Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! EMLAKBANK, Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla EMLAK 8AN 72. Yl SAYI 25645 25000 Tl (KDV,çmde) KURUCUSU YUNUSNADİ (1924 1945) BAŞYAZARl HMtRfiNAC 945-1991) 24MMUK1995PAZM Çokpartili yaşamm 33. seçiminde, 34 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor Demokrasi için sandığa 295 BİIV P4RTİLİ, SEÇİM BÖLGELERİNDE GÖREVLİ NASIL OY KULLANILACAK? I Sandddara büyük gözalü Seçmenier, oy kullanılacaK sandık seçmen lıstesınde isımlerının bulunup bulunradıgır kontro! edecekler ı I i • 27 Mart 1994 verel seçımlerınden sonra oıtaya atılan Seçımlere hıle kanştınldığf volundakı ıddıalar nedenı\ le partıler bu kez sandıkları "goz hapiine' alacak Bu ımaçla Istanbul"da RP lOObın. DYP 65 bın. DSP 55 bın. ANAP 45 bın, CHP ı^e 30 bın partılı> ı sandık başlarında gorc\ lendırdı Yabancı basından büyük ilgi Koalisyon beklentisi var• LPI j|jriM NVashıngton çıkıijlı habennde Turklenn Kemal A.taturk'un çızdığı laıklık ılkesının takıpçılerı olduğunu vazdı ve " Turkler Batı ıle ıttılak i(,ınde bulunmaktan gururdu\an ınsanlardır" dedı Fransiz Le Monde gazetesı, seı,ınılerın, laıklenn \e Iş,lamaların rekabetı ıçınde geçeceğı vorumunu >aptı Haber Merkezı - Turkı- ye'dekı bugun gerçekle^tınle- cek erken ^enel seçımlere va- bancı baMiı geni;, ver \erdı LPI aıansi \Vashıııgtotı ^ıkı^- lı habennde, Turklenn Ke- maJ AtaturkTın çızdıği laıklık ılke--ıııın takıpvilen olduğunu > azdi \ e "Turkler, Batı ifc it- tılak ıçınde bulunmaktan gu- rur du\an ınsanlardır" dedı •\meiikun \onetımı sevim- lcrle ılgılı olarak "vorumda bulunmama"potıtıkasını %ur durdu Azerbaycan basını ı->e Tıırkıve'dekı seçımlere genış • ArkasıSu. r.Su.S'te AYŞEYILDIRIM 18 bın 12 i sjııdık bulunan Is- lanbtıl da her sandık basında bır sıvası partıden eıı az 2 kı^ı bulu- naıak Oeçen se<,ımde olduğu gıbı en f ızla saııdık gorevlısını \W bın kısı olarak Refah Partı- sı belırledı RP her sandık ba- vnda * gorevlı bulunduracak Gc\en \erel seçimler sonrası buvuk tartı^malara ııeden olan ba^ta Istanbul olnıak uzere RP ııın sevinılorı kazandığı ba- zı ıllerde vopluklerde o> kıılla- nılan okullann kalorıterdaırele- rınde o\ pusulalarının bulunma- sı \e mukerrer seçmen ıddıaları uzerıno MNJM partıler bu kez "sandıkiara sahıp <,ıkma" \a- ıisiıı ı iiıdıkı S ındıkgorevlıle- rıııı eutımden geçıren sıvaM partıler O7ellıklegeı.e24 00 ten sonra sandıklaıııı terk edılme- nıesı n,ın gore\lılen uvardılar Ge«,en seçımlerde oldugu gı- bı bu seçımlerde de sandık baş- larında ve ıl<,e seçim kıırullann- dakı gorevlı savisı en tazla Re- tah Partısı nde >asal olarak sı- v ısı pdrtıltrın her sandık basjna bırgore\ lı \ermelen gerekırken ba^ta RP olmak uzere butun par- tı ler •gozlenıcı" olarak gorev ya- pacak partılılen sandık başına • ArkasıSa. J7,Sû. 9'da Seçmen bılgı kağtdının yanı sıra kımıığı açtk ve tereoautsuz bır bıçımde ortaya koyan beigeere oy kullanılabılecek Sandık kurulu başKanından bırteşık oy pusulası ve uzennde "Evet" yazılı muhur alınarak, oy verme kabınıne gıntecek Sıyası partılenr adlan amblemlerı ve genel başkanlannın ısımlennın bulundugu oy pusulasında tercıh edılen partı /e Isderın aitındakı çembere Evet iıuhru basılacaK 0) pusulası muhur baakjıktan sonra, murekkebm dıger çemberiere bulaşaraK oyu geçersız kılmasını onlemek ıçm dışa dogrıı katlanarak zarfa nonulacak Seçmen oyunu bağınsız adaya verecekse sandık kumlurdan alınacak bırleşık oy pusulası kabıne gırılınce cebe konulacak Kabınde bağımsız adaya aıt o> pusulası uzerıne muhur basılmadar veya ışaret konmadan zarfa >erleştınlecek Oy pusulasırın ıçınde bulundugu zarf sandığa atıldıktan sonra, seçmen lıstesınde bulunan ısmın karşısına ırnza atıtacak Oy kullanan seçmenın sol ışaret parmağı çıfte oy usulsuzlugunu onlemek amacıyla çıkmayan boya ıle boyanacak Sandık kurulu başkant oyunu kullananlarn seçmen bılgı kagıtlarının arkasım ımza'ayıp muhur'eyecek • Mılletvekılı genel seçımının de\ lete malnetı sıyası partılere yapılan ek Hazıne yardımlanyla bırlıkte 3 tnlyon lırayı buldu Bu >ıl kutuklere ılk kez yazılan 18 yaş grubuna karşın, seçmen sayısındakı artış yuzde 6 2 oramnda kaldı Ittıfaklarla bırlıkte 12 sı\ası partının katıldığı seçımlerde, güvenlık ıçm genış kapsamh önlemler alındı îçışlerı Bakanlığı, gelışmelen anında değerlendırmek amacıyla Emnıyet Genel Mudurluğu Güvenlık Daıresı bünyesınde kurulan Seçım Harekât Merkezf nde çalışmalarını 14 aralıktan bu yana sürduruyor YSK. bu seçımlerde ılk defa oy kullanacak tutuklularla ılgılı esasları da belırledı Buna gore ceza ınfaz kurumları ve tutukevlerıne de sandık konulacak \\KARA (Cumhumet Bu- rosu) - Turkı>e çok partılı ya- ^amda bugun 33 kez sandık ba- şınagıdı>or Bırsonrakı genel se- t,ımın ana>asada ongorulen sure ıçınde vapılmasi durumunda, Lumhunvet tanhınde ılk kez ara- lık ayıııda yapılan bu genel se- çınıde 34 mılyonua^kın seçmen, 2000\ılınakadarTurkıye yıyo- netmesı beklenen parlamentovu seı,ecek De\let Istatıstık Enstıtusu (DIE) ve \uksek Seçım Kurulu (> Sk) \enlennden alınan bılgı- lere gore 1950 den sonra 3 u re- terandum olmak üzere toplam 32 seumyapıldı 1950den 1995yı- lına kadar seçmen sayısı 3 8 kat arttı 19S0 >ılında 8 milyon 905 bın 7 42 kısj olan seçmen savısı, 1994 >ılında 31 milyon 976 bın 311 e 1995yılında 18ya^ında- kı sec,menlerle bırlıkte 34 mıîvon 1^8 bın 508"e yukseldı Ilk kez 18 va^ındakılere oy kullanma hakkı tanınan genel seçım cum- hunvet tanhınde ılk kez aralıkta !>andığa gıdılmesı \e >4 yılın en kısa surelı ıkı genel seçımınden bınolması ozellığını deta>ıyor 27 Mart 1994;,e- çımlerı ^4 gunluk sureyle en kısa seçım nıtelığı- nı gosterıyor Çok partılı seçımlere 45 yıllık su- re ıçınde 35 ın uzennde partı katıldı Cumhunyet tanhınde 1950 ye kadar 1927. 1931, 1935,1939 1943 \e 1946 yıllarında seçım yapıldı 1950 yı- lında gerçek anlamda çok partılı yaı>ama geçılme- sının ardından seçmen, ozellıkle 1960 ve 1970 lı vıllarda kısa aralıklarla sandık başına gıttı Ülke- de, 196 l'e kadar genel veyerelseçımlerıçın san- dık basjna gıdılırken 27 Mayıs 1960 harekâtmın ardından 1961 Anayasası ıle Cumhunyet Sena- tosıı olu>turuldu Senato i(,ın 1961 den 12 Evlul 1980 asken darbesının ardından teshedılnıesıne kadar geçen sure i(,mde X kez seçım yapıldı Be- ledıye başkanlannın "belcdije encumeni" ara- sından belırlenmesı uygulamasina 1963 ten ıtıba- ren son verılerek doğrudan ovla seçılmesi yonte- mı benımsendı VIılletvekıiı genel se(,ımınmdevletenıalı\etı si- vası partılere vapılan ek Hazıne vardımlarıy la bır- lıkte 3 tnlyon lıra\ ı buldu badece seçmıde gorev MArkasıSa. 17, Sü. l'de • MILLI PIYANGO HEYECANI Aman kalbinize dikkat! • 3. Sa\fada • PAZAR KONUGU HABITAT büyük fırsat 6. Sayfada TIYATRO / RAMİZ İLE JULİDE BİRİ BESTECİ, DİĞERİ ŞEF • BUGUN CUMHURİYET'LE Zoru başaran iki kadın: Özdil kardeşler • Arka Sayfada Abdi İpekçi'de Şeb-i Arus Turkduşunuru \Ie\lana. 722"ncı "\uslaf uldonıınııı nedenıv le duzenlenen % !}eb-ı \rus" gccesınde anıidı. Oncekı gecf7evtınbumu'ndakı Abdı Ipekçı Spor Salonu'nda du/enlenen Şeb-ı Arus torenıne vakJaşık be^ bın kışı katıldı Gece. Ahmet O7han'ın Turk tasa\\ uf muzığınden seçme ornekler sunduğu konseıie başladı Ozhan. sahneden alkışlarla aMilırken, Mevlana'nın Mislat vıldonıımu kultur Bakanlığı îstanhııl De\ let Tarıhı Turk Muzığı Topluluğu tarafından sunulan 'sema' gosterisı ıle de\am ettı. Semazenlenn gosterısı ılgı ıle ızlenırken programın uzaması uzenne bazı davetlılerın program bıtmeden salonu terk ettığı gozlendı. (Fotosraf A\ kUT KUÇLK.KAYA) Mumcu'mın katili meçhul • Oldurulmesının uzerınden 35 av geçmesıne karşın hâlâ aydınlatılamayan yazarımız Uğur Mumcu cınavetıvle ılgılı olarak Içışlen Bakanı Teoman Lnusan soruşturmanın peşını bırakmadıklannı belırttı Suıkastın uzennde önemle durduklannı kavdeden Unusan İstanbul'da geçen gunlerde şenatçı Islamı Hareket Orgutıı ne vonelık operasyon yapıldığını »oyledı • Mıllı Savunma Bakanı \eta Tanır ılk aşamada ' DGM Savcısı" sıfatıyla ustlendığı -soruşturmavı savsakladıgı one surulen ^nkara 2 No lu DGM \edek Hakımı Llku Coşkun'a verılmesı ıstenen disıplın LezaM ıle ılgılı ıstemın değerlendıııldıgını so\ledı EVİN GÖKTKŞ'D haben • 4. Sayfada Kııbflay amldı • Devrım şehıdı Kubılay gerıcılerLe katledıhşinın 65 yılinda anıidı Menemen Yıldıztepe'dekı torene, Ataturkçü Duşunce Derneğı tzmırve Ege şubelerı vetkılılen. Menemen Topçu 'May komutanlığı adına subay ve astsubavlar ıle ılk \e orta derecelı okullardan oğrencıler katıldılar Ataturkçü Duşünce Dernegı Izmır Şubesı Ba^kanı tskenderOzturanlı burada yaptığı konuşmasında "Kubılaylar olmez, bınlerce Kubılay \ar"bugun Cumhunyetı \e devrımı koruyacak bır kuşak \ardır Cumhunyetı gerıcılere ve yobazlara hıçbırzaman teslım etmeyecekler" dedı • 4. Sayfada 'Ben oğlumu istiyorum' • Galatasaray. her cumartesı olduğu gıbı bu hafta da kayıp aılelerıne e\ sahıplığı >aptı Kayıp aılelerı bu hafta, Uluslararası Af Orgutu'nun Aralık 1992'de yavımladığı 'Kaybolmalann Onlenmesı Içın 14 Noktalı Program'ı okudular İstanbul HaberSenisı-\akınları kavbolan aıle ler dun yıne Galatasarav davdı kayıpların poster lennı ellennde tutanlar vannı saat Galatasarav Li- sesı onunde oturdular 21 ekımden bu vana aılesi ve avukatlan taratından aranan Duzgun Tekın ın annesi Elif Tekin \ ıııe "Ben oğlumu ıstı>orum~ dı ye fervat ederken baba VelıTekın ın ısyanı sessiz dı Kavıp aılelerı adına dun okunanbıldınde L lus- • Arkası Sa. 1T , Sü. 8'de Galatasaray'da duzenlenen eylemde kayıplann bulunması istendi. (HATICE TLNCERl OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Demokrasinin Ozü... Demokrasinin onemlı mı- henk taşlarından bın şudur Seç mle ge'en bır ıktıdarın seçmle degışmes Turkıye Islam dunyasında bijilkeyı vaşamageçırebılmış tekulke 20 yuzyıl LatınAme- rıka dan Uzak Asya ya kadar pek çok ulkenın demokrasıye geçış sancısına tanık oldu Seçımle gelenlerın her tur- lu hıleye başvurarak ıktıdan bı- rakmama gırışımlerı asken darbelerle uluslararası tekel- lerın çıkarlarına ters duşen ık- tıdarları ceşıtlı ayak oyunlarıy- la saf dışı etme planları 20 yuzyıl sıvası tarıhının en kalın ve kanlı sayfaları arasında yer alıyor Ulkemızde 50 ytllık çok par- tılı deneyımın zaman zaman yaşanan kesıntılere karşın de- \am etmes nın temelınde Turkıye Cumhurıyetı nınkuru- luş ılkelen yatıyor O ılkeler ışıgında gerçekle- şen demokratıkleşme adımla- rı Turkıye yı bugunlere getırdı Bugun 34 milyon 400 bın seçmen 139 bın sandıkta oy kullanacak Yıllardır sozu edı- len seçmen yaşının kuçultul- mesı ılk kez bu seçımlerde ^aşarrageçtı Surecın sıkıştı- rılmışolmasına 18yaşınıdol- duran herkesın seçmen kutu- gune yazılmasını engellemesı- ne karşın atılan adım olumlu- dur Dun saat 17 00 de seçım takvım nın propaganda halka- • * • • ArkasıSa. /", Sıı. 9'da Çevreci örgütler birleşiyor OZCAN OZGÜR ML ĞLA - Çe\ re kuruluşlan butunleşerekor tak evlem karan alıvorlar Batı AkdenızCevre Plattormu (B^ÇEPl ıle DOJU \kdeni7 Çevre Pldttormu (DA(,F) bırle^crek \kdeni7 Çevre Platfoınnı nu ( \kC EPtolu^turdu 8-10 Mart 1996 da Alanyada ~Akdenız Ku- rultavTnın toplanmasını kararla>tıran platform Şubat 1996da teslımı yapılacak olan Gokova Termık Santralı na kar^ı yeııı bır hareket ba^lat- mayı programına aldı \enı olusum avnta 29 Nısan- I Mavis 1996 tarıhlet ıııde ulke genelııı- de taalıvetgosterençevrei-iler ve^ılkr ekoloııst ler ve ı,e\reve duyarlı beledıyeler ıle Oren de Demokrasi Kurulta>rnı gerçekles,tı- recek Turkıye çev re hareketınde partıleşme, fe- derasyonlaşma. lokal hareket etme tartışmalan surerken once BAÇEP ve DAÇE oluşumlann- da bır araya gelen ve Adanadan Muğla ya ka- dar AkdenızveGuney Ege'deyeralan ıllerdeet- kınlık gosteren (,evre hareketlen ve dernekler Alanya"dayapılantoplantıda AKÇEP olarak bü- tunleştıler Butunle^mede yenı oluşumun merkezı Alan- ya olurken AKÇEP sekreteryasına Ga>e Cön, Oktay Demirkan ve Zihni Yavla »eçıldı \enı oluijum ıle bılgı veren BAÇEP Muğla Sozeusıı Gaye C on Turkıye çev re hareketının ılk kez cıddı bır da\anısma i(,ır,e gırdıgını belırte- • Arkası Sa. 17, Sü. l'de GUNDEM MLSTAFA BALBA\ Uvnut... Yaşamm Toprağı... Abuzıttın, dag başında bır uçurumun kıyısında dalgın dalgın yuruyormuş Bırden ayagı kaymış ve uçuruma yu- varlanmış Hava senn uçurum denn Dalgın Abuzıttın'ın kafasında bır suru dert, aşağıda kayalar sert Dıbe doğru gıdıyor Uçurumun tam ortasında dık yamaca dırenen bır dala çarpmış Can havlıyle tutunmuş Çaresız bagırmaya başlamış - Kımseyok muuu kımse yok muuu9 Sesı yankılanıp kendısıne donmuş Umudu gıderek son • Arkası Sa. ]7,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog