Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 ARALIK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cumhuriyet Halk Partisi erozyona uğradı; Demokratik Sol Parti, Aydın ve Manisa'da milletvekili çıkardı Ege'de sol umdiığunu bulamadı MERİHAK İZMİR- Egede CHP ov lannda büyük bır erozyon yaşanirken DSP sol oyları toplamaya çalıştı. DSP'nin ağırlıklı ola- rak Uşak ve İzmır de başan kazanmasına karşın diğer kentlerde sağın egemenliği. solu dibe itti. Buna karşın DSP, solun yıl- lardır başan sağlayamadıgı Aydm ve Ma- nısa"da barajlann kalkmasıyla milletve- kıllıği çıkardı. Ege Bölgesi'nde sol, san- dıkta beklentilerini \e istediklerinı bula- madı. Özellikle sosyal demokratların ka- lesisayılantzmirve Uşak"taCHP'nın oy- ları büyük oranda geriledi. Buna karşın DSP. tüm sol oylan toplayamasa da başa- n sagladı. 1994 yerel seçimlerinde il genel mec- Iisi seçımleri sonucuna göre i. bölgede yüzde 24.73 oy oranı bulunan CHP, (SHP-CHP)yüzde 13.45 e geriledi. Bu kentte DSP'nin oyu ise yüzde 16.73'ten, 24.02"ye yükseldi. 2. bölgede CHP'nın. oy oranı yüzde 23.79*dan 14.42'e geriler- ken DSPyüzde 16.52'den. yüzde 24.74'e çıktı. 1994'egöre her iki partinin oyu "1. bölgede yüzde 41.46'dan 37.47'ye, 2. bölgede ise 40.26"dan 39.16"ya düştü. CHP'de yaşanan beklenmeyen düşüş büyük sorun oldu. 1. bölgede 94 bin 894, 2. bölgede 74 bın 853 oy yitiren CHPde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. "Örgüt üze- rinedüşen görevi fa/Jasıyla yapmıştır'" dı- yen CHP İl Başkanı OsmanOzgüun. ha- zırlıksızbırerkenseçımegırmenınsıkın- tılarını yaşadıklannı söyledı. Partı polıtı- kalannın yeniden gözden geçirılmesının gereklıliğını \ urgulayan Özgüven. sözle- nni şöyle sürdürdü: "Bu kadrolarla haşa- nya ulaşılamayacağı ortaşa çıkmıştır. O zaman oturup. yeniden bir değerlendirme yapılnıalıdır. Programımızı \tniden göz- den geçirmeli}iz. Geçmişte vapılan hata- lar tekrarlanmamalı. Bu kadrolarla git- meyeceği açıkça ortaya çıktı. Bu bugün değiL dün de böyleydi. Böylesine dar grup- çu kadrolarla viirütülürse başamızlıklar sürecek. Kurulta\ \ apalım. kunıltayı top- layalım değil, parti kendisine çeki dü/tn vermeli ilk ünce. Gerekiyorsa >eni kurtıl- tavlar düşünülebOir" diye konu^tu. lzmır"de en kârlı parti DSP. Adav belır- lenmesınin ardından sıkıntı yaşanmasına karşın DSP oylannı büyük ölçede arttır- dı. DSP İl Başkanı Cenap Börühan. DYP'ye 7 bin oy fark atmalarına karşın 6 milletvekili kazandıklannı söyledı. Iz- mir'de birınci partı olduklannı belirten Börühan şöyle konuştu: "DVP'nin5nün- de olmamııa karşın 7 millervekili çıkar- dık. İkinci bölgede 4. millervekiUiğini 202 o\la kmbvttik. Bi/ birinci hodefımizi rut- turdıık. 2. bölgede en biiyük düşüşü ANAP >aşadı. Okkeş Şendıiler'in varlığı Izmirli secmeni olumsuz etkiledi. Bu tür ada\ prim vapmazdı. Bi/im birinci parti olmamızdadürüstliderimi/in İzmir'dciyi bir şekildc anlaşılmasından ka> naklandı. kendimizi iyi anlattık. CHP"\k aramız- daki fark da ortava çıktı. Programa, tutar- lı olma\a dikkat edivoruz. Disiplin parti- siyiz \e halk bizi tercih etti. Şimdi bi/im 3 bölgede Bergama. Ödemiş ve Kiraz'da iıi- ra/lanmı/ var. Geçersiz ovlann venidcn değt'rtcndirilmcsini istiyonu. Eğer bu ka- bul edilip savılırsa. inanıyoruz ki ikinci DOĞL AJNADOLU HADEP ve MHP hatalanm arıyor N'urt Haberleri Scrvisi - Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oy pat- laması vapan RP'de sevınç yaşanırken ülke barajını aşa- mavan HADEP ve MHPde "sorgulama ve nerede hata yaptık değerlendinneieri için" hazırlık vapılıyor. CHP'de de beklenilen sonu- cun alınamamasının üzüntü- ,sü yaşanıvor. Mesut Yü- maz'a verilen hemşeri deste- p ANAP'a Karadeniz'de ba- şarıkazandınrken DSP"nin de bölgede yüzü güldü. RP ise turizm bölgesi Akde- nızileülkegenelindeki başa- nsını yakalayamadı. Güney İlleri Büromuz'un haberine göre Adana'nın en kazançlı iki partisi DSP ve RPdeki sevinç. DYP ve ANAP'ta 4'er milletvekili çı- kanlmasıyla ortayaçıkan se- vinci sollaniış durumda. Ba- raı şokundan kurtulamadığı anlaşılan MHP, 3 mılletveki- lı çıkarabileceği 136 bin oyun boşa gitmesine üzülü- yordu. En az 175 bın oy bek- lerken 63 bin oy alan HA- DEP'te_debaraja takılrnanın sr^ntîsı'Vardı. HA.DEP'liIer kendılennL "Kötü, ama çok kötfl deöil. Bu, dahâ ilk seçi- mrrraz" dtyerek teselli edi- yorlardı. Bölgenin ikinci büyük kenti Içelde ANAP. DYP ve CHP bekledigini bulamaz- ken DSP ve RP sürpriz atak vaptılar. HADEP ve MHP, Içerde başanlı olmalanna karşm. ülke barajma takıldık- lan için kazanabilecekleri milletvekillerini de DSP ve RP'ye kaptırdılar. Gazian- tep'te 1991 seçimlerinde top- lam 9 milletvekili çıkaran ik- tida7*bnaklan DYP ve CHP. bu kez birer mi lletv ekilligiy- le vetinmek zorunda kaldı. DSP ve ANAP'lılann yanı sıra Gaziantep'te solun kale- sıni>ıkanRP"lilerinoldukça keyifli olduğu gözlendi. Ha- tay'da beklenen sonuç ger- çekleşırken özellikle kırsal kesımin oylannı alan RP'nin sagladığı başan konuşuluyor. Malat) a"da da beklenen oldu ve seçimden RP birinci parti olarak çıkıp 4 millervekilliğı elde etti. Kahramanmaraş'ta RP. il genelınde beklenen oyu alır- ken ANAP, DYP ve CHP oy kaybına uğradı. Güneydoğu belki detarihi- nin en sakin seçimıni yasadı. ama HADEP'in bölgede oy patlaması yapmasına karşın ülke barajını aşamaması şok etkisi yarattı. Diyarbakır'da 152.791 oy alan HADEP'in milletvekili çıkaramaması 61.660 oy elde eden RP'nin ise 5 millervekiü alması. se- çim sisteminın azizligi ya da adaletsızlıği şeklindeyorum- landı. HADEPin Divarba- kır'dan sonra en güçlü kalesi olan Batman'da da beklenen sonuç alındı. ama burada da ülke barajı engeliyle karşıla- şıldı. Budurumdiğerpartile- rin işine yaradı. Batman'da 43.975 oy alan HADEP. RP'yi 14 bin oy gibi azım- sanmayacak bir rakamla ge- çerkenSıin'teHADEPMnçı- karacagı 2 milletvekıllinden birini RP, diğerini ANAP al- dı. Şımak. Van. Hakkân ve Mardin'de de durum HA- DEP vönünden aynıydı. CHP'yı Şanlıurfa'da genel merkezi hüsrana ugrattı. Do- ğu'da bölgenin en demokrat kenti yineTunceli oldu. Tüm partilere oy çıkan Tuncelı'de MHP2binoyalırken. YDH yüzde 4. İP yüzde 1. bağım- sızlar da yüzde 17 oy aldılar. yeniyıl heyecanı Veni yıla artık sadecc dört gün kaldı. \cni >ılı eglenerek karşılamak istevenler telaşlı bir hazırlık içinde. İstanbul Külrur ve Kgirim Vakfı (İSTEK) Anaokulu öğrencUeri dün veni \ ü partisinde gönüllerince eğlendiler. Süpermenle, Batman'le vanştılar. pahaçolara güldüler. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) bölgede 4. miUetvekilfiğini de biz alaca- Izmır'de HADEP. birinci bölgede 33 bın 261. ikinci bölgede 25 bin 836 oy aldı. DSP tırmandı, CHP diiştü Ege'nin diğer kentlerinde de CHP'nin büyük düşüşü yaşanırken DSP'de artış görülüyor. CHP'nin Ege Bölgesi'nde ka- lelennden bınsi olan ve 1991 genel se- çimlerde SHP'nin 3 milletvekilliğini bir- den kazarıdıgı Uşak'ta CHP'nin milletve- kili çıkarmaya gücü yetmedi. 1994 il ge- nel meclisinde vüzde 20.5'lik oy oranını yakalayan CHP. bu kentte 12.8'e gerile- di. Buna karşın DSP büyük atak yaptı. CHP'nın yaklaşık 2 katı oy aldı ve bir milletvekilliğini kazandı. DSP, 1994'te yüzde 13.6 olan oy oranını 24.2'ye yük- selttı. Sağın kalesi olan mer- kezlerden Aydın'da da solun dağınıklığına karşın uzun aradan sonra ilk kez 2 millet- vekilliği çıkanldı. DSP bu il- de, CHP'nin belediye baş- kan adayı ve Devlet Hasta- nesi eski Başhekimi Sema Pişkinsüt'ün ismiyle oy pat- laması yaptı. Bu ilde 72 bın 718 oy alan DSP bir millet- vekilliğı çıkarırken CHP de son anda 46 bin 945 oyla he- defıne ulaştı. Karşılaştırma yapıldığmda CHP I994'te 20.3'ten, 10.4e geriledi, D- SPise6.7'denl6.1'efırladı. Sağın bır diğer kalesi Mani- sa'da da sol partıler millet- vekili çıkardı. DSP bu kent- te 120 bin 627 oyla 2, CHP ise 48 373 oyla I milletveki- li çıkardı. CHP bu kentte I994'te yüzde 17.7 olan oy oranını 10'a düşürdü. DSP ise yüzde 9'dan 17.9'a yük- seldi. Üniversite sınavma başvuru süresi ıızatıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öörencı Seçme ve Yerleştııme Merkezı (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. EresSöjiemez, üniversite sınavına başvuru süresinin bir gün uzatıldığını bıldirerek öğrencilerin 30 aralık cumartesi gününe kadar başv uruda bulunabileceklerini söyledi.Prof. Dr. Söylemez. yazılı açıklamasında, öğrenımlerinı sürdüren öğrencilerin başvurma belgesi ve kılavuzu kendi okul müdürlüklerinden, mezun durumda olan öğrencilerin de il ve ılçe sınav yönetıcıliklerinden alabıleceklerini belirterek başvuruların 30 aralığa kadar yapılabilecegini kaydetti. Mezun durumda olan öğrencilerin sınav yöneticiliklerine yapacakları başvurularda, okul diplomalannın aslı ya da noter tasdikli ömeğini yanlannda bulundurmalan gerektiğinı belirten Söylemez. şöyle dedı:"Adaylar, başvuru evrakını tesJim ederken sınav kılav uzu ile birlikte kendilerine verilen plasrik kılıf içine. başvurma belgesinû sınav ücretinin vatırıldığına ilişkin banka belgesini ve ek olarak, hcrhangi bir özürü olan adavlar, sağlık kurulu rapoıiannı ve özürleri ile ilgili özgeçmişierini belirten dilekçelerini koyacaklar." Söylemez. ortaöğreniminı yurtdışında bitiren ya da öğrenimini sürdüren adaylann, hangi sınıflan hangi okullarda okuduklarını belirten dilekçeleri ile transkriptlerini de başvuru sırasında diğer belgelerle yetkililere vermelerinı ıstedi. DenizU CHP Genel Sekreteri Ad- nan Keskin'm memleketi Denızlide. CHP büyük bir düşüş yaşadı. Bu kentte 1994'te belediye başkanlığı- nıkazananCHP.milletvekil- liği seçimlerinde oylannın büyük birbölümünü DSP'ye kaptırdı. Keskın'i "zarzor" TBMM'ye gönderen ve so- lun kalelerinden birisı olarak değerlendinlen Denızli'de bu oy yitimi bölünmenin so- ' nucu olarak görürûyor. Bu kentte karşılaştırma yaptığı- mızda CHP'nin büyük oran- da oy yitirdiğini gözleniyor. 1994'te yüzde 22.9 oyu olan CHP 13.3'e geriledi. DSP ise yüzde 9. 5'ten 14.5'e çıktı. Balıkesir'de uzun süredir "sesi soluğu çıkmayan" sol partileren sonunda kendile- rinı gösterdi. DSP, aldığı 120 bin 441 oyla bu kentte patla- ma yaparken CHP ise 56 bin 926 oyda kaldı. DSP bu kent- te 2, CHP ise 1 milletvekilli- ğiçıkardı.CHP I994ilgenel meclisinde yüzde 14.7 olan oy oranını yüzde 9.2'ye dü- şürürken DSP 11.5'dan 19.5'a çıktı. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Herkes Yerli Yerine... Seçim, kafalardaki bırçok sorunun yanıtını verdi. Kafalardaki ilk soru, "RP korkusu" üzerineydi. RP - üstelik en olumlu koşullarda- yüzde 21 'de tıkandı kal- dı. Her beş kişiden -en az- dördünün, laıkliğin kalk- masına karşı olduğu ortaya çıktı. Üstelik RP'ye verilen oylann yaklaşık yüzde 60'ının da, laikliğe değıl düzendeki çarpıklığa karşı verildiği... ve bazı oylann da, para ile satın alındığı bilıniyor. Devletin -özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla- sağladığı büyükdestek... Kaynağı kuşkulu, sınırsız bir akçaJı olanak... imam okullanndan camilere, sayısız dinci vakıf ve dernekten özel öğrenci yurtlanna kadar uzanan bir "militan ordusu"... RP'nin değerlendirmesine sunulmuş, ... haksızlık, ahlaksızlık. yolsuzluk, kokuşmuşluk diz boyu... Sonuç? Ege, Akdenız ve Trakya'da RP neredeyse etkisiz... Oylannı ya en geri yörelerden, ya da -çarpıklıklann en çarpıcı olduğu- bazı büyük kentlerden alıyor. • • • Türk halkı "ılımlı sağ "dan mı yana? Hayır! 1991 seçımlennden bu yana; ANAP-DYP oylan, yüzde 51 'den yüzde 39'a düştü. Üstelik bu oyun için- de -azımsanmayacak ölçüde- sol kokenlı oy var. RP korkusu ile "kerhen" verilmiş oy bunlar. Sağın iki büyük partisi, bir araya gelseler bıle, Tür- kıye'yı kendi başlarına yönetebilecek güçten yoksun- lar. Hem de basının ve "sermaye"nın inanılmaz des- teğine karşın! Niçin? Çünkü, Türkıye'nin bugün içinde debelendığı çar- pıklıklann sorumlusu onlar. Ve onlann temsil ettiği "zıh- niyet"... ANAP intihar etti! Önce, yerel yönetimlerde ve hatta TBMM'de -laik- lik konusunda- RP'nin kuyruğuna takılarak yaptı bu- nu... Sonra da, ülkücü kesimın "dinci" kanadı olan BBP'ye kucak açarak. Tansu Hanım'ı, Mesut Bey kurtardı! Laiklik elden gidiyor korkusu ile sığınak arayanların bir bölümünü, imam okulu kurma şampiyonuna -ken- di elleriyle- ıtti. "Beterin öefen"nm korkusu ile, kimısi kırk katın kimisı kırk satırı tercih etti. "Bari RP'yi geçsinler!" diye... • • • Solun duaımunu nasıl yorumlamalı? DSP oylannı -yüzde 39 ile- en çok arttıran parti. SHP'nin devamı olan CHP, oylannı -yüzde 50 ile- en- çok yitiren partı... Ama ikısının toplam oyu da, 1991 'den bu yana yüzde 30'dan yüzde 25'e inmiş. CHP hem yerel yönetimlerde, hem de sağ ile yap- tığı hükümet ortaklıklarında kötü sınav verdi... SHP- CHP birleşmesı, yapısal ve ıdeolojik tutarsızhkların gi- derilmesi içın birfırsattı; değerlendırilemedı. Küçülür- ken tutarlılık kazanacağına, tutarsızlığı küçülerej< hı- zipleştirdi. Çağdaş Kemalistler partiyi terk ederken, çağdaş sağcı bazı "ünlü" isimler liste başı yapıldı. Gerek "ılımlı sağ"m gerekse CHP'nin hali, DSP'nin RP'yi bile geçmesine ortam hazıriamıştı. Ama böyle bir oy patlaması içın, "demokratik" bir örgütün canlı- lığına gereksinme vardı... Cysa DSP, tek bir ilde ön- seçim yapmayı bile göze alamayacak kadar, ya "ör- gütsüz" ya da örgütüne "güvensiz" di. "Ecevit karizması" ve partiye taze kan olan "Soy- sa* ştnngasr, ancak yüzde 15'e yetebildi. ] Solun geleneksel oylarının bir kısmı ANAYOL'a, bir kısmı daİP ve HADEP'e gitti. Kımisi umutsuzluktan, kimisi de tepkiden!.. Oyşa tersı olabilir ve "kararsız" oylar -büyük çoğunluğu ile- sola gidebilirdi. Tıpkı 1977'de olduğu gibı! • • • Geriye kalıyor HADEP, Boyner ve Perinçek olayla- n. Oradan çıkanlacak çok dersler de var... Gelecek yazımda ele alacağım. DÜZELTME: 22 Aralık Cumagünkü 'Oyum Kime?' başlıklı yazım- da, ... Kemalizm karşıtı "açıkbir2. cumhuriyetçi"y'\ Is- tanbul'da liste başı yapıp, Emre Kongar'ı altlara iten... "gizlibir2. cumhuriyetçi"y\ hükümette Ismail Cem'e tercih eden... cümlesi,... dizgi hatası sonucu Kema- lizm karşıtı "açıkbir2. cumhuhyetçi"y\ hükümette la- rnail Cem'e tercih eden... biçiminde çıkmıştır. Düzel- tir, özür dilerim. Benim işim kısa sürecek! Bu kitapla en kısa sürede işlem tamam! Mesela siz... * Türkiye'nin her noktasına her an ücretsiz havale gönderebilir misiniz? * Kredi kartı borcunuzu banka kapaiıyken bile ödeyebilir misiniz? • Telefon, elektrik, su, doğalgaz, hatta cep telefonu faturalarından tek başvuruyia kurtulabilir misiniz? * Kira, apartman aidatı, eşya-okul taksidi gibi ödemelerinizi tek bir talimatla kolayca yapabilir misiniz? * Hesabınızda para olmasa bile kira, apartman aidatı, eşya-okul taksidi gibi ödemelerinizi yapabilir misiniz? Hayatmızı kolaylaştıracak olan bütün bu otomatik bankacılık işlemlerini Bank24 mafcinelerinden ya da evinizden bile çıkmadan bir telefonla Ak>24 (212) 288 24 24 ile kolayca yapabilirsinrz. Pamukbank'ın hazırtadığı işlem Tamam El Krtabı'm* Müsteri Temsilcmizden istemeniz yeterli! ,~ * Bu kitabı şöyle bir okuduğunuzda tüm otomatik bankacıldy$letntariai siz de kolayca yapacaksınız! Sizin isiniz de kısa sürecek! işlem Tamam El Kitabı, Pamukbank şubeierindel îşlem a"1 Pamukbank'la El KHabı, otomatik banhacılığı en kolay yokUn öğrvncbilmeniz «?n Türtiy«'t*« ilk kez Pamukbank tarafmdan hazırianmiftır. Pamukbank'ıa banka mufteritori arasmda yapb$ı araştırmalara dayanan (şlam Tamam El KHab.ua ucratsiı sahip olabilininiz. iş - lem - ta - mam! PAMUKBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog