Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 ARALIK 1995 CUMARTESİ 8 EKONOMI/PAIU RAPORU BORSA VERILERI Endeksler B'leşıK Endeks Mal Endeks Sana/ı Enöeks Önceki seans 41335 10 30702 86 47366 38 1. Seans 41762 19 31329.56 48246 45 Değişim (%) 1 03 2.04 0 79 2. Seans 42236.25 31937.09 48700 91 Değişim (%) 1 13 1.93 0.44 Işem Hacrnı 9 491 091.432.075.00 BORSA (1. SEANS) tese SCTBII Sr.em CupakJ »£?dı Fı>a »Jfc'tra M «m m «a: SEIM mteü MMn Ktesf*m HMMi *' S". Çnre Blteaftta tM tlM liJS x « -.: " İPS VS 1--J3 s« • "fl ssa 5'üO 1.S75 139 US »Cra H Mfe CHM* ZTM i * 171 ;II a: U5İ 1J9 35 iffdş SOMSM NEpMn K Ephf rı £ S 5.« 562 '•5CC m -7JOO 117i RfccmSnS». n h 6 os E-a HbafeMıCtl 57» s.sa • 2 :8I M 1 2 !?N ZN H8 1TSI C! rens KttfHltMt «StaFMHı (H! ûrtı B«c« « J û S « I » • "I S.M 11» I» DM «• 'M t27ıl '". Kx ı!"- '3":: 3C0CC ti! InntaU Sa S.« '.İCCH3 5 ~ 5» 25OK İ.SI •2 Ua/'.'a Tsm i '.«» ffibMI *J4 '.«sa 1(1 r.-WS 1<7P%> 1 •us m isz 113 IM 57» I * •V :: )H 17İS İM ISJ 1M HTSİ t nm t.M 34M 19 W !«o 1» A» B 1S4 PITO ffitaC F^rsa K» 2 M ia sa »r İM 14.7S Ifl İH Jccji lcc S^-^ •cr SCTK: fiarar» 21M 11?X 1M l 31M 171TMM 2111 m '*ıx nm 17; TnsSn Ftn S M •"!"-•*-eı3"*n ŞîC •74'ıtıMsar "41 mTbhmbte 18 66CC f* 2K £3CC 11150 1179 379 İJ» 1 2 64cc 1 * <W 3S. 279 ) 171 !»»)£• •s; Î t)i'j îS2 Fıte IS Itsat inrı II h » fjürsı IS >.-ü IM İ2» K« ö'r :13i S4M 5 301 5 4SC 63MG J4K İM İ3t l!« İ» <W 11M iia 1i29 « M nns 24* 5.M 25M 1HM S M 2Î75 Î*I5 »ia T M 2121 M » 31SM ! İ H IJM2N KTTi ISB 172SB S.M :-5C iM ıa •5«D tJS 52C 1TİJ 35M ıa snM «a mm s* İHM •"C 1C >r 57» İBIİI7 l « E4M 5Bİ ' T 3 E :"2 222ffl 1.11 1422M tsa mm 17» !*9 ıcı ••JX •TO fjCC 7Jİ 7 * 71» İM j-S» •••a: İŞCC ıa 690C ssa Sa m 'M ;-:uc Ϋ 3J9 m 2N ta ÎTM 3)9 2175 479 «.• : • • ! 7» 1UM til a«:« .1» 2M 7iâ «M 553r C •"SİI3: 7» mm \'a ' im 79) 5EI27 17R tlM 2M -îiiifiS fSH 3ta a n 7« 70) 70 7S5 7JM ÎIİ1 İM .'M tn 3K0 ΫİCC İİT rsü IM İ M İ1M ':30i 17.SE 5"'tO İ7K 17» irs !4B 1,79 S4* SM S I IM İ7İ7 1 ' SM SM SM 7M » M B.M 31.M 54i M I72H na na IHM İM 'M : » SM r» na iia 13M îil SM 2B 2Î2S 21M M 2175 7S« T75M <« 4a 'fa ••ooc m m •730- 9-S: SM SM 79 7M S.M t M 11251 1!M ia 1575 II2j 115H MM İM ıa ıa IM 1«İ 1225 TJS# l « i» •ÛM 1129 11» 17.M nm rm sa sa £5TC f K sa sa 2SO5C 29(ffl 335: 3308 1E.TO ıa ÎBCC 1 EXC a iJtM 1SS MB 24M iaCM 2I7S 11216 ; n 143M 21» H7R iit «a •IM ':sc ı&TK trr. ıa ima 771 »• İM 'İM 311ü SfT m ÎİSC 2« .1(71 II» 1175 ıs S«M iM m 1113 İ7211B <ssa 1231a 1: w I M nm ÜS 130C 2.3a 1)19 IIM ıa i«ıa 12! 1!MK iüt 1772K I3.M l'SM K79 1H1SIİ 21ü IK7133 s.a :na • •:: ::::; İ.M K M 1575C 'SXC IS iiEK •35 7J4.3E ll M 144.SK 2325 242 430» 50 3X M 1H iss \m m 1725 IM I * !M İM !M 1111 171 «751 173 17751 İM İ M 1H 1M İM SJH ÛV İM 21M 23a '• 10 n •£ 4.3* İS471N l i » SS2SM 171 2 » M ıa MM İM S M 1H 1ŞIİM 475İ 2.KİM 1179 ÜH iM mm İM im «a 3SM aa m IM 2M .'SS İM İ!N 11* 1IJ9 •1/ VSf. m !• ia «M •*r. ':5S :i>: ; x fi« 15M •C 119 İ25İ l'tS I232M «2SI S t M a a 'SiM EüC 7RM ;a -•* M» Hli lîi» aa ;a 24 ut ia EM iia 44ta 77M 1.27i UR 7« aa İM 4.M I:TC IIa* 3EIC 35J: ;.« 2 ıa EM S M "k 730 İSI 179 İM 2.N tM i« İ.M icrso n a 1179 1229 1175 <»H IIC 3751 3351 Î H İ.Ü4.74) 1ta isan 15 M 7İM •61 ! ! • 1İ75 £ l . a a a 141 * •2KC s::: 3.S S5M J2.a 4ia 2.18 113* 1179 24492H İ4M 1714M 1(75 7IM £500 ;::»! i * II • ( * 'îtlK 2M '22TİM 117a isc 11 m İ3 13K 1İ°41 21175 • ; : : 13 r>: 57IT 3JS; 11a 1lü 1H7 I * scı '4* I7Î7 17.11 i.31 1» ıis m 23271 S363 3İSS' İİı 12 İ3X İN 6J03 47[fC -a»: 11K S03K •'2K23'5r2 t i a S57M 3111 551-U j« msı eac -oüoo 15» 55J* IM İ.İİS.M 1İH i w 1254 9R2 2tis< 323E 2.112 tt.711 S47T 17G »27? 2>S IBJ-3 11» 1.53i im =05 X' •M 2 H m 729177! 2 M 73: E3C' rsi-"0\ BORSA (2. SEANS) ftncek Bggüflftii I Gnfintki Hm n « t ı:s •IS 1-J'S ı-iSO î:XC 2J3! 2SJC0 119 2!!5 23S 1- ibiı *4<ı; Kta*İB)i Ü5M 2S.M nm nm ius \.m 17M 17JI :'40J I1N s;i SW 2,79 C7 M CİKfi ım *1 X" I7« ;.- 3u->nr: l î i - "55 xeiva"' 'K !»»•»« s» ı a «34ıunucııi u n â i M D<iRls 33 M ü.a a !M İM M KtoM İCDnnCa MDmri M DcŞsr •5; Esf u* 5.M sa; 4M '75C-3 K İM Sifö 1.M HItaıhanıCM Ifii 12J9 DSEgeEmaı :"- ?şıj? 175 İM» l7iiwte (77Hn>ttmlk :=3 T ;ı»t Sarws Vs i~ isa* Çnsrt M £»ta HIEaaSşatı »ıtmf^il .4= I-? r~ 1.C5 a 159 Î.'TS 2"İX 4 «3 '130 1179 ıa 5M 1B 1.9 117 bt*9i ••: (-.-1 11! (ratııto Sa ıton; f « r 0(s 1: ••; \%sr»' 1:; *a Iucn '-: > ? T9S5 1JP5 «M i'İi UH =H 79 1P5 SiOC 27K 1:25: 23» 143 Otsr 5 ia 147 MIT 34İM S'»« B '53 Pre Ur 154 feı? IS ta tfic 15! lat Itm* t 3.M -3J5: c20] 3t? 11» I27J im ' 3C İM 2CXC 12a 3I.M IHfoıIyfc, 32JI 171 TdsMt 2.125 tSIHiRSaüiB '6 il«Ki 173 MHM 'Ur ISS 741 1İ75 İ9t 17i hıyı im iM 17! ImlBİ H*l«i 2*S 1IT91 2» iM 'SS T J - * 5 Tristı "8 l*w I! 1 Wd •.-; .* v i ~ ıa ta sa; 1J9 :7i !M 2.» Tfl 7« :45t yoaj l « îia 1329 'C7S (M 733 7 H (M •""50 M sm 1.175 •4 31 : i l 33 5M »FC • w İM İM •a 711 3i5» ::.v: 47» 1=20 '9C 7a ŞB sa '•-:. "s>: 35MJ üa " * I1N >M ! M 7.1a İM W î ••:( 12İ0 S.50C sa UJ9 MG 5330 3-300 31JX 5503 1J25 IM 9 2J75 l' XC '2İ5C İ M 1ta 3» ıa ım 1.B E.3CC 1,59 A 17SO3C C m ıa 3M0 8iK liS "2B c2C 6.KB •;3I U.75C «79 «79 ?K: ;-JK ;rc =j.x '••5C 1150? 2SÎT 2S33 :.» 5 M ;r.: ÎZI V* H.7Î 33K 2S52 15"5: -1SC 5Jİ5C 53C i-nsc 1R 429 15a •6K m I1B 7a ıa s.» sa 2M İ2N 9600C • m U> 2'E • J : = (İ İl 2S"5 8T0 571 179 6 550 '9ffi £.103 t7a iıM «751 1"79 1175 1.27S '5 3E '5X0 2 a 3 M :5X 3XC 7« 4 1 •"50: r m İK 265; 12,79 7»J 5SO5 1f5 iM :•.» 2JS '1553 12! •3Ct 17 M İM 5M "M 1)75 <3DC rso e §7SG 0 1200 1İ5C 17M VOOC :-J: 29.000 3a 1:300 IS :33S 2.275 1125 "4^{ 1125 4.39 sui •IS '70C TC ıa 7* 45C0 1 * 27S 23 M 24.M !M 1Î.2H »M *m «7» 2129 SKO 5 K İ.5C. t-W- «M İ M 5ZC ÜOG ÎOOC 3.UC t ; « 1t7M •4"s: --JH 3at 2ÜIİ •475C 1İ2S 1.S5 1.39 İM ' • * £Jj£!C iüKC 1229 0.79 !53 40r •17S " K ÎM «M nm 3ia 2.125 2.175 • 'Sîtr 1875C 62*: StJOO ıa IM 7M 15! 3M S.M I::E -2K r.79 - K nfl» 1179 •175S 1.175 1225 2i« İ M 9'X 5400' !.a 3.451 78 E39 :M S M I24t 5;:; 2300 : » •i": 658.-M 1557 6JC0 3~QDB 5 M -aC -£556 -1341 î'sr. sars 24"« 22> )41M 2.712 -w3 755 TX 450C MM teS MM 23M İ.M 3 M 1 « 1'CM 1W »29 3HM 17M •i'50 -SM] 13595 -:«j 'aac sac n« 5.74i Ei"3 5352 2.777 Sa 126M •C 45:0: 4S5-: "3-2030 sa »a ıa a.a 5 BC *i' K "4C-KJ0! m 1.177M 4:Î •rtic 9.79 73IJN 2?ÜK 3ia •2X "KTJ 7icc aeaar 73K 2'34CO »a sua 17a 2SM 11H3H.M 4351 2125a 3S5C 39)] İM K M '515 •£*£ 9İ0C 2IIT3I İM 2M.M £ IX U5M £3N 1İ5M 771 727M XI 3J50C •?•» »'2 4« mm ta 2.225 13R.SI 2.212 'İ25C -4 a -5^0 D5İ 1 M 11M •'IC 36000 10867 İM 51M 3SMU7E9S İ M 1I71.M 2N1!3H.a • SK 2:se)X ?a 2İ21M ı a 4iM IM 4SM a «M 3-1 ;14ÛHİ 2BZ<J967X0 150C 38X0 S.Tt 2HM İ K 1201 736 7536 l « •!« S.7I" -13K ÎS250 «M &ra 2630C T-SE 5'0TX '43i 15.722 775! 2.K 72B 1(57 138 "S"1 İ777 E3 3129 1351 5532 SJ4J 3İ7I '366 n772 17432 " S M 4141 îSB -.aaıc 97se 3 i : 121 4«M •;D:C s n r İJH I M 1.28 2171 İ157J •TîCÜC X£65 12İH < W M «417 6.900 54iXX 6J12 2151 153300 31.224 •TI £•«•'« 1H 1I21M IM M M !7I 3M.M IM fflM uao «r: 2325 S2.M 21ÜB îfcOI 2'5CE «35 152.000' 4367 •2.5CO 4İ'237 4.751 »M 12K 1-2035 11300 İBj 1-M 17M r ! M K7H t» u-m 4Di İM 1CM 5.M 7CM " a •K50C 1.N IM » 1554 !}""' İ078 ıs 4B3 -330 (113 SJJ7 7S71 11751.152M 1*4 »a: -joo İ3» - T 5X2.11 - ' K IJ9 3JLM 1J12 11İCC ' £ 3 X - 1 * : û o 33K 3İKOJ3 S5297 Î M 1 S " K 5 E 7 1 İ U 2 . 7 0 5 0 0 ! ' İ 2 4 5 . 1 3 ü 5 4 5 K İ 1 3 1 •i r * 7!JJT 1 2 9 ( 4 17.M 1.1SM » 7 9 i'.üı 54iS: 214-" 551 1277 DOC İ585 •STSC 99O5C :i551 r?2£ 4^7^3X Î S ^ J IM I « M İ M 5J0C İ--ÎC 5İ5 U7S 9C1J0C -4.889 285ÖC a 3 X SS25 33: i$rw> 1374 155T <J03CC 15,7(6 •J3C 357X0 3 İ ' : 535] 6601 5 ^ 2350 5610CC 233c ı*5"SJM 187 •:i; '-5K -4Bj 1B 4M ıı te ıii ' 2 6959J0 'J54 •55C 1CSS60C '65- IM " M § M 5s: -jîjoo •-:«. -130:00 71 4HM 10) 5.3E5 "774 47U 1.375 90T 1"5X 207 31 UX C «X 1M 1tl«.M 5«J İ3S0OC 27CC 4S-K 2"S 15i': '£90X ' 5 X 24M I E M nm 11» IHM 11 v •57; i5cac -KS İK '31İ3K E « K2R » M «.m EM 7.MM 35% S.M « M nm 562 6EJ0O İ75Î : K '5330 2.55J ) t l S2M Uti «1»; 636.030 1MC 5JB 8*K' S i » ; J » 3 9 5 ' 4 2 5 C 13«4 «a a.»» «a M":,: -İ8EH -4S" 3-25C :•".->! 1223 1İ30B 3EDI 15005 185 I K M ' « IM 1I22M İM V I İ&.C ^ 3*3 ?ö. i.M 247H1I7 ıa ım ıcs 2:375 12.79 3I2M 124C 195C 31-:00 132" «M 2İM İMİ H a 3 M 33.M 2.19 45;M :.m 'Î5X Zî*72» •35e :4Cffl "CJOC 637 1' 179 H7!73 l» 7M 2ffi.5£ 1725 mm m tlMM 6 3K 68 XC « r İ4K ' * . » 2)912 a n 2.H 1İM İ.M 2SM 0333 2Î50OO fîTjOO "033 '267 :<X 171336 11i» I1121M H47İ •roCC "2C.13C -'3SC 1 2 1.7DM 990X 74S( I» 2S7 2.7S7 <M 1211 3K 54!' m İ.41! 1415 2JC2 3 T 47 İ294 Bankalardan çekilen TL, döviz büfelerine akınca dolar 58 bin 500 liradan kapandı Dövizde seçim paniğîEkonomi Servisi- Seçimden önceki son işgüniinde dö\izpatladı. Me\duat sahipleri diin TL hesaplannı çekmek üzere bankaların kapısına yığılırken aşırı taleple çıkışa geçen dolar Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen günü 58 bin 500 liradan kapattı. Bu arada Kapahçarşfda aşın talep yüzünden döviz büfelerinin bir ara satışlannı durdurduklan ve dolann 58 bin 700 liraya kadar fırladığı gözlendi. Semtlerdeki döviz büfelen ise akşam saatlerıne doğru döviz satmaktan kaçındılar. Seçimlerden sonra devalüasyon olacağı yönündekı beklenti dö\izin haftanın son günü ftize gıbi çıkışina neden oldu. • Seçim sonrasına dövizle girmek isteyen yatınmcı, haftanın son günü döviz fiyatlarmı patlattı. Kapalıçarşı'da aşın talep yüzünden döviz büfelerinin bir ara satışlannı durdurduklan ve dolann 58 bin 700 liraya kadar fırladığı gözlendi. Bankalar ise parayı kaçırmamak için müşterileri ile yüksek faiz pazarlığına oturmak zorunda kaldılar. Önceki gün 57 bin 500 liradan işlem gören dolar 58 bin 500 liraya kadar tırmanırken mark da 40 bin 600 liraya kadar fırladı. Seçim sonrasına dolarla girmek isteyen yatınmcılann bir bölümü TL hesaplannı dö\ ize çevirmek için banka şubelerine gitmeleri üzerine birçok bankanın faız oranları konusunda müşterileri ile pazarlığa orurdugu ıleri süriilüyor. Ancak banka yönetidleri gelişmeleri "belirsizlik dönemindeki hareketlenme" olarak degerlendiriyorlar. Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Akbank Fon Yönetim Müdürü Eyüp Engin. "Belirsizliğin olduğu gfinlerde ufak hareketier pi\asa>i çok fazla etkiler. Bu normaldir. Pazar günü seçim var. Kimse önünü göremiyor. Dün de serbest pivasada dolara olan ilgi üe beraber satışın da olmaması çıkışı hıztandırmış olabilir" dedi. Bilindiği gibi kasım ayı sonundan bu yana faizden çözülen para dövize gidiyordu. Uzmanlar dün hızla fırlayan dövizde fiyatlann "şişriğini'* ifade ederek pazartesi günü pıyasalarda bir miktar gerileme olacağını ileri sürüyorlar. Sabah saatlerinden itıbaren çıkışa geçen dolan Merkez Bankası müdahale ile tutmaya çalıştı. Ancak asıl çıkışın akşam saatlerine rastlaması Merkez'in devreye girmesini engelledi. Taşradaki yatırımcı, tüm yatırım araçlanna büyük kentlere göre daha yüksek bedel ödüyor Anadolu'da tasarnıf para etmiyor • Taşrada, tüm kozlar finans kuruluşlannın elinde. Dövizi "daha pahah', hise senedini 'daha riskli* alan Anadolu'daki yatınmcı; bono ve repoda ise bankaların Mnsafına' kalıyor. HACERGEMİCt Istanbul'da fînans piyasalannda yasanan kıyasıya mücadele yatırımcıya büyuk ola- naklar sunarken Anadolu'daki yatınmcı yüksek riski pahalıya satın alıyor Anadolu kentlerinde borsa, döviz ve banka ışlemle- rinden faydalanmak isteyen yatınmcının ödedığı komisyon da daha ağır. En ağır be- deli ise hısse senedi ile oynayanlar ödüyor. tstanbul'da büyük rekabet yüzünden binde 1 ile 4 arasında değışen aracı kurum komis- yon oranları Anadolu'ya uzandıkça binde 8'den başlayıp >üzde I'lere kadar uzanıyor. Son aylarda Van. Adapazarı. Konya. Ljak'ta yer alan bazı acentelerin kendileri ile birlikte müşterilerini de batınnası Ana- dolu'daki borsa göniillülerinı olumsuz etkı- liyor. Denetimsiziik yüzünden mantar gıbı bıten acentelerin vanı sıra bazı aracı ku- rumlann "zehirii mantar" dıve adlandır- dıklan bürolann da sayısının artması taşralı yatınmcıyı "hafiye" gibi olmaya itiyor. Bu arada yüksek nskin yanı sıra taşralı yatı- nmcı vüksek komisvon ücretlerine de mah- TAŞRALI YATIRIMCI NERELERDEN KAYBEDİYOR? • Bonoya düşük faiz alıyor • Hisse senedine yüksek komisyon veriyor • Doları pahalıya alıyor • Repoyla düşük getiri elde ediyor küm olmuş durumda. Anadolu'da binde 8'den başlayan komis- yon ücretleri ücra köşelere doğru gittikçe yüzde 1 "lere kadar çıkıyor. Öncelikle ko- mısyondan kaybeden borsa oyuncusunun bir dığer çıkmazı ise zamanında işlem ya- paması. Konuyla ılgıli olarak görüştüğü- müz Ekol Menkul Değerler Yatınm Daniş- manı Ismail Çınar borsanın yeni binasma taşınmasına ragmen terminal sayısı açısın- dan yeterli olmadığını ifade ederek. "Orn«- ğin bir vatınmcı Van'da kâğHbn düştüğünü göriip satmak isfivor. Ancak aynı zamanda. aynı hatta Nan'ın dışında Adapazan ve Ko- caeti de var. Dolavtsı ile satış emrini zama- nında veremediği için kaybedivor." dedi Borsanın riskıni fazlası ile üstelenen Anadolu'daki yatınmcı dövızı de büyük kentlere göre 500 ile 1000 lira arasında de- ğişen bir farkla yüksekten alıyor. Hatta bu fiyat farkı Kadıköy cephesıne geçtikten sonra kendini göstermeye başlıyor. Dolann Tahtakale'de 56 bin 800'lerden işlem gör- dügü saatlerde Anadolu'da bu fiyat 57.200'lere kadar çıkıyor. Bir diger sorun ise döviz alıs. ve satışı arasındaki farklar oluyor. Yüksek talebe karşı elindekı dövizi eritmek istemeyen satıcılar alım-satım ara- sındaki farkı 1000 liraya kadar çıkanyorlar. Döviz Büfeleri Derneğı Başkanı Metin Yerlikaja Anadolu'daki döviz büfelerinin taşıma maliyetıni de fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıklarını beiırterek. bunda iki tarafin da haklı olduğunu ilen sürüyor. Bankalardan ke\fi uygulama Bu arada küçük bölgelerde altematif ya- tınm araçlannın tam olarak bılınmemesi ve kısıtlı banka ve şube sayısı da yatınmcıyı bankaların keyfiytıne mecbur kılıyor. Ana- dolu'da parasının kısa süreli bonoda değer- lendırmek isteyen vatınmcı Istanbul'a göre 10-15 puan düşük faizle yetinmek zorunda. Burada tüm inısıyatıf rakipsiz olan banka- lann elinde. Küçük yerlerde kamu ve çok şubeli ban- kalann ol'duğunıı hatırlataran bir bankacı, " Banka sa> ısı a/ oMuğu için rekabet de yok" diyerck şunlan sövledi: "Bir işadanunın 12- 13 gün elinde rutacagı bir parası olsun. Bu- nun için ise önünde pek fazla seçenek vok. Ya faize verecek >a da döviz alacak. Eğer re- po yapmak isterse İstanbul'a göre 10-15 pu- an düşük faize razı olmak zorunda. İstan- bul'da olduğu gibi diger banka yüzdc 90 »e- riyor ben de ona gkfiyorum divc bir seçeneği de yok. Bankadan döviz alacağım dcrse de binde 1.5 komisvon >e dövizdeki eksi bir ge- lişmenin riskini de üsrlenmiş olacak." Kısa vadeli avans arttı, döviz rezervleri geriledi Kamunıın yükü Merkez'de ANKARA (ANKA) - Kamu kesımi se- çim ekonomisinin tüm yükünü Merkez Bankası üzerine yükledi. Kamu kesimıne açtığı nakıt krediİer son 1.5 aylık dönem- de 92 trilyon lira genişleyen Merkez Ban- kası bu sürede 3 milyar dolara yakın re- zervi kaybettı. 8-15 aralık günleri arasında kamu kesi- mine açılan nakit kredilerde. 35 trilyon li- ralık bir artış yaşandı. Büvük bölümü kısa vadeli avans kullanımından kaynaklanan bu artışla birlikte 15 aralıkta 428.3 trılvon liraya kadar yükselen kamuya 3çılan nakıt kre- dilerde. seçim döneminin başladı- ğı ekım ayı sonundan bu yana tnlyon liralık bir genişleme kavdedıl- miş oldu. Kamuya açılan nakıt kredilerde yılbaşından 15 aralıka kadar olan toplam genişleme ise 214.1 trilyon lırayı buldu. Bu artışın yüzde 43'ü son 1.5 ayda ortaya çıkti. Merkez Bankası. bir yandan kamu kesi- mine nakit kredi açarak Türk Lirası vara- tırken bir yandan da açık pıvasa işlemle- rinden olan net borcunu azaltarak önemli bir ükidıte fazlasının döv ize yönelmesinı teşvik etmiş oldu. Banka ekim ayı sonun- da 139.1 trilyon lira düzeyinde bulunan yapı borçlannı 58.9 trilyon liraya kadar azalrtı. Önceki yıllarda yaşanan kural dcğışme- di ve kamu kesımine nakıt kredi açılarak yaratılan Türk Lirası ile açık piyasa işlem- lennden borçlar azaltılarak serbest bırakı- lan hkidıte fazlası dövize talep olarak Merkez Bankası'na geri döndü. Bu nedenle Merkez Bankası'nın dö- v ız rezervınde söz konusu dönem- de 3 milyar dolara yakın bir azal- ma yaşandı. Bu azalmanın asıi bo- yutunun, vadeli döviz satışlan >ü- zünden ocak ayı ıçensınde ortaya çı- kacagı da ifade edilivor. Bu gelişme sonu- cu Merkez Bankası'nın ekim sonunda 1.5 milyar dolar olan döviz fazlası gittikçe azaldı ve 1 arahktan itıbaren de yeniden açığa dönüştü. Dış varhklar ile döviz yü- kümlülüklen arasındaki farkjn oluşturdu- ğu açık pozisyon, 15 aralıkta son 1.5 aylık dönemde piyasalarda net 2.2 milyar dolan- lık döviz sattığım gösteriyor. Müfettişler Emlakbank'a ANKARA (AA) - Özel- leştirilen, faaliyeti durduru- lan, kapatılan veya tasfiye ediJen kamu bankalarında çalışan müfettiş ve müfettiş yardımcılan. Emlakbank'a atanabiîecek. Resmi Gazete'de yayım- lanan yönetmelikle Banka- nın Teftiş Kurulu Yönetme- liği'ne iki geçici madde ek- lendi. Geçici maddelerden ilki ile özelleştirilen. faali- yeti durdurulan. kapatılan veya tasfiye edilen kamu bankaiannda çalışan müfet- tiş ve müfettiş yardımcıla- nna Emlakbank Teftiş Ku- rulu'nda görev alma olana- ğı tanındı. Geçici ikinci maddeye göre ise ilk maddeyle ilgili kişilere tanınan hak, 4046 sayıh Özelleştirîne Kanunu yürürlükte kaldığı sûrece geçerü olacak. MERKEZ KURLARI CİNSJ 1ABD Dolan 1 AlmanMarkı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Rn Markkası 1 Fransu Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 Ispanyol Pezetası 11sveç Kroru 11svıçre Frangı 100halyanUröi 1 Japon Yerıı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 11ngilız Steriını 1 S. Arabistan RiyaJİ BANKASI DÖVİZ AUŞ 57.267 39.615 42 447 5 639 1.931 10.245 13.132 11.574 35.440 464 8.607 49.220 3.605 555 41975 191657 8.995 88123 15.271 SATIŞ 57.555 39.814 42.660 5.667 1.941 10.296 13.198 11.632 35 618 171 8.650 49.467 3.623 561 42.186 192.620 9.040 88566 15.348 23 ARALIK 1995 EFEKTİF AUŞ 57.095 39.496 41.810 5.611 1.921 10.194 • 13.001 11.539 35.086 452 8.564 49.072 3.569 542 41.555 187.824 8.950 87.859 15.042 SATIŞ 57 728 39.933 42.788 5.684 1.947 10.327 13.238 11.667 35.725 479 8.676 49 615 3.634 569 42.313 193.198 9.067 88.832 15.394 SERBEST DÖVİZ CİNSİ AUŞ ABD Dolan 57900 AlmanMarkı 40100 Isvıçre Frangı . 49650 Fransız Frangı 11590 Hollanda Flonnı 35500 IngılızSterlini 88600 SA-ab.Riyalı 15250 Avusturya Şılıni 5635 100/tal.ürefc 3610 ALTIN CİNSİ AUŞ Cumhunyet 4820000 Reşat 4950000 24ayarartın 723000 22 ayar briezık 643000 1 SATIŞ 58500 40600 49700 11700 35750 89200 15400 5680 3670 SATIŞ 4920000 5150O0C 725000 706000 ÇAPRAZ KURLAR 1 1.4456 1.3492 10.1570 29.6570 5.5900 4.3608 4.9480 1.6159 122.24 6.6541 1 1635 1588.40 102.58 1 3643 6.3668 3.7500 1 Steriin: 1ECU: 1SDR: 1S0R: ABD Doları Alman Markı Atrasturalya Dolan Avusturya Şjlini Belçika Frangı Danimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isviçre Frangı Itatyan Lireti Japon Veni Kanada Doları Norveç Kronu S. Arabistan Riyall 1 5388 ABO Dolan 1.2730 ABD Dolan 1,4820 ABD Dolan 85.297 TL. YATIRIM FONLARI 22 ARAL.K 1995 Katılma Bugunku Değ. belgesi adı % A TİPİ FONLAR Is Yatırm 2 Iş Yatınm 3 Iş Yatınm 7 IWısatYat4 GarantıYat4 Garantı Yat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse DışbankBeyaz DışbamMavı DışbankPembe TütunFon.1 Tutun Fon.3 FınansFon2 Finans Fon 4 EmlakFon2 Emiak Fon 5 EgeFon-2 Kalkınma Fon-2 DermrFon-1 Turkbank Fon-1 TSKBUzmanFo Akbank A Tipı Tekstıl Fon-3 Atafon Koçbartk Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon KorfezFon-1 Tebınfon Kentfon CUStgortaFon Altematif F-1 Hakfon-1 Şekec Fon-1 Oyakfon-1 EKspres Fon-1 GeSkHisseF B TİPİ FONLAR Iş Yatınm 1 Iş Yatınm 4 \ş Yatınm 5 Iş Yatmm 6 Imerfon 4 Interfon 5 Iktısat Yat.3 iki. AtılımF GaranttYat.1 Garantı Yat.2 Garantı Yat.3 Yonca Fon-1 474571 298723 48762 331862 122549 263589 125248 206632 693571 741271 232063 260432 14376 556205 249592 175355 210226 21671 57164 32468 119601 84331 96665 32516 43402 90864 130049 39994 63030 61735 42686 26558 40012 20240 23363 20828 19348 11830 10381 864942 134809 99058 285280 267303 67740 352520 413255 1018636 375117 234342 28017 2 30 107 192 0.64 1 44 0 79 0.35 0.91 1.13 1.34 1.22 123 1O0 1.37 065 1.36 0 57 0.63 122 0 78 2.22 129 0.80 0 41 0 84 0.52 0.86 2.16 2.39 2.78 1.23 088 1.05 0.45 186 113 0 89 0.43 0 49 029 0.25 0.22 0.25 0.33 0.09 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.09 Katılma belgesi adı Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKBFon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YK8 Fon-9 Vakıf Fon 2 Vakrf Fon 3 Vakıf Dunya Vakıf Fon 6 Tütun Fon.2 Finans Fon 3 Finans Fon 5 Ziraat Fon 1 ZiraatFon2 Ziraat Başak F Ziraat Fon 4 Halk Fon 1 Halk Fon 2 Pamuk Fon-1 Pamuk Fon-2 Emlak Fon 1 Emla* Fon-3 Emlak Fon-4 Sumer Fon Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-1 Tanş Fon-2 Turkbank Fon-2 Etıfon Akfon-1 AkKarmaFon Tekstıl Fon-1 Tekstıl Fon-2 Koçbank Fon-2 Körfez Fon-2 Tebınfon-2 Altematrf F-2 EczacıbaşıF-1 SYKB Yatnm-1 Ekın Fon Bugünkü Değ. 768851 248666 874125 670881 764472 734486 541096 655056 396930 286274 226807 1443961 289105 258639 135970 153633 393110 252502 407482 313428 344530 324613 369509 225975 300606 220136 299286 105650 316015 185806 193373 232925 118462 219930 101952 11038 209069 90457 42708 55398 42266 58133 19785 13449 13418 22615 12259 11403 AA FON ENDEKSLERİ A.ABILEŞİK 41.08 A A (A) TİPİ 68.57 A A (B) TİPİ 18.70 026 0.26 0 24 -0.13 0.02 0 26 0 24 0 26 0.25 0.26 0.59 0.27 0.31 0.47 0.31 0.25 0.27 0 27 0.60 0.28 0.23 0.20 0 23 0.33 0 27 0.25 -2.30 0.13 -0.78 0.21 0.30 0.20 0.16 -0.11 -0.05 0.43 0.28 0.26 0.24 1.12 048 0.18 048 0.24 1.48 0 28 0 25 0.25 78.39 71.01 84.14 DUNYA BORSALARI AJtının or.su: 387.40$ Dolar-Mark Pantesı. 1.4435 Dolar-Yen Parrtesi: 102 70 Sterlın-DolarParitesi: 1.5400 HamPetroKvarü): 17.88$ MERKEZ BANKASI Emısvor 23 Ara,*): 219 120 8 mılyar Interba* tanjen. %99 97-99.91 İşlem Hacm 78.559 2 milyar Gecaık %10313 Haftal* repo- % 103.00 Aykkrepo % 107 50 Tasarruflar güvence arayısında Mevduat, kamu bankasma sığınıyor A.NKARA (ANKA) - Bankalardaki mevduat. ka- sım ayının son haftasında tamamına yakını kamu bankalanndan kaynaklanan yaklaşık 34 trilyon liralık artış gösterdi. 24 kasım - 1 aralık ara- sındaki haftada 33 trilyon 965 milyar lira artan mev- duat, 1 katrilyon 60 trilyon 728 milyar liraya ulaştı. Bu artışın 33 trilyon 490 mil- yar liralık bölümü kamu bankalarındaki mevduat- lardan kaynaklandı. Özel bankalardaki mev- duatlar 50 milyar dolayın- da bir artış gösterirken, ya- bancı bankaların mevduatı da 425 milyar lira arttı. Bu artışlarla beş kamu banka- sındaki mevduat toplamı 637.2 trilyona ulaştı. Sayı- ları 30un üzerindeki özel bankalardaki mevduat 415.1 trilyona. yabancı bankalardaki mevduat da 8.4 tnlyona yükseldi. Kasımın son haftasında- kı 33.9 trilyon liralık mev- duat artışının yaklaşık 22 trılvon liralık bölümü ta- sarruf mevduatlarından kaynaklandı. Vadeli tasar- ruf mevduatı 10.7 trilyon liralık artışla 744 trilyona. vadesız tasarruf mevduatı da 11.3 trilyon liralık artış- la 89.4 tnlyon liraya ulaştı. Resmi mevduat 7.3 tril- yon liralık artışla 53.9 tril- yon lira, vadeli ticari mev- duat yaklaşık 5 trilyonluk artışla 73.1 trilyon lira ol- du. ÇEAŞ operasyomında DYP propagandası ADA!\A (Cumhurhet Güne> İlleri Bürosu) - Çu- kurova Elektrik AŞ (ÇEAŞl Yönetim Kurulu Başkanı Av. Muzaffer Terliksiz, Uzanlar yönetimı dönemin- de gerçekleştırilen ana söz- leşme degişikliklerinın ge- çersiz oldugunu. bu konuda dava açılacağını bildırdi. Bürosunda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Terliksiz. ÇEAŞ operasyo- nunu, millervekıli aday ada- yı olduğu DYP için siyasi malzeme yapmak. propa- ganda amacıyla kuflanmak istedi. Muzaffer Terliksiz. Serma- ye Piyasası Kuru- lu'nun (SPK) ÇEAŞ'taki ope- r a s y o n u n u DYP'nin gerçekleştirdiğini sık sık öne sürdü. Toplantı- ya DYP II Başkanı Mahmut Karabucakda katıldı. Toplantıda, eski yöneti- min ana sözleşmeyi "taru- mar" ettiğini ve küçük ta- sarrufçular aleyhine hü- kümler getirildiğini vurgu- layan Terliksiz. şunlan söy- ledı: "Devlet birimleri arasın- da koordinasyon bulunma- ması bu tür güişimlere ola- nak sağladı. 14 aralıkta >ap- mak istediğimiz olağanüstü genel kurul. üçte iki çoğun- luk sağlanamadığı için ger- çekleştirilemedi. Oj-sa şirke- rin 12 Aralık I994"'teki genel kurulunda üçte iki çogun- luk bulunmadığı halde top- lanti yapıldı ve ana sözieş- mede bazı maddeler değişti- rildi. 4'üncü maddeve (k) bendi eklendi. 251 milyar 977 milyon lira değerinde senedin katılımı\la. >ani vüzde 51'le kurul toplandı. Hükümet komiserlcri 'Ni- sap var' dediler. Onlar gö- revlerini yapsalar- dı bu değişiklikler getirilemezdi. Şir- ketin 7.6 rrihon li- rası hortumlana- mazdı. Sanayi ve Ticaret Bakanbğı komiseıie- ri Mustafa Çahşkan ile Ön- der Kıvanç. küçük tasarruf sahiplerinin sönıürülmesine imkân sağlamışlardır. Hü- kümet komiserierinin bilgi- sizliği va da ihnıali nedeniv- le ÇEAŞ çökertilmiştir. Va- sal çoğunluk olmadığı için burada bir murlak butlan söz konusudur. Ana sözleş- mc değişikükleri geçersizdir. Bu konuda tespit davası açı- lacak." İSTANBUL ALTIN Toplam Işiem Hacmı Toptem İşlem Sayısı Toplam rşlem Mik. (Kg.) Kapamş Ftyatı BORSASI 1. Seans 8.617 38 686 22 ARALIK 1995 2. Seans 1.711 10 134 - tfons 387 30 î/ons
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog