Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 ARALIK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KtME DUM DUMA BEHIÇAK Deniz SOM Ttfc 0.212.512 05 05 FıAs: 0.212.512 44 97 Hanya'yı Konya'yı görmenin yararıktidara kanla ya da kansız gele- ceklerini söylüyordu, Necmettin Erbakan... Seçimden birinci par- ti çıktılarama iktidarolamıyoıiar... Bu ış kansız olmuyormuş... Seçim so- nucu gösteriyor ki bir iktidarsızlık so- runları var! Hoca, meydanlarda pek sert çıkıyor- du. Ama şimdi... Hele o yumuşak ko- nuşma üslubuna bakılırsa... Sanki yu- moş! Ne kadar yumuşak görünmeye çalı- şırsa çalışsın, Hoca'nın iktidarsızlığına çare bulmak kolay değil... Ya ANAP'ın ya DYP'nin Hoca'ya destek vermesi şart. Şimdilik Mesut Yılmaz da Tansu Çiller de ayak sürü- yor... Acaba naz mı yapıyortar? Çünkü her ikisi de Hcca'ya P©k güzel yaraşır... Az mı din sömürüsü yaptılar! Medya ANAYOL diyor ama aklın yo- lu ya HOCAANA ya HOCAYOL... Ha hacı hoca. ha hoca hacı! Yok aslında birbirierinden farkı... Yılmaz ve Çiller kendilerini naza çek- mese, ANAP'tan da DYP'den de Ho- ca'nın iktidarsızlığına çare bulmak için yüzden fazla milletvekili Refah'a geçe- bilir. Inanının DSP'den, CHP'den bile geçen olur. Hoca da bunun farkında. Onun için, Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'den hükümeti kurma görevini ken- disine vermesini istiyor... Hele bir görevi alsın... Gerisi Allah kerim... İktidarsızlığına çare bulmak için 120 kadar milletvekilini baştan çıkaramasa biler üç günlük başbakanlık Hoca'ya yeter... Vallahı de bıllahi de, ötekilerinin üç- beş yılda yapamadığını Hoca üç-beş günde hallederi Zaten koltuğa oturdu mu, güvenoyu SESSlZ SEDASIZ NURİKURTCEBE alamasa bile üç-beş günde kimse ye- rinden kaldıramaz Hoca'yi— Bir pun- dunu bulur, oturdukça oturur. Kanla mı, kansız mı geleceği tartışı- lırken kanlı mı yoksa kansız mı gidece- ğinin falına bakılmaya başlanır... Şaka bir yana... Türkıye. aydınlığa çıkmak için bir bedel ödemek zorun- da... Yobazlığın üzerine bir sünger çeke- bilmek için Türkiye, Refah iktidannı ya- şamalı... Aksi halde, adamlar daha da palaz- lanacaktır... Büyüyü bozmanın yolu, Erbakan'ın başbakanlığındadır... Milletin Hanya'yı Konya'yı görmesin- deyarar vardır... Diyeceksıniz ki, Erbakan ya laik ve demokratik cumhuriyet düzenini boz- maya kalkarsa.... Işte o zaman kendisi Hanya'yı Kon- ya'yı görür! Yüzde altmış Aralık seçim sonuçlannı, bundan tam üç yıl önce kimin en doğru tahmin ettiğini sordu Şaner Akbaş... Kamuoyu araştırma şirkeâerinin üç yıl önceki anket sonuçlannı hemen anımsamak olası değil... Neyse ki Akbaş, fazla bekletmeden yanıtını verdi zaten: -Aziz Nesin. Nasıl olur, deyince açıkladı: -Refah yüzde 21 nokta 3. Evet... -Anavatan yüzde 19 nokta 6. Tamam... -Doğru Yol yüzde 19 nokta 2. Eee, ne var bunda? Eee'si: -Üçünün toplamı etti mi yüzde 60. Evet, yüzde 60 nokta 1.. Hesap tamam... Ya Aziz Nesin? -Aziz Nesin de, yüzde 60 dememiş miydi. Tam isabet! Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Eğitim sistemimiz, Meclis aritmetiğinde yine ikmale kaldı. YDH sayesinde mükellef bir rakı sofrası bekliyor G eçen Mayıs Kurban Bayra- mı'nda, Alanya'ya doğru kü- çük birtatil kaçamağı olmuş- tu... Kaçamağın Gazipaşa kısmında da bir iddia gündeme gelmiş ve "YHD iddiası" başlığıyla Vaziyet'te yer almıştı. Şöyleydi o yazı: "Beymen'den takım elbisesine iddi- aya gırmeyi önerdi Müfft Kaptanoğ- lu. Iddiaya tamam da, iddia konusu Cem Boyner olduğuna göre. sonun- L Cihan Demirci'den r* A F O R I Z M A L A K Bunca KARARSIZ bir araya celınce sonuçta KAR bir ARSIZ doğdu tepemize! da mırtlak kazananın Cem Boyner ol- masına hayır, dedim. Boyner'in Beymen'inden elbise ye- rine, Alanya'da bir rakı sofrasına anlaş- tık. Müfit, Alanya'nın önde gelen turizm- cilerinden. Tanıştığımızda siyasetle il- gisi yoktu. Sonradan politikaya bulaş- tı. Yeni Demokrasi Hareketi'nin kurucu- ları arasına girdi, yönetim kuruluna se- çildi. Bayramda rakı sofrasında laf politi- kadan açılıp da ben, YDH'nin seçim- de yüzde 2'yi bile bulamayacağından, kamuoyu araştıımalannın şişirme ol- duğundan söz edince Müfit, hafiften sinirtendi. llk seçimde ara ya da erken fark etmez, en az yüzde 12 oy alacak- larını söyledi. Sonra yüzde 8'in altını bana bıraktı. yüzde 12'nin üstünü ken- disıne aldı. Yüzde 8'le 12 arası ise or- tada kaldı. Bütün bunlara Alanya'daki dostlar Tufan Karasu ile Levent Eren de ta- nık oldu. Sizin de haberiniz olsun... Yeni Demokrasi Hareketi'ne niye şans tanımadığımı soracak olursanız, bir kere parti değiller. Vatandaş sandık başına gittiğinde partilerden birine oy verir. Ikincisi ve en önemlisi demokra- sinin yenisi olmaz. Demokrasi şarap gibidir eskidikçe kıymetlenir." Müfit Kaptanoğlu, bu seçime YDH'nin Antalya birinci sıra milletveki- li adayı olarak katıldı... Vaziyet, kış ortasında bir tatil kaça- mağı için bahane yaratırsa şaşmayır Alanya'da mükellef bir rakı sofrası bek- liyor! Deniz Baykal. neden olağanüstü kurultay çağrısı yapnuyor? Cumhupiyetçilerin yeni yıl partisinden, yeni haberlerumhuriyet okurlarının yeni yılı birlikte karşılama çalışması sürüyor... Erol Geyran'ın baş- kanlığındaki "hizmet gru- bu"nun, Fenerbahçedeki Turing tesi- si Romantika'da yılbaşı partisine öncü- lük ettiğini biliyorsunuz. 31 Aralık Pazar günü saat 20.00'den itibaren Romantika'datoplanılıyor... Iç- ki dahil fiks mönü bir kişi 1 milyon 200 bin lira... Mönüdeordövrtabağı, arası- cak sebzeü krep, salata, bonfile. tatlı, kahve ve yarım şişe yerli içki var. Önceden rezervasyon yaptırmak ge- rekiyor. Aynntılı bilgi için Romantika'nın telefonu: 0.216.336 38 28. Bir küçük ayrıntı daha... O gece Ro- mantika'da hoparlör, mikrofon olma- yacak... Erol Geyran, "Dileyen enstrü- manını alsın gelsin" diyor... Şimdilik, bir okur uduyla geliyormuş... Ve gazetemizden bir sürpriz... Ge- ceye katılan okurlara Cumhuriyet'ten karınca kararınca bir yılbaşı armağa- nı... Belki armağan bile sayılamaz, es- kiierden biranı... Ayrıca, yeni yıl piyan- gosuna konulmak üzere kitap. yıllık, ajanda... Kimin şansı varsa onun başına! DÛĞftKAROEŞ Gözlûkiü Maıtı'nın bir kardeşi oldu: AdıDOĞA KARDEŞ Doğa Kardeş gazetesinin ilk sayısında şu yazilan bulacaksınız: • Az aelişmış"ülkelerde Doga hapsedilmiş durumda... Gelışmiş iilkel- erde Öbğa özgür yaşıyor.. • Kuşlar özelleştirildi:!stanbul semalarında kamuya aıt tek bir kuş göremezsiniz! Özel kuşlarkafeste. GÖZLUKLÜ MARTI'nın bu sayısındaki yazı: Devlet politikamız... "Vatandaşa büyük kolaylık: Önce kirlet sonra öde" Hem Gözlüklü Martı hem Doga Kardeş gazetesi Kadıköy Vapur Iskeiesi \e Karaköy Vapur Iskelesı bavilerınde Aboneolmak için telefonlar: 264 23 87 - 246 45 30 - 368 12 57 KULU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1994 712 Esas Davacı Haşim Polat vekili tarafından davalılar Ümmügülsüm Yücel (Ünlü) ve arkadaşlan aleyhine açılan Tapu lptali ve Tescil davasının ya- pılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gerefince: Carni Durağı Ercı>es Sokak9,4 Keçıören/ Ankara adresinedavalı De- met Özdemır adına çıkartılan tebligatın. tanınmadığından bila ikmal ia- de edildiği. yine C.Sa\cılığı'nca yapılan araştırmada davalının Karun \% Merkezı 21112 Kavaklıdere Ankara adresinde bulunduğu \e bu adrese yapılan tebligatın da tanınmadığından bila ikmal gelmi$ olması nedeniy- le davalının tcblıgata yarar sanh adresı tespit edilemediği anlaşılmış ol- makla. tüm aramalara rağmen bulunamayan davalıya ilanen tebligat ya- pılmasma karar verilmiş olundugundan yukanda ismi yazılı bulunan da- valının 30.01.1996 günü saat 09.00"da mahkememızde hazır bulunması veya kendısnu bir vekılle temsil ettirmesı. gelmediğı takdırde duruşma- ya >okluğunda devam edilecegı ve hükünı \erileceğı davetiye yenne ka- im olmak üzcre ilanen duyurulur. Basın: 61587 Niifusciizdanımı kaybettim, hükümsüzdür. SALİHA)KLRT f TEŞEKKUR Kıymetli eşim, babamız, dedemiz KEMAL ÖNEN'in son yolculuğunda yanımızda olan, çelenk gönderip telefonla \e şahsen gelip acımızı bizlerle paylaşan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na TMM Odaları Birliği'ne ve bütön eş ve dostlara teşekkürümüzü birborç biliriz. ÖNEN AİLESİ KULU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995/284 Davacı PTT Genel Müdürlüğü vekili tarafından dava- lı Ahmet Demir aleyhine açılan icra itırazının iptali da- vasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara ka- ran geregince: Kulu Kırkpınar Köyû'nden Ahmet Demir adına çıkanlan tebligat adresı bilinemediğınden bila ik- mal iade edildiği. yine C.SacılığVnca yapılan araştırma- da davalının tebligata yarar sanh adresı tespit edilemedi- ği yapılan zabıta tahkikatından anlaşıldığından tüm ara- malara ragmen bulunamayan davalıya ilanen tebligat ya- pılmasına karar verilmiş oldugundan yukarıda ismı yazı- iı bulunan davalının 30.1.1996 günü saat 9'da mahkeme- mizde hazır bulunması veya kendısıni bir vekille temsil ettirmesi. gelmediğı takdırde duruşmaya yoklugunda de- \anı edıleceğı ve hüküm verileceği davetiye yerine kaım olmak üzere ilanen duvurulur. Basın: 61356 ÇÎZGİLİK KAMİL MASAR4CI HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT NURIKURTCEBE GENŞ TAVUÜ VAR \ V/V36T A ^ BULLT BEBEK NURAYÇIFTÇÎ D&CAMt en zar-arJı çıkan fcen MIRMIRLAR VĞVR DVRAK d 0 ^ TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAH 2?Anltk MUSTAFA KEMALANKARA 'DA.. 4919'DA BUGÜN, MUS7AB4 *&U4i./t/£Y£r-/ TEM- SİLİY£"rLB BİRUKTE AfJKARA'rA ULAfMffTf. i SİNAS( ÖNÜMDE Heve MUSJ-AFA KEAAAC , PAHA SOMRA O£ÜÇAASL£& >APMlf <SE KALACA ART7IC Sf/SAOAN BİR OSMANLI KASA- SASI OLA4AKTAN ÇIKfP YENl rÜKKJYe 'A/fN MBHH£Zİ OU&UUUNA 6İ8/YO£OU M(JSTXF4 K£- MAL "t-£ SİKUIcrE AMKABA'YA G£L£M G&UP, BRZUISliM re S/VAS KONe&ELElZİNPE AUNAN ICARABlLARl UYGUCAAAAfC ÜZEgE SeçÎLMİŞ TEAiSİLCıLeePİ. TSMtAf AÇ/LO/tCTAN SONR4 SU ÜYELE/Z yETKİLE&Nİ YÜCE MECUSE Sl-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog