Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Ya>m Yonetmenı Orhan rrinç* Dı:, Hjberkr Ergun Balcı • tkonomı. Bülent Genel Yayın Koordınatoru Hiknıct kı/anlık • Kultur Handan Şenkökcn • Spor Çetinkaya • Yazıışlerı Müdurlerı Abdülkadir Yücelman • Makaleler Sami fbrabim Vıldı/ (Sorumlu). Dinç Ta\anç Karaören • Duzeltme Abdullah Yazıcı • 0 Haber Merkezı Müdürü' Hakan Kara Fotograf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge- # Gorsel Yönetmen: Fikret Eser Edibe Buğra • Yurt Haberler Vlehmeı Faraç Orhan Eriırç, Oklıı> Kurtböke. Hikmet Çetinka> a, Şükran Soner. Ergon Balcı. Diap T»wç. İbraUm V ıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balba>, Hakan kara. Ankara Temsılcısı: Mastafa Balbav 9 Haber Müdürü Doğan Akın ^tatürk BuKan No 125. Kat:4. Bakanlıklar- Ankara Tel 4195020 (7 hat). Faks 419502^ • Izmır TemsılciM Serdar Kıak, H Zıya Bl\ 1352 S 23 Tel 4411220.Faks:4419117#AdanaTems]cısı ÇetinYigmo^u. InonüCd H9S.No:l Kat 1. Tel: 3522550, Faks: 3522570 Müdürü Erot Erkul • MEDYAC:» Yönetım MED\A G : • ICoordınatör Ahmet Kondsan • Kurulu Başkanı-Genel Yoneıım Kunılu Muhasebe Bülent Yener^ldare. MudurGıîlbînErduran Başkanı - Genel HüseyinGSrer#lşlerme Önder • Koordınatör Reha Mudûr CMnn Çelik • Bılgı-lşk'm Nail Inal • l»rtman#Genel Mudur Aknen • Murahhas BılgısavarSıstem MûrihttÇaer Yardnncısı MineAkdağ u>e B»ra Göımç Ya\ımla\ao ve Basaa: Yenı Oun Haber Ajansı Basui v e \ ayıncıhk \ Ş Tüıiocae'ı Cad 3« 41 Cagaioglu 34334 Isl PK 246 Ntanbul Tel lO 212) 512 U5 05 120 haı) hak» 10 2121 513 x5 >>> 23 ARALIK 1995 İmsak: 5 47 Güneş:7.19 Öğle 12.10 Ikindi: 14.26 Akşam 16.46 Yatsı: 18.13 MEDYACTel 514 <F 53 - 513 95 80 - 513 84 60-61. Faks 5118466 Kazakistan'da seçimier • ALMATI(AA)- Kazakıstan'da genel seçımlerin ikinci turu bugün yapılacak. 24 bölgede ikişer adayın yanşacagı ikinci tur milletvekili seçimlerinde, adaylann yüzde 51 çoğunluk sağlayamadığı bölgelerde daha sonra üçüncü tura gidilecek. Jkinci tur seçimlerde aday olanlann katılamayacagı ûçüncü tur için yeni adaylar belirlenecek. Öte yandan, ilk turda oturum yeter sayısı olan 45 milletvekili seçilemediğı ıçin gerçekleştirilemeyen meclis çalışmalannın. ikinci tur seçimlerden sonra başlaması bekleniyor. Sudan-Mısr • HARTUM (AA)-Sudan yönetimı, Mısır'ın. "diğer Afrika ülkelerindeki köktendinci gruplann teröristlerine ülkede eğitim olanağı sağladığı" yönündeki suçlamasını reddetti Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Mısır Dışişleri Bakanı Amr Musa tarafından bu hafta Addis Ababa'da yapılan bu yöndekı suçlamalann temelsiz ve sorumsuzluk örnegi olduğu ifade edildi. Dtesky bizimte işbirliği yapmadr' • MOSKOVA(AA)- Rusya Dış lstıhbarat Servisi (SVR)Birinci Başkan Yardımcısı Vyacheslav Trubnikov, "Polonya Başbakanı Jozef Olesky'nin kendileriyle işbirligi yaptığı" volundaki suçlamalan yalanladı. Trubnikov, Polonya'da Devlet Başkanlığı'nı yann Aleksander Kvvasnievvski'ye devredecek olan Lech VValesa tarafından yabancı istıhbarat örgütleriyle ilişkisi olduğu yolunda Olesky'ye yöneltilen suçlamalann, Rusya'nın itibannı sarsmak amacını taşıdığını söyledi. Orta Amerika'tfa • SANJOSE(AA)-Orta Amerika ve Meksika'nın batı sahillerinde, önceki gün ve dün üç kez yer sarsıntisi meydana geldiği biidirildi. Kosta Rika'nın büyük bir bölümünde hissedilen Richter ölçeğine göre 4.6 şiddetindeki deprem, önceki gece TSİ 02.56'da meydana geldi. Depremin merkez üssünün San Jose'nin 50 kilometre güneyindekı Quepos olduğu ve olayda can ve mal kaybı meydana gelmediği belirtildi. Ukrayna'da • DışHaberier Servisi - Ukrayna ve Rusya'da milyonlarca insanın, çok az rastlanan bir grip fürüne yakalandığı acıklandı. Otoriteler salgınla nasıl başa çıkılabileceğini bilmiyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü, virüsün bılinmeyen ve çok dayanıklı bir tur olduğunu ve türü bilinmediği için de aşısı olmadığını belirtti. Şimdıye kadar iki çocuk öldü ve 1.25 milyon kişinin hasta olduğu belirlendi. Boşnak ordusunu Türkiye'nin eğitmesi konusunda Ankara ve Washington ilke olarak anlaştı Bosna'da TürkiyeVe idBt rolDış HaberierServisi - ABD Dışişle- ri Bakanlığı. bir yıl sonra Bosna'daki NATO askerleri çekildiğinde. Sırp or- dusu \e Boşnak ordusu arasında bir güç dengesı oluşturulabılmesı için Tür- kiye'yle görüşmelere başlandı&nı açık- ladı. Ankara ve VVashington arasında, Bos- nahükümetgüçlenniTürkJye'nın eğit- mesi konusunda ilke olarak anlaşma- ya vanldığı biidirildi. Üç buçuk yıl sü- ren savaş boyunca Sırp tarafı. diğer ta- raflara karşı sûrekli biraskeri üstünlük sağlamıştı. Paris'te 14 aralıkta imzalanan banş anlaşmasının ana hedeflerinden biri. bugünJerde Bosna'ya yerleşmekte olan NATO Banşı Uygulama Gücü'nün (IFOR) 60 bin kişilik ordusu bir yıllık görev süresini doldurupçekildiğinde ge- ride kabaca da olsa bir askeri denge kal- ması. Kongreden gelen baskılar sonucu ABDyönetimi, Boşnak-Hırvat federas- • Banşın koşullanndan biri olan taraflar arasındaki askeri dengenin sağlanabilmesi için bir yandan Sırplar silahsızlandınlırken diğer yandan Boşnak ordusu güçlendirilecek. • Bosna hükümet güçlerine askeri eğitim vermek üzere Türkiye'nin tercih edilmesinde, Türkiye ve Bosna arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ve coğrafı yakınlık etken oldu. yonunun gücünü arttırmak üzere ulus- îararasi çabalan destekleme taahhü- dünde bulunmuşru. Askeri dengenin sağlanması hedefıne. Sırplann silahla- nnda ındinm yaparak da vanlması plan- lanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns. bu taahhütlerinı yeri- ne getırmek ıçın müttefik ülkelerle, özellıkle Türkiye'yle görüşüleceğinı hatta Türkiye'yle görüşmelere başlan- dığını söyledi. Bu konuda ABD'nın koordinatörünün Pentagon görev lısı JamesParde%> olacağı biidirildi. Dışış- len Bakan Yardımcısı Rkhard Holb- rooke'un başkanlık yaptığı arabulucu heyetinde görev yapan Pardevv'un dı- şişleri bakanlığından bağımsız hare- ket edeceğı bıldinldi Geçen hafta sonu Ankara "da yapılan üst düzey savunma grubu toplantısın- da. Türk \e Amerikan askeri yetkilıle- ri arasındaki görüşmelerde Türkiye'nin Bosna ordusunun eğitimı konusunda ki- lıt rol üstlenebileceğı yolunda ilke ola- rak anlaşmaya vanldığı acıklandı Süahlandırma belirsiz Türkiye'nin Boşnak ordusunu güç- lendırme çabalan arasında silahlandır- manın da gırip gırmeyeceğı ve bu ça- lışma için gereklı fonun nereden sağ- lanacağı konulan ıse henuz kesınlik kazanmadı. Ayrıntılar daha sonra ka- rarlaştınlacak bir tanhte bir araya ge- lecek Türk ve Amerikalı askeri uzman- larca saptanacak. Bosna banş anlaşmasına göre Bos- na'ya 90 gün boyunca askeri malzeme rransferi. 180 gün boyunca da ağır mal- zeme sev kiyatı yasak. Eğitim çalışma- lan ıçin herhangi bir kısıtlama bulun- muyor. Bosna ıle tarihi baglan bulunan Türkiye'nin, coğrafı ve kültürel yakın- lığına da dikkati çeken Burns, Türki- ye'nin değeıii bir NATO müttefiki ol- duğunu belırterek bu alanda "Türki- ve'den flkir, önderlik vç ortaklık bekli- yonız"dedı. Ingiltere, Fransa ve diğer ülkelerin Bosnalı Müslümanlan sılahlandırma konusunda çekimserdavTandıklan, bu- nun sebebinin de IFOR'un tarafsızlı- ğına gölge düşüreceği endişesi olduğu belirtiliyor. Bosna'daki silahlanndenetimiyle il- gilı geçen hafta Almanya'da başlayan ve 4 ocakta Viyana'da devam edecek olan bir dizi uluslararası görüşmeden sonra Türk ve Amerikalı yetkililerin ortak bir yaklaşıma varacağı umuluyor. Öte yandan Birleşmış MilletlerGü- venlik Konseyi. oybırliğıyle kabul et- tığı bir kararla Bosnalı Sırplar'ın lide- n Radovan Karadziç ile Sırp komuta- nı RatkoMladic'in siyasi veasken ha- yatlarını söndürdü. Karar gereğince Karadziç ve Mladiç, Bosna'da hıçbirres- mi görev alamayacaklar ve seçimler- de aday olamayacaklar. Güvenlik Konseyi'nin karannda Srebrenica, Zepa. Sanski Most ve Ban- ja Luka'da geçen yaz Bosnalı Sırplar tarafından işlenen toplu cinayetler en sert biçimde kınanıyor ve insanlık suç- lannın, başta BM olmak üzere ulusla- rarası kuruluşlann temsilcilerinden olu- şacak komisyonlar tarafından derinle- mesine araştınlması öngöriilüyor. Kon- sey karannda Bosnalı Sırplar'ın. etnık temizlik sonucu yerlerinden sürülen kişilerin evlerine dönmelerini engelle- meleri de sert biçimde kınandı. Güvenlik Konseyi, kabul ettiği ikin- ci bir kararla da Bosna-Hersek toprak- lan üzennde görev yapacak Uluslara- rası Polis Görev Gücü (IPTF) kunılma- sını kararlaştırdı. Sözkonusupolısgü- cü başlangiçta bir yıl süreyle görev ya- pacak ve BM Genel Sekreteri'nin özel temsilcisinin koordinasyonu allında çalışacak Çeçerrva'daki Rus güçlere bağiı bir asker, uzun süren catışmaiardan sonra hav alet kente dönen başkent Grozni'nin parkına terk edilen piyanoyla banş ezgileri çıkarmaya çalışayor. Çeçen direnişçiler geri çekiliyor Dış Haberier Servisi - Çeçenya'nın doğusundaki Gudermes kentine geniş çaplı bir saldın başlatan ve kenrin büyük kısmını ele geçiren Çeçen güçlerin çekilmeye başladıklan bildinldi. Çeçenya'daki Moskova destekli yönetımin ; sözcüsü Ruslan Martagav'un Interfaks ajansına yaptığı açıklamada, başkent Grozni'den sonra ülkenın ikinci büyük kenti olan Gudermes'e bundan 11 gün önce saldın başlatan Çeçen güçlerin kentten çekilmeye başladıklannı bildırdı. Çeçen direnişçilerin komutanı Aslan Maskhadov ise kente başlatılan saldınnın "seçimleri baltalamayı amaçladığım" ifade ederek askerlerine Gudermes'ten çekılmeleri için emir verdiğini açıkladı. Göriişmeler süriiyor Çeçen güçlenn gırdıgi diğer yerleşim bırimı olan Uras-Martan ve Achoy-Martan'da ise karşı tarafla görüşmeler yapıldıgı. çatışma çıkmaksızm Çeçen güçlerin bu kentleri terk etmelerini amaçladıklan belfrtildi. Öte yandan, bir çeçen komutan Interfaks'a yaptığı açıklamada "Achoy-martan'ı ete geçirdiğiniiz haberi saçma. Çünkü Rus güçk>ri buraya zaten htcbir zaman girememişkrdi, burası her zaman bLflmdi" dedi. Bu kasabada 300 kadar Çeçen milıs bulunuyor. Habere göre Çeçenya'daki Rus askeri kaynaklan, Çeçen lider Cahar Dudayev güçlennın Şatoy, Şali ve Argun gibi büyük kentleri de ele geçırmeye çalışacaklannı savundular. Çeçen güçler. 11 gün önce ilk kez Gudermes'e gırmişler ve "Gudermes, başlattığunız büyük bir operasyonun Ik adınn" şeklinde açıklama yapmışlardı. iki haftada üç patlama İspanya'da terör yine vurdu: 2 ölü Dış Haberier Servisi- İspanya'nın kuzeybatısındaki Leon kentınde bir otomobile yerleştırilen bombanın patlaması sonucu iki kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı bıldinldi. Bölge valiliğmden yapılan açıklamada, dün ögleden sonra gerçekleşen patlamada ölenlerden bınnin asker olduğu kaydedildi. Olayın sommluluğunu üstlenen olmadı. ancak polıs saldından Bask bölgesının bağımsızlığı ıçin mücadele veren ETA örgütünün sorumlu olabileceğini söyledi. ETA, en son 11 aralıkta Madrid'in merkezindeki bırarabanın patlaması sonucu 6 denızcınin ölmesi ve 12 kişinin yaralanmasından sorumlu tutulmuştu. Bask bölgesinın bağımsızlığı için 26 yıldır mücadele eden ETA, bugüne kadar gerçekleştırdiğı eylemlerde 800 kişinin ölümüne neden oldu. Fransa'da sendikalar ve çahşanlar, dün sona eren görüşmelerden umduklannı bulamadılar ^Sosyal dorıık' luııııtlan lordı • Sendikalarla hükümet arasındaki gerginliği gidermesi beklenen doruktan bir sonuç çıkmaması grevlerin, yeni yılda da süreceği endişesini doğurdu. MİŞEL PERLMAN R\RİS-Perşembesaat 15.00'te başlayıp dün 01.00'de noktalanan 10 saatlik sosyal doruk, Başbakan AlainJuppe tarafından olumlu ola- rak değerlendinlırken ÇGT ve FO gibi büyük işçi sendika konfede- rasyonlan bunu düş kınklığıyla karşı ladı. Sağ iktidar vanlan sonucu "Bu- nalımın sonu değilse de bir şeyin başiangid" biçiminde görüyor. Bu arada. yine bazı konularda anlaş- maya vanldığını kavdedenlerin va- nı sıra hükümet başkanı; kaydedi- len sonuçlar lıstenin bir anlaşma oluşturmadıgını. sadece birçalış- ma planı olarak ele alınması gerek- tığini açıkladı. FO Genel Sekrete- ri Marc Blondei de söz konusu lis- tenin, önden olduğu FO sendika konfederasyonunu bağlamadığı- nı vurguladı. GGT Sendika Kon- federasyonu Genel Sekreteri Lo- uis Vlannet ise "Dağın faredoğur- duğunu" öne sürdükten sonra şöy- le konuştu: "Hükümet, Fransrzlann mem- nunivetsi/liğinin ölçüsünü anla- madL Dotav ısı> la tarafimızdan ye- ni inisiyarhİer beklenebilir. Sefer- berlik sürdürulecektir." Öte yandan uzmanlar. "sosyaldo- ruk" sırasında bazı belirlı ve tek- nik sonuçlann kaydedıldifinı ve başbakanın. gençlerin istihdamı- na, aile politikasına ve çalışma za- manına yönelik. yaza kadar 3 bu- luşma önerisinde bulunduğuna da dikkat çekti. Uç öncelik Dorukta genel hatlann çizilmiş olduğuna işaret edenler, Başbakan Alain Juppe'nin toplantı çerçeve- sınde içinde 3 **önceük"i gûnde- me getirdığıni belirtıyor. Bunlar- dan birincisi. ekonominin yeniden hareketlenmesi, gençlerin istihda- mı ve çalışma süresinin kısaltılma- sı. Gençleri topluma sokmanın "ulusal bir ödev" olduğunu ifade eden başbakan, 1996'da kuruluş- lann 250 bın ek genci işe almala- nnı istemış bulunuyor. Aynca 1. sayfasındaki manşetin- de Le Parisien gazetesi "Dorukta anlaşmazJık" derken ilgili çevre- lerde Alain Juppe'nin, toplanhyı "şekfen" kurtardığı, yıl sonu bay- ramlannı rahat bir hava içinde ge- çirebileceği fakat isteklerinin ço- ğunluğu kabul edilmemiş "öfkeli sendikalar"la sonra yeniden kar- şı karşıya gelebileceğı öne sü- rülüyor. O rmanda artık seçim günü gelmiş- ti. Seçim sandığı alanın ortasına konmuştu. Bütün hayvanlar sıra sıra oy vermeye hazırlanıyorlardı. Küçük kannca 'Emek' annesine sor- du: - Anneciğim, ben de oy verecek miyim? Anne kannca güldü: - Emekçiğim. sen daha küçüksün. oy verme yaşına girince vereceksin. Emek somurttu: - Ben büyüyünce de oy vermicem. - Neden yav rum? - Neden verecekmışım? Ormanın kra- lı hiç kannca olmuyor ki? Eğerbız 'Ka- nnca Kral' seçersek ben de oy venrim. Baba kannca. küçük Emek'in bu söz- MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Kanncalar kararlı olsa...lerinden çok hoşlandı: - Görüyor musun hanım? Şu çocuğun aklı bizim kannca milletinde olsa biz bu kadar sıkıntı çeker miyiz? Anne kannca da akıllı Emek'in başı- nı okşadı: - Aferin yavrum Emek, hep böyle akıl- lı ol. llerdede belki politikaya atılırsın da şu 'Aslan Kral* teranelenne bir son ve- rirsin Kendimizı bildik bileli ya aslan kral olur ya da kaplan. Şu yırtıcı ha^'anlar- dan kıme fayda gelmiş. ama orman mil- letı düşünmez ki... Emek sevindi: - Anneciğim. ben dosru bir şey mi söy- ledım 1 Annesı hoşnutlukla güldü: - Evet yav rum. çok doğru bir şey söy- ledın. ama bunu şu ormanın hayvanlan- na anlatmanın bir yolu olmalı. $u eşek- leri ele al. Bütün hayatlan >oik taşımak- la geçer de giderler sırtüstü yatıp başka- lanndan geçinenlere oy verir, onlan kral yaparlar. Eşekleröyle. koyunlaröyle. Baba kannca, ailesiyle gururduyuyor- du: - Ne yapalım ki hayvanlar düşünmeyi bilmiyor. Onlann da suçu varelbette. dü- şünmemek ışlerinegeliyor. Bildikleri gi- bi yaşıyor, bununla yetiniyorlar. Al bizim kannca milletini. Ormanda en kalabalık olanlar kanncalar, börfü böcekler; ama, hiçbirinin başını kaldınp "Şu orman ne- den böyle?" demek aklına gelmiyor. Ka- nncalar sabahtan akşama kadar çalışır dururlar. Buğday tanesi toplarlar, küçük parçalan taşırlar, durmadan çalışırlar. Kanncalar kadar çalışkan hayvan varmı? Eşekler kadar faydalı kaç hayvan var? Koyunlar, inekler ne çok işe yarar, ama gel gör ki ormana kral seçmeye gelince hepsi gözden silinir, ortaya aslanlar kap- lanlarkartallarçıkar. Ahn. annın gene fay- dalı yanlan var, ama onlar da aslanlara kaplanlara çalışıyor. Emek söze kanştı: - Peki babacığım, sız kime oy vere- ceksiniz? Babası güldü: - Bak yavrum, senin adın ne? Emek de- ğil mi? fşte biz de senden yana olan bır kral isteriz. Aslında senin dediğin doğ- ru. keşke bir 'Karuıca Kral' seçseydik.. ama şimdilik bunun yolu açık görünmü- yor. Biz de emeğe en yakın bir kralı seç- mek için oy vereceğiz. Bu ormanda şu yır- tıcıların ayaklan altında ezilenler doğ- ruyu düşünse konu çözülür, ama öyle ol- muyor. Kanncalann birbölümü bile ken- dilerine yakın bulup tespthböcekleri'ne oy veriyor. Oysaonlarçok ıçlenne kapa- lı. Kendinden başkalanna pek önem ver- miyorlar. Işte biz de böylece azınlıkta kalıyoruz. - Ama kime oy vereceğinizi gene söy- lemedınız? Babası, Emek'in başını okşadı: - Bak yavrum, bir hayvanın kime oy ve- receği kendi işidir. Bak ben, annene bi- le soruyor muyum? Ama onun genç Ok- lu Kirpi'yi beğendiğıni tahmin ediyo- rum. Onlar gelecekte daha da iyi olacak- lar. Ama biliyorsun. oy verme herkesin kendi karanvlaolmalıdır. Emek kararlı, başını salladı: - Baba, ben karanmı verdim. ilerde politikacı olacağım. Anne kanncayla baba kannca birbir- lerine baktılar. Anne: - Aferin Emek, dedı. İlerde de bu dü- şünceni değiştirme. Orman senin gibi genç, bilinçli hayvanlan beklıyor. Kannca ailesi oy vermek için yuvala- nndan çıktı. Orman, ^ n i birgeleceğe hazırlanıyor- du. m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog