Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 ARALJK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Mao amlıyor • PEKLN (AA) - Çın Halk Cumhunyetı'nın kurucusu Mao Zedung bugun doğumunun 102'ncı >ıldönümünde amlıyor Mao'nun doğum yen olan Hunan eyaletmın Shaoshan ılçesınde bugün Çınlı lıdenn anısına btr park ^açılacak Buyûkiuğü200 "bın metrekare olan parkta. S bın metrekarelık "Anı Salonu" bulunuyor Bu salonda Mao'nun 200 fotoğrafı sergılenecek Mao'nun anısına açılacak parkın yaldaşık 4 mılyon 900 bın dolara mal olduğu bıldınldı Mao Zetung, 9 Eylül 1976'da 83 yaşinda öldü Güney Afrika'da sel • DLRBAıN (AA)- Günev Afhkadaaşın yağışîar sonucu meydana gelen sellerde en az 131 kışı oldû Polıs yetkıhlenmn verdıklen bılgıye göre KvvaZulu- Natal eyaietınde meydana gelen sellerde kaybolan lOOkışıden 47'sının cesedı bulundu Polıs, dığer kayıplann da ölmuş olmasından korkulduğunu bıldırdı KEII Kmerlerin katiiamı • ARANYAPRATHET (AA) Kamboçya'da Kızıl Kmerlenn saldınsı sonucu aralannda 2 yaşındakı bır kız çocuğunun da bulunduğu 8 Kamboçyalının öldüğû bıldınldı Kızıl Kmerler, ıktıdan ellennde bulundurduklan 1975-79 yıllan arasında kendı vdtandaşlanndan I mılyon kısının olumundcn sorumlu tutuluyorlar yağmur faciası • MAMLA(AA) Fılıpınlen geçen hafta sonundan ıtıbaren ctkısı altına alan şıddetlı yağmurlann meydana getırdığı seller, 13 kışının olumüne neden oldu Yetkıliler, Pasıfik Okyanusu'ndan esen doğu rüzgârlannın getırdığj şıddetlı yağmurlann ozellıkle ûlkenın doğusunda bulunan Luzon adafannda ve Aurora, Rabella, Cagayan eyaletlennde etkılı olduğunu belırttıler Meksika çetetePi New York'ta • J\F\\ YORK(AA)- Meksıka kokenlı çeteler bırbırlenyle gınştıklen kanlı mucadele yuzunden New York'ta dehşet saçmaya basjadılar Soz konusu çelelerden ıkısıne mcnsup kışılenn son olarak New York'ta bır yaş gunû partısındc etrafi kurşun yağmuruna tutmalan sonucu 2 kışı oldu, 4 kışı yaralandı Cezayir'de şiddet PARİS(AA)- Cezayır'de kımlığı belırsız sılahlı kışıler. kacırdıklan uç köylüyu kafalannı keserek oldurdulcr bl-vatan gazetesının habenne gore ülkenm 70 kılometre guneybatısındakı Sıdı Shmane koyunden kaçınlan koylulenn kafalanndan aynlmış gövdelen, bolgedekı bır yol kenannda bulundu Koylulenn, a^ın dıncıler tarafından öldünıldüklen ılen surüldu sonerolgun yonca & cengiz onur&çagatay emin&cüneyt CABARET CİNE Arnavulkoy Rezervasyon 257 74 38 Rusya, Türldye'yi yakmdan izliyor• fran'ın bazı eskı Sovyet cumhunyetlenne karşı yayılmacı ıdeolojısınden yetennce rahatsız olan Rusya, Refah Partısf nın seçimlerden bınncı partı olarak çıkmasıyla Türkıye'nın laıkhkten uzaklaşma olasıhğının güçlenmesınden korkuyor ğunu \urguladı Refah Partı- sı nın amacını "Osmanlı İmpa- ratoriuğu'nun kurulmas" ola- rak saptayan gazete DYP ve ANAP'ın ışbırlığı yapmasının Batılı ulkelenn ve ışdünyasmın ısteklerıne uygun gorundüğunu bıldırdı Seçım sonuçlannı bınncı say- fada genellıkle önemlı yorum- lann yayımlandığı köşede akta- ran Segodnyagazetest ıse herşe- ye karşın RP'nın ıktıdara geldı ğının duşunulmemesı ıçın okur- lannı uyardı Parlamento den- gelennın ve Süieyman Demi- rd'ın olası bır tslam devnmıne karşı guvenceler olduğunu kay- deden gazete, yıne de 2000 vı- lma kadar Refah'ın yukselışı durdurulamazsa RPIı bır cum- hurbaşkanı ıle her şeyın değışe- bıleceğını one surdu "Lygarlık ile karanhk arasın- da seçım >apan Turklenn ayia- n böiündu"başlığını atan Izves- tfya gazetesa, RP'nın seçım ba- şansına karşm muhalefettı kal- mava mahkûm olduğunu belırt tı RP ıle Rusya'dakı mıllıyetçı- yurtsever çevrelen bırbınne benzeten gazete ortakpavdala- n "Batı duşmanhğL, şovenizm, popülizm ve demogoji" olarak belırledı Turkıye'debazıçevre- lenn Rusya parlamento seçım- lennde komunıstlenn ve Vladi- mir Jirinovski'nın başansını Turk-Rus ılışkılcnmn geleceğı açısından kaygı vencı gordukle- nnı anımsatan Izvestıya, şımdı RP'nın başarısından sonra ben- zerı bır yorumun Rusya'da da yapılabıleceğını vurguladı HAKANAKSAY MOSKOVA- Eskıden Türkı- ye dekı seçımler Sovyet gazete- lennde ya kısa haberlersutunu- na gırerdı ya da hıç yankı bul- mazdı Ne zaman kı Sovyetler dağıldı ve Turkıye'dekı çeşıtlı lıderlerın Rusya, Kafkasya ve Orta Asya'dakı Musluman ve Turkı kardeşlennı kurtaracağı yolundakı açıklamalan sıklaştı durum tümüvle değıştı Artık Rusya, Turkıye'yı çok daha dık- katle izliyor Geçen pazar gun- ku seçımlenn Rusya basınının bınncı sayfalannda genış yer bulması ve televızyon haberle- nnde ılk dakıkalara yaklaşması, bunun en yenı ışaretı oldu Refah Partısı'nın seçımlerı bınncı bıtırmesı, şu anda daha da ale\ lenmekte olan Çeçen sa- vaşından Kafkaslar'da Azen petrollenne ve Karabağ sorunu- na, Tatanstan ve Başkırdıstan gıbı Rusya'ya bağlı Musluman cumhunyetîerdekı olası gelış- melerden Orta Asya'dakı den- gelere kadar bır dızı konuyu et- kıleyebılecek bır potansıyel ta- şıyorlran ın bazı eskı Sovyet cumhunyetlenne karşı yayılma- cı ıdeolojısınden zaten yetenn- ce rahatsız olan Rusya, Türkı- ye'nın laıkhkten uzaklaşması olasılığından daha da fazla çe- kınıyor Turkıye'dekı parlamento se- çımlennın sonuçlanna ılk saf yada yer veren gazetelerden Kommersant Islamıstlenn ba şansında laık guçlenn boiun- muşlüğunun buyuk payı oldu- Duma'da komünistlerin ezici üstünlüğö Rus parlamentosunun attkanadı olan Duma'da 17aralık seçimlerinin resmi sonuçlan Merfcez parbler Yab»oko Yurdumuz Rusya Dığer sağ kanat partiler Liberal Demokratik Parti AfPgraük Gudermes, Rus birliklerinin kontrolüne geçti Moskova kattiamı reddetti Dış Haberier Ser\isi- Moskova, Çe- çenya'dakı Rus askerlennın komuta- nıGeneral Anatoü Şldrko'nun Guder- mes'de katlıam olduguna daırdün yap- tığı açıklamalan reddetti General Anatolı Şkırko dun Rus te- levızyonuna yaptığı açıklamada, Gu- dennes'te 14 aralıktan ben sûregelen çatışmalarda 267 sıvıhn olduğunu söy- lemışti Moskova"dakı Genel Kurmay Baş- kanlıği'ndan yapılan açıklamada, ge- neralın "kadiamınsözûnübOeeönedi- ği"ve Çeçenya Içışlerı Bakanlığı \e Gudennes yerel ıdaresmın, çatışma- larda olenlenn say ısını henuz saptaya- madıkJan bıldınldı Rus bırlıklennın öncekı gun Guder- mes'ın kontrolunu tumüyle ele geçır- mesının ardmdan, Rusya lçışlen Baka- nı Anatoh Kuükov bır açıklama yapa- Komünistler hükümete girmekte isteksiz Dış Haberier Servisi - Rusya'da yapılan parlamento seçımlennden bınncı çıkan Komunıst Partısı hukumete katılmakta isteksiz davranıyor Partı lıden Gennadi Zyuganov, Başbakan Vlktor Çemomirdin'ın "Komunist Partisi'ne baa bakanhklan verebiliriz" şeklındekı sozlen ıle ılgılı olarak bugun yaptığı açıklamada "Kabineye girmek için tek şartımi7 \ar, o da ekonomik politıkalanja değışıklık vapılmasr dedı Yıpranmaktan koricuyoriar Zyuganov, aynca Çemomırdın hukumetıne gınp gınneme konusundakı kesın karan, partı merkez komıtesının vereceğını belırttı Bu konudakı toplantının da 10-11 ocak tanhlennde yapılması beklenıyor Rus basınında yer alan bazı yorumlara gore komünıstler, gelecek hazıran ayında yapılacak devlet başkanJığı seçımlcnnc hazırlandıklan ıçın bu seçım oncesınde hukumete gırerlersc yıpranabıleccklennı duşunüyorlar Baa bakanlıkiar verfletnfir Çemomırdın dun yaptığı bır açıklamada, parlamento alt kanadı Duma ıçın geçen hafta yapılan seçımlerde yuzde 22 31 oy oranı ıle bınncı olan Komunıst Partisi'ne bazı bakanhklan verme olasılığını bulunduğunu söylemıştı Çemomırdın açıklamasında, "hıçbır olasılığı dışlamıyorum Duşunmemız, danışmalarda bulunmamız gerek" şekhnde konuşmuştu Devlet Başkanlığı kaynaklan da, komünıstlere hükumette sandalye venlse bıle bunlann kılıt önemde bakanlıkiar olmayacağını belırtıyorlar Kendı partısınden aldığı yuzde 10 oy oranı konusunda da Çemomırdın, "bızım dışımızdakı butun partıler, karşımızda kampanya yünıttu Buna karşın aldığımız oylar tatmın edıcıdır". şekhnde konuştu Çernomırdın, bazı bolgelerde valılenn, hukumet ve devlet başkanı aleyhıne seçım kampanyalan yuruttuklennı belırterek, bu gorevhlenn uzaklastınlacağını sozlenne ekledı rak Çeçenya'da Cahar Dudayev tara- fiyla masaya oturmalannm artık müm- kun olmadığını söyledı Kulıkov, ba- ğımsız NTV televızyonunda oncekı gece yayımlanan soyleşısınde, Guder- mes tekı çatışmaiardan sonra karşı ta- rafla goruşme yapmalaruıın kendılen açısından artık ımkansız hale geldığı- nı belırttı Kulıkov bundan sonrakı tu- tumlannın, "süahlan bırakmak iste- yen Çecen komutanlarla göruşmek" olduğunu bıldırdı Kulıkov, Çeçen- ya'dakı Moskova desteklı yönetıme, cumhunyette düzenı kurma yolunda buyuk görev duştuğunü soyledı Rusya Başbakanı VTktorÇernonur- din ıse oncekı gün vaptığı açıkiamada, "Çeçenya'da artık ikıncı btr savaş ol- mavaca'k. Çeçen bunalımını askeri yol- laria çozmek mumkün değil" dedı Çemomırdın buna karşın Dudayev ta- rafiyla dıyalogdan söz etmedı, ancak 17 arahkta Çeçenya Devlet Başkanı seçılen Dokn Zav©ç«v'ın Çeçen hal- kı ıçınde uzlaşma sağlamak ıçın çaba gostereceğıne ınandığını kaydettı Zavgayev'den açıklama Son yapılan başkanlık seçımlennı ezıcı bır çoğunlukla kazanan Doku Zavgayev, Çeçenya'nm meşru başkanı olduğunu ılan ettı Zavgayev, dun bır açıklama yaparak "Çeçenya'da seçım- ler yasalar dahılınde yapıhnıştır ve şu anda gorevde bulunan yönetm tûmüy- le meşrudur" dedı Aynlıkçı Çeçenler, 17 arahkta yapı- lan başkanlık seçımlen oncesınde Rus bırlıklenne karşı ozellıkle de Guder- mes'te çatışmalar başlatrruş ve kentı ele geçırmıştı Rus askerlennın buna müdahale etmesı ûzenne Gudennes'te 10 gün boyunca şıddetlı çatışmalar meydana gelmış, Rusya, Çeçenlen an- laşmalan ıhlal etmekle suçlamıştı lş Bankasıtası IW5 Hüyük Odülleri s«ılı ipleriııi buldu. Tiirkiye TopluıiTi İnsan Bilimleı*i alanında iiç değerli eser SANAT UYGULAMALI GELENEKSEL TURK EL SANATLARI "MtNYATUR' "SOKAĞIM VE ÇINILI CAMİ" ADLI ESERtYLE AHMET YAKUPOĞLU EDEBIYAT ÇAĞDAŞ TURK. EDEBIYATI tNCELEMELERt "HAMDULLAH SUBHI TANRIOVER' ADLI INCELEMESIYLE Yrd. Doç. Dr. HALİM SERARSLAN 15 LJ V TOPLUM VE İNSAN BİLİ1VILERİ ARKEOLOJİ tNCELEMELERt KULTEPE-KANIŞ / NEŞA SARAYLARI VE TAPINAKLARI / PLANLAR" ADLI tNCELEMESIYLE Prof. Dr. TvVHSİIST ÖZGÜÇ /ş Bankası 198O yılırtdan btı yana her yıl Uç ayrr dalcla "Büyiik ÖdiiV •veriyor. Amaç, edebiyatçılar%mız.ın, sana.tcilarimiz.in ve bilim adamlarımız.ın özgiln yapıtlarını destektemek ve ödiillendirmek... Tilrkiye'ye her yıl birbirinden değerli eserler ve yaratıcılar kazandırmak... "BUyiik ÖdiiV'e katılarak bu amacı gerçekleştirmemiz.e yardımcı olan türn eser sahijrlerine teşekkiir ediyor, ödiil alan eserlerin yaratıcılannı kutluyoruz. TURKIYE IŞ BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog