Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 ARALIK 1995 CUMARTESİ HABERLER Almanlann AB desteği • BERLİN (Cumhuriyet) - Almanya'nın önde gelen kamuoyu araştırma enstitülennden "Forsa'nın yaptırdığı ankete göre Almanlann yüzde 57si, Türkıye'nin Avrupa Birliği'negirnıesinı ıstiyor. Ancak ankete katılaniar. Türkiye'nın üyelık için insan hakJan ihlallenne son vermesinin de şart olduğunu belirtiyorlar. Türkiye'nin AB'ye kayıtsız şartsız alınmasını isteyenlerin oranı yüzde 11, tamamen karşı çıkanlann oranı ise yüzde 7'de kaldı. TTB'den seçim açıklaması • \NKARA (Cumhurnet Büntsu) - Türk Tabipleri Birlığı(TTB)Merkez Konseyi Başkanı Dr. Özen Aşut. basında yer alan. hekımlerin seçimde bir partıyi destekleyeceği yolundakı haberlerin doğru olmadığını bildırdı. TTB'nın seçımlerle ılgili açıklamasında, ilkesel tutumun vurgulandığını belirten Aşut. ""Açıklamada bir parti adı söz konusu olmadı. TTB olarak çalışandan. emekten. demokrasiden, banş ve özgürlükten yana adaylann desteklenmesini istedik" dedi Kubilay'a anma • İZM İR (Cumhumet Ege Bürosu)- Devrim Şehidi Kubilay. bugün Menemen'de mezan başında anılıyor. Anma etkinliklenne Atatürkçü Düşünce Derneği şubeleri veçeşıtli sivil toplum örgütleri katılıyor. Atatürkçü Düşünce Demeği şubeleri. bu yıl Kubilay"ı yığınsal bir katılımla anıyor. Kubılay'ı anma amacı>la Menemen'de düzenlenen etkinliklere katılmak isteyenler için. bugün saat 08.00'da Cumhurıyet Alanı'nda ADD tarafından sağlanan araçlar hazır bulunacak. Tanju Okan'ın sağlık durumu • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Tanju Okan'ın kangren tehlikesiyle sol bacaöının kesilmesınin ardından sağlık durumunun iyi oldugu bildırildi. Sanatçının yoğun bakımda tedavj gördüğünü beiirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. lsa Durmaz. "Sağ bacak ilaç tedavisi ıle kurtanldı. Ancak kangren tehlikesi giderilemediginden, daha fazla yayılmaması için sol bacak kalp-damar cerrahisi ve ortepedi uzmanlanndan oluşan bir ekıp tarafından diz üzerinden kesilmek zorunda kaldı" dedi. Üniversite adaylarına uyarı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Öğrenci Seçmeve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof Dr. Eres Söylemez. ortaöğretım kurumlanndan mezun durumdakı öğrencılerin ii ve ilçe sınav yöneticiliklenne başvurmalan aerektiöini söyledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Söylemez, yazılı açıklamasında. öğrenimlerini sürdüren ögrencilerin devam ettikleri liseye, mezun durumdaki ögrencilerin de üniversite sınavı için il ve ilçe sınav yöneticiliklenne başvurabileceklerini söyledi. Willy Claes, Adana'da • ADANA (Cumhuriyet Giiney İUeri Bürosu) - Eski NATÖ Genel Sekreteri Willy Claes. dünyadakı silahlanma yanşından ve toplu yok etme sılahlannın çoğalmasından endişe duyulması gerektığini belirterek "Banş. her şey demek değıldir. Fakat banş olmadan da hiçbir soruna çözüm bulmak mümkün değıldir" dedi. Claes. Yugoslavya konusunda Avrupalılann övünebitecekleri bir şey bulunmadığını kaydettı. 'Çarşamba Toplantılam' • Haber Merkezi - Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde 'Çar ş.amba Toplantılan'nda 27 aralıkta seçim sonuçları üzenne tartışılacak. Sunuşunu Rıdvan Akın'ın yapacağı toplantıda konuşmacı olarak Tarhan Erdem yer alacak. İETT'nin RP'li yönetimi, hurdaya aynlan Yedikule Havagazı Fabrikası'nın tesislerini yasaya aykın sattı: Hurda tesislere yasadışı sabşHALİLNEBİLER Yasanın Makıne Kımya Endüstrisi'ne (MKE) satılmasını zorunlu kılmasına karşm İETT'nin Refah Partılı yönetimi, Yedikule Ha\agazı Fabrikası'nın hurdaya avnlan iki gazonıetre. fırın. ocak ve tesislerini yasaya aykırı olarak ihaleyle özel bir şirkete sattı. Resmi Gazete'de 18 Kasım 1983 tanh ve 18225 sayıyla yayımlanan Makina ve Kımya Endüstnsi Kurumu'nun Kuruluş Yasası'nın 20. maddesi. "Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşlan. müesseseler ve bağlı ortaklıkiar. uluslararası ikili aniaşmaiara Yasa gereğince Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) satılması zorunlu kılman. Yedikule Havagazı Fabrikası içindeki hurdaya aynlan iki gazometre, firın, ocak ve tesisleri, Refah Partili İETT yönetimi tarafından ihaleye çıkanldı. Ancak yasaya aykın olmasına karşın tesislerin hurdaya aynlan bölümleri özel bir şirkete satıldı. ginen kuruluş ve teşekküllerin hurdaya ayırdıkları her türlü madcn, malzeme. araç ve gereçleri teşekküle de\ retmeve mecburdurfar. Bu devir işieminde uygulanacak fiyatlan Sanayi \e Teknoloji Bakanlığı tespit eder" dıyor. Ancak, yasa kapsamında olmasına karşın. Istanbul Büyükşehır Beledıyesı İETT Genel Müdürlüğü'nün Yedikule Havagazı Fabrikası. içindeki iki gazometre. fınn. ocak \e tesısler hurdaya aynlıp ihaleyle özel bir şirkete satıldı. Refah Partısi'nın vönetime gelmesinden kısa bir süre önce. İETT Ticaret Daire Başkanlığı. Yedikule. Kurbağaltdere \e Poligon gaz fabrikaları sahalarında bulunan üretim binalan ile gazometrelerin hurda olarak MKE've verilmesıne karar verdi. Ancak belediyede iktıdara gelen Refah Partisi'nin tETT kadrolannı da kendi yanlılanyla yeniden oluşturmasından sonra. söz konusu araç gereç ve tesislenn özel şirketlere satışı için ihale açıldı. İETT Idare Encümeni'nin 25 Ocak 1995 tarih ve 31330 sayılı karanyla. Yedikule Fabrikasının iki gazometresi. fınn. ocak ve tesislerinin 18 milyar 100 milyon lira bedelle Metal Döküm San. Tic. AŞ'ye satılmasma karar verildi. Buna göre ödeme planı yapıldı. . Bu arada Kültür Bakanlığı 1 Numaralı Kültür \e Tabıat Varlıkiannı Koruma Kurulu devreye gırdi. Kurulun yazısında, "... fabrikanın ilk dönemine ait ga/ometrenin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin uygun görükJüğü'' belırtiliyordu. Bu nedenle hurda tesisleri alan fırma. ödeme planını bozdu ve yenı bir ödeme planı *undu. Refah Partili İETT - yönetıcilerinın yazışmalarında ve ! kararlarında. yasal zorunluluk nedenıyle tesislerin MKE've satılmasından hıç söz edilmivor. Mİstanbul Haber Servisi - Beymen tarafından genç ve yetenekli Türk tasanmcılannı moda dünyasına kazandırmak amacıyla düzenlenen. "5. Beymen Academia Yeni Yetenekler Yanşması'"nda dereceye gıren 5 stilist gerçekleştırilen törenle ödüllerini aldı. Maslak'takı Beymen Campus Shovvroom'da öncekı akşam düzenlenen ödül töreninde ilk üç derece ıle "En Yaratıcı Prezantasyon" ödülleri dağıtıldı. 16 finalist arasında birinciliğe Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü mezunu Filiz Taıiabaşı la> ık görüldü Yanşmada Nuray Ak ile odadayenibir sentezyaratmakAdil İbrahim ikinci, Fabri Özkan üçüncü seçildı. Dereceye girenler 100'er milyon lira para \e Academia heykelcıkleri ile ödüllendirilırken. Huri Kanşman da "En Yaratıcı Prezantasvon" ödülünün sahibi oldu. Yanşmada dereceye giren stılistlerin '96-'9 7 sonbahar-kış koleksıyonlannm dünya moda trendleri doğrultusunda önümüzdeki aylarda özel bir ^.unumla sergileneceği belirtilirken birinciliği kazanan Tarlabaşı. "Neden yanşmaya katıldınız" sorusunu ise şöyle yanıtlı\ordır "Tüm kültürleri aynı pota altinda toplayarak. yeni bir sentez >aratmak anıacıy la..." (Fotoğraf: AYKUT KÜÇÜKKAYA) RP'lilerin dürüst politikası lafta kalıyor Yurt Haberleri Servisi - Refah Partisi'nin slogan ola- rak kullandiğı "Dürüst poli- tika yapacağtz. Rüşvet yeme- yeceğjz" sözlerı. gün geçtik- çe gerçekiığini yıtınyor. Kı- nkkale'de. aralannda RP il yöneticilerinin de bulunduğu bazı kişilerin kurduklan IM- PAS Jhriyaç lnşaat Malzeme- len A.Ş. adlışirketaracılığıy- la partili yurttaşlardan para topladıklan vedaha sonra şir- keti batırarak paralan zim- metlerine geçirdikleri savla- nırken Urfa'dada RP'lı Bele- diye Başkanı Ahmet Bahçı- van'ın, yeşil alanlan kendı partililerine peşkeş çektığı öne sürüldü. Kırıkkale'de yayımlanan Bayrak gazetesinde bir hafta- dan bu yana yer alan sav lara göre, aralannda RP ıl ve ilçe yönetim kurulu üyelerinın de kuruculan arasında olduğu (MPAŞ. 1993 yılında "Re- fah'ın medan iftiharT olarak kuruldu. Ginşımcilennden fa- izsiz kazancı esas alarak ça- lışılacağı gerekçesiyle 80 mıl- yar liraya yakın para topla- yan şirketin, bir süre sonra konkordato ilan ederek battı- ğı belirtildi. Dönemin RP II Başkanı Ahmet Yavuz'un ba- zı yerel televizyonlara çıkarak "Ne kadar borçlan varsa ben kefilim. gerekirse bu borçlan biz öderiz" dedığı. ancak bu sözünü yerıne getırmedıği kaydedildi. Kınkkale2.AsliyeHukuk Mahkemesi ise konkordato işlemini çoğunluk koşuluoluş- madığı gerekçesiyle reddettı. Peşkeş çekilen araziler Ahmet Bahçıvan, Akçaka- le karayolu üzerindekı Yeni- hal kavşağında 1982 yılında bir yurttaş tarafından bağışla- nan yeşil alanı. ANAP'tan partisine geçen biraileye ver- di. Arsanın üzenne petrol is- tasyonu inşaatının başlaması üzenne harekete geçen Halil Aslan,beledıyeye bağışladığı yeşil alanın amacı drşında kul- lanıldığını belirterek Mahal- li İdareler Genel Müdürlüğü. Başbakanlık ve Cumhurbaş- kanlığı'na başvurdu. Şanlıurfa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aslan'ın başvu- rusu üzerine ihtiyati tedbir yoluyla inşaatın durdurulma- sına karar verdı. Ancak mah- keme karanna karşın ınşaat çalışmalan aralıksızsürüyor. Ozel hastane ve muayene ücreüerine yapıldı ANKARA(AA)-Özel hastane ve maayenehanelerdeki muayene. tetkik ve teda\ i ücretlen arttırıldı. Yeni tarife. 1 Ocak I996'dan ıtibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre. büyük şehirlerde normal birdoğum için 19 milyon 600 bin lira ödenecek. Türk Tabipleri Birliği'nce belirlenen ve asgari alınacak ücretı belirlejen yeni tarıfeye göre Adana. Âdıyaman. Ankara. Antalya. Aydın. Balıkesir. Bursa, Çanakkale. Denızlı. Elazığ, Tunceli. Bingöl. Erzurum, Kars. Gümüşhane. Bayburt. Tetkik ve En düşük Tedavinin Adı olan iller (TL) Enjeksıyon (evde) Enjeksiyon (muayeneha.) Buaın tamponu Mıde yıkama Açık kalp kap. amelıyatı Kapalı kalp kap. ameliyatı Bılgısayarlı göz muayene. Katarakt ameliyatı Normal doöum Sezaryen doğum Kurtaı Boyun MR 430.000.- 129.000.- 860.000.- 1.290.000.- 73.960.000.- 55.040.000.- 2.150.000.- 8.600 000.- 15.050.000.- 19.350.000.- 2.580.000.- 15.050 000.- En yüksek olan iller (TL) 560.000.- 168.000.- 1.120.000.- 1.680.000.- 96.320.000.- 71.680.000.- 2.800.000.- 11.200.000.- 19.600.000.- 25.200.000.- 3.360.000.- 19.600.000.- .\rdahan. Iğdır, Gaziantep, Kilis, Giresun. Isparta. Burdur, fçel. İstanbul. Yalova. Izmir. Kahramanmaras.. Konya. Karaman. Malatya. Manisa, Muğla, Ordu. Sakarya. Samsun, Sinop, Sı\as. Erzurum. Yozgat, Şanlıurfa. Trabzon. Van, Muş. Bitlis, Hakkâri, Ağn. Zonguldak ve Karabük'te uzman doktor özel muayenehane ücreti 896 bin lira oldu. Muayene ücretı Kastamonu ve Çankın'da 864 bin lira, Kütahya'da 848 bin lira olarak belirlenirken Afyon. Amasya, Bolu, Çorum. Diyarbakır, Mardın, Siırt, Batman. Şırnak, Edirne. Eskişehir. Bilecik, Kayseri. Kırklareli, Kocaeli. Tekirdağ, Uşak'ta 832 bin liraya yükseltildi. Aksaray, Niğde. Nevşehir, Kırşehir'de 800 bin lira olan muayene ücreti. Hatay, Kınkkale, Rize ve Arrvin'de 736 bin lira, Bartın'da ise 688 bin lira olarak tespit edıldi. Nesin In oyunu Sıvasy ta sahnelenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Anka- ra Halk Oyunculan TÖpluluğu (AHOT). bu yıl 6 temmuzda yitirdığimiz yazar Aziz Nesin'in oyunlanndan derleyip sahneye koyduğu "Yüzde Kaç Aptalız" adlı kome- di oyununu. Sıvas ta oynayacak. AHOT'un 10. kuruluş y ıl dönümü nede- niyle Anadolu'ya turne düzenleyen oyun- cular. bu o> unu şimdiye kadar 100 ayn yer- de sahnelediklerini biJdirdüer. AHOT'un sahibi ve oyunun yönetmeni Fuat Çiğütepc. gıttikleri her yerde oyunun büyük bir beğeni topladığını belirterek "Za- ten tiyatrotnuzun da amacı,toplumsal olay- ları sanatsal ağırlığı göz ardı etmeden güK- dürü biçiminde ortaya koymaktır" dedi. Oyunda. Fuat C ığıîtepe'njn dışında. Asu- man Çiğiltepe, Hale Çiğiltepe, Mehmet Kü- çükkeskin. Hüsvy in Aslan. Bülent Ergün, Aû- nan Çelik ve Korhan Çınar rol alıyor. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEM E DERNEĞİ sizlerle, ülkemiz için yapılabilecekleri görüşmek istiyor. Tei.: 275 50 82 SırakentDeğil Serakent 20 yıldır sektörde hizmet veren, Ayvalık Sarımsaklı Sitesi, Erenköy Malikâneleri, Koru Konutlan, Bodrum Güllük Tatil Sitesi, Boğaziçi Malikâneleri gibi birçok projeye imza atan Sinpaş, 670 dairelik Serakent Sitesi'nin 4. ve son kısmının satışlanna devam ediyor. . Leylak, Zambak, Hanımeli, Yasemen ve Manolya bloklan Serakent Sitesi'nin son çiçekleri. Bu son çiçeklerden dairenizi hemen seçin. Unutmayın, Serakent'te sadece 250 milyon peşinatla ev sahibi olmak için çok az zamanınız kaldı. Acele edin, başka Serakent yok. Serakent Nerede? Mecıdıyeköv'e6 km mesafede ve 10 daluka uzaklıkta. Mecıdıyeköy-Ça|layan-Le\enl bağlaotLsmda. Hûrnyet Caddesı nın solunda. TEM yolu (02) ıle E5 Karayolu'nun arasmda; kısaca. isUabul'iuı t«m ortuında. Şu anda Serakent'te Buma. tkıncı. Üçûncü bölümün tümû satıldı Inşaatı bıtinldı Seçkın sakmlen oturmaya ba^ladı. 9-12 kaılı. Batı ölçüleruıde teknolojılerle ûıetılen Serakent'te Outınord Tunnel Form Wotk betonanne kalıp sistam kuUanümışnr Daire Tipleri •105 ttf nomıal kat daıreler 1.850 000.000 -TL (3 oda+süon+mutfak+b(iny(>+* 1 c-b8İkon]ar) •136 m-' dubletier 3JOO.OO0.0O0.-TL (4 oda*sak>n+mutfak+2 banyo-wc-balkonlar) m Dekorasyonda Özgürsünüz Serakent Daırelen. sızfcre, dunya gorüjunuzc uygun dekore edebılmenız ıçın Batı'da vıllardır ujgulanan undecoraled sıstemı ıle (dekorasyonsuz) sunuhryor. •Hıdroforlu ' . . •Kaloriferli •Çıft asansörlü •Kapı dıafon sistemli •Basketbol alanı •Çocuk parklan •Sıte çeiTesı gûvenlık çitı ıle çevrilı •Profesyonel sıte yönetimi •Market •3ı4'û yeşil alan •Otopark Teslim Tarihi I6^»onı30/4/1997'd« SİNPAŞ SİTESİ (3 oda^salon) 105 m : Oairenin Ödeme Planı SATlŞBEDElJ Peşınat 2 ay sonra Binna altı ay. ayda Ikınci altı ay. ayda Üçuncü altı ay, ayda Ara ödemeler (Mayıs T«n-ıuz % Konuttesüminde (30.4.1997) TOPLAM 1.850.000.000.-TL 250 OOO.OOO.-TL I 250.000.000 -TL 27.000 000x6= 162.000.000-TL 37 000 000x6= 222.000.000-TL 47.000 000x6= 282.000.000-TL 115.000 000x3= 345.000.000.-TL 339.000.000.-TL 1.850 000.000.-TL Koout teslmune kadar ödemelennız voıkandakı gıbıdır Satı; tanfaı ıle teslim tanhı arasında oiuşacak fıv* faridan Devlet l-SMıl Enstıtûsu resnu etıdekslertne göre beürlenecek v« bu faıkm sadece yansı (% 50'sı I alıcı tafafmlaıı ödenecektır Dığer yansı Sınpa, tarafindan karşılanacaktır Sinpaş, pazar dahil her gün açıktır. YAPI ENDÜSTRİSİ SAN. ve TİC. A.Ş. BüyAdae Caö. 56/18Kal8/9Mectdiy9k4v 80290ISTAN6UL lel: (0212)2754150 27402 lCcpbx) (02)2)28868 66 (4 bai) Fate (0212) 273 04 69
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog