Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

23 ARALIK 1995 CUMARTESİ CUtviHURlYET SAYFA HABERLER Cumhurbaşkanı Demirel, yurttaşlara oy verin çağnsmda bulunurken bürokratlann tarafsız olmasını istedi 'Seçimden sonra kriz doğmaz' ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ 4NTC4RA (Cumhun>et Burosu) - Cumhurbaşkanı Suleyman DemireL y ınn > apılacak genel seçımlerde butun y urttaş- îara "Sandık başına gidiniz" çağnsında bulundu "İşte fırsat, ülke vönetimine el koyun'* dı\en Demırel 24 aralık seçımle- nnın "en hur ve en serbest" seçım oldu- gunu vurgula\arak, seçım sonrasında kımsenın bunalım beklentı-.! ıçınde olma- ması gerektiğını belırttı Sıvası partılere, "Seçim sandıklannda göziemci bulundu- run" onensinde bulunan Demırel, "seçim güvensiztiğı" gıbı bır sorunun soz konusu olmadıgını bıldırdı Cumhurbaşkanı Su- leyman Demırel dun Çankava Koşku nde düzenledıgı basın toplantısında yann ya- pılacak s>eçımler konusunda sıyası partı- lere \e yurttaşlara çeşıtlı onenlerde bu- lundu Turkıye'nın 50 >ıldırçok partı11 sı- yası yaşamı vurutmeve çalıştığını bu sü- reç ıçeresinde >aşanan bırçok bunalıma karşın, çoğulcu. katılımcı ve demokratık sıstemı vaşatabıldığıne dıkkat çektı De- mırel. 1982 Anayasası'nın her 5 yılda bır genel seçım ongormesıne karşın. bundan • Demırel, seçımden sonra bunahm doğmasının söz konusu olmadığmı belırterek. anayasa, yasa ve kurallara harfıyen uyulacağını sövledı. Demırel. "seçım gihensizlığı" gıbı bır sorunun bulunmadığmı kaydederek. sıyası partılerın seçım sandıklarında göziemci bulundurmalannı istedi. Demırel, yann yapılacak seçimlenn, 1982 Anayasası dönemınde yapılacak "en hür ve demokratık seçimler" olacağını vurguladı. once yapılan 3 genel seçımın 4 yıl sonun- da yapıldığını. 24 aralık »eçımının de ay- nı özellığı taşıdığını kavdettı Demırel. 4 yılda bır seçım yapılmasının geleneksel- leştığıne dıkkat çekerek şu gorüşlen dıle getırdı "Bu genel seçim 18 yaşını dolduran gençlere seçme hakkı tanıdığından. bu za- mana kadar y apüanlar ıçensınde en genış tabanlısıdır. Dışandakı vatandaşlara tann nan haklann kullanılnıasındakı zoriukla- nn. anayasanın öngorduğu temsı Ide ada- let ve 'îstıkrar ilkelerinı Seçım Yasası ıle bağdaştırmakta \e diğer hususlarda eleş- tirisı vapılmıştir. Butun bunlara rağmen 1982 Anayasası"nınyunırlükteokhığusu- re içerisınde y apılan en hür, en serbest se- çimdirbu." Demırel. "seçim güvensizliğj'"gıbı bır sorunun olmadıgını devletınhertürluon- lemı aldığını vurgulavarak ^eçımIe^n yargı denetımınde yapılacağını ka\dettı Yurrtaşlardan huzur \e sukunu korumada dev lete v ardımcı olmalannı ısteyen Demı- rel "Halkımız. demokratik olgunlugıınu orta\a kovacakhr. Devlet gom lilennin ve butun idan kademelerin tarafsıziığını ko- rumalan şarttır. Herkesten bunu rica edi- yorum" dedı Seçım sonrasında tartışmalann vaşan- maması ıçın sandık başındakı gorevlılerın sorumluluklannı yenne getırmesı gerek- tıgıne dıkkat çeken Demırel sıvasi partı- lerden de v asanın \erdığı hakkı kullana- rak sandık başında gozlemcı bulundurma- lannı istedi Butun yurttaşlan seçıme katılmaya ça- ğıran Demırel, 1983 genel seçımlennde vüzde92 3 1987"de \uzde 93 3 1991'de deyuzde83 9oranındabırseçımekatılım gerçekleştığını anımsattı "Vatandaşlan- mın tüınüne Sandık başına gıdınız, hur ıradenızle. uıke yönetımını ustlenecek V1eclıs"ı ve sivası ıktıdan çıkannız" diyo- nım" çağnsinı yapan Demırel şovle ko- nu^tu *\ atandaşlanm Turki>e'de bırçok şeyi beğenmevebilir. Bırçok şe>den memnun da olmayabilir. Beğenmedikleri şeylenn düztltilmesı, kendflerının ulke yonetimı- neel ko\ malan ile mumkundür. İşte fırsat. \ atandaşın şıkâyetlerinden kurtulnıasının tek yolu budur. İ mit kesmekle nere>e va- nlacak'Dünyanınhertaranndatamşma- lar \ an Seçim firsattır. Yanltş y önlendirme \e şartlandırmalarla umidi kesip ov ver- memek olmasın." "Seçım sonrası kriz beklenmesin" dı- yen Demırel "Kurallann olduğu bir ulke- de kurallar varsa, onun nericesıne uy mak gerekir" dedı \ uksek Seçım Kurulu'nun seçım so- nuçlannı ılan etmesınden 5 gun sonra TB- MM'nın en yaşlı ü\enın başkanlığında toplanacagını ve mıllervekılı yemın tore- nının gerçekleştınleceğını anlatan Demı- rel, "Sonra hukiımet kurma çalışmalan başlayacaktır. Anayasa, yasalar ve kural- lara harfiyen uy ulacağından kinısenın şüphesi olmamalıdır" dedı Demırel ın Mıllıvet gazetesınde yayımlanan deme- cınde "hükümeti kurma gorevıni seçim- lerden birinci çıkacak partrye vermek zo- runda olmadıgını ve güvcnoyu alabilecek bıroluşumu gorevlendirmeninteamulkre uygun olacağını" sovlemesı ozellıkle se- çimlenn galıbı olacağı ıddıasını taşıyan RP çev relennde genı^ tartışmalara neden olmuşru Bir polis şehit DYP seçim bürosuna saldınİstanbul Haber Servisi - Doğru Yol Partısı (DYP) Pendık Seçım İrtıbat Burosu'na yapılan saldın sonucu bır kışı oldu Olayla ılgılı bır kışı gozaltına alındı Bahçelıev ler Mahallesı Zumrut Caddesı Gulsen Sokak'ta bulunan seçım irtıbat bürosuna dun saat 09 30 sıralannda gelen kımlığı belırlenemeyen 3 kışı, ıçende bulunan Ayhan Ozer isimlı gorev lının ellennı ve ayaklannı basla\arak etkısız duruma getırdı Saldırganlar daha sonra buronun duvarlarına sprey bo>a\la "Katliamlann. kayıplann sorumlulan scçimle akianamaz. Hesap soracağız. DHKC"\azdılar Bu sırada olay vennden geçmekte olan polıs memuru Âdil GozaLcı (32) olay \enne geldı Burada saldırganlarla sılahlı çatışmaya gıren Gozalıcı, ola> yennde öldu Daha sonra etkısız duruma getınlen buro gorevlısını dışarı çıkaran ey,lemcıler. buro>a ses bombası atarak taradılar Olaydan sonra genış çaplı operasyonlara başla>an guvenlık guçlen Pendık Dortyol'da bır kışıyı gozaltına aldı Saldın yapılan buronun DYP I Bolge adavı Esen Özkuzev'eaıt olduğu oğrenıldı Ola\ın duyulmasından sonra istanbul Emnıyet Muduru Orhan Taşanlar v e Pendık Beiedıve Başkanı Erol Kaya ola> yenne gıderek bılgı aldı Ote yandan. oncekı gece lstanbul'un çeşıtlı semtlennde bulunan bazı seçım irtıbat burolanna vapılan molotofkokteyllı saldınlar maddı fıasara vol açtı DYP Ze>tınbumu 5 Telsız Mahallesı ve Bahçelıevler Kocasınan seçım burolan. Refah Partısı Çağlayan Vatan Caddesı ve ümranıye Atakent. ANAP Çağlayan ıle Avcılar MHP seçım irtıbat buroianna yapılan saldınlarda can ka>bı olmadı. Ankara Büromu/u basan saldırganlar. Temsücimiz Mustafa Balbav "ı tartakladılar.(TARlK TI\\Z \\ ) Veziroglu'na tepki yağdı\NKARA (Cumhurivet Burosu) - Demokratık Ban^ Hareketı (DBH) Yürutme Kurulu Başkanı muteahhıt -Vli Havdar Neziroğlu nun, gazetemız Ankara Temsılcısı Mustafa Balbaj ın, kendısı hakkında vazdığı vazıva karşı, yandaşlan aracılığıvla Ankara Buro- muza duzenledığı baskına. başta Ale- vıleroimak uzere çok ^av ıda y urttaş ve kıtle orgutu tepkı gosterdı Mesajlarda "\ezıroö|u'nun başında bulunduğu ha- reketın ıpinııı kımin elınde bulunduğu- nun meçhul olduğuna, ancak muteah- hit \ezınığlunun nereden beslendiği- nin bilindiğine" dıkkat çekıldı Alevı derneklen ve yazarları da Cumhunyet egonderdıklerımesajlar- dasaldınyaduvdukları ofkevı dılege- tırdıler Gazetemıze gondenlen ve Ve- zıroglu ıle hareketınm Alev ılıkle ılgı- ii olmadıgına da dıkkat çekılen mesaj- lar şov le Cemal Şener: (Yazar Alev ı-Bektaşı Temsilcıler Meclısı Yönetım Kurulu Lyesı. Şahkulu Sultan Vakfı \'onetım Kurulu Cyesi Karaca Ahmet Sultan Vakfı Yonetım Kurulu Uvesı. Semah kultur Vakfı Yonetım Kurulu Kamuoyunda adına"*DemokratikBa- nş Hareketi" adı venlen. ıplen kımın elınde olduğu meçhul bır oiuşumun Alevılıkie ve Alevı orgutlenmesı ıle hıçbır ıhşkısı olamaz Cumhunvet ga- zetesme vapılan bu menrur hareketı, ne Alevılığenedemokıatlığanede ın- sanlığa yakıştırabılıvoruz Mustafa Balba>. yazılan ıle laık demokrat, m- ^an haklanndan >ana olan tum ınsan- ların düşuncelennı seilendırmektedır Ona vapılan saldırı tum ıleııcı vurtse- ver demokrat ınsanlara Naldındır Pır Sultan Abdal Kuhur Demeği Ge- nel Yonetım Kurulu: 21 Aralık 1995 gunu akşam uzen gazetenızın Anka- ra Burosu nun "bır grup insan'" tara- fından baskın vapılarak Sayın Bal- bav ın ve çalışanlann tehdıt edıimesı- nı kınıvoruz Nereden ve kınıden ge- lırse gelsın, bu turden vontemlen onav - lamamız beklenmemelıdıı Mustafa Setananpakoğlu: (Hacıbek- ta* Derneğı Başkanı - CHP Ankara 1 Bolge mıllervekılı adayı) \e olduğu. kıme hızmet eftığı hangı kanallardan beslendıgı bellı olan bır kışının kendı- sıne lıder goruntusu vererek ortaya çı- kışını ıbretle ızledık Neyazıkkıbutur ınsanlar gunuınuzde dahı taraftar bu- labılmektedır Ancak çağdaş demok- rat. aydın ve hoşgorulu Alev ı toplumu- nun temMİcısı oîamazlar Mevı toplu- mu geçmışte olduğu gıbı bugün de ul- ke varanna olmayan hıçbır hareketın vanındj ver almavacak ve bolunmuş- luğe fırsat vermevecektır Nazmi Bilgin: (Gazetecıler Cemı- vetı Başkanı) Bu ^a'dırgan tutumun demokratık olduğunu ıddıa etmek. vandallıkla demokrasıyı bırbmne ka- riştırmak demektır DemokraM, banş ve lıareket sozcuklerıne savgılı olmak iozdedeğıl ozde tutum ve davranış- laria ortaya çıkar Bu hareketın lıden Alı Havdar Vezıroğlu'nun bırgazete- cının haber alma haber vermeozgur- luğunu çığneyerek bır hoşgorusuzluk ve terore neden olduğu ıçın de adı ge- çen gazeteden ve Sayın Mustara Bal- bay dan veonlann şahsında tum basın kuruluşları \e basın mensuplanndan özur dılemesinı beklıvoruz Kitaplara konu oldu Tehditle ihale alan müteahhif \NKARA (Cumhunvet Burosu) - Kendısı- ne karşı olarak. değerlendırdığı bır yazı nede- nıvleCumhunyeî Ankara Burosu'nuvaklaşık 30adanuylabaitıran ışadamı \e Alevı yurttaş- larınbuyukbırbolumunundesteklennivektık- len Demokratık Banş Hareketı"nın Yurutme Kurulu Başkanı 4Ji Havdar Veziroglu'nun trıl- vonluk servetının kuşkulu kaynağı bır kıtaba da konu oldu Vezıroğlu'nun, Ankara Buyukşehır Beledı- vesı ıle ılışkılennde ıhalelen almakta uygula- dığı "zorba** vontemlerı "Karayalçın Aaa! Kral Çıplak" adlı kıtabında anlatan gazetecı Kelınıe Ata. "Beledive çe\resinde ban kişiler tabanca şovlarıvla ünlenmişlerdir. \li Havdar Veziroglu da bunlardan biridir" dıyor Şırketı bırgecede balan \ezıroğlu"nun y ıne aynı hızla bataktan çıktığını soyleyen Ata, Ve- zıroğlu'nunekonomıkdarboğazda bulunduğu bırdonemde Ankara Su \e Kanalızasyon Ida- resı'nden (ASKİ) ıhale sozu aldığını. ancak bu sozün bır turlu yenne getınlmemesı uzenne sinırlendığını belırttı Ata, mılyarlarca lıralık ıhalenın Vezıroğ- lu'nun şırketıne venlmesıyle sonuçlanan ola- yı şoyleanlatıyor "\eziroğlu ikinci plana arıtmasını bir rıiriıi hazmedemez. Kcndisinı çıkmazda hissettiği bir noktada ıken, butun umudunu ASKİ'nın Kı- zılay'da ihaleye çıkaracağı alnapı aktanm rşi- ni alınava bağlar. Rakam da az değildir ve ke- şif bedeli 17 mihardır. İhale açılır, ama iş Vezi- roğlu"na kalacak gibi değildir.' Ya kurtuluş ya olüm demiş olmalı ki \e/.iroğlu, 1991 yılının ağustos ayında ASKİ'ye şoyle bir uğrayiverir. Silahlıdır ve ne v apacağını da çok iy i biliyordur. Once özel kalemin memurlannı susturur. Ar- dından Genel Mudur Şukru Barutçu'nun oda- sını basar. Odada Kanal Dairesi Başkanı Mu- harrem Sumen\ardır. Veziroglu, Şıikru Barut- çu'nun vanında Muham.-tn Sumen'in şişe di- bine benzeyen gözlüklerini alır ve ayaklannın altında ezer, tabancasınm kabzasıvia kafasuıa bir iki kez de vunır_ ASKİ baskınından sonra Veziroglu'nun şan- sı birden açılır. Once Kızılay'da 17 milyarlık sonra Gıhenlik Caddesi'nde 12 milyarlık alr- yapı ihalelerini alır." Yarınki Seçim ve Sonucu iklım koşullan ve kısa propaganda suresı nedenıy- le fazfa zevk ve heyecan vermeyen bır kampanyanın ardından, mtlletvekıfı genel seçımlerı geldı kapıya da- yandı Hayırlısı olsun Ama pek hayırlısı olacak gıbı de gorunmuyor Pek hayırlısı olacak gıbı gorunmuyor, zıra seçım so- nuçları ılan edıldığı anda, bu seçımın "meşruluğu"ol- masa bıle "haklılığı" tartışmaya başlanacak Barajın altında kalan partıler yuzde 10 luk barajın hem ada- lete, hem de anayasaya aykın olduğunu dıle getırme- ye başlayacaklar Ve doğrusu bence de çok haklı olacaklar Hele yuzde 8 ya da yuzde 9-9 5 gıbı bır oranı tut- turup da barajı aşamayan bır partı ya da bırkaç partı olursa, bunlar "kıyametı kopartacaklar Ve boylesı- ne genış bır kıtlenm haklı ısyanı, mutlaka çok yıpratı- cı olacak Aldıklan oy oranı daha kuçuk olan partıler de ben- zer ıtırazlar ılerı surecekler "Bızım seçmenlenmız ha- raj endışesıyle başka partılere oy vermek zorunda kaldtlar" dıye şıkâyet edecekler Ve ışın kotusu bu tur partılerden bır kısmı şıkayetlennı sokakta dıle getıre- cekler Sokak pnm yapacak Barajm altında kafan partılenn bu tur ıtırazları sıs- teme olan guvenı sarsacak Sorunların demoKrası ıçınde çozulmesı gerektığıne daır ınanç, bır olçude azalacak 18 yaş uzerındekı mılyonlarca genç ınsanın seçmen kutuklenne yazılamamış olması, barajı aşamayan par- tılerın bır başka ıtıraz nedenı olacak " Mılyonlarca ın sanın seçmen kutuğune yazılabılmesı ıçın beş gun ye terlı olabılır mıydı9 " sorusu ortaya atılacak Aynı bıçımde yurtdışında yaşayan ınsanlarımızın oy kullanamamalan tartışma konusu yapılacak Kısaca soylemek gerekırse barajı aşamayan par- tıler zor durumda kalacaklar ve kusuaı başta seçım sıstemı olmak uzere, başka yerlerde aramaya başla- yacaklar Pekı ya barajı aşan partıienn durumu ne olacak'? Se- çım zafennı(') kutlamalan bıttıkten sonra, bırbırlennı yemeye başlayacaklar Bır koalısyon kurmakta çok zoıianacaklar Kursalar bıle kurdukları koalısyon hu- kumetlerı fazla uzun omurlu olmayacak Zıra, halkın çogunluğunun 'benım hukumetım" dıyebılecegı bır hukumet oluşturabılme şansları neredeyse hıç yok Parlamentoda çogunluğu sağiayabılseler bıle bu ço- ğunluğu sokakta sağlamalan mumkun olmayacak Memleketımızde 1980 oncesınde kurulan koalıs yonlan bır yana bırakalım 1991 genel seçımlerı son- rasında kurulan DYP-SHP koalısyonu, en azından başlangıçta seçmenlerın yuzde 50'sınden fazlasını temsıl edıyordu Yanı sokaktakı her ıkı ınsandan bın, "Bu hukumet benım hukumetım" dıyebılıyordu Par- lamentodakı çoğunlukları ıse çok daha fazlaydı Yann yapılacak seçımden sonra belkı parlamento- dakı temsılcılerının toplamıyla bır 'pariamento ço- ğunluğu ' saglayabılecek ıkı partı ortaya çıkabılır A- ma bu ıkı partının aldıklan oy oranının toplammın yuz de 50'yı geçmesı çok zordur, neredeyse olanaksızdır Yanı parlamentoda çoğunluk sağlansa bıle sokak- ta çoğunluk sağlanamaz Ve sokağın desteklemedı- ğı bır ıktıdar, kendını bekleyen dev gıbı sorunlar kar- şısında çok ezılır Kaldı kı parlamentoda boylesı bır çoğunluk oluşturacak ıkı partının bır araya geiıp ge- lemıyeceklen de ayn bır sorudur Pekı yarınki seçım hıçbır yarar sağlamayacak mı? Elbette sağlayacak Hem de çok buyuk bır yarar sağ- layacak Herkes boyunun olçusunu alacak Buarada ben de boyumun olçusunu alacagım tabıı Son zamanlarda satt kımı kamuoyu araştırmalarına bakarak 'ahkam kesenler', halkımızın eğılımını bır kez daha gorme fırsatını bulacaklar Gene aynı bıçımde medyanın pompalamasıyia 'hayalâlemınde uçanlar", ayaklannı yere basacaklar Kısacası. seçımlerle ılgılı harcanan bunca emek bunca para pek de boşa gıtmeyecek Fakat ben ge- ne de 1998 e dek yenı bır genel seçımın zorunlu ha- le gelecegıne yanı bır erken seçımın kaçınılmazlıgı- na ınanıyorum Gorunen koy kılavuz ıstemez Ve bu nedenlerle, 'kazananlar" fazla sevınmesm MArkosıl9.Sayfada VerAmerikan pasaportlarını PARTISI 1983
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog