Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makale



Katalog


«
»

23 AFSALIK 1995 CUMARTESİ OTGû Karaman'da rüzgâr soldan esiyorKARAMAN (Cumhu- riyet) - RP'nın sızma ça- bası içinde olduğu, ancak düzenlı yapısı ve halkın re- fah düzeyinin göreli ola- rak yüksek olması nede- nıylc bu çabasında başanya ulaşamadı- ğı Orta Anadolu'nun şirin bir kentı Ka- raınan. Ülke genelinde yaşanan işsizlik bu kente yansımamış. Halk geçiminı, havvancılık. tanm, özellikle buğday ve biiküvı üretimınden sağlıyor. Yöre hal- kı. ağırlıklı olarak bulgur fabrikalarında \esayılan 13'übulanbısküvi fabrikala- nnda çalışıyor. Aynca Karaman'ın ko- yunundan sonra. unlü olma>ı bekleyen birde "elma"sı 1ar. Üreticılerşimdi onu pazarlaına telaşındalar. Karnmanlılar. Türkçeyı Anadoiu'da rcsmı dıl halıne gctiren Karamanoğlu Mehmet Bey ve kendi yörelerindcn ol- duğunu savundukları Yunus Emrenin hemşeriliğı ile öv ünih orlar. Karaman da politık rüzgâr soldan esı- yor \e ibre DSP'yı gösteriyor. Kentin beledivc başkanı CHP'li. çevre beldele- nn büv ük bölüiTiü dc sosyal demokrat par- rılerın yönctiminde Karaman'ın, yerel kamuoyu ve basın organlan DSP'nin I milletvekillıginın kesin olduğunu. 2.'sı- nın ise sosyal demokrat seçmenin tavn- Karaman Konya Seçmen sayısı: • Milletvekili sayıs | 1991 Partiler ANAP SHP-HEP DSP DYP Genel Oy 19540 21336 7525 19540 RP-MHP-IDP 27935 SP 523 117.787 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 3 ı: 1991: 2 Seçimleri | oy(%) 21 23 8 21 30 1 M.Vek. 0 0 0 0 2 0 | 1994İI Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP Genel Oy 17654 23830 5059 15871 25544 388 175 14138 475 422 Meclisi 0y(%) M.Vrt.C) 17 1 23 1 5 15 25 1 0 0 14 0 0 C) 24 Arahk'ta yapılacak genel seçımlere katılacak siyasal partilenn 27 Mart 1994 ll Genel Meclisi seçım sonuçlanna göre barajsız d'Hondt sistemıyie çıkaracakian milletvekili sayısı MHP'nin yüzde 10 ülke bara/ını aşacağı varsayılarak hesaplanmıştır. na bağlı olduğunu savunuyorlar. DSP'li- ler. bazı seçinı toplantılara katılan sağ seç- menlerin "Ben MHP'Byim, DYP'liyim, RFSyim. Buna karşın oyumu Ecevit'e ata- cağmT dedıklerinı belirtıyorlar. DSP 1. sıra mılletvek/lradayı. eskı Be- den Terbiyesı Genel Müdürü ve Erdal Inö- nü'nün damşmanlanndan Fikret Ünlü. Ünlü'nünCHP'dekıadaybelirlemeyön- teminden duvdugu rahatsızlık nedenıy- le DSP'ye geçmesi. memleketi Erme- nek'te ve Ayrancı"da ıhci güç olmuş. il- çelerdeki CHPli 8 belediye başkanı da ayni gerekçelerle istifa ederek DSP için çalışmayabaşlamışlar. BudaDSPörgü- tüne moral kazandırmış. Karamanlılar DSP'nin, seçim sonrası iktıdann büyük ortagı olacağına öylesine ınanıyorlar ki. Ünlü'ye, "Sayın Bakanım" diye sesleni- yorlar CHPörgütünde. deyim yerindey- se 'dananın kuyruğu', Seçım Yasası'nın bazı hükümlerinin Anayasa Mahkeme- si'nce iptal edilmesinin ardından kop- muş. CHP'den aday adayı olan Fikret Ünlü, Yüksel Atik ve Kadir Ergin. seçim kampanyasını başlatmışlar. Bu arada mahkemenin iptal karannın ardından Ka- raman'a 1 miltetvekili kontenjanı daha gelmesi üzerine CHP ll Başkanı AJaaf- tin Iştk'ın adaylıği söz konusu olmuş. Iş- te istifalar da Işık'ın adaylığı nedenıyle arka arkaya gelmiş. Muhalıfleri Işık'ın 3. kez aday olduğunu ve adaylığının ge- rekçesini soranlara da "Bu bizim hakkı- mız, lokmayı künseye yedirmeyiz" dedı- ğmi ilen sürüyorlar. ANAPveDYPIılerbirermılletvekil- liğine kesın gözüyle bakıyorlar. RP'de ise TBMM'de yaşanan su saldınsmın fa- ili Zeki Cnal. Meclis'e yeniden dönme çabası içinde. Kendisinı şanslı görüyor. DYP. Karaman adaylan arasına, par- tinin, Türkiye'nın çeşıtli seçim çevrele- rine serpıştırdiği bürokrat adaylardan bi- ri olan eski Adana Valısı Naci Parmak- sıa da koymuş. Parmaksız. ıthal aday ol- duğu yönündeki iddıalan reddederek. Ermenek"li olduğunu belırtiyor. MHP ıl yöneticiler Karaman'da 1 mil- letvekilliğınigarantiledıklerini. 2. millet- vekıllıği içın çalıştıklannı söylüyorlar. MHP Karaman ll 2. Başkanı İhsan Ayaz. kentteki durumun nası) göründüğü soru- suna ise "CHP ve RP düşüşte. DYP kri- tik. ANAPgörünmüyor. DSPsongünler- deki atağı ile yanşta ortak dunıma gei- di. Fikret Bey'in CHP'den istifa ederek, DSP'ye geçmesi dengcleri DSP lehine dö- nüştürdü">anıtını venyor. Dığer parti- lenn ise ılde çok fazla aktif çalışmadık- lan gözlenıyor. Sonuç, kararsızlann oylanndaİBRAHİM KL'ÇL'K ADIYAMAN-ANAP ın 1987. SHP'ninıse 1991 ^eçiınlennde. 4 mılletvekılığının tümünü ala- rak "tulum çıkardığı' Adıya- man'da. bu kez fark.li bir sonuç beklemyor. Gerek sıyasılergerek- setdnıfsızgözlemcıler. 5 mılletvekıliığmden ıkı- sının RP'ye gıdeccûı. dığer üç mılletvekıllığı- nin de CHP. DYP ve ANAP arasında paylaşı- lacağı görüşünde bırleşiyor. Bu tablonun. ora- nı yüzde 30"u bulan kararsızlann oylanyla de- ğişebıleceğı gerçeğı dc göz ardı edilmıyor. HA- DFP'ın 24 Aralık'taki seçımlere katılmasınm birçok ılde oldugu gibı Adıyaman'da da oy den- gelerinı değiştirmesi beklenıyor. I991 seçim- lerinde sosyal demokrailara oy veren bu partı tabanının H \DEP'e kayması sonucu CHP'nin oy kaybına uğrayacağı belırtıliyor. HADEP faktöriinün RP'yı de etkıleyebileceğı. geçen seçimde RP'yı destekleyen bazı seçmenlenn 24 Aralık'ta HADEP'e oy vermesinın söz konu- su olabileceğı kaydediliyor. Bu arada. Alevi kökenlı bağımsız adaymüteahhit Kemal Asfan'ın adayliktan çekilmey işinin de CHP'nin Alevı ke- sımden bekledığı oranda oy alamamasma yol açacagına dikkat çekiliyor. Adıyaman'ın 244.538 seçmenınden 95.673'ü, yanı üçte bırinden daha büyük bir bölümü mer- İcez ılçede buiunuyor ve bu seçmenler. partile- nn aday hstelennin ilk sıralannda merkezden belirlenen isimlenn yer almasına tepkı göste- riyor. CHP'nin birinci sıra adayı CelaJ Top- kân'ın Besnılı olmasına. ANAP'm bınncı sı- rasındakı MahmutBozkurt'un Adıyamanlı ol- masına karşın Istanbul'daotunnasına.Tutılçe- sı kökenli MHP binncı sırayı adayı Kemal At- lı'nın artcak 20 gün önce Âdıyamanlılarla ta- nışmış olmasına seçmen sıcak bakmıyor. Bu- na karşın DYP bırinı sıra adayı Mahmut Ne- dim Biigiç ile RP binncı sıra adayı Ahmet Do- ğan'ın Adıyamanlı olması, bu partilere avan- taj saglıyor. Adıyaman Seçmen sayısı: 244.538 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 5 • Milletvekili sayısı: 1991: 4 1991 Genel Seçimleri Partiler ANAP SHP-HEP DSP DYP RP-MHP-IDf SP Oy 34876 46632 3852 42776 ' 42770 632 0y(%) M.Vek. 20 27 2 25 25 0 0 4 0 0 0 0 1994 il Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP Genel Oy 40050 39801 3571 38772 59030, 711* 0 12129 3460 2131 Meclisi Oy(%)M.Vek 20 20 2 19 30 0 0 6 2 1 n 1 1 1 ? C) 24 Arahk fa yapıiacak genel seçımlere katılacak siyasal partılerin 27 Mart 1994 ll Genel Meclisi seçım sonuçlanna göre baraısız d'Hondt sıstemıyle çıkaracakian rmlletvekih sayısı MHP'nin yüzde 10 ülke baraıını aşacağı varsayılarak hesaplanmıştır. KULÎS Hediyeni al, Kuran'a elbas Seçımler öncesinde RP, scçmenlere. "ahiretgihencesi" içın "diinya nimetleri'' dağıttı. N'eler dağıtılmadı ki? Kulislerde söylencnlere bakılırsa, özellikle büyük kentlenn gecekondu bölgelerinde kömür. para. gi>ecek, yiyecek, cumhunvet altını. para dağıtıldı. Yardımı alanlann da Kuran'a el basarak "Oyum RP'\«" güvencebi vermeleri istendi. Belediyelerin. vakıflann seçim arnıağanı dağıtımının yanı sıra, e\ ev dolaşan partili kadınlar da evlere ellen boş gitmediler. RP'nin karşısında yer alan diğer partiler çaresiz. yurttaşlan "4 oy üzerine kutsal yemin etmenin geçerii olmavacaâ" na ikna etmeye çalıştılar.Tlahiyat profesörieri, RP'nin yönteminin dinin ruhuyla bağdaşmayacağını belırterek. insanların düşüncelerini açıkianııılan konusunda zorlananıayacağını kaydettiler. Basın Konseyı Başkanı ve Hürnyet Gazetesi Başyazarı Oktay Ekşkie "RP"yle ben mücadele ederim" diye ortaya çıkan Başbakan Tansu Çilter'ın. Milli Istihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından RP'nin harcamaları konusunda önüne konan bir raporun gereğini yCrine getirmediği savlanna dikkat çekti. RP'nin. Ankara'nın birçok semtinde ev ev dolaşarak, verilecek heroy için 10 milyon lira önerdiği savlan da yaygınlaştı. RP'li kadınlann evlere yiyecek paketleri dağıttıklan, belediyenin RP'de olduğu kentlerde. Milli Gençlik Vakfı. çeşitli vakıflar ve Kuran kurslan aracılığıyla seçmenlere çeşitli yardımlarda bulunduğu belirtildi. Baykal, iki sekreteri neden iade etti C HP Genel Sekreteri Adnan Keskin'in. kısa Bayındırlık Bakanlıği döneminde ilk icraat olarak SHP'nin basın danışmanıyken bakanhkta basın danışmanlığına getirilen Hulki Vakupoğlu'nu görevden almasının ardından CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da iki sekreteri Başbakan Yardımcılığı'ndan uzaklaştırdı. CHP lideri Deniz Baykal. iki gün önce Kirahk konvoy Adaylar kısa bir propaganda dönemi geçirdiler. Ancak propaganda süresinin kısa olması harcanan paranın da az olacağı iddiasını doğrulamadı. Kimi aday 500 milyonla kampanyasını sürdürüfken, kimi ise milyarlan sokağa döktü. Istanbul'da yanşa giren bir adayın da "para" sıkıntısı yoktu. Ancak. parti tabanı kendisini pek tanımıyordu. Bu nedenle seçim gezilerinde kalabalık bir konvoy da oluşturamıyordu. Adayımız çareyi buldu. Kendi adına bir otobüs aldı. üzerine adını yazdırdı. Büyük bir konvoy işini de halletti. Gitti bir taksi durağından 20 taksi kiraladı ve otobüsünün arkasında gezdirmeye başladı CHP'lîlere miüder HikmetÇetinct ve Murat Karayalçıncı olduklan gerekçesiyle iki sekreteri TÜBtTAK'taki kurumlanna iade ettirdi. Sekreterlerin iadesini ilkin danışmanına imzalattıran Baykal'ın. Başbakanlıfın yazıyı geri göndermesi üzerine kendisinin imzalaması. Başbakan Yardımolığı'nda şok yarattı. ankaya Belediye Başkanı y Doğan Taşdeien'i ziyaret eden sınema sanatçısı Müjde Ar ve Şener Şen, oylannı nereye verecekleri konusundaki sorulara çekinerek yanıt verdiler. Müjde Ar. CHP'ye oy vereceğini söyleyerek. CHP'li Taşdeien'i sevindirdi. Şener Şen ise olabildiğınce yuvarlak yanıtlarla soruyu geçiştirmeye çalıştıktan sonra şöyle dedi: "tlerde polifikaya anlabilirim diye şimdiden \u\^rlak konûşup. konuşurken hiçbir şey söylememe antrcnmanı yapıyonım." Polıtıkaya atılma meselesınin gazetecileri heyecanlandırdığını gören Şen. yanlış anlaşılmayı hemen önledi: "Polifikaya atılacagım meselesi şaka tebü." Gazetecilerin, RP'nin iktidara gelmesi halinde çalışmalanna nasıl devam edeceklerini sormalan üzerine sanatçılar. hiç tercddütsüz yanıt verdiler: "*Biz bildiğimiz yoldan şaşmavız, hiç kimse için çizgimizi bozmayTz." CHP'de seçim sonrası sancısı Seçım öncesi parti içinde büyük bir karmaşa yaşayan CHP. "kurultaylar partisi" unvamnı seçimden sonra da koruyacağa benziyor. Deniz Baykal'ın "Yeni CHP^ söyleminden yola çıkan partililer. seçim sonrası kurultay hesaplan yapmaya başladılar. Izmir adayı AydınGüven Gürkan gibi kimi partililer ise bu slogana uygun olarak "'partinin söyleminin ve ideolojik temelinin seçim sonrası ciddi biçimde gözden geçirilmesi gerektiğini" açık açık ifade etmeye başladılar Perincek: Atatürk'e saldıranlar bugün bize saldınyor POLATLI (Cumhuriyet) Işçı Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek,"Mustafa Ke- mal'in Kurtuluş Savaşı'nda >ükseltriği bay rak. bugün İş- çi Partisi'nin elindedir" de- di. Partisince Polatlı'da dü- zenlenen mitingde konusan Doğu Perincek. İşçi Parti- si'nın dtinva sermayesinin saldırılarına göğsünü siper ettiğını ve biremekçı kalesi kurduklannı belirterek şöy- le dedi • ".Mustafa Kemal'in Kur- tuluş Savaşı'nda > üksclttiği bay rak, bugün İşçi Partisi'nin elindedir. Ö nedenle, Musta- fa Kemal'e saldtranlar. jşçi Partisi'ne de saldın\or. İşçi Partisi.cumlıurhetdc\rimi- nin kiikkrini sa> uıiu\or \eso- nuna kadar sa> unacak. Çün- kü İşçi Partisi biliyorldoka- leleri savunmadan emekçi Türkivrsi kurulamaz." TyOTLAR / ORAL ÇALIŞLAR Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk'un oylan B u yazının dünkü Cumhuriyet'te yeralması gerekiyordu. Bazı teknik aksaklıklar nedeniyle bir gün geç yayımlanıyor. Önceki gün HADEP mıtingini izledikten sonra yazıldığı için o mitinge ılişkin izlenimler yer alıyor. Okuyuculardan özür dileyerek aktanyorum HADEP tstanbul mitingi coşkulu ve kalabahktı. Kartal îskele Meydanı banş ve kardeşlik sloganlanyla inliyordu. Geçen cumartesi günü Istanbul Gaziosmanpaşa'da Ecevit'in mitingini izlemiştım. HADEP mitingi kalabalık ve coşku bakımından Ecevit'in mitinginin iki katıydı. Miting alanında ilginç simalarla karşılaştım. Islamcı yazar Mehmet Metîner en çok ilgimi çekenlerden birisiydi. Mehmet Metiner Istanbul Belediyesi'nde Başkan Tayyip Erdoğan'ın önde gelen danışmanlanndandı. Aynı zamanda RP'ye yakınlığıyla tanınan "Kanal 7" televızyonunda bir tartışma programı hazırlıyordu. Bu iki işi de kendi isteği dtşında bırakmak zorunda kalmış. HADEP mitıngınde onu görünce çok şaşırdım. Çünkü düne kadar RP'li Islamcı aydınlann önde gelen isimlerinden birisiyidi. "Oyıım HADEP'e, onun için buradayımT> diyerek mitingte bulunma gerekçesi açıkladı. Mehmet Metiner neden HADEP'e oy verdiğini şu sözlerle dile gerirdi: "H.'VDEP'in kazanacağı her oy Kürt kimüğinin tanınmasına bir katkı sayılacaktır. Kürt kimliğinin tanınması ise Tiirkiye'de demokrasi açısından önemli birdönüm noktası olacaktır. Bu nedenle benim ve büfün ailemin oyu HADEP'e." HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak alkışlarla ve sloganlarla kestlen konuşmasında şunlan söyledi: "Biz banş için vanz. Bu iilkede kan dökülmesini istemiyoruz. HADEP'e vereceğiniz heroy banşa. kardeşliğe ve bûiiğe onay anlamına gelecektir. Biz Kürt sonınunun barışçıl yöntemlerle, eşitiik ve özgürlük temeiinde. demokratik \e sivasi çöziimünü savunuyoruz." HADEP, BSP, SİP, DDP ve birçok bağımsız aydının destek verdiği "Emek Banş ve Özgürlük Bk>ku"nun düzenlediği miting ve HADEP seçim kampanyalan boyunca yönelen ilgi, Kürtlerin artık siyaset sahnemizin önemli bir gerçeğı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aynca BSP. SİP gibi sosyalist örgütlerin de desteğiyle "Emek, Banş \e Özgürlük Bloku" geniş bir yelpazeyi de içine toplamayı başarmıştı. HADEP mitinginin en dikkat çekici yanlanndan birisi: Sıradan Kürt yurttaşlannın. yaşlı kadınlann. kucafı çocuklu yeni annelerin, büyük bir istekle HADEP'i desteklemeye gelmiş olmaianydı. O meydanda Kürt gerçeği vardı. Türkiye'nin bu gerçeği kabul edip içine sindirmesi önemli bir demokrasi adımı olacaktır. Davul zurna eşliğinde çekilen halaylan izlerken "On yıldır binlerce insanımızın canına mal olan bu acı bitsin artık" deyip durdum Gerçekten bitsin bu acı. kafamızı kuma gömmekten vazgeçelim ve bu gerçeği kabul edelim. Herkes gibi ben de dünya çapında ünlü iki yazanmızın. >'aşar Kemal'in. Orhan Pamuk'un bu seçimlerde ne yapacaklannı ve kime oy vereceklerini merak ediyorum. Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk'u bulup konuştum. Her ikisi de oylannı HADEP'e vereceklerini söylediler. Yasar Kemal neden HADEP'e oy vereceğini şöyle açıkladı: "HADEP'in de içinde yer aldığı 'Emek Banş ve Özgürlük Bloku'nu destekliyorum. Tek kanath kuş uçmaz. Kürtlerin vaıiığı ve Kürtlerin haklan kabul edilmeden Türkiye've banş geunez, özgürlük gelmez. Bu nedenle oyum HADEP'e. HADEP'in alacağı her oy banş hanesine yazuacaktır.* 1 Orhan Pamuk ise gerekçesini şöyle anlattı: "Bir süre kararsızlık geçirdikten sonra, oyumu se\e se\e HADEP'e vermeyi karaıiaştırdım. Türkive demokrasisinin HADEP'le. HADEP benzeri partilerie yaşamavı öğrenmesi gerek." İki ünlü yazanmızın düşünceleri ve eğilimleri böyle. Seçimler yaklaştıkça insanlar kararsızlıktan vazgeçerek kararlı birtavır sergilemeye başlıyorlar. HA^DEP'e verilecek her oy. Kürtler arasında silahlı mücadele ve şiddet eğilimi yerine yasal mücadele yollannı açmaya yardım edecek ve banşa katkı sağlayacaktır. Bu duygularla miting meydanından ayrıldım. CUMARTESİ ' YAZILARI : ATAOL BEHRAMOĞLU "Paçavra Önemli Değil" Oylann yüzde 22'sini alan Rusya Komünist Partisi (RKP), parlamento seçimlerinden birinci parti olarak çıktı. Bu başarı RKP'ye 450 kişılik parlamentoda mil- letvekilierinın üçte birinin denetimini saglıyor RKP'nin en yakm rakibi liberal Demokratik Parti'nin oy oranı yüzde 11. Bu parti. bilindiği gibi, Rusya'da bugünku yönetimi aşın sağ bir konumdan eleştiriyor. Buna kar- şılık, RKP ile bırlikte çeşitli sol partı ve fraksiyonlar tek bir blok içinde düşünülürse, Rusya'da sol, toplumur» çok büyük bir kesiminin temsilcisi... • • • Yenilmiş ve artık tarih sartnesinden silinmiş gibi gö- rünen komünizm. nasıl oldu da birkaç yıl gibi kısa bir sürede, önce ötekı Doğu Avrupa ülkelerinde, şimdi de Rusya'da yeniden gücünü ve etkısini kanıtladı? Bu sorunun kuşkusuz ki birden çok yanıtı var. Komünist partileri, tepedeki yönetici kadrolan çökerken, sen- dikaların ve halkın içinde örgütlü bir güç olarak var( olmayı sürdürdüler... Ve bu halk, geçmiş dönemlerin! sıkıntılannı olduğu kadar kazanımlannı da biliyor. Se- çim sonrasında "Pravda"da yayımlanan bir yazıda şoy- le denilmekte: "Politik AIDS hastalannın Rusya'ya taşıdıklan antıkomünizm virüsü, Rusya yurttaşlannın güçlü bağışıklığına çarptı..." • • • Komünist partılerinin kısa sürede yeniden güçlü konuma gelmelerinde başlıca bir neden de öteki Do- ğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da iktidardaki güç- lerin "özelleştirme"uygulamalarının halkyaşamında yarattığı yıkım, adaletsizlik, toplumda yol açtığı düş kınklığı ve öfkedır... RKP lideri Gennadi Zyuganov, seçim başansının hemen sonrasında, içlerinden biri 1992'deki geniş özelleştirme programının öncüsü Anatoli Çubais olan iki bakanın (öteki, dışişleri ba- kanı Kozirev) görevden alınmasını isterken bunu şöy- le dıle getinyor: "Bunlann hükümette kalmalarını an- lamak mumkün değıldir. Suratlarını görünce tüm ül- kenin kusası geliyor...." (Liberaıton, 20.12.95) • • • 1971 ya da 72'de bir gece, Moskova'da taksiyle biryere giderken, şoförle aramızda geçen konuşma, ve şoförün söylediği bir söz, zihnime silinmezce ka- zflmıştır. Benim oradakı yaşama ilişkin sorulanma, gençşoförkendmceyanıtlarverıyordu... Birara. Mos- kova'daki mağazalann vitrinlerinde modaya uygun doğ- ru dürüst giysi bulunmadığını söyledim... Yanıtı ay- nen şöyle oldu: "Tryapki ne vajno!" Yani. "Paçavra önemli değil..." Ve sonra, kuçük bir para karşılığın- da küçük fakat rahat bir konutta oturduğunu, beslen- me konusunda sıkıntısı olmadığını, her yıl yaz tatilı için Kırım ya da başka bir yere gittiğini ve bunun zaten sendikal bir hak olduğunu heyecanla anlattı... • • • Rusya'da ve öteki Doğu Avrupa ülkelerinde çok par- tili sisteme geçiş. toplumlar böylesine altüst olmadan, bunca acı yaşanmadan gerçekleşemez miydi? Uz- manlar, tarihçiler, bunu çok uzun süre tartışacaklar- dır... Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya'da Komünist Partilerinın (hiç kuşkusuz kı farklılaşmış olarak) yeni- den etkıli konuma gelmelerinin bu toplumlarcia (ve dün- yada) ne gibi oluşumlara yol açacağını da yaşayarak göreceğiz... Fakat kesin olan şey, insanı da paçavra- laştıran tüketim toplumu ideolojisi ve uygulamaları- nın insanlığa kötülük ve yıkımdan başka bir şey ge- tirmeyeceğınin, halklar için sosyalizmden başka hiç-, bir kurtuluş yolu bulunmadığının bir kez daha anla- 1 şılmış olmasıdır... Bozlak'tan Çiller'e: ABD'ye git HADEP Diyarbakır^da meydan okudu NİZAMETTİN K.APLAN DİYARBAKIR-Dagka- pı meydanını dolduran yet- mişbineyakın insana sesle- nen HADEP Genel Başka- nı Murat Bozlak. Çiller içın ağır konu^arak "Def olup Amerika'ya gitsin" dedi. Bozlak. "ÖHAL, Korucu- luk ve zülmun kalkmasını banşın gehnesini ve akan kanın durmasını istiyorsa- nız, o> lannra HADEP'e ve- rin" çağnsında bulundu. Seçimlere iki gün kala Diyarbakır'da miting dü- zenleyen HADEP. kendi de- yimleriyle bundan önce ya- pılan RP ve DYP miting'le- rini adeta 'ona katladı' Meydanı dolduran yetmiş bıne yakın ins;ın. -HADEP iktidara, Başbakan Bozlak, Şehit Namırın. Bekle An- kara HADEP geliyor" ve*Yaşasn Türk-Kiirt halk- lannın kardeşliği** gibi slo- ganiarattı. Ferhat Tunç konseri HADEP'lilerolası birola- ya karşı. gazeteciler dahil herkesı arayarak meydana aldılar. Mitingde banş gü- vercinleri uçuran özgün mü- zik sanatçısı Ferhat Tunç ise. Türkçe ve Kürt parça- lanyla topluluğu coşturdu. Tunç. "Dillerikültürleriya- saklanmış Kürdistan'ın bü- yük insanbn" diye başladı- ğı konu-}masını "24 Aralık günü sandık başına giderek, yıllardan beri size kan kus- turan, sizi yok eden, ülkeyi kan gölüneçeviren kan emi- cilerden hesapsorun"diye- rek tamamladı. HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, RP. ANAP ve DYP'ye ayn ayn yûklene- rek. CHP'nin Dıyarbakır milletvekili adavı ve eski de\ let bakanı Mehmet Kah- raman'dan devlet kahra- manıdıve söz etti. Banş çağnsı : "Kahramanı görürseniz,, Küçükesat'taki y argısız in- fazı nasıl izkdçini sorun" di-' yen Bozlak. şöyle devam etti: "Size burada yapılan zu- lümler Barı'da da sürdü. Metropollerde Kürtişadam- ian, a> dınlan kadedikiL Baş- bakan Çiller, ülkenin kay- naklannın yansını kirli sa-, vaşa akıttı. Yani bu ülkenin kav naklannı açıkçası ölüm makinelerine yatırdı. Bu- nun için emekçinin parası- nı veremiyor. Kürt sorunu konusunda fîkirierini söy-: leyen yazar, aydınlar. sanat- çılar cezae>lerine gönderil- di. Y'argısız infazla r yapıldı. Karakollara sağ giren in- sanların ölüsü çıktı. Bugü-' ne değin kirli sa\ aşta ölen 20 bin kişi yetmiyormuş gibi savaş daha da tırmandınl- dL Gencecik şehit askerierin cenazetörenindeboy göste- ren politikacılar. törenleri çirkin politikalanna alet et- tiler. Bizler iktidara talibiz. Akan kanın durması için." Bozlak. DYP'nin aday- lanna da çatarak. "Bundan biryil önce. avagındaki çiz- meleri çıkarıp sivil clbisele- ri giyen emeldi generalleri aday gösterdiler. Çiller nıev- danlarda °bana oy verin ayak bağlanmı çözeyim1 di- vor. Haydi hep birlikte Çil- ler'in mak bağlannı çözdim. Defedip Amerika'ya gön- derelim" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog