Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! BANKASI Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla EMLAK BANKASI 72. Yl SAYI2S6M / 28000 Tl (KDViçınde) KURUCUSU: YIMB MDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMfe MOİ (7945-7997) 264UUUM9KMZMÎBİ Merkez sol oylar geriledi; sağda Refah Partisi öne geçti lt•:-: Seçim, bunalımı çözıııecli --J •=•2 RP'li formüller ANAP, DYP, DSP ve CHP; RP ile koalisyon kurmayacaklannı söylemişlerdi. Ancak hükümet bunalımı yaşanırsa, RP-ANAP ya da RP-DYP koalisyonlan gündeme gelebilecek. îkili bir koalisyon şansının ANAYOL dışında sadece RP'li senaryolarda olanaklı olduğuna da dikkat çekiliyor. Kesin olmayan sonuclar ANAP-PSP-CHP ANAP'ın CHP ve DSP ile birlikte de sandalye sayısı 276'ya ulaşamıyor. Ancak bu seçeneğin zorlanması durumunda, ANAP'ın DYP'den milletvekili transferinden başka şansı görünmüyor. BBP'nin seçimden sonra ANAP'tan aynlması durumunda, ANAP'ın işi iyice zorlaşacak. DYP-CHP-DSP DYP'nin ANAYOL'a yanaşmaması durumunda eski ortağı CHP ve DSP ile koalisyon arayışına girebileceği dile getiriliyor. Ancak, DSP ve CHP'nin yer alacağı DYP'li ya da ANAP'lı koalisyon da 276'ya ulaşamıyor. Bu seçeneğin zorlanması durumda, ANAP'tan milletvekili transferi gerekiyor. ANAYOL Iş çevreleri ve DYP'li küskünlerin ANAYOL formülünü zorlamalan bekleniyor. Böyle bir koalisyon sayısal açıdan olanaklı, fakat iki parti liderinin restleşmeleri nedeniyle bu seçeneğin gerçekleşme olasılığı zor görünüyor. îki parti arasındaki hava dün akşam yumuşamaya başladı. • 19. Sayfada RP:159,DYP:134,MAP:133, DSP:75, CHP:49 MHP veHADEPbarajatakddıHaber Merkezi - 20. Donem Millet- vekili Erken Genel Seçımi sonunda sandıktan tek parti iktıdan çıkmadı. Resmi ve kesin olmayan sonuçlara gö- re mıllervekilı genel seçımlennde bınn- cılik yanşını az farkla göğüsleyen RP; cumhunyet tanhinde seçim zafen ka- zanan ilk köktendınci parti oldu. ANAP ve DYP ikıncılik ıçin yanştı. Merkez solda DSP öne geçerken, CHP barajı güçlükle aştı. MHP ve HADEP barajı aşamadı. 1991 genel genel seçımlenyle karşı- laştınldığında. solun oylannda erime, sağda da RP lehıne bölünme dikkat çektı. RP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan, erkan saatlerde geldiği genel merkezde zafennı ılan ettı. MHP, HA- DEP, İP, YDH, YP, MP ve YDP yüzde 10'luk Türkiye barajını aşamadıklan için parlamentoya milletvekili gönde- remedıler. Gazetemız baskıya girdiğı sırada RP birinci parti konumunu konıyordu. Sa- at 04.24 ıtibanyle, 138 bin 685 sandık- tan 134 bın 424'ü açılmıştı. Açılan bu sandıklara göre yüzde 21.32 ile RP, bı- rinci partiydi RP'yi yüzde 19.65'le ANAP, yüzde 19.20'yle DYR yüzde 14.7rieDSP,yüzde 10 75'leCHP,yüz- de 8.21 "le MHP, yüzde4.06'yla de HA- DEP ızlıyordu. Bazı gazetelerin büyük sansasyonla ön plana çıkardığı Cern Boyner'ın partisi YDH ise Türkıye ge- nefinde 128 bın 367 oyla yüzde 0.47 oranında kalırken diğer partilerin oy oranı. YDP yüzde 0.34, MP yüzde 0.45, tP yüzde 0.22 ve YP yüzde 0.13 olarak gerçekleşti. Bu sonuclar dikka- tealındığında, d'Hondsisteminegöre, RP 15", DYP 134, ANAP ov yüzdesi DYP'den yûksek olmasına karşın 133, DSP 75 ve CHP 49 miiletvekili çıkara- cak Türkıye genelinde toplam yakla- şık yüzde 2,5 dolayında destek bulabi- len Cem Boyner liderliğindeki Yeni Demokrasi Hareketi, Doğu Perinçekli- derliğindeki Işçi Partisi, Aykut Ediba- li liderliğindeki Millet Partisi, yurtdı- şında tedavi görmesi nedeniyle Türkı- ye'de bulunamayan Vüsuf BozkurtÖzal liderliğindeki Yenı Parti \e HasanCe- lalGfizei liderliğindeki Yenıden Doğuş Partisi parlamentoya milletvekili soka- madılar. 20 Ekim 1991 *de yapılan ge- nel seçimlerle karşılaştmİdığında. RP'nın oylannda artış, ANAP ve DYP'nin oylannda ıse düşüş gözlendı. Sosyal demokrat partilerin toplam oy- lanndaki azalış, sağ partilere oranla da- ha büyük oldu. RP, 1991 'de yüzde 16.9 olan oy oranını, yaklaşık 4 puan arttır- dı. ANAP'taki azalış oranı ıse DYP'ye göre daha düşük oldu. Saat 00.30 ıtiba- nyla, 1991 'de yüzde 27 oy alan DYP'nin yitiği yaklaşık 7 puana ulaşır- ken ANAP'taki kayıp. yaklaşık 4 puan- da kaldı Siyasal partılerdekı en büyük kayıp solda yaşandı. 1991 seçimleri sonucun- mArkasıSa. 19, Sü. l'de Partilerin aldığı oy sayısı, yüzdeleni ve milletvekili dağılımı • 4. Sayfada istanbul RP masalan engellendi • Sultanbeyli, Maltepe, Pendik, Beyoğlu ve Fatih ilçelennde bazı okullarda yakalannda parti rozetleriyle masa kurmaya çalışan RP'lilerin girişimlen, seçım kurullan ve emniyet yetkilılennce engellendi. B i. Sayfada Adana Coşku yoktu • Polıs helıkopteri. oy kullanma işlemi sona erene dek Güneydoğu kökenlı yurttaşlann yoğun yaşadıklan mahallelenn üzennde devnye uçuşu yaptı. I 3. Sayfada MHPIîler üzüldu Seçimi bürokratlar kazandı • Seçimde, aday gösterilen birçok milletvekili parlamentodaki yerini korurken, sonuçlar aday listeleri üzerinde savaşım veren bazı siyasetçilerin parti değiştirmelerine değmedi. • 3. Sayfada Erbakan: Demirel demokrasiye saygılıdır • Köşk'e ılımlı mesaj gönderen RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Hazine ve Merkez Bankası'nı döviz için uyararak satış yapmamalannı ıstedi. Erbakan. birinci parti çıkmalannın, "Türkiye'nin kurtuluşu ıçin yeterli" olduğunu belırterek koalisyon girişimlerine başlayacaklannı ıma etti. ANAP: BBP ile ittifak zarar verdi • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu, seçmenin merkez sağ ıktıdar görmek ıstedığini söyleyerek 'Akla gelemilk olasılık, ANAP- DYP koalisyonudur, ancak bu koalisyon ıçin önce 4 senenin muhasebesi yapılmah" dedi. DYP: Refah kesinlikle iktidara gelmemeli Ecevit: Refah Partisi 'yle koalisyonda yokuz CHP'de hesaplaşma hazırlıklan başladı ÜDERLERİN OY ATTIĞI SANDIKLAR Demirel, Çiller, Ecevit, Türkeş'in sandığmda ANAP D1MİRF-L Cumhurbaşkanı 'nın oy kullandığı Çankaya tlkokulu 'ndaki 1158 numaralı sandıktan ANAP 'a 57 ov çıkarken CHP 45 ovla ıkınci sırada yer aldı. Bu sandıktan DYP 'ye 33, DSP 've 29, MHP 'ye 10, RP ye 9, YDH 'ye de 2 oy çıktı. Aynı sandıktan HADEP MP ve İP ye ise hiçc oy çıkmadı, bir oy da geçersiz sayıldı. •-,, C'İLLFR Başbakan 'ın istanBul da oy kullandığı seçım sandığmda en fazla oy ANAP 'a çıktı. Çiller 'in ov kullandığı Yeniköv îlkokulu 'ndaki geçerli 269 ovdan 74 ünü ANAP, 69 'unu RP, 60 'ını DYP 27'sini DSP' 20 sini CHP alırken HADEP ve MHP 7 'şer, YDH de 5 oy aldı. Sandıktan MP, YDP, İP ve YP 'ye ise oy çıkmadı. HCEVİT DSP Genel Başkanı nın oy kullandığı sandıkta, ANAP l. parti olurken DSP 4. çıktı. Ecevit'in Oran Îlkokulu 'nda oy verdiği 2396 numaralı sandıkta kullanılan 278 oydan 1 "ı geçersiz sayıldı. Bu sandıkta, ovlann partilere göre dağılımı şövle oldu: DYP: 47, YDP: 4, ANAP: 92, MP: 0, İP: 1, HADEP: 6, DSP: 31, YDH: 3. RP: 8, CHP: 66. MHP: 17. YP: 2. [RBAKAN RP Genel Başkanı 'nın oyunu kullandığı Ömer Seyfettm Lisesı 'ndekı 4088 numaralı sandıktan RP birinci parti çıktı. Oyların partilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti: DYP: 59, ANAP: 42, HADEP: 2, DSP 24, YDH: 2, RP: 66, CHP: 8, MHP 25, Bağımsız: 1, Boş: 1, Geçersiz: 18. mArkasıSa.l9,Sü.rde OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Günaydın HüzünL. Bir vakitler pek ünlü olan Fransız yazarı Françoise Sa- gan'ın çok satan kitabının adı 'Günaydın Hüzün'öü. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde, ki- mileri, Refah Partisi'nin 21 'in- ci yüzyıla 5 kala sandıktan bi- rinci parti olarak çıktığını gö- rünce, kendi kendılerine bu kitabın adını yineleyebılirler. Ne var ki bizim için bu oJa- yın günaydınlık bir yanı yok- tur; çoğu sağ parti, uzun yıl- lardan beri, dini siyasete alet etmek yolunda, hiçbir ölçü ta- nımadığı için Refah Partisi, bayrağı onlardan kaparak öne geçti. 1991 seçimlerinde baraja takılması kuşkulu olan ve bu engeli aşmak için MHP ile rt- tifak yapan Refah, dört yıl içinde Türkiye'nin en büyük partisi oldu. Önce bu gerçeğin altını çiz- mek gerekır. Ikınci gerçek, çok partili re- jimin ve yasaların işlerliğinde, hiçbir partiye daha az ya da daha çok hak veya ayrıcalık tanımak gıbı bir seçeneğin hukuk devletinde geçerli ola- mayacağını bilmekten geçi- yor. Eğer hareket noktamız 'demokrasi' ise gereği yerine getirilmelidir. 'Oteki parti- ler'öe görülen Refah'ı aforoz etme çabalannın olumlu de- ğit, olumsuz sonuçlar doğura- cağı şimdiden bilinmelidir. 24 aralık seçimleri için bu saptamayı da yaptıktan son- ra kısa bir yoruma geçebtliriz. Herkesin gördüğü gibi bu se- çimlerde sandıktan 'çözüm' değil, 'bunalım' olasılığı çık- mıştır. Çünkü bu kez ülkenin ağır sorunlannı çözmek yo- lunda 'güçlü hükümet' için ikili koalisyon da yetmiyon belki üçlü koalisyona gerek- sınme vardır. Bu satırlar yazılırken seçim • • • UArkasıSa. 19,Sü. l'de Her vadede yüksek faizli Hazine Bonosu satışı VakıfBank Menkul Kıymet Merkezleri ve VakıfBank şubelerinde! «DAMAHKM: TTL (03ZZ) 45« 10 41 ANKAKA SOat TEL: (0312) «68 07 «0 ANTAlYAMPfc TEL: !O242) 248 28 83 8LRSA MKM: TEL (0224) 221 14 80 PENİaİMKM; TEL: (0258) 241 29 30 EGE MKM: TEL: 10232) 441 » 00 tMOmm Mtt* TEL <0*4Z) 2İS 21 04 ftTANSCl Mn«: TEL g j (0212)W3 13»İAVNJNMO*-TEL-(0362)4324712 Miffiyet gazetesîne silalılı saldırı İstanbul Haber Servisi - Kimlığı henüz belirlenemeyen kışilerce Milliyet gazetesinin Ikitelli Mahmutbey'deki binasına otomatik sılahlarla ateş açıldı. Sabahakarşı 02.00 sıralannda beyaz renkli bir otomobılden açılan ateş sonucu Medya D'nın üçüncü kat camlan kınlırken ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, saldınnın seçimler öncesi MHP'liler tarafından yapılan protestoyla baf lantılı olabıleceğini kaydederek soruşturmanın devam ettiğini belirtti. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Solun Yenilgisl... Erken genel seçimler olağanüstü bir değişiklik getirme- di. Seçmen ılk üçpartiyi yüzde20'ye dizdi. ANAP. DYP. RP burun buruna. Sol geriliyor. Seçim böyle özetlenebilir. RP, İstanbul ve Ankara'daki üstünlüğünü büyük ölçüde korudu. Ege'de hâlâ yok. Doğu ve Güneydoğu'daki üstün- lüğü devam ediyor. Karadeniz'de yerel seçimlerdeki ba- şansını gösteremedi. Iç Anadolu'da birinci parti. DYR Akdeniz ve Ege'nin birincisı. Üç büyük kentte ilk i- ki sırada. Doğu ve Güneydoğu'dan istediğinı elde edeme- di. ANAP, büyük kentlerin partisi olma özelliğini sürdürüyor. DYP ile arasındaki puan farkı, tıpkı 1994'teki yerel seçım- MArkasıSa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog