Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyetİmti\az Sahibi: Berin Nadi Oenel Y J\ın \ oıiırmenı Orhan F r ı n ç # Dı-. Hjbuler Lıjjun Balcı • hk >ııonıı Bulent Genel Yıivın koordırutcru Hıknıet kı/dnlık • kulııır H.ından Şenkoken • spor Çetınka.va 0 \ azıijlen Mudurlerı vhdulk.ıdır "liîcılman • Mıkakkr Sanıı Ibrahım Vıldız (Sorumlu) DinçTavanç karaoren • Duzeltnu \hdulljh > azıcı • # Haber Merke/ı Mıidııru Hakan kara Fotojrar Frdogan koseoglu 0 Bıljı Bd_ r e • Oorsel V onetmen Fikret Eser Edıbe Bugra • V ıı 1 Hjhcıkı Mehmel haraç \j\uıkuiTİu Orhan Ennı, Okta\ kurtbökc HıkmcK, ı-rınka^ ŞukranSuner Lrsun Bakt. Dinı; Ta\anç. Ibrahım \lldı/ Orhjn Bursalı. Muslafa B.ılba\ Makan Kara. \nkjid TeııiMkiM \1u>ufa Rallu* 0 HJ'JC- MuJunı Doğan \kın At^turk Buhjrı \ •> 1> k ıt 4 Bakanl kljı •\nkara Toı 4l4-.o;o C hjl) FaU 4Wsti2" > # Izmır TtitiMİciM Serdar kmk. H Zı\û Bh 1^2 S 21 Vel 4411220 Faks 44 WI P 0 \ıimj TCITLMIUM Çetm > ığenogfu. InonuCd I IV S No I küt I Tel «:;s<ıı Faks ^ 2 2 ^ 0 Viue^s^ Mudunı Erol trkul • MLD> VC •'>< ne ın MEDV. \ G • koordırutor Ahmet korukan0 k ırulı Ba^kın ULiit.1 *t »ncunı kurulu Vluhasebe Bulent>.ener0l<İ!re VludurGulbın Erdumn Bj^kını lıenel Hus*MnGurer#liletme Önder • koordımıor Reh» Mudur Cs»«« Çelık # BıUı l^lem Vaıl Inal © lfitmanA(ı<.n>.[ Mııdjr \kmen • Murjhha» BıLiMvar S «tenı MuruvelÇıler ^JIVİIIIKIM Mıne Vkdüj u\t Bora Gon«nf . C J 1-IU CJUII Habe \ianM Ba.ın \t t avınul.k A S n.lij 4 . 5 4 ı P k 2-.ft Unnhtıl T J l( 211)* r A R A L I k I99> Imsak M 9 G u n e ş 7 2 l O ğ l e 12 12 Ikındı 1 4 2 8 A k : , a m l 6 4 9 Vatsı 1 X 1 6 VIEDV. \CTel s | 1 ^ SO - -, 11 S4 M)-6I hak* Divan Oteli 40 yaşında • Haber Merkezi-Turk turızmının hızmetıne 16 Ocak I9^6da açılan Dıvan Otelı bu %11 40 vas,ını kutluyor Turkıye'nın ılk ozel >erlı sermayelı otelı olan Dıvan Otelı ban. lokantasi pastanesı ıle Turk otclcılık \e yıyecek- ıçecek sektorunde onemlı bır ver alıyor Isadamı \ehbı koç'un çabalanyla hızmete gıren otel. 40 yılı dola> ısıy la zıyaretçılerıne surpnz hedıvelerde hazırladı Mimaroğlu'na nişan • \\K\R\ (Cumhuriyet Burosu)- Avrupa Konseyı Parlamenter Meclısı'nın < AkPM) Baskanı Mıguel Angel Martınez eskı mıllet\ekılı \e AKPM Turk He\etı Baskanı Saıt Kemal Mımaroglu'nu asamble çahşmalanndan dolayı seref nısanı " Pro Mcrıto ' ıle odullendırmeyı kararla^tırdıûı oârenıldı AKPMde 12 Turk mılletvekılının bulundugıı A\rupa Konseşı nın genı>lcdıgı \e vapı^al değı^ıkiıkler gosterdığı wn 4 \ı! n,ctısınde Turk hevetının ba^arılı çalı>nıalarda buluııdugu da kaydedıldı Ata'nm Ankara'ya gelişi • ANKARA(VA)- Ataturk'un Ankara\a gelı>ının 76"ncı yıldonumu. bugun yapılacak torenlerle kutlanacak Ataturk'un Ankara\d gelı^ının 76"ncı > ıldoniımu dolav ısı\ la bugun once Anıtkabır zıvaret edılecek Daha sonra da Ataturk'un Ankara'va a\ak bastığı yer olan Dıknıen keklıkpınarı nda bır toren duzenlenecek Oğleden honra Dıknıen keklıkpman ndan başlayarak L'Ius'takı \ıla\et bınası onunde sona erecek olan ""60 Buyuk Ataturk ko>usu" yapılacak M. Âkif anılacak • HaberMerkezi-Ktıklal Marşı >aırı Mehme' \kıf Ersoy. olumunun 59 yıldonumu olan busun saat 'lOOO'daHacettepe" Lnı\ersıteM Merkcz ^erle^kes^dekı M Akıf Ersoy Muze Evı'nde anılacak Hacettepe Lnıversıtesı Rektorluğu"nce duzenlenen torende Rektor Prof Dr Suleyman Sağlam \e HL Edebıyat Fakultesi oğretım uyesı Prof Dr Bılge Ercılasun konuşma yapacak İstanburun geleceğini belirleyecek planın bir aylık askı ve itiraz süresi, tam seçim öncesine denk getirildi Nazuıı platı gözlerden kaçırddı• 20 ekımde onaylanan nazım plan. bır aylık gecıkmeyle tam seçım oncesınde ılan edıldı Bö> lece tstanbul'u 21. yüzvıla hazırlama ıddıasını taşıvan plan. seçım sürecının yarattığı ılgısızlik ıçensınde bır aylık askı \e ıtıraz sıiresını 'sessız sedasız' atlatarak kesınleşme aşamasına geldı. OKT\V EKİNCİ Istanbul hemen lıer seçım donemın- de oldugu gıbı. ımar açısından \ ıne ta- lıhsiz bır sureç yaşadı Gerçı 1994 Martf ndakı yerel seçımler sırasında doruğa ulasan kaçak ınsaat ozgurluğu :>u son genel ^eçınıler ortamında a\nı duzevepektırmanmadı Amabukezde Ibtanbul'un geleceğini belırleyenente- mel ınıarkararlan seçım sürecının ya- rattığı bır 'denertm boşluğu' ıçensın- de. gozden ırak devreve gırdı Bır aylık askı suresını 22 aralıkta ta- mamlavan \ e boy lece y asal duy uru gun- lerını seçımın en sıcak donemınde ge- çıren nazım plan kamuo\unda \ete- rınce değerlendırılemeden kentın gc- lışmesını yonlendırmeye hazırlanıyor Şımdı Ntanbul Buvuk^ehır Beledıye Meclısı'nın ımar ve dığer komısyonla- rı. askıdan ındmlen nazım plana seçım ortamına rağmen vıne de ılgı gostenp hatta ıtırazedebılen az sayıdakı kısı ve kurumlann one surduklerı karsı gorus- len ınceleyecekler Bu ıtırazlann kabul ya da reddedılmesıyle son ijeklı veııle- cek olan nazım plan ıse Meclis'te ye nıden goruşulup uygun bulunduktan sonra Ba^kan R. Tayyip Erdoğan'ııı onay \y la keMiıle^erek v ururluğe gırecek Ancak ıtıraz suresı bu sekılde 'at- latılmış' bıle oNa nazım plan y ururlu- ğegırdıkten sonra ıd.ırı vargıda60gun- lukdavaaçma suresı varlığını koruvor Ilgılı kurumlann vanı sıra dogrudan vatandaşların da kentın ve toplumun genel çıkarlarına aykırı gorduklerı na- zımplan kararlannın ıptalı ıçın bu2a\- lık sure ıçıııde mahkemeye bas\urma lıakları bulunuvor Nazım plana MımarlarOdaM Şehır Plancılan Odasi Insaat Muhendıslerı Odası gıbı ılgılı \e duyarlı meslek ku- ruliüîlannınyanı sıra kımıçe\re\ekul- tur demeklerı. bazı \ urttaslar \ e y ıne ba- zı ılçe \e belde beledı\elen ılan suresı ıçensınde ıtıraz ettıler Farklı itira/lar Bunlar arasında ozelhkle meslek oda- ları \e demekler Istanbul un tarıhının \edoğasinın korunmasinı ongoren ge- nel plan Lırarlarmı olunılu bulmaları- na karsılık 'bu karaıiann oıuyle ters duşcn' \c kent kımlığını \ıne tehdıt eden sakıncalı hukumien de ele>tır>>or \eduzeltılınesinı ıstıvorlar Plana ıtıraz eden bazı bcledı\eler ıse karsı goruş- lerını tam tersı \onde dıle getırıyorlar \e korunuva donıık kararların getıre- ceğı •inıarsıkınhlanndan'\akmı\oılar Orneğın Sarıyer Beledıyesı Koru- ma kurulu nun nazım plan ılkelerını dedesteklemek uzerealdığı 'doğalSİT' karanna gosterdığı sert tepkıye koşut ola- rak y ıne nazım planın kentın kuzev ın- dekıyesıl veormanlıkalanLın "imarbas- kısından arındırma" yonundekı karar- larını da benımsemıyor Istanbul un yenı nazım planınm da tıp- kı !980\e 1994yıllarındakı gıbı ken- tın kuzeye doğru değıl. doğu-batı yo- nunde gelısmesinı ongormesı bovlece kuzeydekı doğal yasam kuşağının ko- runabılmesi buna da bağlı olarak Bo- ğazıçı nın 3 bırasmakopruyerınegu- neyden raylı tup tunelle geçılmesı ve ozellıklesanavınm •desantrilize"edıle- rek kentın voğun \apı ve iskan baskı- sindan kurtarılnıası yonundekı temel ılkelerı genelde olumlu bulunan \ak- lasımlar Benzer ^ekılde tanhsel kent alanlannda \\\\ (merkezı ı> alanlan) verıne kultur ve turızmın ozendınlme- sı tıcan lıman hızmetlerının Istanbul dısınaçıkanlması raylı sistemlerlebır- Iıktedeni7 ulaşımının da vavgınla^tırıl- masinmonerılmesı dığerolumlukarar- lar arasında Ne var kı yıne nazım planda\eralan y a da *\er >erilme>erek beürsiz bırakı- İan* başka bırçok konuda oy lesme onem- lıyanlı^lar bulunuyorkı tunı bu olum- lu yaklasimların nerede\se tersını ya- ratacak.bır sureç tanımlanmıs oluyor Orneğın bunlarınençarpıcısı veka- muoyunun da en duyarlı olduğu "ters- lik* ıçme suyu havzalarında gozlenı- vor \em ISkl >onetmelığı nazımplan- dakı bu ">eşil boyalı' koruma alanlan- na 'birkaçmihonkişılik'venı \erlesme olanağı getınrken planda da bu konuav nı yonetmelığe bırakıldığından aynı planın '12 mihon" olarak saptadığı nu- fus daha simdıden '15-16 nıihona' tır- manmış oluyor Nazım planın en onemlı tıkanıklık- larından bın de Istanbul ıçın vas.ams.al onem tasıyan yenı sanayı ve toplu ıs- kan onerılerıne "ona> \e \etki dışı alan- larda' yer venlmis olınasi Beledı\e ıle valılık arasında kurulma- sı gereken 'planlamaortaklıği'nın ger- çeklesmemısolmasındankaynaklanan bu sorun nazım planını daha ba^langıç- ta ışlevsız ve hatta 'kadük' bırakıyor Yenı nazım planda tartışma konusu olan bır başka karar ıse yıllardan bu \ ana Uskudar-Saray bumu arasında pro- jelendınlen ravlı tupgeçışın ^ımdı Hay- darpasa - Kazlıçeşme guzergâhında onenlmesı Ozelhkle korumacı çevre- lerın oteden berı sav unduklan bu alter- natıt guzergahın nazım planda da yer almasi bu çe\relerı sevındırıyor An- cak bu tup geçışle butunlesmesı gere- ken dığer tum metro tramvay banlıyo \b gıbı raylı ulasım sistemlennın "es- ki guzergâha uygun olarak" plana ı^- lenmis olmas- ıse getınlen onennın ye- tennce etut edılmeden onerıldığı şek- lınde hakh kaygılara yol açıyor Evet "tstanbul'u 21. yü/yıla hazır- lama" ıddıasını ta^ıyan nazım plan, bırçok çelı>kıyle baskı ve ılan suresını tamamlayarak kesınleşme noktasına geldı Duyarlı çevrelerın hıç değılse bundan sonra ve "2 a> ıçınde* yargı olanağını kullanarak Istanbul'u olası ımar tıızaklarından koruma yonunde kollarını sıvamalan gerekıyor Bir zamanlar ^canciğer'dîler• Asıl adı Dıno Paul Crocettı olan ünlü aktör Dean Martın'ın öncekı günkü olumü sanat çevrelennı üzdü 1940\e50'lı yıllarda Jerry Levvıs'le oluşturduğu zıt ıkılıyie üne kavuşan Dean Martın, 'Cancığer Kardeşler'dekı tıplemesıyle Turkıye'de de çok sevılmıştı. CLMHUR CANBAZOĞLU Unlu aktor Dean Martin (78).Beverl\ Hıllstekıevın- de akut solunum yetersızlı- ğı nedenıylepazartesı gunu yaşama veda ettı Martın. 7 Hazıran 1917'deStubenvıl- le"de (Ohıo) doğdu 10 sı- nıftan liseyı terk ettıkten sonra benzın ıstasyonlann- da ve hatta boksor olarak nnglerde bıle çalıştı Ital- yan aMİlı aktorun asıl adı DinoPaulCrocetti ydı Un- lu aktor kendısıne bu unu sağlayacakolanadını. 1941 yılında Ohıo'dakı Sammy W atkıns Orkestrası' nda şar- kı soylerken kullanmaya başladı kuçuk lokallerde şarkı soyleyerek ışe başla- mıstı Dönüm noktası 1946da AtlantıcCıty'de- kı bır turne sırasında ko- medyen Jerr> Lewis ıle ta- nistı Adlannı bu zıt bırlık- telıkle duyuran Lewis ve Martin. 4Ö"lı ve 50"lı vıl- larda Amenka'nınenba^a- nlı komedı ıkıhsinı oluştur- dular ve donemın en ıv ı gı- ^e hasılatını toplayan fırnıa- sı halınegeldıler Fılmlerde ve canlı T\ şovlarında ap- tal Levv ıs ıle uyanık Martın buyuk seyırcı topladı 1946'dan 1956"ya dek. 10 yıl surdu bu bırlıktelık Turkıye"debu ıkı- lıye 'Canciğer Kardeşler" adı verıldı Dean Martın e gore Jerry Levvıs ıle kar- ^ılasmakkadarondanayrılmakdayaşamı- nın donum noktalarından bınydı Martın. "Z^ıten bu onemli iki olay sayesinde gerçek bir aktor olabildim" dıvordu 10 v ılda 17 Lovis ve Martin, 40lı \e 5()'lı v ıllarda \merika'nın en başanlı komedi ikilisiııi oluştıırarak bıi> uk iş \apnııslaı dı fılm yaptıktan sonra Dean Martın \oluna tek başına devam etnıek ıstedı Lewıs"teıı sonra tek basına yaptığı ılk fılm 'TenTho- usandBedrooms'taınıSırbasarisızlıkonıc- ğıydı antak onu ızleyen Montgumerv Clift ve Marlon Brando ıle çcv ırdığı "The VoungLions' (Geıiv Aslanlar) ıle starlığı- nı kanıtladı 1965-73 \illan arasında 'The Dean MartinShw" 19^^-74 te ıse'TheDe- an Martin Conıedy Hour' adlı T\ program- ları ıle surdurdu Ancak ıstedığı olçude ne smemada. nemuzıktenedeT\ deaynıba- •>arıy ı yakalavanıadı Martın bu doneınde Vincente Minelli'nın "Some Canıc Run- ning" Howard Ha«k ııı "Rio Bra>o". Billy Wil- der ın "Kiss Me Stupid" tılmlerındc. 60 lann ba^- larında Frank Sinatra ıle bazı fılmlerdeveıkıncı va- risinda James Bond un Anıerıkan versıyoııu olan -Matt Helm" tılmlerınde rol aldı Rol aldığı filmler 1949: Mv Frıend Irma 1950: M\ Frıend lrma Goes VVest At \\ar \\ ıth The Army 1951: Saılor Bevvare Thats M\ Bov 1952: Jumpıngjacks. Ro- ad To Balı 1953: The Caddy Mo- ne\ From Home. Scared Stıff The Stooue 1954:LıvıngrtUp.Three Rıng C ırcus Jerrıco The Wonder Clovvn 1955: Artısts Aııd Mo- dels. You're NeverToo Yo- una f956: Hollyvvood Or Bust Pardners 1957: Ten Thousand Bedrooms 1958:SomeCameRun- nmtı The Vouna Lıons 1959: Career "kıo Bravo 1960: Belk \rc Rmgıng Ocean'sEleven Pepe VVho VVas That Lady' 1961: Ada' All ln \ Nmlıts \\ork î%2: The Road To Hong kong, Sergeants 3. Who"s Got The Actıon' 1963:CanzonıNelMon- do Conıe Blovv \our Honı Four For Te\as. Toy s ın The Attıc. VV ho s Been Sleepınıı InMy Bed 1 1964: VVhat A Way To Go 1 kıss Me Stupid. Ro- bın Aııd The Seven Hoods 1%5: Marnaae On The Rocks. The Sons OfCatıe Elder 1966: Murderers Rovv TheSılencers Te\as Across The Rı\er 1967: Rough Nıglıt ln Jencho 1968: The Ambushers Bandolero. Fı\e C ard Stud. How To Save A Marrıage ( Aııd Ruın 'tour Lıfei 1969: The \\ retchıng C revv 1970: The Aırport 1971: Somethınü Bıg 1973: Shovvdovvn 1975: Mr Ruco 1981: The Cannoball Run 1984:Cannoball Run 2 Gobi Çoliı'nde bulunan fosilin, vumurtalarının üzerin- de donarak ölen bir dinozora ait olduğu belirlendi. Dinozorlar da kuluçkaya yatar Çe\iri Senisi - Dınozorların da kuslar gıbı kuluçkaya \atan hay\anlar olduğu ortaya çıktı Bılım adamlarını bu göru$e yönelten de Gobı Çolu'nde bulunan bır ıskelet fosılı oldu Dıkkatle duzenlenmı^ on beş yumurtanın ustunde kuluçkaya yatmıs olarak bulunan ıvı durumdakı ıskelet. dınozorlann yavrulanyla ılgılendığı savlarını doğruluyor Bu bulgudan yola çıkan uzmanlar. dınozorların sıcakkanlı hay\anlar olabıleceğını dusunuyorlar Iskelet fosılı. bır Amenkan - Moğol ekıbı tarafından Gobı çolunde bulunmu^tu Fosıl. 75 mılyon yıl once ortaya çıkmısbır tür olan o\ ıraptora aıt Hayvanın uzunluğu basından kuyruğuna 3 metre. kuçuk bır kafası ve uç parmaklı uzun ellerı var Bugune dek bu turun baska turlenn yumurtalannı çalarak yedığıne ınanılıyordu. ama bu son bulgu. ovıraptor fosıllerının yanında sıkça rastlanan vumurtalann ba>ka turlere deöıl havvanın kendısıne aıt olduğunu ortava çıkardı Yavrulan için ölen anne Buyenıtosıl yaratığın yumurtalarının ustunde otururken donarak olmu;; olduğunu gosterdığı ıçın çok ılgınç Lzmanlar varatığın bır kum tırtınasına yakalandığını ama vuvasını terk etmektense olumu goze aldığı gorusıındeler Kollar sankı vuvayı korurgıbı gerıye kıvnlmış. arka bacaklar ıse bukulmu!; durumda Yumunalar genis uçlan ıçe bakacak bıçımde duzenlenmış \umurtalann on be^ tanesı gorulebılıvor ama uzmanlar vırmı ıkı yumurta olduğunu tahmın edıyor Lzmanların belırttığıne gore çoğunlukla sıcakkanlı havvaıılar kuluçkava vatıyor, ama kobra gıbı soğukkanlı hay vanlar arasında da kuluçkaya yatunlar var Bu bulgu. dınozorların da kuslar gıbı kuluçkaya yattığını gosteren en onemlı kanıt Bır baska deyışle, onlar da kendılerını vavrularına adamis ana babalar Van Gölü çevresi kıtssıız kalacak• Doğal Ha\atı Koruma Derneğı yetkılılerınden Murat "\arar, gölden ınce bır kumulla avrılan Horkum. Edremıt \e Çelebibağ sazlıklan ıle -\hlat Sazlığrnın tamamen sodalı sular altında kaldığını \e tum kuş yaşam alanlannın \ok olduğunu soyledı CENGİZMLDIRIM VAN-Van Golu"ndekı sıı sevıyesının yukselmesınııı olumsuz soııııçlarından kuslar dapayını aldı Gol çev resındekı kus yasam alanlarının sodalı sularııı altında kalması bolgede vasavan bırı,ok kustu- runun yok olma telılıkesinı gundeme ge- tırdı Doğal Hayatı koruma Derneğı (DHkD) kus ve Sulak Alanlar Bolumu koordınatonı Murat^arar bolgede tah- rıpolansahalann "VanGölu'nıingelece- ğine bağlı1 " olduğunu belırtn Geçen hattalarda vazılı ve gorsel ba- sındaadındaıı siklıklasozedılen VJIIGO- lu'ndekı su sevı%esınm yukselmesi as- lında yenı bır olgu değıl Gol ılk kez 2S vıloncesınval vermeveb.ısljdı ancak ge- reklı onlemler alınmadıüı n.ın i s metre S o d a l ı s u l a r d a n e t k i l e n e n a l a n l a r v e k u ş t ü r l e r i Çelebıbağ Sazlığı Ann Golu (Sodalı) — v , y^~Z Bepdımahı Sazlıgı Van Sazlıgı Netnragzı Edremıt Sazlıgı DHkD verılenne gore gol sula- nnın vukselmesınden etkilenen saz- lık alanlar ve ku^ turlerı ^o\le Horkum Golu (Horkum Sazlığı) Dıkkuvruk (10 çıft) kızılboyunlu batağan (10 çıft) angıt (5) kuçuk balaban (2 çıftl eamurcun çıkrık- çı. pasba;; dalJgan, uzunbacak ve kı- zılbacak ( 2 0 ^ ) Edremıt Sazlığı Dıkkuvruk (20 virt) kızılbovunlu batağan {1 çırt) tepelı batağanı 1 çıtt) angıt(4çıft). pasbas dalağan ı> çıttl kızılbacak (10 çıtt) uzunbacak (20 çıft) bı- vıklı sumruiSçıhı kuçuk sumrtı( I çıtt) Çelebibağ Sazlığı (Erciş Dtltasu Golağzı, Ibca Deltası) Dığer sazlık alanlar gıbı bu bolgenın de koruma statusubulunmuvor Akkutan. bol- gede duzenlı olarak gozlenıvor \'an Sazlığı kızılboyunlu bata- ğan (2 çıft). kuçuk balaban gece balıkçılı erguvan balıkçılı (I çıtt). angıt ( 5 çıft) suna. bozordek ça- murcun. kepçel boz dalağan. pas- baş dalağan (11 çıft),dıkkuvruk< 15 çıtt) karo çavlak mısır akbabası. saz delıcesı kuçuk kerkenez (10 çıft) tuma ırmak bulbulu bıyıkhsaz bulbulu. sarıbaslı kuyruksallavan. çızgılı saz bulbulu ErçekGölu Şımdıyedek 180 ın uzeı ınde kus turu gozlemlenen bol- gede venı arastırmalarla bu sayı- nın artacağı tahmın edilıvor Ann Gölü Karaboy unlu batağan (50çıft).angıt suna(4çıft),bozor- dekçıknkçın kepçal.dıkkuyruk(25 çıft) poyrazkusull çıft) uzunba- cak (200 çıft) Bendimahi Deitası Tepelı batağan (30 çıft). kuçuk karabatak (5 çrft). gecebalıkçıl alacabalıkçıl,erguvan balıkçıl boz kaz angıt. fıya. boz ordek çamurcun kılordek. kepçel. boz dalağan pasbas. dalağan, dık- kuyruk Ahtamar Adası Gece balıkçılı (40 çıft) uludoğand çıft). angıt (5 çıft) larus armenıcus (80 çıft) yukselen gol sulan çevrede mılyarlarca lıralık hasara ve bolgede sosvoekonomık sorunlara nedeıı oldu Olayın sosyoeko- ııomık bovutundan dolavı *,evre faktoru gozardı edıldı Su sevıvesmdekı vuksel- ıııe gol çev resındekı 'sa/lık alanlar'ın sodalı suvun altında kalmasına vol açar- ken bu alanlarda vasavan bazı kus tur- leıının vokolm.ı tehhkesını uundeme ıze- tırdı DHkD kus ve Sulak Alanlar Bo- lumu koordınatoru Murat >arar. gol siı- larının vukselmesınden sonra bolgede vaptıkları ıncelemeyle ılgılı su bılgılerı verdı "Bolgede\aptığımi7İncelenıelerdeen- der rastlanan kuş turkrinin vasanı alan- larının. \an Golu'nun sodalı sularının al- tında kaldığını ızorduk. Bu sahaların ar- tık geri gelip gelmeyeceği tamamen \an Golu'nun geleceğine bağlı. ancak doğa- nın kendisini vonik'nıesi icin en i\ inıser tah- minle birkaç y ıl gerekiyor." Murat War Doğal Havatı koruma Derneğı olarak bolgeve vaptıkları gezı- de VanGolunden eskıden ınce bır ku- mul ıle av rılaıı Horkum. Edremit ve Çe- lebibağsazlıkları ıle AhlatSazlığı'nın ta- memen gol altında kalarak tum kuş ya- ^am alanlarının yok olduğunu bıldırdı Murat Varar. Bendimahi Defiası*nın da kıs- men sodalı gol sulannın baskınına uğra- dığınıkaydettı AnnGölu'nun henuztum zengınlıklerını koruduğunu vurgulayan Murat Yarar Nursun Golu ve Sarısu gıbı y akın çev redekı alanların halen çok sayı- da sukusunu barındırdığına dıkkat çektı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog