Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! 72. YE SAYI !5648 / 28000 Tl (KDV ,ç,nde) Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla EMLA' KURUCUSi VHBtUIÂı1924-1945)BASYAZARI IU0RNADİ 1945-1991) 27 « M l * 1895 ÇJUtŞNMBA Mesut Yılmaz, önce Bülent Ecevit'le, sonra da Tansu Çiller'le görüştü. Çiller, Baykal'ı aradı RP'yi dışlamaturlam• ••Işin Ozü... Tıi rki>e \çin erken genel se- çim kaçınılma/d'. Hem ıkti- dar koalısvonu yıpranmış hem Meclıs Genel Kurulu ömnınu doldurmuştu. Secim sonuçlan. bu gerçeğın altını çizdı: koaus>onun bu> uk or- tağı, sandıktan uçuncu partı olarakçıkh. Kuçukortak, ba- rajı guçlukle aştı. Ancak 24 \ralık seçımı umulanı da teremedı; bır ge- rilimi vumuşatıp Meelıs'i ta- zelese bile. bunalımı çozebıle- cek sonuçlan sağlamaktan voksun kaldı. Seçim sonuçlan ıfk uç par- tiyi sırası\la saptadı: RP \u/- de 21.32, A\AP>uzde 19.66. DY P > uzde 19JO oranında o> aldı. ' Bu gibi durumlarda sa> ılar arasındaki farkın kuçiıkluğu. değerierinin bü\ utulmesine vol açar... Gorulmor kı, RP -unlu oz- deyiştekigıbi- esıtler arasin- dabırıncıdır" Ancakozdeviş- teki eşitler, bu kapsanıda \al- nız savısal açıdandır. Yoksa Refah Partısı kendısini tü- nıuvle avırmakta. otekıler ı 'Batı taklıtçısı sa\maktadır. Nicel bakımdan Meclisin en buvuk partisi Refah'tır. Anavasal açıdan konu>a bak> lırsa Cumhurbaşkanı Demı- rel. hıikumet kurma surecin- de gorevi ılk olarak RP lideri Necmettın Erbakan avermek dunımundadır. • Bir huku k devletinde,yasa- lar, kurallar. görenekler onemlidir; ke>fı davranışlar. şu >a da bu duşünce> ieöne ge- çirilirse kaş >apa\ım derken goı çıkarmak işten değildir. Bir de> lette ana> asa> a gore kurulmuş. oluşumunu \e geli- şimini surdurmuş bir parti. her çeşit hakkını kullanırken de* let protokolundeyerini al- mışken. Bu\uk Millet Mecli- si'nde grubunu kurmuşken, genel seçimlerde en çok o> u kazandığı zaman mı dışlana- caktır?.. RPnin Genel Başka- nı Sa> ın Erbakan. de\ let > aşa- mında ancak Başbakanhkgo- revi kendisıne verılirken mi >akıiK.ilı diyeamlacaktır?.. Son gunlerde medvamızın RP\e karşı tutumu. ınanıl- maz bir a^ ma/lığın renkJeri- ni taşıyor. V ıllardan beri dini polirika- ya aiet etmekte sorumsuzlu- ğun tanşınısurdurenlerin bu- gunku çocuksu taktikleri. h»ç- bir \arar \ermeyecektir. Re- fahçılar. haksızlığa uğradıkla- n du\gulan\ la koruklenerek daha da guçleneceklerdır. Turki>e Cumhurheti bir hukuk devletidir, bu ulkede hukukun \eri. \a \ar \a \ok... Çanka>anın24 \ralıktan sonra orta>a çıkan tabloda sı- kıntılı günier >aşa\acağı an- laşılnor: ama bu sonuç çok önceden bekleni\ordu. Bu sonucun uzerine şal at- ma\a çalışmak. çok daha sa- kıncalı gelişmeiere >ol açabi- Br. • Gazetemiz çok u/un >ıllar- dan beri laiklik karşıti geliş- meleri \Tjrgula\arak u\an go- revinı verine gerirdi. bundan oöv le de getırecek. Bizbugûn Sa>ın Erbakan'ı va Ğ* Refah Partisi'ni değıl. ana> ısal ku ralian \ e gorenek- k?ri sj\ unu\oruz. Savın Cumhurbaşkanı'nın soruıa bir çozum bulmasını beklnoruz. Zaten bu j olda te- mel «ırun. hukumet kurul- ması\olunda Refah'a olanak tanırması \a da tanınmama- sı dejildir. Çcğu zamandan beri bu ulanda ru\a gorenlerin dedi- ğiolup Refah Partisi'nı muha- lefett bırakan bir hukumet kurtisa bile Refah dışındaki partierin ve politikacıların, dünlu >e bugunku a\ mazlık- lan>a bir sonuca gidilebile- ceğire inanmnoruz. H e \Ilah'ın gunu laiklik ü- kesinn çiğnendıği >e bu ko- nuddo vasalann hiçe sa> ıldı- ğı şuulkede. ana\asal bir go- reneı çiğnenerek laiklik ko- nınanaz. Cumhuriyet • Merkez sağ ve sol, TBMM toplanmadan önce. seçimde bırinci partı olan RP'ye karşı ortak hareket girişimi başlattı. ANAYOL-SOL formülünün gerekliliği üzerınde uzlaşmaya varan, ancak ilk aşamada sorun çıkmaması için başbakanın kim olacağı konusuna girmeyen ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile DYP lideri Tansu Çiller, hükümet kurma görevini alabilmek için CHP ve DSP'ye yöneldiler. Çiller. "hükümet kurma görevini RP'den önce alabileceklerini" ima etti. • Hükümet kurma konusunda inisiyatıfi ele almaya çalışan ANAP lideri Yılmaz. dün Bülent Ecevit'le de bir araya geldi. Daha sonra 32. Gün programına katılan Yılmaz "Sayın Çiller. benim başbakanlığımda bır koalisyona girmeyı kabul ederse memnun olurum. Ama bunu kabul etmeme hakkını da teslım ediyorum. Benim de buna hakkım \ar" dedi. ANAP Genel Başkanı. dışandan başbakanlık veya döner başbakanlık formülüne de açık olduklannı söyledi. • 19. ÎVIesut 'S ılma/ >e Bülent Ece\it, somut bir formül uzerindedurnıadıklannı belirterek '•> alnız içinde bulunulan bu koşullar karşısında uzJaştıkJannı" so>lediler. DSP lideri Bülent Ece\it. başbakaıibğı ile ilgili bir sorma da "Seçmen bize iktidar görevi vermedi*" \anihni \erdL (Fotoğraf RIZA EZER) Çiller. \ ılma/'la >aptığı görüşmeden sonra "l zlaşmacı. \apıcı birtutum içinde Sa\ ın Cumhurbaşkanımı/ın girişimlerini de kola> laştiracak çabalan arama içinde>i/" dedi. Tansu Çillerile Mesut ^ ümaz görûşmesinde "hangi liderin başbakan olacağı" konusuna girilmediği belirtildi. (Fotoğrat TARIK TINAZA^' ı Refah Partisi lideri Erbakan. hükümeti kurma görevinin kendisıne verilmesini istiyor 'ANAYOL isteyenler gerici'• Refah Partısı Genel Başkanı Necmettın Erbakan. "Dığer partılerın sırtını snazla>ıp "Gel yavrum. halk hızmet ıstıyor' dıyeceğız" dedi. Soysal CHP'yi kurtardı (Cumhuriyet Bü- rosu) - RP Genel Başkanı Nec- mettinErbakan DYPrleANAP arasinda bu \\-VtOL koalısvo- nu kurulnıasi \onundek' çabala- n "abesle iştigal*" >-ozlerı>le de- ğerlendırerek bu \onde çaba harcavanları 'gericilik'le suçla- dı C umhurbd^kanı Sule>man Demirel ın hukumetı kurma görevini kendiMne \ereceCim ka>deden Erbakan •\N4PmPhattaDSP\eCHPiledeko- alis\onolu^turabıleceklennı belırttı Er- bakan tum partılerın kendıierı\ le koalı;>- >on kurmavatakları >olunda açıklama \apmasina karsın bu partılere "makul insanın reddedeme>eceği" onenler gotu- • Mumtaz Sovsal'ın ıptal ettırdığı. CHP ; nın DYP ile anlaştığı sıstem uygulansavdı. 50 mılletvekılı çıkaran CHP'nın sandal\e sayısı 35'c du^ecektı • 4. Sayfada HADEP 'Haksızlık yapıldı' • H-\DEP Genel Başkanı Murat Bo/lak. ulke baraıını asama\an MHP ve HADEP ehaksizlık vapıldığını kaşdettı ve "Bu ıkı partının vennı atama mılletvekılleıı alınıstır" dedi • 4. Sayfada Fatura BaykaFa • Muhalıfler. seçımlerdekı basansizlığın sonucunu ustlendığını açıklavan C HP Genel Başkanı Denız Bavkal'ın "sorumluluğun gereğını" verine getırmesını istıv.orlar H 4. Sayfada Dizi yazı Alternatif Refah • 1^50'lerden ıtıbaren ı,ağda^ laık eğıtınıden uzaklaşilmasi \e sag ıkrıdarlann odıınlen gcncı orgutlenmelerın etkınlık kazanmasına neden oldu Odun ekılınce şerıat bıçıldı • 12. Suvfuda receklennı vurgulavarak "Seçim done- mi geride kaldı. Şimdi halkın isteği dog- rultusunda çalışma \apma zamanı. Sa- mimı\ etle tum partilerin sırtını sı\a/la>a- eağız. "Gel evladını gel va\runı halkı- mız hızmet ıstı>or dijeceğiz" açıklama- sınıyaptı RPIıden Erbakan dunduzen- ledığı basın toplantısında partisinın bı- nncilığıvlesonuçlanan 24aralıkseı,jmı- ııın soıuKİannı değerL'ndırdı Seçimde RP nnı ovları vukselırken ANAP \e D\ Povlannıngenledığınedıkkatçeken Eıbakan gumruk kapılannda kullanılan 80bın9^ovun ^0 btn 8^4 unu RP nın aldigını bu rakamm da yuzde 38 oranı na denk dustueunu kavdettı Erbakan gumruk kapılarındakı ovların RP'ye Adıvaman ve Kocaelı dedebırernııllet- \ekılı kazandıracağını soyledı Erbakan, • 4rkasıSa. !9,Su.3'te TUS1AD DA\ ILANL/ ANAVOL C AĞRISIB •'.Sayfada 156 ı-pıIie.ıv^Kı'ı ı\Ç • DEAN MARTIN Ünlü komedyenin ardından B Arka Sayfada • TV'DESINEMA Yaşanmış aşktan ' kalanlar mi 7 . Sayfada MEDYA Promosyon vergileri devletten • 19. Sayfada BORSA DOLAR MARK ALTIN BELGFLER 20 OCAĞA KADAR VERİLECEK Ücretlere vergi iadesi zammı • 9. Savfada ÛÛDun Dun 41 584 97 60.100 Gncek Orcekı 3948241 59200 Dur DLH 42.100 749 000 Oncek 0-Kek 41 500 738 000 Her vadede yüksek faizli Hazine Bonosu satışı VakıfBank Menkul Kıymet Merkezleri ve VakıfBank şubelerinde! AOAN4 MKM TEL (0322) 45« 10 41 ANKAHA MKM TEL (0312) 4*8 07 «0 ANTAlt \ MKM TU. (OZ42) 248 28 83 BURSA MKM TEL (0224) 221 14 80 DEMZLİ MKM TEL (0258) 241 29 30 EGE MKM TEL (0232) 441 59 00 ERZUIIIM MKM TEL (0442) 235 21 04 1STANBU. MKM TEL g j (0212) 293 13 90 SAMSUN MKM. TCL (0362) 4324711 V O K I t l K i İ M İ ' IMF, yeni paket istedi • I 2 katnlyon lırava ula^an ıç borç stoku nedemvle ıç pıyasalardan borçlanmakta zorlanan hukumet, fînanMnanlarını kredıyle karşılamak ıçın, venıden IMF'nın guveneesını istedi IMF, stand-by kredı anla^masinın devamı ıçın ucret artıslarının dondurulmasi, KİT fıvatlaıı ile kurlann vuksek oranlı arttınlmaş,ını ve daraîmayı ıçeren ' sok onlemler" paketı istedi ESRAVENER AVKAR.A - Lltıslararasi pıva- salardan borçlanmakta zorlanan \ e I 2 katnlyon lıralık ıç borç stoku nedenıyle ıç pıya^aya açılamayan hukumet. dı> kredı ıçın venıden L luslararaM Para Fonu nun((\IF( guveıitesını istedi IMF nın de stand-bv kredı anlasmasınınde\a- mı ıçın ueret artıslarının dondurul- masi klTurun fıvatları ılekıırlar- daanı veyuksek oranlı artısyapıl- masi. dolaylı vergılerde oıanların yukseltılmesını ongoren onlemie- nn alııımasını ıstedığı oğrenıldı 1 katrılvon 248 trılvon lıralık ıç 56 nıılyar dolarlık da dıs borç y u- kumluluğu tasıyan kamu tınans- manı odemeierını karsilavabıl- mek ıçın venıden dıs kredı arıyor Hukumet IMF nın stand-bv kıe- disinın kasım ayı dılımını askıva almnsı \e ekonomık gostergeler- dekı olumsuzluklar nedenıvle uluslararası pıvasadan borçlan- makta zorlanıvor Bııanlamda hu- kumetın. hem ıç hem de dıs borç- lannın tınansmanı ıçın gereken kaynağıyıne IMFguvence^ıyledış pıvasadan aramava çalı>acağı ıfa- de edılıyor kamunun borı, vukııne ve eko- ııomıdekı son dalgalanmalara dık- kat çeken Hazine vetkılılerı "'Hangi hukumet gelirse gelsin. dış kredi bulmak /orıında kalacak. Dış • Ar.'iasıSa. 19. Su. l'de ORLSTt İKINCİTbR PAZARLIKLAR TAM AMLAMDI • 9. Sayfada GUNDEM >11ST4F4B\LB\Y Tansut... Turgenyev'ın yaşama ılışkın guzel bır sozu var "Yaşam, sılgı kullanmadan resım yapma sanatıdır Bunu polıtıkaya uyarlarsak ' Sıyaset, sılgı kullanmadan resım yapma sanatıdır' dıyebılırız Ama bu Turkıye ıçın geçerlı olabılır mı'? Ne gezer Tam tersı Turkıye de sıyaset sılgıyı elden bırakmayıp su- reklı yenı sayfalar açma yenıden yazma sanatı Artık, "Dun dundur, bugun bugundur sozu bile geride kaldı "O an o andır, bu an bu andır Tutturabıldıgını kan- dır " Bugunku sıyasılerımızı bu yonuyle ele alırsak, başrolu tar- tışmasız Erbakan a vermek gerekır RP lıdennın seçım oncesındekı demeçierı hâlâ bellekler- • ArkusıSo. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog