Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

^23 ARALIK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yener Kaya topnağa veriliyor • tstanbul Haber Servisi -Otomobilinde vakılarak feldürulen DYP Istanbul milletvekili adayı ve tMKB Yönetim Kurulu üyesi. borsact İsmail Yener Kaya'nın cenazesi. bugün Paşabahçe Camii'nde kılmacak namazdan sonra Paşabahçe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özdemir Kolusayın, Yener Kaya'nın kemiklerinin aşırı yanma nedeniyle DNA testine cevap vermediğini hatırlatarak savcılığın aılesinin beyan\ sonucu defın izni verdiğini söyledi. Hasan Vural Tulis öldii <• İZMİR(AA)- < Gazeteci Hasan Vural • Tulis. dün Izmir'de öldü. i 1937 yılında Izmir'de 1 doğan Hasan Vural Tuiis. ! 1958 yılında Sabah j Postası gazetesinde göreve • başladı. Demokrat lzmir c ve Cumhuriyet ', gazetesinde de görev '. yapan Tulis. bir süre ; Almanya'da kaldı. Hasan < Vural f ülis, yurda : döndükten sonra [zmir'de, ; Gelişen Türkiye dergisini j yayımladı. Evli ve 2 çocuk '. babası olan Hasan Vural j Tulis. bugün Karşıyaka I Bostanlı Camii'nde ' kılmacak öğlen namazından sonra Örnekköy Mezarlığı'nda . toprağa verilecek. Cindoruk'a 'ihtiyati tedbip' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi. Eskişehir Bağımsız Milletvekili ve eskiTBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un ,;Flash T\''de dün akşanı jyayımlanacak açıklamasını. DYP'nin taşvurusu üzerine 'ihtiyati «cedbir' yoluyla durdurdu. 3Carar, DYP adına Genel | Başkan Yardımcısı ; Mehmet Gölhan'ın : başvurusu üzerine alındı. Kepez ve Aktaş'asuç duyurusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sermeye Piyasası Kurulu (SPK).'Aktâş Elektrik Ticaret AŞ ile Kepez Elektrik AŞ'nın • yöneticileri hakkında suç , duyurusunda \ buİunulmasına karar • verdi. SPK'nin dün yayımlanan haftalık bültenine eöre kurul. Aktaş Elektrik AŞ Genel Müdürii Nafiz Duru ile Genel Müdür Yardımcısı Faruk Acuner ve Kepez Elektrik AŞ yetkılileri Aktan Inan ve Nilgün Kural hakktnda da suç duyurusunda bulunacak. Minibüs ücpetlepine zam • İstanbul Haber Servisi > - tstanbul'da minibüs ücretlerine ortalama yüzde 70 zam yapıldı. Yeni ' tarifeye göre en kısa mesafe indi-bindi ücreti 8 > bin liradan 15 bin liraya ! yükseldi. Minibüsçüler i Esnaf Odası Başkanı Ali i Kemal Akrürk, yaptığı ; basın toplantısında, artan ! maliyetler, akaryakıt ve 1 yedek parçalara yapılan ı zamlar nedeniyle minibüs i taşıma ücretlerinin i arttınldığınt söyledi. Yılbaşı ve seçim i için ek sefep ; • İstanbul Haber Servisi i -24 aralık günü yapılacak i milletvekili genel seçimt ' ve yılbaşı gecesı ı nedeniyle Türkiye ! Denizcilik Işletmeleri AŞ ; Şehirhatlan işletmesi. ek • vapur seferleri düzenledi. Yapılan açıklamada, 24 aralık pazar günü saat ; 11.00'deKabataş- ' Büyükada ve saat 12.00'de Kabataş-Kınalıada- < Burgazada-Heybeliada ve Büyükada uğraklı ek seferler düzenlendi. Yılbaşı gecesi ise Sirkeci'den Kadıköy- Kınalıada-Burgazada- Heybeliada ile Büyükada'ya ve Büyükada'dan Kınalıada- Burgazada-Heybeliada ve Bostancı'ya 23.30'da ! yapılan son sefer 24.00"e ^ l d İntermedya Ekonomi dergisinin, DYP'nin reklam ajansıyla danışıklı kapağı, istifalara neden oldu Çifler'i eleştiren gazetecfler kovuldu AYŞE Y1LDIRIM Anket sonuçlannı açıklayarak yasayı de- len DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tan- su Çiller. "reklam" yasağını da deldi. Rek- lam şirketi Cenajans Grey aracılığıyla İn- termedya Ekonomi dergisinin kapağına partisinin işaretiyle poz veren Cüler'in fo- toğraflan başta istanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehırde bilboardlara asıldı. Ancak. dergının ıçinde Çiller'i "öven" de- ğil "eleştiren*" yazılar yer alınca derginin yazan Ayşe Önal işten kovuldu, genel ya- yın yönetmeni. yayın danışmanı ve yazıiş- leri müdürü istifa etti. Cenajans ile dergi arasında "parasal" anlaşmazlık ortaya çık- tı. İntermedyaGrubu'nunçıkardığı Ekono- mi dergisinin son sayısında. "32 YıUıkMü- cadeleyi Sonuçlandîran Başbakan" başlı- ğıylafansuCiller'infotoğrafıyeraldı. Ka- pak konusu gümrük birliğiydi. Ancak. içe- rideki yazı kapaktaki gibi Tansu CiHer'ı ye- terınce övmüyordu. Sıradan bir GB yazı- sıydı. Oysa iddialara göre Çiller'in reklam- cısı Cenajans Grey'in sahibi Nail Keçili. derginin yönetim kurulu başkanı Münci İn- ci'yle anlaşmış. grubun çıkardığı dergi ve gazetelere 15 milyarlık reklam vereceğini söylemişti. Derginin son sayısının tanıtım işini de Cenajans üstlenmişti. 5-6 bin satan dergi son sayısında 20 bin basılmış. televiz- yon reklamİan bile verilmeye başlanmıştı. GB yazısını yazan Geneİ Yayın Yönet- meni Hale Kayacan. ~İşin içinde para var- mış. Bizi kalemimizle satın almak istemiş- ler. Ve bizim bundan haberimiz yok. Bu ne- denle kapak konusunun çok yanlış olduğu- nu söyledim. Yazıyı yazarken deobjektifol- maya çalıştım ve GB muhalifleriııin de gö- rüşlerine yer verdim. Fakat hafta sonu der- gi basıldığında bana bile sormadan Ayşe Ö- nal'ın işine son verilmiş. Bunun üzerine ben de istifa ettim" dedi. Derginin yazarlanndan Ayşe Önal da "bu anlaşmadan habcri" olmadığını \e "kovulmasına" neden olan yazısını Yoz- gat'tan gönderdiğini söyledi. "Boş havuz- da yüzme dersleri'" diye başlayan yazısın- da Tansu Çiller'i eleştirmişti Onal: kendi- sinin kovulmasına bu yazıyla birlikte köşe- sinde kullandığı "parmak ayı gösterdiğin- de budalalar parmağa bakar" özdeyişinin neden olduğunu belirterek şöyle de\am ediyor: "Aslında "ahmak' diyecektim, ama ayıp olur diye 'budala' demiştim. Ne bile- yinı kapakta Başbakan'ın parmağı oldu- ğunu. Bir de benim köşem iki sayfa. İlan ol- duğu için. bu sayıda bir savfa yazı yazabile- ceğimi söylediler. Ben de o zaman ok çıkıp GB bayramından ötürü bu hafta kapalı- yız° diye yazdırttım ilan olan köşeve. Tabii derginin bu halini Cenajans görünce anlaş- mayı bozuyorlar, Bu dergiyi almıyoruz' diyorlar. Münci İnci beni aradı ve 'Beni mahvertin" dedi." Önal. kov ulduktan sonra grubun çıkardı- ğı Global gazetesinde de. "AyşeÖnaTın kö- şe yazılanna bundan böyle Global gazete- sinde yer v erilmeyecektir. Degerü okuyucu- lanmıza duyururuz" diye bir yazı yayım- lanmasını da eleştiriyor ve "Ben adam mı dolandırdım da böyle yazılar vaziyorlar. Ben düşünce suçjusuyum. Çiller'in kapak konusu olacağından haberint yoktu. ama haberinı olsa da yapardım" dedi. Önal'ın kovulması üzerine derginin ge- nel yayın yönetmeni Hale Kavacan. yazı- işleri müdürü Fıgen Turna ve yayın danış- manı Can Fuat Gürleser de "Bu anlayışta- ki bir yönetimleçalışamayız" diyerek istifa ettiler. Cenajans yetkilileri ise iddialan yalanla- yarak "Işten atılan arkadaşlann kendi ala- cak verecek davalan varsa bu bizi ilgilendir- mez. Kendi meselelerine bizi kanştirmasın- lar" denildi. Ekonomi dergisi ve DYP ile çalışmalannın böyle bir bağ kurulmasını gerektirmeyeceğini ileri siiren yetkililer. "Dergi, Çiller ve gümrük birltğinin popü- lerliğinden kaynaklanarak kapak yapmış- sa bizi ügilendirmez" dediler DSP adayı Mümtaz soysal 'Rant gelirine el atılmalı' IŞIK K-\\Sl Erbakan: Devlet RP'ye emanet edilecek İstanbul Haber Servisi - Refah Partisı Genel Başka- nı Necmettin Erbakan. RP'ye verilecek oyların "dünvaya da ahirete de ye- teceğini" belirtti. RP'nın dün Gaziosman- paşa Cumhuriyet Meyda- m'ndasaat 14.00'tedüzen- lediği "Vlilletin Iktidan Re- fah Partisi" mitingi parti yöneticilerinin konuşmala- rıyla başladı. Bosna-Her- sek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviçin eşi de RP işareti yaparak partılileri selamladı. Mitingde konu- şan istanbul Büvükşehir Belediye Başkanı Recep Tayvip Erdoğan. kendısıne ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz'ın mason oldu- ğunu öne süren bazı gaze- telerin gösterilmesi üzerine "Aa, Mesut Yılmaz mason muymuş. Biliyor. bu vatan- daş biliyor. Ytlmaz. Müslü- man mahallelerde salyan- goz satıyor" dedi. Erdo- ğan'm konuşması sürerken Necmettin Erbakan'ı taşı- yan tstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait helikop- ter saat 16.30 sıralarında miting alanının üzerınde göründü. "Başbakan Erba- kan" sloganları> la kürsüye çıkan Erbakan RP istanbul milletvekili adayı Aydıa Menderes ve Erdoğan ile partilileri selamladı. Konuşmasına 27 mart yerel seçımlerini hatırlata- rak başlayan Erbakan "İs- tanbul'u alan dünyayı alır. Ankara'vı alan Türkive'yi alır. demiştim. Bir gün son- ra Türkiye'de devlet RP'ye emanet edilecek. AHah. 24 aralıkta bize Türkiye'vi ve dünvavı verivor" dedi. Kuruluşunun birinci yılını Sultanahmet Meydanı'nda horon teperek kutladılar YDH'litemizlikçiler, terörü süpürdü İstanbul Haber Servisi - Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) dün Sultanahmet Meydanı'nda kuruluşunun birinci yılını kutİadı. Genel seçimlere 48 saatten daha az bir süre kala yüz kişiyle kuruluşlannı kutlayan YDH'liler "gösteri yaptı", "bflmedikleri horonu tepti" ve partilerinin doğum günü pastasını dağıttılar. Sultanahmet Meydanı'nda dün öğle saatlerinde toplanan YDH'liler. önce YDH pankartlannı balonlarla uçurdular. sonra asıl gösteri başladı. YDH'lilerden oluşan "temizlikçiler" ellerindeki çalı süpürgelerle terörü. rüşveti, işsizliği. Nazizmi. işkenceyi. 8. maddeyi ve entlasyonu süpürdüler YDH'nin temizlikçileri karşısında kendilerini zavallı hisseden biitiin kötülükler ise "ağladı". Cem Bovner'in katılmadığı kutlamada \"DH"nin 2. bölge 2. sıra adayı Tuğrul Erkil. partinın 1. dogum günü pastasını kesti ve dağıttı. Bir Karadenizli YDH'liye. horon tepmeyi bilmeyen diğer YDH'liler eklendi ve birlikte kemençe eşliğinde horon tepti ler. Öte yandan meydandaki simitçilerin simitleri alınarak dağıtıldı. Bir ara ise ellerinde YDH şemsiyesi. İstanbul 1. bölge birinci sıra adayı Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve İsmail Akgün meydanda ayakkabılannı boyattılar. Kutlamaya. YDH'nin İstanbul kadın milletvekili adaylan Leyla Velidedeoğlu ve Sevim Yayla da katıldı. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) ANKARA - DSP Zongul- dak birinci sıra adayı Müm- taz Soysal, böylesine kötü. yozlaşmış bir ekonomik- sosyal model sonrasında Türkiye"deki solun çoktan iktidara gelmiş olması ge- rektiğini belirterek "Şu an- da önemli olan, solda bir çe- kim noktasu ağıruk merke- zioluşturmaktır" dedi. Soy- sal. seçimlerden sonra yeni birıstikrarpaketi uygulana- cağı haberlerini değerlendi- rirken ücretlilere yüklenme- nin artık kabul edilenıeye- ceğini. rant gelirlerine el at- mak gerektiğini vurguladı. Soysal. Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlarken, Zon- guldak'taki işçinin. soldan ne beklendigine ilişkin gö- rüşlerıni şöyle açıkladı: "İşçinin derdi. genellikle sanılanın aksine ücret. sosval güvenlik falan değil. işsiz kalma korkusudur. Sol, Türkiye'de daha çok sana> i, daha çok iş alanı olacağına ilişkin çok açık, çok belirgin mesaj verdiği ölçüde işçiden ov alır. Bu mcsajın. vuvar- lak sözler verine. hangi alan- da. ne yapılacağını gösteren projelere davalı olması gere- kir. Örneğin. "Ocakları ka- partımıayacağız. işçi çıkar- mayacagız!' demek yetmez, "Falanca yerde. filanca fab- rikayı kuracağız. parayı da şöyle bulacağız' denebilme- Udir." Soysal. "Böylesine kötü, yozlaşmış bir ekonomik-sos- yal model sonrasında Tür- kive'deki solun çoktan ikri- darda olması gerekirdi. A- ma. bu vanlış ve haksı/ mo- dele karşı sert ve bütünüvie reddedici tepki gösterilme- diği için sol hep zayıf kaldı. Şimdiki artış, özde bir başa- n değildir. Daha vapılacak çok işvar" dedi. Seçim sonrası bir istikrar paketinin açılacagından söz edildiginin anınısatılması üzerine Soysal. "İstikrarpa- keti. şimdiye kadarki vanlış modelden vararlananların özverisi üzerine kurulmalı- dır. Veniden ücretlive. maaş- lıya yüklenmek asla kabul edilemez. Rant gelirleri, mutlak el atılması «ereken bir alandır. İstikrar paketi- nin en önemli unsuru ve kimden vana olduğunun en belirgin göstergesi, veni ver- gilcrin niteliği olacak" dedi. Soysal. bugüntü ortamda. solda bir "çekim noktası". bir "ağıruk merkeaa" oluş- turmanın önemine değine- rek şu görüşleri savundu: "Kararsızlık geçiren seç- nıen. oylann kavdığı vönde ov verdiği ölçüde, bu çekim merkezinin oluşnıasına kat- kıda bulunmuş ve süreci hız- landırmış olur. Hem bölün- meden yakınmak hem de bölünmevi sürdürecek bi- çimde ov kullanmak olmaz. Seçim sonuçları, solda bü- tünleşmenin bundan böyle hangi çerçevede olacağını, daha doğrusu bu vöndeki çabalann hangi çerçevede olacağını. daha doğrusu bu vöndeki çabalann hangi çer- çevede sürdürülmesi gereke- ceğini gösterecektir. Ben, bu bakımdan. Zonguldak ve çevresinde çok net bir tercih gorüyorum. İşçL DSPdiyor." Keciören MHPdüş kınklığına uğradı HAZALATEŞ KIRŞEHİR/ANKA- R.A - MHP Genel Baş- kanı Alparslan Türkeş. dün sabah "besmeley le" karşılandığı Kırşehir'ın ardından Ankara'da düş kınklığına uğradı. Yak- laşık I ay önce küçük kurultayda Ankara Ata- türk Spor Salonu'nun yarısını bile doldurama- yan MHP'nin lideri, dün yapılacağı duyuru- lan ve "partisinin kafc- si" otarak bilinen Anka- ra-Keçiören*deki mitin- ge ilgi olmaması üzeri- ne meydana çıkamadı. MHP'nin Güneydo- ğu'daki seçim kampan- yasında. TSK şehitleri- nin adlannı kullanarak askeri birliklerde pro- paganda yapması üzen- ne soruşturma başlatıl- dıgı bildirildi. Türkeş. dün sabah Kırşehir'de büyük bir konvoy tarafmdan, "Ya Allah ya Bismillah, Baş- bakan Türkeş" sloga- nıyla karşılandı. Mey- danda toplanan halka beyaz kurdele baglan- mış karanfil ve helikopr terle broşürler atıldı. ', Ankara'da " M H F T nin kalesi" olarak nite- lendirilen Keciören il- çesinde düzenlenen mi- ting ise ilgi olmaması üzerine Türkeş katılma- dan yapıldı. Yaklaşık 1 ay önceki küçük kurul- tayı da sönük geçeh MHP. miting için dün Fatih Stadı'nın yansinı dolduramadı. Liderler nerede? Çiller: Samsun. Bursa Yılmaz: Eskişehir. Ankara. Baykal: Trabzon. İstanbul. Ecevit: İstanbul. Erbakan: Kayseri. Konya. Ankara. Perinçek: Eskişehir. İstanbul. Türkeş: Ankara. Bozlak: Ankara 30 ile bağlı 4 ilçe ve 412 beldede de yerel seçimler yapılacak Türkiye yarın sancbğa gidiyorANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - 34 milyon dolayında seçmenin oy kullanma hakkına sahip bulunduğu erken genel seçim yarın yapılacak. Seçmenler, 83 seçim çevresinde kurulacak 138 bin 557 sandıkta oy kullanacaklar. Propaganda dönemi, siyasi partilerin radyo ve tele\izyonda bugün yapacaklan son konuş- malarla saat 18.00'de sona erecek. Seçimlere ilişkin yayın yasağı da 18.00'den başlayarak ya- nn akşam saat 21.00'e kadar sürecek. Doâu ve Güneydoğu Anadolu'daki 32 ilde 06.00-15.00: diğer illerde ise 07.00-16.00 saatlen arasında oyunu kullanabilecek seçmenlerin parmağı. çif- te oy kullanma usulsüzlüğüne karşı Hindis- tan'dan ithal edilen çıkmaz boya ile işaretlene- cek. Sandık başlannda toplam 970 bin kişi gö- rev yapacak. Gümrük kapılarında kullanılan oy- lar Türkiye barajında etkıli olacak ve her seçim çevresine dağıtılacak. Yann aynca 30 ile bağlı 4 ilçe ve 412 belde- de de yerel seçimler yapılacak. Seçimler nedeniyle Emniyet Genel Müdürlü- ğü bünyesinde çalışan polisler ile Jandarma Ge- nel Komutanlığında görevli subay ve astsubay- lann izinlerinin kaldınldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre. Emniyet Genel Müdür- lüğü'nde görev yapan polislerin bir bölümü. tak- viye olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü enıri- ne verildi. Içişleri Bakanlığf ndan \aliliklere gönderilen genelge çerçevesinde. geniş güven- lik önlemleri alındı. Yann hiçbir şekilde alkol- lü içki satılamayacak. Emniyet ve asayişi koru- makla görevli personel dışında hiç kimse. ruh- satiı da olsa silah taşıyamacak. İçişlen Bakanlığı yetkilileri, kış koşullarının ağır geçtiği Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde güvenlik ve ulaşımdahil hertürlüönleminalın- dığını bildirdiler. Sandıkların gün batımından önce kapatılma- sı amacıyla Döğu ve Güneydoğu Anadolu böl- gelennde oy \ erme işlemleri diğer illere göre bir saat öne çekilen iller şunlar: Adıyaman, Ağrı, Artvin. Bingöl. Bitlis. Di- yarbakır. Elazığ. Erzincan. Erzurum. Gazian- tep, Giresun. Gümüşhane. Hakkâri, Kars. Ma- latya. Kahramanmaraş. Mardin. Muş. Ordu. Ri- ze, Siirt. Sıvas. Trabzon. Tunceli. Şanlıurfa, Van. Bayburt. Batman. Şırnak. Ardahan. Iğdır. Kilis. İran'dan sürpriz ziyaret Haşimi Rafsancani'den, Demirerin mesajma yanıt ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - fran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani. Türkiye'nin PKK militanlan ve Bedir birlikleri konusundaki endişelerine yanıtı içeren bir mesajı, dün sürpriz bir şekilde özel elçisi sıfatıyla Ankara'ya gönderdigi Dışişleri Bakan Yardımcısı Alaaddin Brucerdi aracılığıyla Cumhurbaşkanı Süteyman Demirel'e iletti. Rafsancani'nin, Demirerin 29 kasımda gönderdigi mektubuna yanıtı içeren mesajında, İran'dan Irak yönetitnine karşı Kuzey lrak'a güç gönderilmediğini savladığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, Rafsancani'nin Demirel'in mesajma yanıt amacıyla kısa süre içinde Türkiye'ye özel efçi göndermesini, Tahran'ın Ankara'yla ilişkilerinde olumlu bir tavır içine girdiği şektinde yorumladılar. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezin'den yapılan yazılı açıklamada, Demirel'in. îran Dışişleri Bakan Yardımcısı Brucerdi'yi kabul ederek, bir süre görüstüğü kaydedildt. Açıklamada, Brucerdi'nin. Haşimi Rafsancani'nin bir mesajını Demirel'e ilettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Demirel. 29 kasımda Islam Konferansı Örgütü'nün (İKÖ) Tahran'da yapılan Bosna-Hersek konulu toplantısma ğiden Dışişleri Bakanhöı Müsteşarı Büyükelçi OnurOymen aracılığıyla Rafsancani'ye bir yazılı mesaj göndermişti. Bu mesajında Demirel, tran'ın topraklannda banndırdığı lrak yönerimi aleyhtan lrak tslam Yüksek Devrim Konseyi'ne bağlı Bedir birliklerini kastederek, bu güçlerin Kuzey lrak'a gönderilmesinin bölgedeki güç dengelerini ve istikrarı bozacağı uyansında bufunmuştu 26 aralığa bilet ayırttı Çiller'in adayı Törüner, ABD'ye dönüşsüz uçuyor ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller'in, Afyon 3. sıradan milletvekili adayı yaptığı eski Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner, seçim sonrasında ABD'ye gitmek îçin dönüşsüz uçak bileti ayırttı. Alınan bilgiye göre, DYP'den milletvekili adayı olmak için Merkez Barfkası Başkanlığı görevinden aynlan Törüner. Amerikan Hava Yollan Delta Air'e 26 aralık salı günü için ABD'ye gitmek üzere rezervasyon yaptırdı. Salı sabahı saat 07.50'de İstanbul'dan havalanıp Frankfurt üzörinden New York'a gidecek uçakta yer ayırtan Törüner, dönüş için rezervasyon yaptırmadı. Delta Hava Yollan yetkilileri, Yaman Törüner'in gidiş-dönüş bileti almadığını, aynı şirketle dönmek istemesi durumunda en azından dönüş tarihinin açık bırakılması gerektiğini, ancak bu işlemin de yapılmadığını belirttıler. Törüner'in irtibat telefonu olarak Merkez Bankası Başkanlığı sanrralının 310 3646 numarasi verildi. tstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı dönemindeki bazı işlemler ve Altın Borsası'nın kurulmasının ardından Türkiye'ye altın sokulmasına ilişkin bazı çalışmalar nedeniyle usulsüzlüİc suçiamalanna hedef olan Törüner, Afyon'da, Maliye Bakanı İsmet Attila ve tüccar Nuri Yabuz'un ardından 3. sıraya yerleştirilmişti. Afyon'da Baki Durmaz ve Ethem Kelekçi gibi isimlerin listeye alınmamasına dikkat çeken kaynaklar, 1991 genel seçimlerinde bile bu kentten 4 milletvekili çıkaran DYP'nin, bu seçimde 3 milietvekili çıkarmasının güç olduğunu öne sürdüler. * Kayıtdışı Ekonomi; çığ gibi büyüdü. * Vergi Adaleti; erozyona uğradı. * Sigortasız Çalışan; beş milyonu aştı. * Rant Ekonomisi; temiz toplumu kirletti. * Hayat Standardı; esnafın ve serbest meslek erbabının belini büktü. * Adalet; mafya kuralları ile çözümlenmeye başladı. * Eğitim; fırsat eşitsizliği yarattı. * Sağlık; ayrıcalıklı hale geldi. * Demokrasi; rafa kaldırıldı. Tüm bu sorunların çözümü; Meslek Odalannın, Sivil Toplum Örgütlerinin, çözüm üretecek defosuz temsilci- lerinin parlamentoya taşınmasından geçmektedir. Ülkenin sorunlarını bilen, Laik ve Demokratik Türkiye'nin yılmaz savunucusu, temiz, dürüst, örnek kişi TÜRMOB Genel Başkanı (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) CHP İSTANBUL 1. BÖLGE ADAYI MUSTAFA ÖZYÜREK'i destekliyoruz ATATÜRK İLKELERİNE, LAİK VE DEMOKRAT TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKALIM. İSTANBUL ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog