Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

:274RALIK 1995 ÇARŞAMBA •*-••• CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Promosyon Tergflerl devletten • Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığrmn tebliğine göre KDV mevzuatı çerçevesinde, firmalann, bir malın yanında foedelsiz olarak verdikleri mal için KDV ödenelerini öngören hüküm, gazetelerin promosyon olarak dağıttıklan mallar için uygulanmayacak. AMCARA (Cumhtıriyet Bürosaı)- K.atma Değer Ver- gisi mevzuatı çerçevesinde. firmdann sattıkları malla- n n yanında bedelsiz olarak verdikleri mal için de KDV öderrelerini öngören düzen- leme gazetelerin promos- yon olarak dağıttıklan mal- larda uygulanmayacak. Ar- tık gazeteler. promosyon olarak dağıtmak üzere al- dıklan yüzde 8, yüzde 15 veya yüzde 23 oranında KDV'ye tabi mal için satıcı- ya ödedikleri KDV'yı gider olarak gösterip gelir ya da kurumlar \ergisinden düşe- cekler. Gazetelerin. okurdan tahsil edemediği vergileri devlete ödeyecekleri vergi- lerden düşmesine olanak sağlayan Maliye Bakanlığı. bu kararıyla fiyatlan 5-50 bin lıra arasında degişen ga- zetelerden KDV alınırken. telev ızyon ve buzdolabı da- ğıtımına kadar varan 20-30 milyon liralık promosyon armağanlarının "KDV'ye labiolmadığı''görüşünü bıl- dirdi. Resmi Gazete'nin önceki günkü say ısında yay ımlanan Maliye Bakanlığı tebliğin- de. KDV mevzuatı çerçev e- sinde. firmalann, bir malın yanında. bedelsiz olarak verdikleri mal için KDV ödemelerini öngören hük- mün. gazetelerin promos- yon olarak dağıttıklan mal- lar için uygulanmayacağı belirtıldi. Tebliğde. promosyon kar- şılığında dağıtılan mallann. firmalann iktisadi faaliyet- lerini genişletme. emsal iş- letmelerle rekabet edebilme. üretim 'veVâ' sâtışırff arttır- mak için reklam olarak ve- rildigi belirtilerek şöyle de- nildi: "Dolayısıvla firmaların yarattığı katma değer içeri- sinde vergilenen promosyon mallannın müşterilere veril- mesi sırasında, katma değer vergisi hesaplamasına gerek bulunmanıakta ve bu üriin- ler için y üklenilen katma de- ğer vergisinin prensip olarak alınmaması gerekmektedir." Buna göre yüzde I ora- nında KDV'ye tabi olan ga- zeteler, promosyon olarak aldıklan yüzde 8. yüzde 15 veya yüzde 23 oranında KDV'ye tabi mallar için ödedikleri KDV'yi. "gider" göstererek kurumlar ya da gelir vergisinden düşecek- ler. Aynca, gazetelerin. ga- zete satışından elde edilen gelirden ödedikleri yüzde 1 orantndaki KDV dikkate alı- narak teslim ettikleri malın tabi olduğu KDV'yi ödeme- leri uygulaması da kaldınl- dı. Tebîığle promosyon ola- rak dağıtmak üzere ithalatçı veya imalatçıdan alınan mallara karşılık firmalara ödenen KDV'yi. devlet bu mallar karşılığında gazete satışından elde edilen gelir dişındı bir kazanç sağlan- madıg; için, gazetelere gen ödevecek. Bu çerçevede. ga- zetelerin promosyon olarak dagıttıkları >"üzde 8, yüzde 15 \eyayüzde23 oranına ta- bi milyarlarca lira değerin- deki mal. KDV'ye tabi ol- mazken devlet yalnızca 5- 50 bın lıraya satılan gazete- lerden kesılen yüzde 1 ora- nındakı KDV'yi kamuya ge- lir olarak kaydetmekle yeti- necek \e gazete okurlann- dan istenemeyen promos- yonlann vergi yükünü Ha- zinekarşılayacak. Kararı Cumhuriyet'e de- ğeriendıren \e adının açık- lanmasını istemeven Hazi- ne Müsteşarlığı'nın bir yet- kilısı. şunbn söyledi: Devlet cebinden promosyon " Katma değer vergisi, do- lav Iı bir vergi olarak, sonuç- ta tiiketicive yansıtılan bir vergidir. Ömeğin gazeteler, promosyon için üretici bir firmadan 100 adet televiz- yon aiırken, bunun KDV'si- ni de ödemektedirler. Daha sonra gazete satıldığında, kendiierinin ifk aşamada ödedikleri KDV yüksekse aradaki farkı 'Indirilecek KDV hesabıyla muhasebe- leştirip bir sonraki ava dev- netmektedirier. Promosyon veren gazeteler, okurlann- dan, sadeee gazete fiyatın- dan alınan yüzde l'lik KDY'yi tahsil ettiklerinden, örneğin dağıtılan televizyon için ödedikleri y üzde 23 ora- nındaki KDV'yi tahsil ede- miyorlar. Böyleee her ay. bir sonraki aya KDV devri olu- yor. Böylece gazeteler devle- te. " Ben satışlanmı arttırmak için dağıttığım televizybhlar konusunda okurlardan KDV alamıyorum. Dolayısıyla üretici firmaya ödedigim KDV'nin, ödeyecegim gelir ve kurumlar vergisinden dü- sülerek Hazine'ce karşılan- masını. yani devletin cebin- den çıkmasını talep ediyo- rum' demiş oluyoriar. Mali- ye Bakanlığı da üretici fir- nıanın gazeteden televizyon satışı sırasında devlet adına tahsil ettiği KDV'yi, gazete- lere geri ödemiş oluyor." Sonuç olarak. tnlyonlar- ca lirayı bulan promosyon işlemlerinin vergı yükünün gazeteler veokurlan tarafın- dan değıl. devlet tarafından yüklenildiğine işaret eden uzman. şöyle devam etti: "KDV istisnası sistemde van ancakçarpık bir mantık sisteme sokuluvor. Ömeğin, fîyatı 20 bin lira olan bir ana malın. yani gazetenin yanın- da, fiyatı 30 mih/on lira olan bir teİevizyonu satış arttın- cı unsur' olarak dağıtıp bu- nu da 'pazarlama giderleri" adı altında KDV yükümlü- lüğünden çıkanp diğer gelir ve kurumlar vergisinden dü- şürtüyorsunuz. Faturayı devlet, yani halk üstleniyor. Böyle bir skandai, ancak Türkive'de olur." , yeni paket B Baştarafı 1. Sayfada kredîfcinde LMF'nin gü>en- cesi şart" dediler. IMf'nin de aynı görüşü taşıdıjını anlatan yetkililer. fon yjneticileriyle geçen haftahrda görüşüldüğünü vAirguayarak "I1VIF, anlaş- manıı sürmesi için kurula- cak >eıi hükümetin tavizsiz uygulınacak ve şok önlem- ler tanaeak yeni bir istik- rar paeti hazıriamasını şart koşuyr" açıklamasını yap- tıiar. IV! "nin bu görüşmeler- de. d a a öncekilerin aksine. paken ana hatlannı kesin olaral çizdıgini de belirten yetkilerşu açıklamayı yap- tılarz IMF'nin bu kez iste- diği mlemlerin temelini, yükst cnflasyon ve devalü- asvoıu biıiikte piyasaJann durjgnluğa itilmesi oluştu- ruyckiKurlar yüksek oranlı arttaracak, KİT ürün fiyat- lanni)ü> ük zamlar yapıla- cak. büyümedurdurulacak. dolaylı vergilerde oranlar yükieltilecek. Tabii en önem- İi şart, kamuda çalışanlann ücretlerinin gelecek yıl arth- rümaması." IMF'nin. sosyal güvenlik kuruluşlarının yeniden ya- pılandınlması ve özelleştir- me konusundaki vaatlerin kısa sürede gerçekleşmeye- ceğini artık anladığını belir- ten Hazine yetkılileri. "IMF, öncelikle yapısal önlemler- den çok. kısa vadeli şok mü- dahalelerle ekonominin da- raltıiması formülünü günde- me getiriyor" dediler. lç borçların ertelenmesi konu- sunda IMF'nin. "aşamalı, yumuşak konsolidasvon" önerisi sunduğunu anlatan yetkililer. "Fon.tümborçla- nn ertelenmesi durumunda sermayenin kaynaklarının tıkanacağı düşüncesinde. Daha v umuşak. parça parça ve isteğe bağlı olarak ertele- me»i savunuvor" dediler. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı I. Sayfada de. Herşey biryana, "Bızonlardan fark- lıyız. Onlarla biraraya gelmeyiz" deyip, televizyonlarda açıkoturuma bile çık- mamıştı. Erbakan alanlarda da sözünü budak- tan sakınmamıştı. Bu köşenin dilineçe- virirsek Hoca Efendi seçim öncesi li- derlere şunları söylüyordu: "Kıüngton 'un kravatçısı Çiller Hanım, memleketi Batı'ya sattın, bu ne biçim j tarzdır? Bu faizci düzenle birtikte sizi desJlipsüpürmekbizim için farzdır. Özal'ın kapı dışarı ettiği haşan Me- sut dürüst çocuksun, seni bir köşede değerlendirirdim ama, yerim mahdut. Ey batıl düzenin taklitçi partileri, adil düzen hepinizidenize dökecek, ileri..." 24 aralıktan sonra Hoca yumuşadı. Barut gibi sözler şimdi tatlandı, burma- lı kadayıf gibi. Meğer Hoca, diğer par- tileri ne çok severmiş. Memleketin so- runlarını onlarla birlikte çözmeyi ne çok istermiş. Dünkü ve önceki günkü basın toplantılan tadından yenmiyor. Bunu tabii ki yadırgamıyoruz. Takıy- yede onlann üzerine kim var ki? Erbakan'ın dünkü basın toplantısının özeti şöyleydi: "Muhterem Çiller Hanım, memleketi beraber kurtaralım. Bu elbiriiğiyle ola- cak. Koalisyonu beraber kuralım çabu- cak. Her zaman değer verdığım kıymetli Tansut kardeşim Mesut Yılmaz. Seçim öncesi söylenenler şımdi söylenmış sayılmaz. Ey memleketimın değerli partıleri, meseleleri hep beraber çözeceğız, ıle- ri..." Burada Erbakan'ın ne kadar demok- rat olduğunun da altını çizmek gereki- yor. Hükümeti RP kurarsa ülkede demok- rasi var. Diğer partıler kurarsa bu düzen taklitçi. RP'nin resmi yayın organı Milli Gaze- fe'nin dünkü başyazısında da hüküme- ti Hoca'nın kurması gerektiğine ilişkin engin düşünceler vardı. RP'nin karşı- sında yüzde 80 var demek, halkın yüz- de 80'i hırsız demekmiş. Seçmen, par- tilerden birinı büyük yaparak, "Sen bu ülkeyi yöneteceksin, dığerlen ise sana yardım edecekler" demiş. Ipekten çift kışilik yorgan, ütü, elekt- rik süpürgesi. süperstartrek. zayıflatan sabun, nevresim takımı. düdüklü tence- re ve bütün bunlann üstüne bir de ıs- marlama başbakan veren gazete "Se- çimleri Atatürk kazandı" yorumu yap- mıştı. Milli Gazete'de bu yorum da eleştiri- liyor ve "Atatürk 'ün kurduğu partiyiyüz- de 10'a duşürecek, peşınden de 'Ata- türk kazandı' dıyeceksiniz. Hem çokya- zık, hem çok ayıp" deniliyor. • •• RP'nin "Atatürk'ükoruma"çabası da insanın gözlerini yaşartıyor. Görünen o kı Erbakan iktidar koltuğu- na oturmak için elınden geleni yapa- cak. Kulislerde Er bakan'ın azınlık hü- kümetini bıie deneyebileceği konuşulu- yor. Güvenoyu almasa da Başbakanlık koltuğuna oturmak simgesel bile olsa RP açısından önem taşıyor olmalı. Hıriaşmadan uzlaşmaya... ANAYOL cephesi dün oldukça hare- ketlıydi. Yılmaz, saat 11,00'de Ecevit'le görüştü. Öteden beri biliniyor ki. Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit'i seviyor. Ecevit de Yılmaz'a karşı güzel duygular besli- yor. Bu zemin üzerinde gerçekleşen gö- rüşme, tarafların söylediğine göre "olumiu" geçti. Tanıdığımız Ecevit, görüşme sırasın- da Yılmaz'a şunu söylemiştir: "Sız DYP ile uzlaşıp hükümet kurmn aşamasına geldığinizde, biz buna enge! olan taraf olmayız. Bizim desteğimize gereksinim olursa koşullanmızı saklı tu- tarak veririz." DSP. 75 milletvekıli ile Meclis'e girdi. Ecevit. karar aiırken grup eğilımini dik- kate alacaktır. Yılmaz, Ecevit'ten sonra Çıller'le gö- rüştü. Seçmen ağlarını ördü. ıki lıderde mecburen bunu gördü. Bu görüşme öncesinde Çiller de Bay- kal'la telefon görüşmesi yaptı. Çiller'in favorisı de eski ortağı... Hükümet arayışlannda genel görünü- mü şöyle özetleyebiliriz: ANAP-DYP koalisyon kurmanın ze- minini oluştuımaya çalışıyor. Bunun için gerekli sol destek de çok zor görünmü- yor. Eğer, Ecevit ve Baykal koalisyona girmemekte ısrar ederlerse, çok ilginç transfer olasılıklan gündeme gelebilir. Soldan aynlacak bazı milletvekilleri par- tı kurup ANAYOL'a üçüncü ortak olabi- lir. RP, birinci parti olma olanağını bırak- mak istemiyor. RP tabanı, iktidar isti- yor. Bu konuda sabırsız. Erbakan, ANAP ve DYP'nin içinde RP ile koalis- yon kurmak isteyenler olduğunu ima edıyor. Hoca, önümüzdeki günlerde ANAP ve DYP'yi "yarma harekâtına" gi- rişebilir. Başarısız bir ANA-SOL-YOL hükü- metinin ardından yapılacak erken se- çimler RP'yi daha geniş kitleler için u- mut haline getirebilir. Seçim dönemi, "hırlaşmayla" geç- mıştı. Şimdikı altın sözcük, "uzlaşma..." Seçmen, merkezsağı sandıkta "hiza- ya" getirdi. Şimdi iş "rızaya" kalmış görünüyor. Sıra başbakanm adında... "Tansut" diye btri lazım... Refah Partisi'ni dıslama turlarıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Merkez sağ \e sol partıler. seçım- den birinci partı olarakçıkan RP'nin dışında kalacağı bir hükümet oluş- turmak ıçın arayışlara başladılar ANAYOL-SOL formülünün gerek- lılıği üzerinde uzlaşmaya \aran ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile DYP lideri Tansu Çiller. hükü- met kurma ınisıyatıfini ellennde bu- lundurmak amacıyla DSP ve CHP ile avrı ayrı temasa geçerken anlaş- mazlık çıkmaması ıçın ılk aşamada "haıtgi liderin başbakanolacağı" ko- nusuna gırmedıler. DYP Genel 1da- re Kurulu (GİK) üyeleri. gümrük birliği veişçı-memurücretlenne ılıs- kın yaklaşimı nedenıvle DSP lıderı Bölent Ecevit'le 31ü koalisyon ya- pılmasına soğtık bakarken DYP Ge- nel Başkan \'ardımcısı Ismail Kara- kuyu. "En fazla millet\«kiline sahip olan partinin lideri başbakan olur" dedı. ANAP Genel Başkanı Yılmaz. dı- şandan başbakan11k veya döner baş- bakanhk formülüne açık oldukları- nı dile getırirken "Sayın ÇiDer, be- nim ba^bakanlığımda bir koalisyona girmevi kabul ederse. memnun olu- rum. Ama bunu kabul etmeme hak- kını da teslim ediyorum. Benim de buna hakkım var" dedı. Koalisyon görüşmeleriyle Cum- hurbaşkanı'nın gırişıminı kolaylaş- tırmak ıstedıklerinı belirten Çiller. hükümet kurma görev inı RP'den ön- ce alabıleceklerini ıma etti. Merkez sag ve sol liderler. RP've karşı koalisyon formülleri için dün yaptıkları görüşmelerde olumiu me- sa/ verdıler. Bülent Ecevit başbakan- lığında ANAP. DYP. DSP koalisyo- nu senaryolan dile getirıldiğı sırada ANAP lıderı Mesut Yılmaz. dün D- SP liderinı genel merkezdeki maka- mındazivaretetti. Yılmaz.zıyaretın ardından yaptığı açıklamada. ülke- nın çok ağır sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, partılerın uzlaşmak zorunda olduğunu bıldir- dı. Hükümet bunalımının Türkiye için en yararlı şekilde sonuçlanma- sı bakımından temaslann sürdürül- mesı gerektıginı ıfade eden Yılmaz. Başbakan Çıller'legörüşmesınin ar- dından Ecev ıt'le yeniden durum de- ğerlendırmesı yapacağını bıldırdi. Yılmaz, sorulan yanıtlarken so- mut bir formül üzerinde durmadık- lannı belırterek. "Nâlnız içinde bu- lunulan bu koşullar karşısında uz- laşma gereğinde uzlaştık" dedi. Ece- Başbakan Tansu Çiller, CİK'te yaptığı konuşmada seçim sonuçlannı değerlendirdi. (Fotoğraf: A A) vıtbaşbakanlığında ANA^OL-SOL edeceğı \e Yılmaz'm başbakanlığı- AD Başkanı Halis Komili'nın "See- formülünün gündeme gelıp gelme- dıgıne ılişkın soruya Yılmaz vanıt \ ermezken Ecev it. "Seçmen bize ik- rida*görcvivermedi.Seçinılt'r önce- sinde ANAP'la DSP'nin bir koalis- yon oluşturabileceğini düşünüvor- duk. Ancak çıkan tabk) buna i/in ver- mivor. Bu koşullarda u/Jaşmacı bir yaklaşım gerektiğine inanıvomz. İI- ke ağır koşullar içinde bulunmakta- dır. Bu nedenle güçlü bir hükümet gerekmektedir. Bu konuda ilkeleri- miz dogrultusunda gerekli katkıyı vapmaya hazınz'" dedı. Yılmaz da hükümet görevinın RP'ye verılmesının teamül gereğı olduğunu. bu teamülün işletilmesı gerektiğini söyledi. RP hükümet ku- ramazsa Cumhurbaşkanrnın kınıe görev vermesı gerektığı ya da bir başka ıfadeyle hangı partinin ikıncı parti oldugu yolundakı bir soruyu yanıtlayan Yılmaz. şöyle konuştu: "Kaderin cilvesi. verel secimlerde DYP, ANAP'ın 0.4 puan önüne geç- miştir. Çiller bu farka rağmen birin- ci parti iddiasıyla bugüne kadar hü- kümet görevini sürdürdü. Bu kez ANAP, DYP'yi 05 puan geride bn raktı. Ben birinci partiviz. demivo- rum. Seçmen bizi RP'nin gerisinde, DYP'nin önünde görmüştür. Göre- vin otomatikman bize vcrilmesi ge- rektiğini sövltnıivorum. Cumhur- başkanı görev vermeden önce IkJer- lerle temas vapmalıdır." ANAP cephesınde. DSP lıderı Ecevit'in. ANAP'la birlikte hareket na daha sicak baktığı görüşlerı dile getirıldı. ANAP yöneticileri. bu du- ı umda DYP'ye karşı daha genış bir çoğunlukla hareket ettiklerinı belır- terek. hükümet kurma görev inın Yılmaz'a verilmesi gerektiğini sa- \ undular. ANAP Genel Başkanı Yılmaz. CHP Genel Başkanı Baykal'la bıı- lıktekatıldığı Shovv T\"de yay ımla- nan "32. Gün" programında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in baş- bakanlıktan feragat etmesinden memnun olacağını belırtırken Çil- ler'ın bunu kabul etmeme hakkı bu- lunduğunu da söyledi. Yılmaz. dışa- ndan başbakan formülüne de açık olduklarını ve bu konuda önyargıla- rı bulunnıadığını bıldırdi. Başbakan- lığa partı, program ve kadro olarak hazır olduğunu kavdeden Yılmaz. "Başhakanlıkbana büyük birengel gibi gelmivor. Başbakanlığı bırakıp almaktan zivade. bu seçim sonucunu doğnı yorumlamak sorunuy la karşı karşıya olduğumuzudüşünüvorum. Seçim sonuçİarınagöıv. biz05 önde- yiz. Seçmenin mesajı net değil. Ne Sayın Çiller'in ne benim başbakan- lık konusunda birbirimize çözüm empozeetme hakkına sahip olduğu- muza inanmıyomm. Savtn Çiller. bu konuda ısrarlı olmazsa ben de bu ko- nuda ısrariı olmamaya. bu uzlaşma- ya katkıda bulunmaya hazırım. Şu anda belirieyici olan Çiller'in tutu- mudur." Programa telefon la katı lan TÜ Sl- men tercihini ortaya koymuştur. Merkez sağın birleşmesi gerektiğini ortaya koymuştur'" sözlerı üzerine Baykal. TL'SlAD'ın hükümet yıktı- ğı kadar hükümet kurmaya çalıştığı- nı söyledi. Yılmaz ıse seçmenin me- saıını anladıklarını belırterek "Bunu algılamamız için TÜSİAD'ın ter- cümanlığına ihrivacımızyok" dedı. Buna karşın Çiller de hükümet kurma görev ıni alma yanşında. mer- kez solda daha az mılletvekılıne sa- hip olan eskı koalisyon ortağı CHP'yey öneldı. Çiller. ANAP lide- rının, Ecevıt'ın ardından görüşmek için randevu ıstediğı saatlerde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la tele- fon görüşmesi yaptı. Baykal. görüş- meyle ılgilı oîarak Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyİedi. "Çilkr'le telefon görüşmemiz ne- zaketdüzeyindeydi. Herhangi biriş- biıiiği olasılığı üzerinde durmadık. Kaldı ki, ANAP ve DYP ile birlikte hareket etmeye ha/ır bir sol parti vardır. Sayın Ecevit. \ ılmaz'la ya- kınlığı olduğunu secim öncesi soyle- mişti. Bizim ne ANAP ile. ne DYP'ile yakınlığımız yoktur. Bizim DYP ile koalisyonumuzyakınlıktan değil. zo- nınluluktan dogmuştur." ANAP lideri Yılmaz. Ecevit'le görüşmesinden sonra Başbakan Çıl- ler"ı. DYPGenel Merkezi'ndeziya- ret etti. Yılmaz. görüşmeye gider- kcn öneri yapma noktasında olma- dıklannı belırterek, "Formülü bera- ber bulmaya çalışıyoruz. İ> i niyetli ve yapıcı olarak gidiyomm. Diliyo- rum ki ay nı y aklaşımla ortak bir şey- leryapalım" dıye konuştu. Yılmaz. daha sonra seçim ıttıfakı yaptığı BBP Genel Başkanı Muhsin Yaacı- rtğlu ile de kendi konutunda bir ara- >a geldi. Yazıcıoğlu. görüşmeden sonra yaptığı açıklamada. "BBPay- n bir tüzelkişilik. ama biz ANAP'ısı- kıntiya sokacak hiçbir adım arma- >ız" dedı. Çiller \e Yılmaz. kurmaylanyla birlikte. DYP Genel Merk'ezı'nde vaklaşık bir saat süren görüşmenın ardından yaptıkları açıklamada. ANAYOL-SOL için ılımlı mesaj verdıler Yılmaz, Çıllerle birlikte yaptığı açıklamada. Türkiye'nın içinde bulunduğu koşullar karşısın- da genış tabanlı. güçlü bir koalisyon gerektiğini söyledi. Bu çerçevede Ecevit'le de görüştüğünü kavdeden Yılmaz. Başbakan Çıller'le de "bu uzlaşmanın gerekli olduğu konusun- da" anlaşmaya vardıklannı. ancak ılk aşamada başbakanın kım olaca- ğı ve hükümet dağılımı konusunu gündeme getirmediklerını belırttı. Yılmaz. "Günümüz. siyasi polemik gtinü değildir.günümüz uzlaşinagü- nüdür. L'zlaşmaya davalı bir çözüm konusunda şu anda meseleye daha umutla bakngımı ifade edebilirim" dedi.Yılmaz'ın ardından konuşan Başbakan Çiller. kendısının deCHP lideri Baykal'la görüştüğüne ve "ya- pıcı bir rutum gördüğüne" dikkat çekti. Çiller. seçim sonuçları ve ko- alisyon olasılıklannı Yılmaz'la gö- rüşmesinden sonra topladığı GlK'te konuştu. Hertürlü koalisvon görüş- melerini yapmak üzere GİK'ten tam yetkı alan Çiller'in. seçim sonuçla- nnı değerlendirirken "Daha iyi so- nuç alabilirdik. Ancak bu da iyi bir sonuç. Vslında ittifaklan say mazsak DVP birinci partidir" dedığı öğrenil- dı. Edınilen bılgıye göre. GİK üye- lerının önemlı bir bölümü. ANA- YOL koalısyonuna DSP'nin de ka- tılmasının iyi sonuç \ermeyeceği görüşünü dile getirdiler. Bir DYP yöneticısi, ANAP'la pekçok konuda uzlaşabileceklennı. ancak Ecev it'ın gümrük bırliğı başta olmak üzere ba- zı dış polıtıka yaklaşımlan ile ışçı ücretleri konusundaki yaklaşımıyla anlaşma sağlanamayacağını söyle- di. GtK üyelerine. koalisyon olası- lıklan konusunda kesın tavır takın- manın henüz çok erken olduğunu söyleyen Çıllerin. RP ile hükümet kurmak istemediğı görüşünü yinele- diği belirtildi. 6 ANAYOL isteyenler gerici 9 • Baştarafı 1. Sayfada partisıne en fazla oy vererek altın madalya kazanan illerin Bingöl. Elazığ ve Konya ol- duğunu bildirdi. Halkın sandıkta. "takütçi- lere ders verdiğini"' ve tek çözümün RP ol- duğunu ilan ettiğıni savunan Necmettin Er- bakan. RP'nin. Seçim Yasası, iklim koşul- lan ve medyanın olumsuz propagandası gi- bi engelleri aşarak büyük birbasan elde et- tigini söyledi. Halkın. içinde bulunduğu feiaketten kur- tulmak için elinden geleni fazlasıyla yaptı- ğını savunan RP lideri. koalisyon görüşme- leri konusunda da, "Bundan sonra ne ola- cak? Türkiye demokratik bir ülke. Yeni hü- kümeti medya kurmaz, karanhk odalarda kurulamaz. Bütün çırpınışlan boşuna. resmi prosedürvar. Sayın Cumhurbaşkanı görevi, elbette. millefin karanna saygı gereği en çok oy alan partinin başkanına verecek. Bunlar- dan önce söy lenenlerin hiçbir hükmü yok. Bi- zim daha kime \e ne teklifgöfüreceğimiz bel- li değil. Biz nediyeceğiz,dinieyeceksin. sonra kurullanna soracak. sonra da karannı vere- ceksin. tki tane çözüm yok. bir tane çözüm var. Medyanın, bazı karanhk odacılann ba- ğınp çağırması hiçbir şeyi değjştirmez" diye konuştu. RP lideri. sözlerini şöyle sürdürdü: "ANAYOL, sol, dol. bu uydurnıa şeylerin hiçbir kıymeti yok. Senin o aklın. hangi vic- danın emrinde? Bu ANA^ OL, sol. dol diyen- lere acımak gerek. Ne diyorsun sen yahu? Hâ- lâ bu abesle iştigalden vazgeçmeyecek misin? Niye seçimden önce bunu yapmadınız? Mil- letvekili sayısı 450 iken. ANAYOL'un sayısı 28? idi. O zaman bu gücünüz varken niye yapmadınız? Seçim oldu, bindiğiniz dallan kesti attı." Böy le saçma şey olmaz' dedi. Şim- di 267 millervekili var. 81 milletvekilleri azal- mış. Şimdi bu karanhk odacılara. birtakım medyacılara. bir kısım abesle iştigal edenlere sesleniyorum. Yahu bunu o zaman yapama- dınız da. şimdi iflas ermiş, ici boşalmış bu tor- balaria mı bu elbiseyi dikeceksiniz? Bunlann çözüm olmadığı görüldü." ANAYOL formülünde ısrar edenleri geri- cilıkle suçlayan Erbakan. "Millet çözümün RP olduğunu gösterdi. Sen milleti seçimi hi- çe sayacaksıru hâlâ gericilik yapacaksın. Işte gericilik bu. gerici bunlar. Geriye takılıp kal- mayın, bu hayalleri/ıiz kursağınızda kaldı. Kendilerini ilericiliğe davet ediyorum" dedi. Erbakan. "Sözleriniz. RP söyleminde bir yumuşamanın işareti mi" di\ e sorulması üze- rine. "Seçim dönemi bitti. Şimdi halkın iste- diği doğrultuda hizmet zamanı. Samimivetlc rüm partilerin sırtını sıvazlayıp. Gel evla- dını. gel yav rum. Halkımız hizmet istiyor' di- yeceğiz" karşılığını verdi. Erbakan. DSP li- deri Bülent Ecevit başkanlığındaki hükümet senaryolan ile ılgılı bir >oru üzerine de. "Bir kısım karanlık odalarda, kendi kendimize bir- takım kombinasyonlar kurup loca hüküme- ti tesis gay reti, memlekete bir şey getirmez. Her şey halkın önünde olmalı. Cumhurbaş- kanı yetkiyi verene kadar hiçbir şeyin kıyme- ti yok" yanıtını verdi. Erbakan. dün gece Shovv TV'de yayımla- nan 32. Gün programında, seçim öncesinde gümrük biriığini tanımayacaklarına ilişkin sözlerinınanımsatılması üzerine şunları söy- ledi: "Şimdi hangisiyle olsa, gümrük biriiği için yapılan anlaşma Türkiye'nın lehine de- ğildir. DYP ile koalisvon kurma olanağınıız ol- sa, "Gel bakalım konuşalım" desekonlarda kabul edeceklerdir. Eğer onlar "Ne yapalım. biz de bıliyoruz. Kabul ettiremedik Avru- pa'ya' derİerse biz kabul ettiririz. Bu anlaş- manın Türkiye'nin zaranna olduğunu hepsi kabul eder." dedi. Erbakan. muhalefette bırakılmalannın "RP'nin ekmeğine yağ sürmek" anlamına geleceğini savunarak "RPozaman ne güzel karşıdan kahvesini içer, tiyatrosunu sey reder. Ondan sonra muazzam birşekildeyergökoy- nar" diye konuştu. Danimarka 6 Kanh dııgün STOCKHOLM (Cumhu- riyet)- Kopenhagın Vallby semtinde önceki akşam ya- pılan düğünde havaya ateş açılması sonucıı 2 Türk yurt- taşıyaşamını vitirdi. 1 "i ağır olmak üzere 9 kişi de yara- landı. Isveç basınında ya- yımlanan fotograflarda ve televizyon haberlerindekı görüntülerde salonda PKK bayrağınınasılıoluşudikka- ti çekti. Danimarka'da Noel tatili sırasında Türkıyelı ıki aile- nin 'kanlı düğünü' dehşet yarattı. Vallby semtındekı düğünde bir konuğun hava- ya 12 el ateş açnıasıvla 9 mm'iik mermılere hedef olan 42 vaşındakı bırbayan olay yerınde. 20 yaşındaki genç kız da kaldırıldığı has- tanedeyaşaniını y itırdi. Ağır yaralanan bir konuk ıse ha- yatı tehlikeyi henüz atlata- madı. Düğünün kana bulanma- sına neden olan kişi. yaranı- ğı dehşetten habersiz bir sü- re daha masada oturduktan sonra olay vennden uzaklaş- tı. Daha sonra bölgc poüsi- ne gıderek teslim oldu ve Noel günü çok sarhoş oldu- ğu için hiçbir şey anımsama- dığını. düğünde ateş etnıc- nin bir halk geleneğı olduğu- nu söyledi. "Kanlı düğün'e yer veren Isveç gazetelerinın salonu gösteren fotoğraflannda ve televizyon haberlerinde sa- londa PKK bayrağının asılı olduğu dikkat çekti. Ölenle- rin ve yaralananların isimle- ri polısçe basına duyurul- madı. Yazıcıoğlu, RP-ANAP ittifakı istiyor ANK.AR.A (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP listelerin- den Snas milletvekıli seçi- len eski Büyük Birlik Parti- si (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. DYP- ANAP ittifakının istikrar açısından trereklı olduûunu belirtirken"RP-ANAP ittifa- kının demokratik kurallar içinde değerlendinlebılece- ğini söyledi. Yazıcıoğlu. ANAP'tan ayrılmalarının söz konusu olmadığını da belirtti ANAP lıstelerindeıı 7 milletvekili çıkaran BBP'- nin eski Genel Başkanı Ya- zıcıoğlu. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. seçim sonuçlannın koalisyonu zo- runlu kıldığını belirterek "Siyasi partıler. kıl payı fark atabildiler. DYP-ANAP itti- fakı, gerek uzlaşma gerekse istikrar açısından gerekli" diye konuştu. RP-ANAP ittifakının da demokratik kurallar için- de değerlendirilebıleceğini kaydeden \azıcıoğlu. "RP, Türkiye gerçeklerinden bf- ridir. Yüzde 2l'in üzerinde oy aldı. Bu gerçekten yolaçı- karsak neden ittifak olma- sın" dedi. ANAP'tan istifa ederek başka bir partiye geçmelerinin söz konusu ol- madığını belirten Yazıcıoğ- lu. "ÂNAP'la güç birliğine gittik. Sonra da ister iktidar- da. ister muhalefette işbirli- ği yapma karan aldık. Ayn- ca. bakanlık pazarlığına da gjrmedik'' diye konuştu. MHP'nın. içinde bulun- duğu durumun muhasebesi- ne başlaması gerektiğini kaydeden Yazıcıoğlu. şunla- n söyledi: "Yüzde 8'in üzerinde oy alan MHP'nin Meclis"e g>- rememesL demokrasinin bir ayıbıdır. Bu. milli iradenin Meclis'e j ansımadtğını gös- teriyor. Bizim. MHP'deki ar- kadaşlanmızdan bir farkı- mızyoktur. Bizim eleştirdiği- miz, üstyönetimin izlediği si- y asettir. L'lkücü tabanla her zaman barışıktık. BBP'nin bir misyonu var, bu rutariılı- ğımızı uzlaşmada zemin hazırlayacak şekilde kul- lanacağız." N O T L A R Mesut Yılmaz, Çifler'le baş başa görüşmedi BÜLENT SARIOĞLU Kaybolan toprak değil, ekmekrir. T.E.M.A. "Irkıye Erozyonla MücadeJe. Ağaclandınna ve Dofal N'arlıkları Koruma Vaktı Tel.: (0212) 281 10 27 - 268 09 85 ANKARA-ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz'm ılk kez ziyaret ettiği Selanik Caddesi'ndekı DYPGenel Merkezı.gaze- teci akınına uğıadı. "Hükümete 0rmeyip muhalefette kalarak güçlenelim ve erken seçimde iktidar olalım" ıçerikh önerileri Tansu Çiller tarafından şımdılik cıddiye alınmayan DYP kurmaylan dışmda herkes hoşnut görünüyordu. Çiller. saat 15.30'dakı randevu için 15.20'degenel merkezegelırken görüşme- nin henıen ardından DYP Genel Idare Ku- rulu(GlK)toplantısının planlanması nede- niyle dc büyük karı^ıklık yaşandı. Bırkaç televizyonun birden canlı yayınla sunduğu görüşme sırasında. çok say ıda muhabır. fo- to muhabırı ve kameramanın panık hava- sıyla koşu>turduğu bırkaç odadan oluşan genel başkanlık makamında. masa üstle- rinde duran bazı eşyalar da kırıldı. Gaze- tecıler çıkanldıktan sonra Çiller'in maka- mında kalan bir DYP'lı kadın. az kalsın "ANAYOL-SOL" formülü üzerinde buna- lıma neden olacaktı. Çiller. ANAP'tan ge- len biryetkilı sandığı bayan ıçın Yılmaz'a dönerek. "Başbaşagörüşmeyecekmiydik" dıye sordtı. Y'ılmaz'ın. "E\etöyle olacak- tı" sözlerı üzerine. "kurmay" olmadığı an- laşılan partilı dışarı ı,ıkanld]. Ecevitle baş ba^a görüşcn Yılmaz. da- ha önceki hükümet görüşmelerı nedeniyie deneyım kazandığı Çıller'e giderken yar- dımcısı Rüştü Ka/ım Yücelen'ı de cötür- dü. Göriişmeden aldıklan havaylaGÎK sa- lonunda bekleyeıı gazetecılerin yanına ge- len DYP aenel başkan vardımcıları İbra- hinı Yaşar Dedelek. Hasan Peker ve Genel SekreterTevfîkDiker'ina^ık suratları.zır- venın ıçerığı konusunda ılk belırtılen ve- nvordıı. Henüz bir hafta önce Yılmaz'a hakarcte varan eleştırıler yönelten DYP yö- neticilennın muhalefette kalnıak ibtedık- lerını bılen gazetecıler. "anlaşmaya vanl- mış" göniştıyle. bürolarına cep telefonla- ııııdan ılk ızlcnımlen geemeyc başladılar. 4. kattaki toplantıdan GİK salonuna i- nen Çiller. salonun tam ortasındakı makam koltuğuna oturmayıp Yılmaz'a. eşit pozıs- yonda bulunduğunu ima ederek "jest" yap- tı. Yılmaz. oturduğu masada GİK üyeleri ıçın ayrılan DYP'nin yayın organı "Önder Türkiyem'" dergisinı. "Bunu bize hediye eder misiniz?" dıye alarak. Çiller'in jesti- ni gördü. Yılmaz. gaflannı aylarca eleştir- diği Çıller'ın teamül(gelenek)sözcüğüye- rine rernavül (eğilim)' demesı üzenne gü- lümsemesını gızleyemedı. Dedelek. lıderlenn açıklaması süresınce dalgın gözlerle Yılmaz'ı süzüyor, bir haf- ta önce "kaçaklık, uyumak v« beceriksiz- lik" bıleşımlerınden oluşan hapını DYP ör- gütleri aracılığıyla tüm Türkıye'ye yayan Diker. açıklamaları zaman zaman itadesız bir yüzle sankı duymuyormuş gibi dinle- di. ÖYP'nin her an gülen Genel Başan Yar- dımcısı Hasan Peker ıse salona gırdığinden ben henüz bir kez gülmüştü. Çiller. ortak açıklama bittıkten sonra. DYP genel merkezınden ayrılmak fızere yerinden kalkan Yılmaz'ı uğurladı "Kacak Mesut" ile "Masalcı Bacı"nın ifadelen izleyenleri >aşırttı. Iki lıderarasın- dakı güven bunalımı aşılmış mıydı'.' Bir şey dışında her şey yolunda görünüyordu. DSP lideri Bülent Ecevit ile baş başa görü- şen Yılmaz. daha önceki denevıınleri ışı- ğında Çiller ile teke tek konuşmavı gözc alamamıştı!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog