancak toplantının yeri konusunda bilgi vermedi. İş bırakmaya soruşturma • ANKARA (AA)-Ankara Cumhuriyet Savcılığı. Türk- İş Başkanlar Kurulu üyeleri hakkında. 8 ağustosta yapılan "ış bırakma' eylemiyle ilgıli olarak soruşturma başlattı. Savcılık. dünden itibaren 4 gün boyunca. Türk-lş Başkanlar Kurulu üyelerının ifadelerini alacak. Sa\cılık, ifadelenn toplanmasından sonra. sendikacılar hakkında dava açılması konusunda karar \erecek. Suyolcu davası • A\D1N(AA)-Aydm'ın Kuşadası ilçesi eskı Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun öldürülmesi davasında. "tetıkçiyi cınayete azmettirdiği' iddiasıyla yargılanan Yakup Kürşat Yılmaz tahliye ediidi. Aydın Ağır Ceza Mahkemesinde dün yapılan duruşmada. idamla yargılanan 'cinayetin tetikçisi" Fırat Erdoğan ile •Lütfi Suyolcu'yu vurdurttuğunu" söyleyen Yavuz Kaşıkçı'nın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. TBMM'de yeni dönem • ANKARA (AA)- Milletvekili sayısının 550"ye çıkanlması üzerine. Oran semtinde bulunan 400 milletvekili lojmanına ek olarak yeni lojman temini •için başlatılan çalışmalar tanıamlandı Milli Emlak Genel Müdürlügü'nden. yine Oran"da 110 daire kiralandı. Lojmana yerlesmek istemeyen milletvekillerinede lO'ar milyon lira kira ödeneği verilmesi karara bağlandı. Şeriatçı teğmen yargılanıyor • ANKARA (AN KA)- Geçen temmuz ayında Ankara'nın Keskin yakınlannda geçirdiği trafik kazası sonrasında yapılan aramada aracında bir Kalaşnikof marka otomatik tüfek. bir tabanca, örgütsel doküman ve Türk Silahh KuvAetleri'ne ait olan. gizli kalması gereken emir ve talimatlarla ele geçirilen l. Ordu Muhabere Taburu Mal Saymanı Teğmen Selahattin Demir. bueün Ankara l No'lu DGM'de yargılanacak. Sanık hakkında "devleti dini esaslara göre değiştirmek" suçundan 23 yıla kadar hapis cezası istenıyor. Saldırıya uğrayana gözaltı • İZMİR (Cumhuriyet Bürosu)- Işlerine dönmek için Nak Kargo önünde eşleriyle birlikte oturma eylemi yapan Türk-lş'e bağlı Tümtis Sendikası'nda örgütlü işçiler. MHP'nin gençlik örgütünü oluşturan bir grup ülkücünün sald\ns\na uğradı. Saldında Muhittin Bakar adlı işçi yaralandı. Oiaylan protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapan Tümtis Başkanı Halil Dinç ile dört yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı. Genç Umut dergisine saldırı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- İHD'den yapılan açıklamada. Dikmen Ülkü Ocaklan'ndan geleh bir gnıbun. önceki gün Genç Umut dergisinin bürosunu bastığı. çıkan tartışmada yaralananlar olduğu ve dergi çalışanlanndan lOkişinin polis tarafindan gözaltına alındığı bildirildi. İHD Ankara Sube Başkanı Naciye Erkal, dün düzenlediği basın toplantısında. seçimlerde barajı aşamayan MHP'nin seçitnlerin hemen ertesinde 'azgınlaşmaya, demokrat devTİmci insanlara saldırmaya başladığım' söyledi. Yönetim tartışması açmaya hazırlanan muhalifler, CHP liderini sağcılıkla suçluyor Yenügiııin faturası BaykaPaTLREV KOSE ANKARA - CHP yöneti- ıni seçım yenilgisimn fatu- rasını "medya ile SHP'nin hükümetortaklığrna çıkar- maya çalışırken. muhalifler de yönetim tartışması açma- ya başladılar. Muhalifler. "Sorumluluğu üstleniyo- rum" dıven Genel Başkan Deniz Baykal'ı, bu açıkla- masının gereğini yerıne ge- tirmeye çağırdılar. Parti Mec- lisi (PM) üyelerinden Ha- san Fehtni Ğüneş, "Sorum- luluk bende, de>ip hiçbir şey olmamış gibi dav ranmak. CHPörgürünün kabul ede- bileceği bir şey değildir" der- ken PM üyelennden Halil Çulhaoğlu. "Bay kal pişkin- lik yapıyor. CHP. Baykai'la bir yere gidemez" dedi. Genel Sekreter Yardım- cısı. Izmir Milletvekıli Bir- gen Keieş ise "Genel merkez- den kaynaklanan bir sorun yok. Koalisyon ortağı olma- mızı çok pahalıya ödedik. Şimdi CHP'nin hükümete girmesi çok büyük hataolur. yeterince bedel ödedik" de- gerlendırmesını >aptı. CHP lıden Deniz Baykal. önceki gün seçim sonuçla- nnı değerlendırirken "Or- gütümüz fev kalade i> i çalış- tı. .Sorumluluğu ben üstleni- yorum. Gereğini de daha iyi çalışarakyapmayaçalışaca- ğız" dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Birgen Keleşde yenılgının gerekçeleri ko- nusunda. "Birincisi. koalis- yon ortağı otmamız bize çok pahalıya mal oldu. CHP ile SHP'nin birleşmesinin ar- dından koalisyondan aynl- mamız gerekiyordu. Deniz Bey 'in hükümete girmesini açıklayabiliyorduk. ama daha öncesinin fatu- rası da bize çıktı. İkinci olarak da seçim sonuç- lan medyanın kudretini gösteriyor" dıye ko- nuştu Keleş. "Parfyönetirnirstifayıdüşünüyormu'" sorusuna da "Henüz bir araya gelmedik. An- cak genel merkezden ka> naklanan bir sorun yok" yanıtını verdi. CHP'li muhalifler yönetıme bayrak açma- CHP'yiSoysalkurtardıIŞIK KANSL ANKARA-CHP"yı parlamentoda daha az milletvekili ile temsil edilmekten partinın eskı milletvekili. DSP'den Zon- guldak Vlilletvekilı seçılen MümtazSmsalkurtardı Son ge- nel seçimlerde. Mümtaz Soysal'ın hazırladığı dilekçeyle Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen. CHP"nin DYP ile uz- laşmaya vardığı \e illerde baraj öngören sıstem uygulansay- dı. 50 milletvekili çıkaran CHP"nin sandalye sayısı 35'edü- şecekti. CHP'de milletvekili seçilemeyecekler arasında CHP Ge- nel Sekreten Adnan Keskin. genel başkan yardımcılan Erol Çe\ikçe. Onur Kumbaracıbaşı. Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan \etenç. Genel Sayman İsmet Atalay. eskı genel baş- kanlar Hikmet Çetin ve Murat Kara>alçındayeralacaktı. DSP. barajlı sıstemde sandalye sayısı- nı 75'ten 79"a çıkanrken millet- vekili sayısı 158'den 173"e fır- layacak olan RP. özellikle Doğu \e Güneydoğu'da olmak üzere bırçok ilde tulum çıkaracaktı. DSP ve CHP. seçime birlikte girselerdi parlamentoda bırinci parti konumuna gelecek ve hem DYP, hem ANAP. hem RP ıle bir koalisyonda büyük ortak ola- bılecek. güvenoyu için gereklı 276 rakamı da bir üçüncü partı- ye gerek olmadan bulunabıle- cekti. Sosyal demokratlarbırleşerek seçime gırseydi. millet- vekili dağılımı şöyle gerçekleşecekti: Sol: 154. RP: 150. ANAP: 122. DYP:'124". Seçımler öncesı koalisyon ortağı olan DYP ve CHP. se- çim sistemı konusunda uzlaşarak Seçim Yasası'nı Vieclis'ten çıkardılar. Bu yasada. yüzde 10'luk Türkıye barajının üstii- ne, illerde deyüksekbarajlaröngörüldü. Busisteme göre bir seçım çevresınde kullanılan geçerli oylann toplamının o çev - reden çıkaracak milletvekili say ısına bölünmesıyle elde edı- lecek sayıdan az o\ alan sıyasi partılere milletvekili tahsıs edilemeyecek. 2 \e i milletvekili çıkaran illerde bu oran yüzde 25 olarak uygulanacaktı. Özellikle sol ve küçük partilere olanak tanımayan bu sis- temi CHP üst yönetıını kabul ederken, o döneınde CHP An- kara Milletvekili olan Prof. Dr. Mümtaz Soysai, bırgrup ANAP. DSP. CHP ve küskün DYP'lılerle birlikte. yasanın iptali için Anayasa MahkemeM'ne iptal başvurusunda bulundu. Ana- yasa Mahkemesı de bu sıstem dahil olmak üzere,yasanın ba- zı düzenlemelerinı iptal etti. Son genel seçım sonuçlan üzerinde Cumhurhet'in yap- tığı hesaplara göre bu sıstem iptal ettirilmeseydi bugün 50 milletvekili çıkaran CHP'nin sandalye sayısı 35'e düşecek- ti. CHP. şu illerden milletvekıli çıkaramayacaktı: Adana (Genel Başkan Yardımcısı Erol Çevikçe). Adıya- man. Artvin. Aydın. Balıkesir(tl BaşkanlÖnderKıritı. Bur- sa. Canakkale. Denizli (Genel Sekreter Adnan Keskin). Ga- zıantep (eski Genel Başkan Hikmet Cetin). Kocaeli (Genel Başkan Yardımcısı Onur Kum- baracıbaşı). Konya. Kahraman- mara^. Malatya. Muğla (Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Yetenç). Samsun (eski Genel Başkan Murat Karayalçın). Ar- dahan (Genel Sayman İsmet Ata- lay). Böylece 16 ilde 16 milletve- kili yıtırecek olan CHP. aynı sis- teme göre yalnızca Çorum'da bırmillervekilliğı fazlakazana- caktı. DSP ve CHP. bugün toplam 125 milletvekili ile TBMM'de temsil edilirkenbusayı 114'edü- şecekti. CHP'nin DYP ile uzlaşmaya vardığı bu sıstemle se- çime gidilseydı. DSP'nin sandalve sayısı 75'ten 7 9'açıkar- ken RP de bir sıçrama sözükecek. bu parti 24 aralıkta kazan- dığı 158milletvekilliğıni 173'eyükseltecektı. RP. özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndekı kimı illerde "tulum1 " çıkaracaktı. RP'nin tulum çıkaracağı iller. barajlı sistemde şunlarolacaktı: Adıyaman (5-0). Ağn (5-0). Bitlis (4-O). Muş(4-0). Nev- şehir (4-0), Aksaray (4-0). Karaman (2-0). Kınkkale (4-0). Batman (4-0). Avnı sisteme göre bugûn 158 RP. 135 DYP. 132 ANAP. 75 D'SP, 50 CHP olarak ortaya çıkan tablo. şöy- le bir dağılıma dönüşecekti: RP-173:DYP-136;ANAP-l27:DSP-79:CHP-35. ya hazırlanırken önceki gün PM üyelennden Hasan Fehmi Güneş. KenanCosar. Mustafa Gazakı ile Halil Çulhaoğlu bir araya gelerek degerlendırme yaptılar. Yann vapılacak genış- letilmış toplantının ardından. yenilginin ge- rekçelerınin sıralandığı birbildirinınaçıklan- ması beklenıyor. PM üyelerinden Hasan Feh- mı Güneş. Baykal'ın u Sonımluluğu ben üst- lenivorum" sözleri için "Sorumluluğu kabul etmekdoğru bir hareket Daha da doğrusu bu- nun gereğini >apmaktır. "Sorumluluk bende' devip hiçbir >ev olmamış gibi davranılması CHPörgütüniin kabul edebileceği birşev de- ğHdir"yorumunuvaptı. PM üyelennden Ha- lil Çulhaoğlu da CHP liderı Baykalı -pişkin- lik" yapmakla >uçladı. Çulhaoğlu. "Örgütsel dışlanma ve hi/bin parlamentova taşınmak istenmesi partide büv ük > ara açtı. Bav kal ken- dini ön plana çıkardı. Seçim bildirgesine bakıvoruz. altına bir sağ partinin de inızası aü- labilir. CHP. Bavkalla bir vc- re gideniez. Ulke kendisine gü- venmivor. kadrolan geri. Biz sol bir güç oluşturma mücade- lesi vereceğiz" dedi. PM üyelerinden Mustafa Gazalcı da. "Sorumluluk üst- lenen. gereğini vapsın. kadro- lannı gözden geçirsin. Hiçbirşey olmamış gibi dâvranmak va da baraj sınınndaki bir sonucu başan gibi göstermek kendi- mizi aldatmak olur" diye ko- nuştu. Gazalcı. "ilkeler. kadro- lar yerine lâşikri. lideri kuıtu- luş gibi gösterme polirikalan- nın gözden geçirilmesini" is- terken sonuçlarla ılgılı şu de- ğerlendırmeleri yaptı: # Sol bir partide parti ıçı de- mokrasiyi işletmemek. geniş çaplı önseçim yapmamak, mer- kez yoklamasını yetkili organ yerine bırkaç kişi ile yaptnak yanlış olmuştur. 9 fdeolojik yönden iz bıra- kıcı. farklı mesajlar verileme- miştir. # Planlı. programlı geniş kadrolan işe sokucu çalışma yerine. genel başkanının birkaç TV konuşmasına umut bag- lanmıştır. # Once hükümet ortakl ığı- na "hatTr" deruniş. sonra "eret" denılerek çelışki yaşanmıştır. # Gümrük birliğine Tansu Çillergıbı bakılmıştır. KulıslerdeCHP'denlO'uaş- kınmilletvekilınin DYP'yege- çeceğı ya da Murat Karayalçın ile SHP kökenhlerin partile- rindenayrılarak SHP'yi yeni- den canlandırabilecekleri söy- lentileri yayıldı. Böylece ANA- YOL hükümetıne gerekli kat- kının sağlanacağı bildirildi. Ancak CHP'den yeni seçilen mılletvekilleriom büyük bölümünün Bay- kal'ın yıllardıryakınındaolan *kemik'ekibin- den kişiler olduklan. bu nedenle DYP'ye ge- çışlere ılişkın senaryolanndayanaklannın faz- la güçlü olmadığı belirtildı. Karayalçın'ın kurmaylan da bu aramada SHP'nin yeniden canlandırılmasının kesinlikle söz konusu ol- madığını. parti içinde mücadeleyedevam ede- ceklerini bildirdiler. H A D E P l i d e r i s e ç i m s i s t e m i n i e l e ş t i r i y o r Bozlak: Parlamento meşru değilSeçim şokunu atlatan HADEP'liler 'mücadeleye devam" kararı alırken Genel Başkan Murat Bozlak, Emek-Banş-Özgürlük Bloku'nun bir seçim ittifakı olmadığını, emek. barış ve özgürlük mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Bozlak, "Bu parlamento meşru değildir. MHP'ye ve HADEP'e haksızlık yapıldı. Bu iki partinin temsilcileri parlamento dışına itildi" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- derek " Bu iki partinin gerçek tem- su)-Seçımlerden umduğunu bula- mayan HADEP. olası bir erken ge- nel seçim için mücadeleye devam kararı aldı. HADEP Genel Başka- nı Murat Bozlak. Emek-Banş-Öz- gürlük Bloku'nun sadece bir se- çim ittifakı olmadığını. emek ba- nş ve özgürlük mücadelesini sür- düreceklerini söyledi. Seçmen ira- desinin Meclis'e yansımadığını sa- vunan Bozlak. yüzde 10'luk ülke barajını aşamayan MHP ve HA- DEP'e haksızlık yapıldığını kayde- sflcikrinin yerini atama mttletvekil- leri almışhr. MHP'nin \e HADEP'in gerçek temsilcileri, parlamento dı- şına itilmiştir*' dedi. Seçim şokunu atlatan HADEP'li- ler. yapılan hataları saptamak için geniş kapsamlı bir çalışma grubu oluşturdu. Murat Bozlak'ın baş- kanhğında seçım sonuçlannı de- gerlendiren HADEP'liler. müca- deleye devam kararı aldılar. HADEP Genel Başkanı Bozlak. seçmen iradesinin parlamentova yansımadığını belirterek 17 ilde büyük bir oy çoğunluğuyla seçilen HÂDEP'lilerin parlamentoya gi- remediklerini bildirdi ve "CMacak iş değil. 152 bin oy aldım ve parla- mentova gjremedim" dedi. Halkı temsil etmeyenlerin Meclis'e gir- diklerine dikkat çeken Bozlak. ^un- ları söyledi: "Yurtdışındakilerle birlikte yaklaşık 10 milyon seçme- niniradesisandığavansımadı. MHP ve HADEP'e haksı/lık yapıldı. İki partinin gerçek temsilcileri parla- mento dışına itildi. Demokratik bir seçim olmadı. Doğu ve Güneydo- ğu'da baskıya karşın. halk parti- mizdenyanatavır akk Bu parlamen- to meşru değildir. 25 arkadaşımız halkın oylanyla seçilmişrir. Halkın gerçek temsilcileri de hunlardır. Se- çim. meşruiy etini kay betmiştir. Mil- letvekilliğinıiz gasp edilmiştir. HA- DEP. bölgede yü/de 50'nin üzerin- de oy almıştır. Bu tabloyu halkın içine sindireceğini sanmıyorum. Se- çim sonuçlan. Türkiye'nin sorun- lannı çözecek bir tablo ortaya çıkar- nıadı. Bölge halkının gerçek temsil- cileri parlamento da yok. Ortaya çıkan tablo. sorunlan ağırlaşhra- caktır. Bizler kendimizi seçihniş mil- letvekili olarak görüy oruz. >leclis'e girmemiz önemli değil." Toplumsal muhalefeti sürdüre- Geçici başkan RP'li olacak TBMM Başkanı seçilinceye kadar başkanlığ yaşlı üye olan Süleyman Arif Emre yapacak ıen ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Seçimlerin ardından oluşan parlamentoda yeni başkan seçilinceye kadar geçici başkanlık görevini. *en yaşh üye" sıfatıyla RP Istanbul Milletvekili Süleyman Ârif Emre'nin (81) yapacağı bildirildi. TBMM Başkanlığı için zorlu bir yanş yaşanması beklenirken RP'nin adayı olarak Istanbul Milletvekili Aydın Menderes'in adı gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlan ilan etmesinden beş gün sonra toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'na. Süleyman Arif Emre başkanlık edecek. 1980 öncesinde iki dönem milletvekilligi yapan Emre. Devlet Bakanlığı görev inde de bulundu. Emre. son seçimlerde Istanbul 1. Bölge 2. sıradan RP milletvekili seçildi. Süleyman Arif Emre'nin başkanlık edeceği ilk toplantıda. milletvekilleri ant içerek göreve başlayacaklar. Bu tarihten başlayarak 10 günlük sürede. TBMM Başkanlığı için başvurular vapılacak. Bu sürenin sonunda yapılacak birinci ya da ikinci tur oylamada. üye tamsayısının üçte ikisinin oyunu alan aday. başkan seçilecek. İlk ıki turda bu çoğunluğun saglanamaması halınde üçüncü tur oylama yapılacak. Bu turda. salt çoğunluk saglanamaması halinde ise en çok oy alan iki aday için dördüncü tur oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilecek. Meclis'teki karışık tablo nedeniyle TBMM Başkanlığı için seçim kolay görünmüyor. Cumhurbaşkanı'na da vekâlet edecek olan TBMM Başkanlığı adaylığı için RP'de Aydın Menderes'in adı geçiyor. ANAP'tan Kaya Erdem. DYP'den'de İsmet Sezgin'in adı geçerken yapılacak pazarlıklar sonucu "demokratik geleneklerine aykın olarak Meclis Baş,kanı'nın, birinci partiden olması-nın engellenebileceğı bildirildi. Sülevman Arif Emre ceklerini belirten Bozlak. Emek- Banş-Özgürlük Bloku'nun salt bir seçim ittifakı olmadığını söyledi. Blokun sürmesi için HADEP ola- rak ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirten Bozlak. "Bölge halkının seçtiği kişilerin par- lamento dışı kalması büy ük bir hu- zursuzluk yaratacakür"' diye ko- nuştu. Hükümet kurma çalışmalanna dadeğinen Bozlak, RP'nin gerçek anlamda iktidara talip olmadığını savunarak şöyle dedi: "RP. iktidar olma niyetinde de- ğildir. İktidardan kaçmak için her yolu deneyecekrir. Göriinen. bir üç- İü koalisyondur. ANAP-DYP'nin yanı sıra CHP veya DSP'nin katı- İımıyla bir koalisyon kurulacakör. Ancak, bunlar da ülkenin sorunla- nna çö/üm getiremey eceklerdir. En kısa zanıanda bir seçim yapılacak- tirr Öte yandan seçime HADEP'le it- tifak yaparak giren Birleşik Sosya- list Parti'nin lideri Sadun Aren. Meclis'te HADEP'in ve sosyalist- lerin temsil edilemeyecek oîması- nın en kısa zamanda yeni bir seçimi gündeme getireceğini belirterek "Sosyalist sol temsil edilmeyecek, HADEP gibi Kürtsorununun banş- çı çözümü için özelliği olan bir par- ti, temsil edilmey ecek. Bunun da en büyük nedeni, seçim sistemindeki adaletsizlik. Bu durumda sosyalist ve Kürt muhakfet parlamento dışuıa kayacak. Bu da yeni bir seçimi gün- deme getirecektir' 1 dedi. Aren. RP'ye ılişkin değerlendir- mesınde de şu görüşleri savundu: "Seçim sonuçlan, RP'nin öyle kor- kulduğu gibi biroy alamadığını ve en önemlisi alamavacağını göster- di. RP oyları. doyma noktasında. RP, alabileceği en yüksek oyıı al- • mıştır. O da yüzde 21 "dir." Sendikalar, seçimi değerlendirdi İşçi, demokrat veUukbir koatisyon istiyor• Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu, Mesut Yılmaz'ın formülünü gerçekçi bulmadıklannı söylerken. "Bir siyasi partinin dışlanması. 'biz ve diğerleri' gibi bir durum ortaya çıkanr" dedi. DISK ise ANAP-DYP koalisyonunun gerçekçi olacagını açıkladı. ANIC\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Erken seçimin ardından gündeme gelen hükümet formülleri. sendikalar tarafindan farklı değerlendirildi. Hak-İş Konfederasyonu. DSP Genel Başkanı Bülent Ece\it'in Başbakanhğında bir ANAP-DYP-DSP koalısyonuna karşı olduğunu açıklarken Türk- lş. "demokrat \e laik" bir koalisyondan yana tav ır koydu DİSK de ANAP. DYP ve DSP'nin katılacağı bir koalisyon hükümetı kurulmasını istediklenni açıkladı. Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu, dün seçim sonuçlannı değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında. ekonomik ve sosyal kriztn aşılması için bütün siyasi partilerin "ortak paydada buluşması" gerektiğini savundu. Uslu. halkın. partüere sorumluluk paylaştırdığını ifade ederek. "Basit parti çıkaıian ya da şahsi ihtiraslarla siyasi kriz ve kaos yaratılmasından kaçınılmabdır. Kararlı ve geniş parlamento desieğine sahip bir çözüm hükünıeti kurulmalıdır" diye konuştu. Siyasi partilerin. gündelik politikalaria ipı germesinin yanlış olacağına dikkat çeken Uslu. şunlan söyledi: "Siyasi parti paranoyasıyla. sen-ben kavgasıyla, akıldan uzak güç gösterileriyle sorunlara yaklaşmak. Türkive'nin sorunlannı çözmez. Hükümet kurabilen kurar. Kuramayan. emaneti başkasına teslim eder. Bugün bir siyasi partinin dışlanması, dün bunu tenkit edenleri. o konuma düşürür. Biz ve diğeıieri gibi bir durum ortaya çıkar. Yılmaz'm •Ba^bakan Ecev it" formülünü çok gerçekçi bulmuyorum. Parlamentoda destegi olmayan bir siyasi partinin, Türkive'nin sorunlannu hangi oranda destek ve hangi kararhlıkla çözeceği konusunda ciddi kaygılanmız vardır." DSP'nin parlamento antmetiği içindeki konumunun. sorunlann kararhlıkla çözülmesine yeterli olmayacağını ifade eden Uslu, Yılmaz'ın seçimden önce BBP ile ittifak yapıp. sonra sol bir partiyle birlikte hareket etmesini "ilkesizlik. pragmatizm" olarak nıtelendırdi. Seçimde halkın demokratik olgunluk gösterdiğinı ve u siyasi olgunluk" beklediğini kaydeden Uslu. "Seçmenin oyiarınL demokratik kriterier ve dinamiklerden uzaklaşarak değerlendirmek, seçmenin tercihini hiçe saymaktır. Halkın tervihlerinu tepki ve inat gibi sıfatlarla değerlendirmek yanlış olur. Hükümet, halkımız tarafindan aklanmamıştır" dedi. Türk-lş: Çağdaş işbirtiği Türk-İş Başkanı Meral de dün yaptıgı yazılı açıklamada. "Şimdi görev, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu büyük sorunlann çözümü konusunda. siyasi partilerimize düşmektedir'" dedi. Bazı siyasi partilerin yüzde 10 barajının altında kalmasının "parlamento ve demokrasi dışı arayışian gündeme getirmemesi" gerektiğini vurgulayan Meral. şu görüşleri dıle getirdi: "'Siyasi partilerimiz. ufak hesaplan aşarak. ülkemizin ve halkıınızın mutluluğu ve huzuru için, genel seçimler öncesinin karşıükh sertleşmelerini unutmalı ve acil sorunlanmızın çözümü için işbirliği yapmalıdır." Sorunlann asgariye indirilmesi. toplumsal banş ve huzurun yaratılması için "çağdaş bir işbirügine" aereksinim olduğunu ileri süren Meral. "Türk- îş, halkımızın büyük coğunluğunun onayladığı cumhuriyetçi, demokrat laik ve sosyal hukuk dev leri anlayışının bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak bir koalisyon hükümetinin oluşturulmasını ve genel seçimler öncesinde halkımıza verilen vaatjerin yerine getirilmesini istemektedir. Türk-İş, bu v^atlerin takipçisi olmayı sürdürecektir" dedi. DİSKdet ANAYQCdiyor ~ DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ise seçim sonuçlanyla birlikte çözümsüzlüğün daha da ön plana çıktığını belirtti. "Olması gereken iki partili koalisyon, yani ANAP-DYP koalrsyonudur" diyen Budak, bu koalisyonun bir sosyal demokrat partinin desteği ile oluşabileceğini söyledi. Budak. solun sosyal demokrat partilerin özleminden uzaklaşması sonucunda 'iyi olmayan' bir noktaya geldiğine de dikkat çekerek "Sol ideoloji kendisini bu anlay ışlardan ve kadrolardan kurtaracak ve 2 bin yılında iktidara gelecektir" diye konuştu. Koalisyon aray^ı partilerde kan uyuşmazlığıANKARA (Cumhuri>«t Bürosu) - Genel se- çimlerde milletvekili çıkarabilen 5 siyasi parti- den bazılannın temel konulardaki "ideolojik" fark- lılıklan. seçim sonuçlannın zorunlu kıldığı ko- alisyon hükümetlerinin uzun ömürlü olması ko- nusundaki kuşkulan arttırdi. Hiçbir partiye tek başına iktidar olanağı vermeyen seçimlerden çıkan tablo, 2 ya da 3 partinin bulunacağı bir ko- alisyonu zorlarken ola^ı koalisyon ortağı parti- ler arasında ekonomiden, gümrük birliği üyeli- ği, Kıbrıs sorunu. Cekiç Güç ve olaganüstü hal uygulamasına kadar pek çok konuda derin gö- rüş aynlıklan bulunduguna dikkat çekildi. 1 katrilyon 200 trilyon lira iç, 73 milyar do- lar dış borç ve yüzde 90'a varan oranda yıllık enflasyonla bunalım sürecindeki bir ekonomi- yi devralacak yeni hükümette. koalisyon oluş- turabilecek partiler arasında önemli görüş ayn- lıklan var. RP. dış borçlan ödemeyı reddedece- ğini belirtirken ANAP, iç borçlann erteletilme- sı formülünü gündeme getiriyor. DYP'nin. se- çimlerden önce ANAP'ın dile getırdiği. iç borç- lann Hazine'nin borçlandınlması suretiyle Mer- kez Bankası'na devredılmesi önerisini "gü- lünç"'olarak nitelendirdiğine dikkat çekildi. RP ve DSP. özelleştirme yerine özerkleştir- meyi savunurken ANAP ve DYP. istikrar prog- ramının temelini özelleştiıme üzerine kurdular. ANAP ve DYP arasında da özelleştinne konu- sunda temel farklılıklar var. ANAP. DYP'li hü- kümetin aldığı pek çok özelleştinne karan ve \et- ki Yasası'na karşı Anayasa Mahkemesi'nde ip- tal davası açmıştı. 'Çok başh Ankara' endişesi Koalisyon oluşumunda yeralmalan olası RP. DSP ve ÂNAP'ın. gümrük birliği (GB) ile Kıb- ns konusunda gösterdikleri kesin tavn hükü- mete geldiklerinde uygulamaya çalışmaları ha- linde ortaya çıkacak "ihtilaflı iktidar" okişumu. Avrupa'ya "çok başh bir Ankara"" mesajı vere- cek. Buyöndeki ilk üstü kapalı uyarı. Türkiye'nin yılbaşından itibaren gümrük birliğine geçmeye hazırlandığı Avrupa Bırliğı'nin (AB) Dönem Başkanı Ispanya'dan geldı. Ispanya'nın Türki- ye'dekı Büyükelçi.si Carlos Carderera. seçim sonuçlanyla ilgıli Cumhuriyet'e yaptığı değer- lendırmede. Avrupa'nın başlıca endi^ebinın. "RP'nin birinci parti olarak çıkmastndan çok. tek sesli bir hükümetin kurulmaması" olduğu- nu dile getirerek istikrarlı bir hükümet beklen- tisi içinde olduklannın altını çizdi. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan RP'nin lideri Necmettin Erbakan. geleneksel Batı aleyh- tarlığını bu seçim kampanyası sırasında da iş- ledi. NATOdan çıkmayı da öneren Erbakan. DYP-CHP koalisyon hükümetinin pazarlığını yaptığı veyeni yıldagerçekleşecek gümrük bir- liği belgesi için "Yırtıp atanz" açıklamasını yaptı. Koalisyon görüşmeleri öncesinde. "Güm- rük birliği, yeni hükümetin göstereceği turuma bağirsözleriy ledığerpartilere ılınılı mesaj ver- meyeçalışan Erbakan'ın. partısindekı radikal çı- kışİar nedeniyle bu konudaki vaatlerini fazla yumuşatamayacağı savlandı. Kıbns sorunu Kurulacak bir hükümet içinde yer alacağı ya da dışarıdan destek vereceği savlanan DSP Ge- nel Başkanı Bülent Ecevit. seçım sonrasında Kıbrıs \e gümrük birliği konusundaki tutumu- nu yineledı. Ecevit. "gümrük birliği belgesinin yeniden gözdeıı geçirilmesi" ko^uluyla kurula- cakbir hükümete dışandan destek verecegini açık- ladı. Geçmiş hükümetlerin Kıbns konusunda tavizkâr tutum izlediğini de sürekli vurgulayan Ecevit'in. Türkiye'nin buöncelikli dış politika- sı konusunda sert tutumunu sürdürmesi olası görülüyor. DYP ile temel politikalan uzlaşma içinde olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. seçim kampanyası sırasında, Türkiye'nin KKTC ile ticareti kesmesi ve Rum yönetimi ile 5 yıl için- de serbest ticaret anlaşması yapmasını öngören GB'nin 16. ve 64. maddelerinin yeniden göz- den geçirilmesini talep edecegini açıkladı. 8. Cumhurbaşkanı TurgutOzal'ın başbakan- lığı döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Yıl- maz'ın, Özal'ın Kıbns konusunda 41ü çözüm önerisine gösterdiği sert tepki anımsandığında, ANAP liderinin. hükümette yer alması halinde izleyeceği politikanın değişmeyeceği belirtildi. AB. Kıbns'ta tek yasal hükümet olarak saydığı Rum yönetimi ile tam üyelik müzakereleri için süreci başlatması karşılığında, Ankara ile güm- rük birliğine gcçılmesini kabul etmişti. ANAP ve DSP'nın de muhalefette kaldıkla- n dönemde ağır eleştiriler yönelttikleri Cekiç Güç'ün Türkiye'deki görev süresine son verme çabasına destek vermeleri, aynca DSP'nin. ge- çici köy koruculuğu uygulamasının kaldınlma- sında ısrar etmesi bekleniyor. Ancak, milletve- kili sayısı açısından ikinci parti durumunda olan DYP'nin. Güneydoğu sorununun çözümüne iliş- kin yaklaşımı. diğer partilerin önerilerine ters dü- şüyor: Ancak gerek seçim kampanyalan gerek- se muhalefet yaptıklan sırada Çekiç Güç'ün Türkiye'dekalmasına karşı olan partilerin, ikti- dara geldiklerinde. önlerine gelen gizli bilgile- rin etkisiylebu uluslararası gücün kalmasını ge- rektirecek ortamın mevcut olduğu konusunda ik- na edildikleri gözlendi. DSP veya CHP destekli bir "ANAYOL" hü- kümetinin kurulması durumunda. ANAP'ın, TBMM Başkanlığf na. iki liderin mallannın Sa- yıştay tarafindan denetlenmesi istemiyle yaptı- ğı başvuruya sahip çıkıp çıkmayacağı henüz ke- sinlik kazanmadı. Liderler, seçim kampanyala- n sırasında söy lediklerini, koalisyon ortaklığın- da yumuşatabilecekler. Ancak seçim sonuçla- rına göre biri ya da ikisinin iktidara gelmesi olasılığı bulunan RP. ANAP yada DSP'nin, GB ve Kıbns konusunda, DYP ve CHP'den farklı bir politika izlemeleri bekleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog