Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 ARAUK 1995 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER kraî! ve Endonezya'da depnem • KLDÜS/JAKARTA (AA)-Jsrail(le Endonezya'da dün orta şıddette bır deprem oldu Depremlerde ölen >a da yaralanan olmadı Merkezi Akabe Körfezı olan ve Israil'in gûnev inde meydana gelen 5.1 şiddetındeki deprem. Negev çölündeki Beer Şeba'da hissedildi. Endonezya'nm doğusundaki Malukı eyaletimn Saumlakı kasabasında hissedilen 6.6 şiddetindekı depremde ise yalntzca hafıf hasar meydana geldi. kimyasal madde • AMMAN (AA) - Ürdün'de. kimyasal silah yapımında kullanılan ve Irak'a gönderilmek üzere bekletıTen kimyasal madde bulunduğu bıldirıidi. Ayrtntjı bilgi vertneyen Urdünlii yetkililer. Irak'a gönderilmek üzere bir süredrr Ürdün'de bekletilen bu kimyasal maddelerin. "Çok tehlıkelı" oJduğunu belirttıler. Yetkililer. Kasım ayında da ülkede. kimyasal sılah yapımında kullanılan ve Irak ıçin hazırlanmış "Makıne ve aletler" bulunduğunu açıkladılar. Yeltsin taburcu oldu • MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Borıs Yeltsin. 26 EkirrTde geçırdıgı kalp rahatsızlığı sonucu kaldınidıgı hastanede bir ay kaldıktan sonra sevkedildiği saııatoryumdan dün taburcu oldu. Yeltsin'in Sözcüsü. Dev let Başkam'mn boylece yılbaşını aifesi lie birlikte geçirebilecegını söyledi Moskova yakınlannda bulunan Bamkha adlı kasabada bulunan «.anatoryumdan dün çıkan Yeltsin. aynı kasabadaki bır ikametgaha yerleştı. Öteyandan. Yeltsin. dış politıka üzenndeki kontrolünü artırarak, kendisıne bağlı olarak çalışacak Dış Polıtika Konseyi adlı bir konsey kurdu Yeltsin"ın dün imzaladığı bir kararname ile kurulan Konsey 'in. dış politıkayı daha etkilı lıale getirmek ve Devlet Başkanunın dış politıkayı belırlemesine yardımcı olma amacı taşıdığı belınildı. • VATİKAN(AA)- Roma'nın ünlü Saınt Peter meydanında yaptığı geleneksel Noel konuşması sırasında rahataızlanan Papa 2 Jean Paul'e vapılan tıbbi tetkikler normal çıktı Papalık konutunun mevdana açılan balkonundan yaptığı Noel ayıni sırasında mıde buiantısı çeken Papa. konuşma sonunda 50 dilden yapması gereken selanı bölumünü tamamlavamamıştı. Barış anlaşması uyarmca başkentin stratejik mevzilerindeki askerlerin bugün çekilmesi gerekiyor , Saraybosna'da cepheler boşahyorDış Haberter Servisi - Bosna'da hava ta- şitlanna vönelık saldırılara rağmen NATO karada. havada ve denizde banşı koruma görevını ara vermeden sürdürüyor NA- TO'nun 50 yılda yaptığı en büyük asken ha- rekât olan Banşı Uygulama Gücü IFOR'a ait btnlerce asker dün de eski Yugoslavya topraklannda yerleşmeye devam ettı. Önceki gün Jajke kentı üzerınde bir İn- gilız L>nx helıkopterine ateş açılması ola- yının. 21 aralıkta BM'den yetkileri devral- dıktan sonra Bosna"da meydana gelen be- şinci olay olduğu bildirıldı. ABDbırlıklerinın. Bosnalı Sırplarınclın- de bulunan Posavına kondorunda dün ilk kontrol noktasını kurduklan bırdilırdi. Böl- gedekı AFPmuhabınnınbıldırdıgınegöre. Hırvatıstan veBosnaarasındaki sınmoluş- turan Sava nehrınden 7.5 kılometre uzak- lıkta kurulan kontrol noktasına. ABD bir- liklerıne bağlı 3 Bradley zırhlı aracı konuş- landınldı Kontrol noktasının Güney Hırva- tistan'dan Tuzla'ya sev k edılecek ABD bır- lıklerının geçışinı güvenlik altma almak içın kuruldugu açıklandı Tuzla yolu üzerin- de en az 5 ayn noktanın ABD bırliklennın koordinesınde kullanılacağı açıklandı IFOR komutanı Amiral I^ightonSmith ıse 60 bin kişılik askeri gücün. banş anlaşma- sı hükümlenni uygulamak uzere Bosn.i'da nereyeısterseorayagıdebilccegini söyledi Bu arada NATO'ya baglı Fransız asker- ler. Saraybosna"nın en stratejik ön «fephe- lerinde ve siperlerde bulunan askerlerin ge- ri çekilmc ışlemlerini denetliyor Hem Bos- na hükümct güçlenne bağlı askerlerin hem de aynlıkçı Sırplann \enlen emirlere uy- dukları ve mevzilerını sorun çıkarmadan terk ettiklerı kavdedıldi. Üç buçuk yıl bo- yunca başkent çevresinde üstünlük sagla- NATO AĞIRLIĞIM KOYL'YOR Askerler bu kez banşı görüştü Macaristan'da bekleyen binlerce Amerikan askeri \e agır silahlan Hırvarisîan'a ulaştırabilmek için Sava ırmağı üzerinde köp- rii inşa ctmektc olan Amerikan askerleri bir helikoptere malzeme yüklüyor. mak için canlan pahasına mevzılennı ko- ruyan askerler. bu kez banş anlaşmasına göre bugün sona eren süreyı aşmamak ıçin vargüçlenyle çalıştılar Her ıkı tarafın da ivi nivetını sergiledıöi- nı bclırtcn Fransız Albay Rıchard Pcrnod. cephelerde büyük bır hareketlilikgözlendı- ğını soyledı Bugün sona eren sürenın as- lında barış anlaşmasının koşullanna ne ka- dar uyulacağının göstergesı olacağı kayde- dilıyor. NATO uçak ve belikopterlerineyö- nelık saldmlann bireysel olay lar olarak de- ğerlendirilmesi gerektiğı. savaşan taraflann ordulann sılahlannın büyük ölçüde sustu- 5u belırtılivor Dış Haberler Servisi - IFOR komutanı Amiral Le- ighton.Smirh.dün Saraybos- na yakınlarındaki Pale'de Sırp liderlerle görüştü. Bır Amenkalı komutan ve Sırp- lararasında ilk kezgerçekle- şen bu görüşmede Dayton banş anlaşmasının nasıl uy- gulanacağı konusu ele alındı. Amiral Smıth ile Sırplann parlamento başkanı Momci- U> Krajisnik görüştü. Smırh. Lahey'dekı Savaş Suçlan Mahkemesi tarafından savaş suçlusu ılan edılen diğer Sırp lıderler Radovan karadzjç ve Ratko Mladic'le göriiş- meyeceğinı açıklamıştı. Smith, banş anlaşmasında IFOR'un Bosna'da gırebile- ceği alanlar sınırlı olmasına rağmen askerlennı gerekırse ülkenın her köşesıne sokabı- leceginı açıkça belirtmıştı. Smıth'in görüşme sırasın- da öncelık verdıği konu ıse Saraybosna çevresinde düş- man tarafları bırbırinden ayırmak. Özellıkle Saray- bosnalı Sırplar. ellennde bu- lunan mahallelen Müslü- man-Hırvat federasyonuna dev rermeyı içlenne sindire- medikleri içın IFOR. bu böl- gelerde herhangi bır püriiz çıkmaması için çaba harcı- yor. Potansiyel tehlıke taşıyan bazı noktaları belırleyen Smıth. karşılıklı asker çekil- mesi ışlemlerınin öncelıkle buralarda tamamlanmasını talepediyor. Saraybosna "dan Sırp askerlerinın çekilmesî Sırplann arasında panik ya- ratıyor. Verilen güvencelere rağmen kendılerinı güven- likte hıssetmeyen Sırplann çoğu Saraybosna'yı terk et- tı. BınlerceSaraybosnalı Sır- pın da goç etmesi beklenı- yor Bır başka kritık bölge olan güney Bosna'da da NATO yetkılilen Sırp. Hınat ve Boşnak yerel askeri liderler- le görüştü. Savaş sırasında en kanlı çatışmalann meydana geldıği bu bölgelere IFOR askerlerinın en hızlı biçımde yerleştırilmesı planlanıyor. Türkiye hapşırdı, Kıbns grip oldu REŞAT AK.VR LEFKOŞA - Türkıyede 24 aralık seçımlerı sonra- sında başlayan hızlı dövız artışı KKTC'yı de kalbın- den v urdu Bazı döv ız büro- lan satış ışlemlerını durdu- rurken ıthalatçılar Ameri- kan Dolannı şımdıden 70 bin TL'den hesaplamaya başladılar Bövlelıkleyılba- şı anfesınde hemen tüm tü- ketim maddelennin fıyatla- n artış gösicrnieye başladı KKTC hükümetinın kamu görevlılerıne ödediği 900 milyar dolayındaki 13 ün- cü maaş ıkramıvesı de an- cak marketlere yetıştı. Bu arada KİKTC 340 gramlık ekmeğin satış Fıya- tını 11 bin lıradan 14 bin lı- raya çıkardı. 680 gramlık ekmekler ıse 32 bin liradan satılacak. KKTC halkının tek sev ıııcı ıse ANAP. DYP veDSPlıderlerının"RPile koalisvon olma/" şeklınde- kı açıklamaları Halkın Sc- si gazetesı bu konudakı ha- berınde "Refah yalnız kal- dı" başlığını kullanırken Ortam Gazetesi. "Türki- vede Rcfah krizi, DYP ile A.NAP olmaz dedrbaşlığı- nı kullandı Gazete seçimle birlikte TL'nın eridiğine de dıkkat çektı. Kıbns gazete- si tam savfa manşet lıabe- nnde "seçim bittisıra hükü- mette'*baş?ığını kullandı ve Türk Lırasının seçım rüz- gânyla eridiğini belirttı. Ye- ni Düzen gazete.sı **Ekof»o- mide Erbakan şoku" baş- lıklı habennde. Türkıye'de- ki seçımlerin ckonomide dalgalanmalara vol açtığını vurguladı Demokrat gaze- tesi "Şimdi gözfcr >eni hü- kümette"' başhklı habenn- de partılerın ov oranını yaıı- sıttı BirlikgazetcsiÇiller'ın ıstıtj ettığını dııvururkcn "Hükünıeti kim kuracak" başlığını kullandı. Vatan Gazetesi de Çiller'ın ıstıf'a- sınıveANAP-RPkoalısyo- nu önermestne dikkat çek- ti. Rum basını Noel tatıli nedeniyle yayımlanmadığı içın Türkıye'dckı seçım so- nuçlanyla ilgılı değerlen- dimıeler sadece Rum radyo ve TVIerine yansıdı. Rum radyosu (RTK). Refah Par- tısi'nin seçımlerden binncı parti olarak çıktığını. ancak ANAP ve DYP'nrn bu par- tı ve koalisyonu reddetme- si nedeniyle aşırı dıncılerın hiikümcti elegeçirmeşans- larının ortadan kalktığını vurguladı. Rum radyosu. Türkiye'nın cıddi bır krize gırdığını de vurguladı WASHINGTON TIMES'IN YORUMü 6 RP Iktidar olamaz'WASHİ\GTON (AA) - ABD'nin et- kın ikı gazetesi Washıngton Post ve VVas- hıngton Tıınes. "Törkije'de, Batı karşı- tı İslamcılar iktidar dışında kalacak" yorumuna yaptılar NV'ashıngton Tımes ga- zetesi dığer partilerden birıyle anlaşama- ması durumunda. RP'nin ıktidar ortağı olamayacağınının altını çızdı ve "RP'nin iktidar ortağı olma olasılığı ise nercdev- se mevcut değil" vorumuııda bulundu. Gazete. Başbakan Tansu Çiller'in, "İlke- lerimiz, RP ile koalisvona izin vermi- >or" dedığıııı yazdı ve "Laiklerin çoğun- luğu avnı şekilde düşünüvor" dedı. VVashıngton Times. Mesut Vılmaz'ın "Parti felsefesinde onemli değişiklikler vapma/sa. RP ile koalisvona gitmeyiz" şeklindekiaçıklamasınadayerverdı. Ga- zete. Türk iş dünya.sının da bır DYP-ANAP koalı.syonu istedığını vazdı ve bıryorum- cuııun "*İ Ikenin yüzde 80'i laik ve çağdaş bir toplumda vaşamak istiyor" şeklın- dekı sözlerını aktardı CBS televızvonu ise seçım sonuçları ile ılgilı kısa habenn- de. RP'nın bırincı parti olmasına karşın ık- tidar olamayacağını bıldırdi ABD Dışışleri Bakanlığı AA'nın seçim- lere ılışkin sorularını yanıtlarken "Kimin iktidar olacağı. anavasal siireç süreç içinde Türk halkı tarafından belirlenin- ceve kadar sivasi partilerle ilgili vorum yapmayacağı/" 1 görüsünü dıle getirdi Filistîn polisi O Halfl'e yerleşiyor • İsrail. Filistin özerkliğinin Batı Şeria'da genişletilmesi anlaşması çerçevesinde bugüne dek 5 yerleşim bırimıni Filistin polisınin denetimine bıraktı. İsrail'in yıl sonuna kadar Ramallah kentinden de çıkması bekleniyor. Dış Haberler Servisi - Washington"da eylül ayında ımzalanan Filıstin-lsrail ba- rış anlaşması ceregı. Batı Serıa'dakı El Halil kentiııı boşaltan israil askerlerinın yerıne. 300 kadar Filıstinlı polısin dün bölgcyc yerleş- tikleri bildirıldı. İsrail ordusu sözcüsü yap- tığı açıklamada. Israil'ın bölgede şu ana kadar köy. kasaba vemulteci kaınpı ol- mak uzere toplam 450 yer- leşim birimını boşaltığını belirterek buralarda 300 ka- dar Filıstinlı polısin görev alacağını kaydetti Korıuyla ilgili bır açıkla- ma yapan Batı Şerıa İşbırli- ğı Bürosu'nıın Filistin tem- vilci'-ı Rihbi Arafat ıse i.sra- ılliler tarafından "B Bölge- si" olarak adlandırılan alan- ların yönetınıının Fılistın polısıne geçınesıv le birlikte El Halıl'ın özgürltığııne ka- vuşacağını ıfade ettı. Was- hıngton'da varılan anlaşma- ya göre israil Batı Şeria'da- kı 6 kasabayı bu yılın sonu- na kadar boşaltmayı kabul etmışti İsrail şu ana kadar bölgede Ramallah kasabası dışında 5 kasabayı boşalttı. Ranıallah'ındayıl sonuna kadar Filistin v.önetımıne devredılmesı beklenıvor. Batı Şeria'da Filistin özerkliğinin genişletilmesine ilişkin anlaşma gereğince vıl sonuna doûrıı ho^altılması •jınkfiı Ramallah kentinde vaşavan Filisrinliler, ^ahudi verleşimcilerin geçmesi için inşa edilen bv pass voluııuıı toprakla- nndan geçmesine karşı çıkıvorlar. Bir İsrail askeri. bv pass volunun toprakJarından geçmesine itirazeden Kilistin- li kadını susrurmav a çalışıvor. İsrail Parlamentosu. Şı- mon Peres hükümetinın ba- rış karşılığında Golan Tepe- len'nı Surıyeyc bırakma planlanna karşı çıkan muha- lefetin sunduğu gensoru önergesını reddettı. IsraıTde ımıhalefette bu- lunan Lıkud cephesı ile aşı- rı sağcı Tzonıet partısının ortaklaşa verdikleri gensoru önergesi, 120 üyelı Knes- set'te 47 ova karşı 56 oyla reddedıldı. Likud Cephesı ile Tzomet partısı "nin gensoru önergesı vermesi. Sunye ve İsrail ara- sında bugün yapılacak barış aörüşmeleri öncesine rastla- dı. Hazirandan berı askıda bulunan İsraıl-Suriyegörüş- melerı. ABD Dışışleri Ba- kanı Warren Chnstopher'ın Şam ve Kudüs arasında sür- dürdüğü mekik dıplomasisi sonunda yeniden başlatılı- yor. israil Tanm Bakanı Yakov Tsur Golan Tepelen'nden sağlanan suya ilişkin bağla- >ıcı bır karar almadıklannı bıldirdı Tsur. "Golan Tepe- leri'nden sağlanan 200 ile 300 miKon küp hacmindeki su. İsrail için vaşanısal öne- mesahip. Israil'in gek-ceğini etkeleven en önemli konular- dan biri de su sorunudur" dıve konuştu. OLUM Merhume Güzin Hasa ve merhum İsmail Hakkı Hasa'nın kızı, Gülçin Çaylıgil ve Muhlis Hasa'nın ablası, Ali Benk'in babaannesi, Arda Uskan Benk'in annesi, Adnan Benk'in eşi SIMEV BENKvefat etmiştir. Cenazesi 27 Aralık 1995 Çarşamba günü (bugün) Şişli Camii'nde kılmacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. AİLESİ Bir ömür boyunca bize herşeyını. vdrını. yoğunu, seramik sanatının bütün mcelıklerinı olanca cömertliğinle. alçakgönüllülüğünle verdm. Seni unutturmayacağız. Karga Çömlek Seramik Atölyesi Çalışanları Adına CEVlfL KOÇ, RECEP SARISO\, MLKRİMİN Dl'RMAZ ANAEK3LU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NDEN ^ırkelımızın İSTANBLL \cı;evrcM accntelığınctdvın odılcn İSTANBUL. Zevtınburnu. 58. BuKarC'dd. Altun Apt.Kat. 2'dc bulunan ALTUN SİGORTA ARAC1LIK HIZMETLhRl LTD ŞTİ 'ne >ırictınıızın faalıvcıtcbulunduğu ka/a. naklı>al. yangın. zırai \e dıper bılcümle -.igona branslannda sigorta nıuka\elele- nnın akdı içın jracıiıkla bulunınak. Muorta tcklıtlcnnı sırkctc gondcrmek \ e jirkctm kabulü uzcrıne. sırketçc \ erılccek polıçc- lerı mûjtenyc te\dı vc sigona uerctını lahvıl ctmek. jracılıkta bulunduûu mukaveloler ile ılsılı lcblıgatı kabul \o >ırkct namı- na vapmak selahiyetlcn \enlerek PRİM TAHSILİNE VETKİ- Lİ accntelığc tjyın oldugu Sıgortj Murakjbo Kjnuntı Huküm- •crıne davanılarak ılan olunur ospa MEKANİKÇİ ELEKTRİKÇİ ''' arıyor. (212)245 29 23-251 19 98 " I alaıneverler. in\anlur. doğasnerler. topruA erozyonu \ize serebileıcğiniz hiçhir jrı bırakmıyor. T.E.M.A. Türkıve Erozyonla Mücadele. Ağaçlandırına ve Dogal V'arlıklan Koruma V'akfı Tel.: (0212) 281 10 27 268 09 85 ACELE SATILIK Cihangir'de 60 m2 tek kat veya 3 kat sahibinden satılık. Tel: Giimiüz: 24i 4X 02 Gcce. 249 12 32 İLAN TÇ MUĞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1994 476 Davacı Dumıu!} Ali Balcı vekili tarafından da- valı S.S.Kurumu ile Karayolları aleyhlerıne açı- lan tespit davasının yapılan duruşmalan sırasın- da: S.S. Kurumu'ndan mahkememıze bıldirilen kartoteks kavıtlarında adı s;eçen ve zabıta mari- fetıyle yapılan tahkikatta adreslen tespit cdileme- yen: 1- Abdullah oğlu Rıze 1934 doğumlu, 2- Bçdirlıan oelu Refahiye 1328 doğumlu. 3- Hilmı oğlutldirek 1930 doğumlu, 4- Kamıl oğlu Marmans 1339 doğumlu. 5- Mehmet oğiu Karaçulha 1939 Doğumlu. 6- Mehmet oğlu Kırklareli 1925 doğumlu. 7- Mehmet oölu Marrnaris 1330 doğumlu, 8- Osman oöFu Yusufelı 1936 doöumlu. 9- Sadık oütu Ç\M\k köyü 1936 doğumlu. Durmuş Ali Balcı ve Ali Balcı'lann dava ko- nusu Karayolları 26. Bölge Müdürlüğü i.şyerinde 1951 yılı Eylül-aralık \e1l952 vılı Nhsan aylann- da geçen toplam 68 günliik çafı^malarda fiak ıd- dıa edıp ctmcdıklcn. hak iddıa edıyorlar ise du- rus.manın bırakıldığı 31.1.1996 günü saat 10.05"te Muğla Aslı\'e Hukuk Mahfccmesi du- ru^ma salonunda hazır bulunmaları. aksi takdir- de bu çaiışmalarda hak iddıa etmemiş sayılacak- ları ilanen tcbkü olunur. 15.11.1995 Basın: 61575 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLf OFİS OTO^USYONU SERTİFİKA PROGRAı\fl (*) Bogazıçı Ünıversıtesı Meslek Yüksekokulu Bılgisa- yar Programcılıgı Programı öğretım elemanları tarafın- dan sürdürülınekte olan programın amacı bılgisayarı ofıs ışlemlerınde kullanabılecek eleınanlar vetıştırmektir. Bu amaç içın gereklı olan yazılımlar. eğitım sırasında her öğrencıye bır bilgisavar duşecek şekilde bılgısayar ağıortamındaöğretılmektedır Program4av sürelı. haf- ta sonu (cumartesı. pazar günlen 09.00-13 00) ve top- lam 120 saat olup. 6 Ocak İ996 tanhinde başlayacaktır. Ders programı: Bılgisayara Gırış iletışım Sıstemlerı - DOS ve Windows Kelıme İşlemci - Uord Tablolama - Exeel Çızelgeleme - Schedule+ Haberleşme - Maıl Verı Tabanı - Access Sunum - PovverPoınt Proje Programı başanyla tamamlayanlara Sertıfika venlc- cektır. Adres: Boğaziçi Onıversitesı, MYO. Bılgisayar Prog- ramcılıgı Programı. Hısar Kampüs. Oda No: B 227 Rumelihısarüstü-istanbul Tel 263 15 40' 1941-1306 * Sertıfika Programı Boğaziçi Üniversitesı Vakfı Uy- eulamalı Eğıtim ve Destek Hızmetleri iktisadı Işletmesı Işbırlıgı ile yapılmaktadır. Basın. 62198 MESEN OTEL AKÇAKOCA SICAK HAVUZ SAUNA Cuma Cumartesi Y.R 2.500.000.TL Rezervasyon: 0374 61144 36 61136 78 Romanlarınız ve ansiklopedleriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 IĞDIR ASLİ\T HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DoN>a\o 994 842 Davacı Malıye Hazinesı tarafından davalılar M.Sıddık Avına ve arkadaşlan aleyhıne ınahkememızde açılan Men'ı müdahale \e yıkıın davasının yapılan açık yargılaması sı- rasındadavalılardan Aydın Yılmaz'ınadresı tespit edılemedıgınden dava dılekçesı vedu- ruşma giinünün ilanen teblığıne kararverılmı^olmakla davalilardan Avdın Yılmaz'ındu- ruşmanın atılı bulunduğu 21.2 1996 günü saat (»9.50"de duruşmada hazır bulunmadığı \ e- ya bır vekil ile temsıl edılmedığı takdırde vargılamaya vokluğunda devam edılecegı ve kaıar venleceöı ilanen teblığ olunur. Basın: 63245
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog