Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 ARALIK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 VKizik chmyasıher şeji devletteıı beldememeyî öğrendi • Muzik kurumlanmız bu yıl çevrelennı ve tum olanaklan kullanmaya başladılar Orkestralanmız konserlenne sponsorlar bulurken, operalanmız ve festıvallenmız olağan sponsorlanna yenılennı ekleyerek, programlannı kısıtladılar. Aynca büyük kuruluşlar da artık klasık müzık konserlenyle kutlamalan gelenek edmmeye başladı EVİN İLYASOĞLH Dar butçeler ıçındekı nıuzık kurumlanmız bu vıl çevrelennı ve tum olanaklan kulianmaya başladılar Her bır senfonı orkestramız kendı kentının özel olanaklannı arastırdı konserlenne sponsorlar buldu Operalanmız ve festıvallenmız olagan sponsorlanna venılennı eklemekle ve programlannı kısıtlamakla dengeyı buldular Aynca büyük kuruluşlar artık klasık muzik konserlenyle kutlamalar yapmayı gelenek edınmeye başladı Başanlar-ödüller-festrvallerimiz YeMa KodattVnın La Scala'ya tırmanışı gençlenmızın vurtdışındakı başanlanna bır başka ömek 7 aralıktakı galada Sıhırlı Flût operasındakı Gece Kralıçesı rolunü şef Ricardo Mutti vonetımınde başanyla temsıl ctmıs İdıl Biret Polonya'da "En lyi Chopin Yommcusu" odülune değer bulundu C hopın Cemıyetı tarafından beş yılda bır Varşova'da duzenlenen 'Grand Prıx du Disque Frednc Chopin plak yanşmasında vılın ıkı odülünden bın olan Jun Özel Odülu Chopın'ın butun pıyano yapıtlannı ustün bır yorumla ıcra eden İdıl Bıret'e venldı Genç pıyanıst Rmre Şen Italya'da gırdığı vanşmada bınncılık elde ettı Şen 6 Uluslararası Roma Pıyano Yanşması nda 'Buyuk Odul e deger göruldu Bu odulle dunyanın bellı başlı mcrkezlcnnde 25 konser bağlantısını da sağladı genç sanatçı Bır başka genç pıvanıst Kamerhan ftıran Mılanodakı 19 Ettore Pızzolı Uluslararası pıyano konkurunda üçûncu oldu Yeşua Aroyo'nun tstanbul Oda Korosu, Abdı lpekçı Dostluk ve Banş Odullen çerçevesınde Atına Seçıcıler Kurulu tarafından ozel ödule değer bulundu Cumhurbaşkanlığı Özel Odülu'nu edebıvatta Adalet Ağao$u.rcsımde Burhan Dogança) alırken muzıkte flütçü Şefika Kutiuer aldı Yenı tesıs edılen bu odul acaba devlet sanatçılığı unvanlannın yenne mı geçecek sorusu akıllan kurcaladı Dünvaca unlü bır başka flutçumuz, Gülşen Tatu, 1985 yılında Bınncı Kobe Uluslararası Flut Yanşmasrnın bınncısı olmuştu 1997'de gerçekleşecek 4 yanşmanın da fun üyelığınc scçıldı Bestecımız Mehmet Nemutlu (1966) "Göre" adiı çalışması ıle BP nın sponsorluğundakı Genç Besteciler Leip/igl 'de başlıklı projeye Turkıveden seçıldı Avrupa nın bırçok ülkesınden gelen genç bestecılerle bırlıktc Leıpzıg'de onun da yapıtı seslendınldı Nevv York ta ıkı genç Turk müzıkçısmın ılk dınletılen vcraldı Genç kemancımız Tuncay Ydmaz, 10 ekım akşamı Carnegıe Hall un WeıII resıtal salonunda çaldı Young Concert Artists bursunu kazanan Fazıl Sav, 21 kasımda Kauftnann Safonu'nda kendı yapıtlannın da yer aldığı bır resıtal verdı 1995 'in sanat gündeminde Leyla Gencer Levla Gencer'e sunulan allın madahanın antından bır kılap bır anıt ve adına bıryarışma armağan edıldı Öncekı vılın son aıındakendmne Se\da Cenap AndMuzik Vakfı Altın Onur Maaahası sunulan Leyla Gencer ıçın vahfça Ze\nep Onıl 'a ısmarianan kıiap, geleneksel 6 aralık torenındepn'asava çıkanldı Le\la Gencer Şan vanşması tse başlı başına bırses getıniı muzik dunuımtza Avdın Gun 'ün duzenledığı Yapı ve Kredı Bankası 'nın sponsorluğundah varışma sonucunda bınnctlığı Arnavut mezzo ıhncı/ıgı Arjantınlı tenor alırken uçuncüluğu Turksoprano Bırgul Su kazandı Ikı \ tldu bır yınelenecek yunşma/ıın bundan bo\ le bır gelenek halını almasım, duze\tnı Mtırmeden surmesını dılıvoruz Avrıca Lesla Gencer ın değışık zamanlarda korsan olarak sahnelenien kavdedılmış vorumlan Turkıyede ılk kez Yapı ve Kredı Bankası tarafından C D olarak basıldı Ve yıiın şu son gunlennde Kültür Bakanı Fıkrı Sağlar ın önc uluğu ıle Leyla Gencer ın bır anıtı sanatçmın ılk kez sahneve çıktığı Ankanı Devlet Opera ve Balesı nın bahçesıne dıkıldı Muzıkolog Cevad Memduh Altar Soprano VeWa Kodaib Fazıl Say aralıkta Berlın Senfonı Orkestrası ıle de bır konser verdı 23 tstanbul Festıvalı oncekı yıllara gore kısıtlı bır program sundu Şef KurtMasuryonetımındekı New York Fılarmonı Orkestrası'nın gorkemlı konserlen. şef Chartes Vlackerras yönetımmde Sanndan Kı/ kaçırma OperasTnın ozgun dılde temsıllen, Arnenkan Bale Tıyatrosu nun yaratıcı temsıllen, The \\allace CoHection, Avusturya- Macanstan Ha>dn Orkestrası konserlen, ozelîıkle Tokyo Yaylı Çalgılar Kuvartetı ve Kutsı Erguner'ın dınletısı 23 festıvalden ız bırakan olaylardı Ankara Festıvalı 12 yılını tamamlarken Lıjmır Festıvalı'nm yanı sıra bır de Eskışehır Festıvalı başlatıldı Anadolu >a yayılan festıval hareketlen genış kıtlenm ligısını çeken yararlı etkınlıkler Bılkent Akademık Senfonı Orkestrası son derece modern donanımı oton yenı konser salonunda duzcnlı konserlere başladı Bılkent. aynı zamanda Anadolu Festivalf nı de gerçekleştırerek değışık kentlerde yoğunlaşan konserler verecek Yapı Orkestra şefi Kurt Masur Knedı Gençlık Festıvalı ıse 8 yılını tamamladı Orkestralar-salonlar-konserier Istanbul'un en donanımlı konser salonu olan Cemal Reşıd Rey Salonu, Aydın Gun'un ıstıfası ıle yönetım değışıklığıne uğradı Yenı sanat yönetmenı Arda Aydoğan, salonda daha çok yonlu programlar yapılmasına onem verdı Boylece bu yılın programına hertür müzık alınarak salonun daha genış kıtle tarafından kullanımı ongoruldu tstınye'dekı Menkul Kıymetler Borsası'na aıt btnmm konser salonu da bu yıl Istanbullu sanatseverlere bır armağan olarak açıldı ve düzenlı konserlenne başladı Antalya Oda Orkestrası 4 hazırandakı açılış konsennı değışık orkestralardan destek alarak yaptı tncı ve Sıdıka Özdil yonetımındekı bu topluluk kendj kadrosunu tamamlayınca duzenlı konserlere başlayacak ve çağdaş muzıkte odaklanacak Çukurova Devlet Senfonı Orkestrası'nı yılın son gunlennde eskı NATO Genel Sekreten VVilly Claes'ın yönetmesı renklı bıretkınlık oldu Devlet Senfonı orkestralanmız üç buyük kentte de bütçe sınırlamalan ıle savaş verdıler Sponsorlar bularak kışısel çabalarla nıtelıklı sanatçılan getırtmeye, değışık programlar duzenlemeye çalıştılar Ve gıderek her şeyı devletten beklememek gereğını muzik dunyamız da lyıce öğrenmış olduk Yapı ve Kredı Bankası, Alarko, Esbank Emlak Bankası gibı kuruluşlar Kirov BaJesi'nı, Harlem Dans TophjğunıTnu ya da St Vlartin in the Fields Orkestrası gıbı seçkın topluluklan getırtmekle Borusan, Akbank gıbı kuruluşlar da kendı orkestralannı kurmakla sanat yaşamımıza ozellıkler katıyorlar Aynca Bntısh Councıl'ın Honvard Griffiths vonetımınde getırdığı London Mozart Players Topluluğu zevklı konserler verdı Mfiak yaymlan Ahmet Say'ın "The Music Vlakers in Turkey" adlı Turkjye'dekı tum muzik emekçılennı kapsayan renklı çahşmasi lngılızce olarak yayımlandı Necdet Le\<ent'ın "Çağdaş Turk Yluziğındc Dörttü Armoni" adlı kıtabıyla Mehmet Nemutlu tarafından Türkçeye çevnlen Otto KaroJyi'nın "Müziğe Giriş" adlı kıtapfan her ıkj müzık türunun kendı ıçınde bırer referans kaynağı Yitirdiklerimiz Kemancı ve oda muzikçısı FetJıi Kopuz (1915-1995) Turk muzığınde çokseslıhğın ateşlı bır savunucusu olarak yıllar boyu oda muzığı topluluklan kurmuş ve ozenle oğrencıler >etıştırmıştı Orkesta sefi Demırhan Alöığ (1919- 1995) Cemal Reşid Rey'ın emeklıye aynimasından sonra Şehır Orkestrası'nın süreklı şefi olmuş, aynı zamanda uzun yıllar Istanbul Turk Musıkı Devlet Konservatuvan'nda armonı ve nazanyat derslen vennıştı Muzıkolog Cevad Vfemduh Altar (1902-1995) Leıpzıg'de muzik ve sanat tanhı oğrenımı görmüş, Musıkı Muallım Mektebı'nde muzik nazanyatı öğretmenhğı, Güzel Sanatlar Şube Müdüru, Radyo Daıresı Mudurü, Basın-Yayın Genel Mudürlugu gorevlennde bulunmuştur Altar ulkemızde IÜC kez radyoda açıklamalı konser programlan sunmuş, Goethe ve Sanaü, Muzik Tetkikleri, Sanat BuvükJeri, 4 cıltlık Opera Tanhi; YûzyıUar Bo>ıınca Muzik başlıklı kıtaplan yayımlanmıştır Nejat Eczacıbaşı ıle İstanbul Festıvalfnın kurulmasını sağlamıştı Dev let sanatçısı pıyanıst Gülay Ugurata( 1940-1995) solıstlığının yanı sıra Suna Kan ıle bırhkte verdığı sayısız resıtal ıle müzık tanhımızde ız bırakan bır sanatçıydı Ne yazık kı bu ıkıhnın hıçbır CD'sı yapılmamış Radyo kayıtlanndan yola çıkarak bu yorumlan olumsuzleştırmek gerekır Dılenz, Umar Prodüksıyon'un başlattığı Arşıv dızısındekı Suna Korad ve \yia Erduran'm arşıv nıtelığındekı kayıtlanna bunlar da eklensın Opera ve bale dünyasında atılımlar Bu vıl ıkıncısı duzenlenen Aspendos Festıvalı lyı bır orgutlenme ve tanıtım ıle gıderek uluslararası bır geleneğın merkezı olacak Gerek o sırada Turkıye'de bulunan tunstlenn ılgısını çeken gerekse dışardan bu festıval ıçın muzıkseverlen getırten bır etkınlık Opera ve bale dünyasında ozellıkle Vekta Kara'nın çabalan Istanbul'da renklı temsıllcr ı/lememızı sagladı Salome vc Aıda başta olmak uzere Spartakus balesı ve dığer tcmsıller Istanbul operasına seçkınlık kazandırdı Dış ülkeierden getırtılen deneyımlı rejısorler, dekorcular ve sancılar sahnemıze yenı bır soluk sundular Zehra Yüdız'ın doruğa tırmanması Erol Uras, Ayhan Baran, Suat Ankan, Jakfin Carkçı, IŞID Güyer gıbı sanatçılanmızın da özcnlı vorumlan Istanbul Operası'nm atılımına etken oldu Bu arada opera korosu ve orkestrasınm kapasıtesını aşan Mahler'ın 8 Senfonısı ıle sezonun açılması yanlış bır seçımdı DUŞUNCEYE SAYGI MEMETFUAT ile Denemeye Ödiil Sımavı Vakfi'nın 1995 yazın odulu Prof Dr Mina Urgan'ın Vtrgınıa Woolf adlı ıncelemesıyle, Prof Dr Nermi Uygur'un Tadı Damağımda adlı deneme, oz- deyış, anı, oyku, şıır ya da kısaca turler ustu denebı- lecek yapıtı arasında boluşturuldu ikısı de Yapı Kre- dı Yayınlan'nın kıtabı Ne kadar ılgınç, son yıllarda Sımavı Vakfı yazın odullerını alanlar arasında eleştırmenlerie deneme- cılenn sayısı obur turferden daha çok 1989'da Vedat Günyol'la başlayan bu one çıkış, yedı yılda altı eleştırmenle denemecının odullendınl- mesıyle gunumuze kadar ulaştı Buna karşılık aynı yıl- larda yalnızca ıkı şaır ıle uç oykucu odul aJdılar Aynca, 1991 de de odul gene boyle ıkı eleştırmen (Fethı Nacı ıle Cevdet Kudret) arasında payiaştınl- mıştı Demek kı, ıçınde Cevat Çapan, Hılmı Yavuz, Tah- sin Yıicel gıbı sanatçılar da bulunan bır yargıcılar ku- rulu, son yıllarda eleştınyle deneme alanlarında urun veren yazaıiarımızın çalışmalarını odule değer bulu- yor Gelelım bu yılın odul kazanan kıtaplanna. Mına Urgan ın Vırgınıa Woolfundan daha once de soz etmıştım Incelemecının bır profesor olduğuna bakınca, ınsanın aklına hemen unıversıtelerde ge- çeriı bır anlayış gelıyor Ele aldığınız konuda dunya çapındakı uzmanlann kıtaplannı onunuze serer, on- lardan yararlanmanıza uygun bır tasan yapar, sonra da alıntılarfa ışı yurutursunuz Kanımca bu yanlış bır yol değıl, ama onunuze ser- dığınız o kıtaplan değerlendırıp ozumsemenıze ola- nak verecek dolaysız bır on çalışma yapmış olmanız koşuluyla Öncekı yazımda da belırttığım gıbı, Mına Urgan'ın Virgınıa VVoolf'u 'ortalama akademıkyaklaşım' çer- çevesınde kalan bır çalışma değıl, eleştırmence ya- pılmış kapsamlı bır ınceleme Ingılızceye çevnlse Vırgınıa VVoolf uzenne yazılmış en başanlı kıtaplar arasında anılacağı kesın Yayınevının bu yapıtı neden 'yaşantı' dıye nrteledı- ğını doğrusu anlayamadım Gerçı kıtapta yazann ya- şam oykusune de yer verılrnış, ama sonuçta bıze su- nulan bır 'yaşam deneyımı' değıl, bır sanatçıyı butun yonlenyle ele alan 212 sayfalık bır ıneleme Nermı Uygur'un Tadı Damağımda'sı ıse 511 say- falık 3 7 cm kalınlığında koca bır kıtap Nasıl tanımlanabılır dıye duşunuyorum 'Okuma- nın KutsalKıtabı' mı desek 1 Yazar uçuncu sayfada kıtabın adının altına şunla- n eklemış 'Bır Okur-Yazann Kıtap Okuma Seruvenlen' Kıtabın turunu de şoyle belırtmış 'Şıır-roman-de- yış-öyku-anı-tanh-bılım-felsefe-gezı-guldurû-öz- geçmış-deneme ve daha başka şeyler 1 Nermı Uygur kıtapla, okumayla ılgılı aklından ge- çen her şeyı yaprtına doldurmuş Tam anlamryla 'ner- mılemış' O da ne demek Sozluğumsu'de altı sayfa tutmuş bu sozcuğun açıklanması Başka çaresı yok, tadı damağtmda'yı açacaksınız onunuze ss 467, 472 "Bıcbakuna, okumaya ılkbaşladığımgünden be- nyazmakiayım bu kıtabı" dıyor Nermı Uygur (s 23) "Bu kıtap, okur-yazar olarak oğrenmek ıçın çırpındı- ğım bazı şeylen deşme dıleğıyle kendımı salıverdı- ğım kıtap-ûstü bır evrende kalemıme taküanlar" dı- yor (s 22) Boylesıne yumuşak konuştuğuna bakmayın, bır yandan da gelışmı gorduğu buyuk bır savaşı karşı- lamaya hazırfanıyor yazar, krtabı, başka bır deyışle, okumayı korumanın yollannı anyor Bır krtap felsefesı yaratmaya çalışıyor Kıtap deyıp nerelere ulaşılabıleceğını gostpnyor. Kıtapla bılgısayarı ayınyor "Kıtap okumak başka, bılgısayar kullanmak baş- ka Krtaplarta yaşanır, bılgısayaria ışgonılür" (s 53) Kıtaba doymak da soz konusu değıl, kıtabın sonu dayok "öldukten sonra bıle kıtaplariayım I Tadı dama- ğımda"dıyor sevgılı Nermı Uygur (s 511) Evet, okuma denızınde bır balık o. Çok Değerlı Hocamız ve Şubemızın Eskı Yonetım Kurulu Uyesı Prof. Dr. SELİM PALAVAN'ı yıtırmış olmanın uzuntusunu yaşıyoruz. Aılesıne ve tum yakınlanna başsağlığı dılenz TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI ISTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU MEİS CAFE & BAR Bu Çarşamba ve Her Çarşamba Saat 2S.30'da Günol Ağınbaş Hakan Bülent Ortacgil MısSokakNo 20 Rez: 244 22 70 - 293 99 73 HAYAL Kahvesi Beyoilu HAYAL KAHVESİ BEYOĞLU 1 NDA YILBAŞI GYPSYANDALUZ CEM YILVIAZ BLUES EXPRESS DJ SINAN REZERVASYON 021 25 58
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog