Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 ARALIK 1995 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Sağlıksız Yapıyla Gidilen Seçim CAHİT ANGIN Eskı CHP Genel Sektetet ı T urk si2i "Tek adam \onetı- nııne karşı çıkış" ve "46 ru- hu" ustune o\unup ştşınır ima tek adam sultasında ıl kel partı \ apılasmasının dışı m ı,ıkma\i hn, duşunmez Tek partı ozlemıvle tahkıkat konıısvonla- nbıle küimuşlardır Anavasaalamnda '6İ Anavasası nın onemlı bır jşama oldugu nu kavravamamişlar 82 ^navasasi nın aUvapısını oluştumıuşlardır Bugun bıle du>unen adamdınkorkmaktadırlar Popu- hst vjklaşımlarh \apisal deâışımlere el atmaktan kdçınmislar gostermelık bır plan ın!a\ışıvla derbeder bır jelışmevı Mirdurnı ı^lerdır Ekonomı ~70sentenuıh- taç"durumj duştugunden bu \ana vakla- şık 20 sıld ı "ıthal mah reçeteler"le kalı u bır ı^tıkr^n \ ıkalavamamışlardır \Iustafakemal\earkadaşlannın 15vı la (192 '-3S ı sığdırdıklan başarılar bır \ a- na 1 929 da dunv avı kdMp ka\ uran buna- lıma karşin Turk parasının gunumuzde gözlenen olı,ude rezıl olduğu bır e\re de gostenlemez Dolar karşısında paramız sureklı değer kızanmıstır Onlann tarıh potasinda pı^mis ılkelerı hedeflerı "tam bağımsızlık" gıbı \azgeı,ılmez "bellıdoğ- rulan" \ardı Başkan suitasında ılkesız hedefsiz \alın kat partı geleneğıne bırde 12 E\lul un bol >asakh Osmanlı nın "hıkmetihükunıcl"anlavışını gen getıren anavdsadüzenıeklenınce genel başkanol muşrur bır padisahçık' Denetım dışı ron hesaplanvla kevfınce vonetım surer kalemının ucundan çıkan ad. mılletve kılı va da bakandır Her alanda 'seçenek belırleven, soz kesen'dır Orneğın orıcelı gındemırvoluna venlmesı geıeken bır ul- kede "Demırvolukonıunıstlenn>oludur*' t-ehaletıvle bunalım n,ınde bır ekonomı- \ı sa\urganlığa velken açtınr \ uk taşı- mada karavolu vuzde 8^ e ulaşmışsa o ulke dı» pazarda rekabet gucunu kendı elı\leazaltmaktadır Bugerçeğı gundeme getırecek etkılı planlama <,oktan vok edıl mıştır bu ulkede Bu başkanın komputur sonuçlanna gore partıve ozel seçım vasa- lan >apılır Seçım vapmış olmak ıçın va- pılan seçımlerde ov bereketı aşkına fon hesabından çek duzenleven başbakan bı- le gorulmuştur "Seçımlerde partılenn mutlakeşıtlığı" ılkesi buharla^mıştır san kı Toplumu betırsızlıge vonlendırmede ozerklıkten \oksun T\ amaçtır Bunalı mın kendıne getırdıiı toplum azgın ent- lasvon \avgınteror çarpıkgelırdağılımı ışsızlık ıç \e dis boaa batık bır kaosla karşılaşır Demokrasıden uzaklaştıkça sorunlan- mızın da ivinden çıkılmaza doğru bu\ udu ğugorulmustu BırdebumtıcanleşmişM vaset basin medvauçlusunun kırlılıgıek lenınce bırevın sivasete sivasetçıveguve nı parlamentova savgı kavboluvor 20 Ekım seçım sonucu oncelıklı soru numuzundemokratıkleşmeolduğunugos termıştı Çozum para da gerektırmıvordu Pirlamento sa\gınlıgının korunması ıse panılenn onde gelen gore\lenndendı En geçbırvıl ıçındeanavasadegışıklıklennın \apılıp \enı bır sıvasal partıler \e seçım vasası vururluge konulması zorunluvdu Koahsvon hukumetının isi zor tarıh onun- de sorumlulugu bu\uktu Ba^ansızlık ul kev ı ı,ok daha bu\ uk belırsızlıge surukle vebılırdı Oaşamakıj olduğumuz karma şa olumsuz sonuçlann urunudur ) koalis von protokolunun ıçeruı kamuovuna umutdavermıştı Nevarkı hukumetsan kı bu protoko'u kaleme alan degıldı "*Odünço>"" îsteven Savın Demırel'ın ve nnı '4 kurtarbaba"çıglıklannınbıçımlen dırdıgı Demırel almıştı Ka\nak kadar onemlı zamanı kutlama he>ctlennın kabu- lunde harcıyordu Cumhurbaşkanlığı seçımınde çozumle- vıcı bırhukümetın tutumu bır başkaada\- la seçımı bırgundegundemdençıkarmak olurdu Ovsabovlebırhukumet voktu Sa \ın Demırel avnı ko>ullarda Ozal'ın \ap tıgınıvaptı Bulunan seçeneaın bukumu etmede > aratacagı boşl ugun hasta ekono- mı\ı hangı olumsuzlııklan suruklevecegı nı bılmek ıçm kahın olmava gerek voktu Sağlıksız partısei vapıda Mva^etın temel amacı ka\bolu\or Bınlerının bır \erlere seçılmesı ımaçoiupçıkıvor Olumsuzluk lann nedenlenne ınmek ıçın Sa\ın Demı rel ın gerıde bıraktıgı partıve bır bakmk \eter fklıdar hazırlığını vapnı^ 2 adanıı az çok bellı bır kadroNU \ok Çozıımlerle ılgılı uvgulama prograını IM. hıç >ok Sa- vın Çilfcr ın partı n,ınde hangı ba^an vebı- nkımle oralara geldığını bır bılen \arsa gelsınberı D\ P 12 Evlul ıdeoloıisivlebu- tunleşmı> ANAP a kar>ı ^ag kesımde vo- ğunla^an muhalefetın partısıdır \enı ge nel ba^kan "Ben Ozafın açtığı >oldan gı- decegım" dı>ebıh\or Gu\enovu \erdıgı programıiı ongordugu demokratıkleşme ve D\ P grubunun bır kesımı kar^ı çıkabı lıvor' Partılerdeba>kanlarase\gı \e sa\ gı elbette beslenmelıdır Antak onlarda gızıl guçlerkejtetmek ellerındeMhırlı bır degnek \ar gıbı her turlu ba^arm ondan beklemek toplumsal hastalıgımızdır Bu hasialıgı aşacak ı,apta lıder de çıkma% ın ca çozum^uzlukte bekleme sı\asal \asja mıkılıtlı\or CHP nın ılkeMzhedefMzbır gıdı^ın arkasinda suruklt-nmesı \ e v ıpran- masının hıçbır anlamı voktu CHP kurul ta\ının ı,ozumle\ıcı kararını Sasın Ba\ kal ın kusursuz bır vöntemle vaşama ge- çırmesı koalısvona son verdı Bu başan- nın bonunda enflasvonun ezdığı bellı ke- simler bırolçude rahatlamış bulunuvor Buvontemsel basarının ıçındebulundu |umuzko>ııllardavetme\eceğı bellı\ken CHP oldubıttı\t jetırılmış bır seçımde kendını buldu Basına sizdığı kadar "De- nız Bev'ı Mpratmadan seçımc sokalım" GeçmışteherkademeMvieeğttiLi uretıcı katılımcı bır partı \apılaşmas- vla progra- mını unıut vapnıak yenne sag partılere bırozentıvle ba^kanını unıut vapan hare- ketını anımsatmaktadır O\sa o hareket C HP se I97 9 ıflasını \aşatmı^tır Seçıme gırenın partı oldugunu tark etme\tnler CHP çızgısmdekı ulusa! solun sorunları nı hıı, ka\ra\amazlar 12 Evlul unsilındırajı \evasaklızemın tek bır panıde butunles.me\ ı zorunlu kıl dıgı halde solda bolunme surdurulmu^tur Her ıkı partının saglıkMZ vapısını Savın Eeewt"ten ba^ka gormeven kalmamı^tır "Sol bıtmıştır'e davalı ıdeolonk saldın bombardıman\ıllarca<unnu^ Doğu Blo- ku ndakıçozulmelerdetuzubıbenolmu;? tur Toz duman dınmış '\em dumaduze- ru' adı altında davatılanın \ahşı bırsomu ru oldugu gorulmu^tur Sermave \e tekno- lojı bırıkımduze\ı\uk--ek Amenka\etn gılterede bıle kavbolan dılencılık \enı ba^tan ko^e ba^lannı tutar olmui>tur Tur kıje \e benzen ulkelerde ı^e Sos\o-eko nomık bır \ikim' Bu saldın \e propagandadan ulusalcı bolunetkılenmemesı gerekırdı Her\anı\ la \erlı bır soldu O\sa ulusal >.ol çızgının onde gelen adları dahıl sapla samanı ka- nştırmışlar 'beili doğrulanna' ılkelenne kuşku ıçınde ıpe sapa gelmez eleştınler getırmı^lerdır ldeolojıde pelteleşme sur- muştur CHP sağın yapav başansı olarak bundugu GB ve gın^ın destekçılıgıne bı le --ovunmuştur Tum sosvo-ekonomık gostergelen altust olmuş bır toplum \e enven ı,ozulen bır >ol Bovle bır çelı^kı hivbır \erde gorulmemıştır Solu vuzde 40 lara tas.ivai.ak seçmen var Ikıve uçe bölunmekten moralsız Ideolojık netlığe ulasmı^bınnı bulsaondaovlarınıtoplaya- cak Solun yenılgisı bellı bır seçıme gıdı- \oruz Ataturkçu du;junı.e derneklennın vavgınla^tıgı gunlerde onune (.ıkacak bu venılgıden sonra kendıne gelıp guçlenece- gı ınancındavım Anavasa degı^ıklıklerı- nı 12 veçevrek kala vapan ve bır donemı bo>a geçıren parlamento vavgın kırlılık ıçınde seçıme gıdıvor Seçımın daha ba;; langıcında butun partıler sinıfta kaldı Acele seçımın tek varan partı gerçeğımızı seçmene göstermesı oldu ARADABIR YETKİN ARÖZ Iktısatçı-Koopemtıjçı Gecekondu ve Solculuk Solculuk ve sosyal demokratlık yakın zamanlara değın, gecekondu olgusunu savunmakla bırlıkte du- şunulmuştur hep Ezılmış horlanmış yaşam koşul- ları altında bunalmış kır-kent yoksullarının başlannı sokacak bır goz "konduyu' yapmak zorunda kalış- ları hep umarsızlığın bır çozumu bır başkaldırısı ola- rak algılanmıştır Palazlanmamış sermaye 195O'lı yıllardan başlaya- rak "ucuz ' ışgucunu bırıkı-ntnın onemlı bır aracı ola- rak gormuştur Onun toplumsal malıyetıne ıse hıç ya- naşmamıştır Kuşkusuz yanaştıracakbırsıyasalolu- şum da gerçekleşememıştır hıçbır zaman Kırsal ke- sımden akan ışgucu kendı başının çaresıne bakmış- tır Fabrıkalannın yakınında buldugu Hazıne arazıle- rıne zar-zor yaptığı gecekondularla çozmuştur soru- nunu Sıyasal ıktıdarlar bu olguyu sonvn"çıkmadı- ğı sermayenın çıkarlarına aykırı duşmedığı surece olağan saymıştır Kaçınılmaz bır evre olarak gorme- yı yeğlemıştır Daha sonraları gungelmış zaman gelmış kentdo- kusu gecekondularla çevrılmıştır Altyapısız sağlık- sız yenı bır kentdogmuştur Gelenegı goreneğı ken- dıne ozgu kırsal kulturu erozyana uğramış ve kente uyumlanamayan bır dunya gıderek çoğunlugu oluş- turmuştur Kent kır-kent bır yapıya donuşmuştur Surdurulen yanlış polıtıkalann urunu olan goçe artık kentlerın yolu, suyu elektngı parkı bahçesı dogası yetmez olmuştur Ne bıçımde olursa olsun konutlaş- ma betondan adımlarla son yeşıllıklerı tepelerı ba- yırları hızla tuketmektedır Ve artık bugune degın al- dırmazlıkzırhınaburunupkendılerıne "yeşılkent-koy- ler kuranlar kalın duvariarla korucularla çevnlı vıl- lalarına çekılenler yetkılı ve etkılı yonetıcıler çağdaş bır yaşam ozlemı duyan kent yerleşıklerı soruna ço- zum arama ugraşına gırmışlerdır Geldıgımız noktada oncelıkle sosyal demokrat po- lıtıkalar ne olacaktır'? Yıne ' ezılmışlık horlanmışlık umarsızlık" baglamında gecekondu savunulacak mı- dır 1 ? Ya da oy hesaplarıyla kıtlelerın onunde savunu- lur gorunulecek kapalı kapılar ardında onleyıcı ço- zumler mı aranacaktır? Yanı dışı başka ıçı başka mı olunacaktır? Herhalde olunamayacaktır 1 Çunku artık ışın olur yanı kalmamıştır Gerçek dayatmaktadır Gecekon- du onlenecektır Yenı gecekondu alanlarının açılma- sına ızın verılemeyecektır Var olanlann da lyıleştırıl- mesı bır program ıçınde ongorulecektır Aynı zaman- da yasal olmayan gecekondu "ışgalı' durdurulurken, ozellıkle Boğaz da yasal kılıflar gıydırılmış yapılaş- malara "tahsıs 'oyunlarınada karşı çıkılacaktır Eğer çıkılmazsa yagmanın sadece yonu ve nıtelıgı degış- mış olacaktır Oyleyse çozum nedır? Çozum herkesın bıldıgı ba- sıt vezorolandır Uydu kentler toplu konutlardır Gı- derek goçu durduracak toplumsal onlemlen almayı başarmaktır Ama hıçbır koşuida var olan kentın do- kusuna dokundurmamaktır Gecekondu yerleşım alanlarını da tepkılerı ne olursa olsun toplu konutla- ra donuşturmeyı yeşıl alanları genışletmeyı ılke ola- rak benımsemektır Istanbul dakı gecekondu olayının bır başka boyu- tu da sureç ıçınde mafyalaşmış olmasıdır Dahası tek gozlu konduların yıkılarak ve her seçım oncesın- de bıraz daha artarak apartmanlara donuşmesıdır Konduiarın ılle de kent ıçlennde Bogaz gıbı guzelım doga parçalarında yapılması ılerde nasılsa yasalla- şacak bu yerleşımden yuksek kazanç beklentılerıne gınlmesıdır Sosyaldemokratlar solcular artık 'solculuk" adı- na gecekondulaşmayı savunamazlar Çozumsuzlu- ğu bır çozum gıbı gosteremezler Çagdaş konutların yapılmasnı planlar projelerını uretır bu projelerı ger- çekleştırme ugraşına gırerler Gıderek goçu durdur- manmveyonlendırmenın toplumsal koşullannı oluş- tururlar Goçle gelen ve buyuk kentı orman gıbı algı- la/an bu ormanda tutunmaktan başka hıçbır once- lıcı tanımayan kıtlelerın onune geçerek solculuk adı- na oy alrra çabalarının solculuk olmadığını -1994 se- çımlerıne lyıce bakarak- gorurler OLUM 1964 \fvondogumlu 15118 sıcıl no lu uvemız SERDAR ÇAKIRER'İ ka\ bet ık Aılesıne, yakınlanna ve odamız toplu- luguna başsağlığı dilenz ELEKTRİK MI HENDİSLERI OD\SI L £ Seçim 95 Serüveni PROF. BAHRİ SAVCI # kınti V1e>rutıvet te çelışkılı sevimleı olur I du Bır bakarsın papaz-haham-hoca >eı,ıiTi sandıgı başında >andıgın kutsallıgını bır- le^tıncilıgını sımgelemek uzere toplanırlar dı Ama otevandanda rakıpıkı bu\uk pır tıden bırının mılıtanlan va da paravh kıra lanmn kulhanbevlerı sokagın başını tutarlardı kendılerını kıralavan partının rakıbı olana ov %ere ceğı tahmın edılen seçmenlerle maraza ı,ıkarıp on lan do\erlerdı sandık başına gıtmekten alıkovar lardı Bu neden boyle olurdu'Panı vonetıcılen hık sorumluluk-statu eşıtlığıne dav anan me^rutıv et dt mokrasısını ravından çıkanp kendı bırevstl vulta lannın aracı kılmak ısterlerdı de ondan dolıvı bu çelı^ıklık ortava çıkardı Şımdı ne oluyor' Gelı>me ^u Sultanın \e ıktı darın semavılıgındınselgucunedegıl vervuzudı namıklennın laık gucune davanma;>ı de\ rımı ıçın devız Bu sureç ıçınde "demokrasının seçımı r 'nc dogru bır gelışım de oluşmaktadır Ama avnı za manda demokrasının ıçerığıne-ahlakına-atmoste rıııe vabancı bır seçım duzensızlıgı de gorulmek tedır Hele bu 95 ieçımıvle "Hayretefea (buvukşaş- kınlık)'"ıçıneduşulmu>tur Gereklı hazırlıkları v 1 pılmadan bır seçım selıne kapılı^ \ede bır u», rakı bır partıden öbur uçtakılere atlavış pervasız Iıgı ve çırkınlıgı Evet demokrasılerde bır erken se(,ım olursa olacaksa bununzamanını ıktıdarbelirler Iktıdaı kendısı ıçın en elvenşlı anı seçerek erkeıı seçıme gıder 'VNAP kaçvıldır "•seçimdeseçım'"devıpdu ruvordu DVPısebufervadakulakasmı\ordu Heı halde kendı polıtıkatohumlarınınvesermeMnıbek lıvor »amlıvordu Bovle bır munasıp zamanı kol lamak dı deınokrası ıçıe savılıvordu Derken bosvopolıtık ve ekonomık dınamıkler mıagırbaitı' Voksa TansuHanım.dahafazlabt'k lemevı pirtısı \e kendısi ıçındiha sakmcalımıbul du • Turkıve kendını bırden seçım ıçınde buluver- dı 18 vasjı vegöı,men seçmenler ıçın gereklı dü- zenlenıelerı vapımadan goçmen seçmenlenn ov- larını para babavı olanlara annagan ederek Bu duruma bakan bır kamu hukukçusu bır de mokrası felseteMLi-bır sıva>al bılımcı Turkıve de ~demokrasıalgısı''nın eksıklıgıne kolavca hukme dcbılıı Bız bır MV ıs-j hııkuk kunmcisi olarak ^unıı dı vetegız TeniMİı hukıımerfc "parlamentanzm'"dc seı,ıppırlamento\agonderdıgımızparhnienterler ovle sanıldi!»ı \e ısiendıgı kadar çok onemlı var- lıklardegıldırler Bırpırlamenter Meclısegınnce ortalıgı gulluk gulistanlık kılamaz Ne kadar bılgı- lı olursa olsun bu bır parlamenterın hartı degılır Meclıstt \e ulkLdı. asıl vapıeı olan "smltop- lum"un en dırnmık ogesi olan "snasal partı~dır onun orgutudur onun lıdcndır Cagdaş demokra side de sesınen partıve onun orgutune-onun lıde- rı olan zata o\ \erır Bundin dolavıdır kı seçmen ov \enrken seçtıgıre ""mosAO. mıster. bevefendL /atıalınızı. \uksek nıtelıkJennız ıçın degıL partı or- gutunu ve lıdennı. parlamento ıçındeo\ lannızla. dı- şında da unun vanında \er aJarak desteklemenız ıçın seçnorum" demektedır adeta Sıvasal partı sivıl toplumuıı en basat ogesı olarak ortava çıktı gındanberı bubosledır Bıım uzulmek vekıznnk bevhudedır >eteı kı oıguttibını dtmokrası ıı,re çalısma ve du^un uretme ve de demokrası ıçre kı- silık olma duzevınde olsun Bu durunı temsılcı lerın partılerırısındızıkzakl ırçızmesinı hosgor- me\ı ijerektıriTiez ^ ını pırtıler lıderlerı orgutlen mensuplanvla bırlıkte avn kışılıkler avrı dogru lar avndurustluklerdır Partıler lıderlerının-orgut lennın-mensuplannın kendılenne ozgu kısıhklen \edurustluklen ıçınguvencevermıslerdır ~Blz,te- canuslu. ve başkalarından a> nmlı \arlıklanz: bun- dan a>nlma\ız da^"dıverek Seçmen de bu gu \em.e\e gore bu avnmlılıga gore partıvı ve lıde- rı veglemıstır Hemen karşı partıve atlavıvermek seçmenın aldıgı bu guvene sıgmaz Set,ım9S ındemokrasıeksıklıklen valnızca par- tı degistırme degıldır Mesut \ ılmaz. herhalde 1 kovup 20 almacı-islam sentezcısı-Osmanlı cedıt- çisi degıldır Partısını bır sag kıtle partısı vapma va ugra^maktadır Ama o sakım (sakıncalı vanlısi Ozilcılıktanolanavnmlannı bırturluaçıklamıvor Turkeşde Orta Asva ırkçılıgı \e 80oncesı vurup kıntı ulkuculugunden nerede ne kadar ayn oldu- gunu belırtmevı ağzına almaktan kaçtnmtştır \e Erbakan lıberal-demokratık ozgurlukçu bır ha\a basına ıçınde kalmıştır ama lıberallıgın-ozgurcu- lugun demokrasıcılıgın Turkıse ıçın ba^ geregı olan I uk \e çağdaş atmosferdı^ındalıgını da tevıt edıp durmamüjtır Turlu sozlen ıçınde vınede hu- ratecı ve ashnda batıl bırdıncılık avıbı sergılemı^- tır 18 vas seçmenı ıle goçmen seçmenı av ucu ıçı- ne sokmak ıçın çagda^ partıcılık dışı kombınezon- larla Pekı bu "seçım 95"bıraldatmaı*alar, bırmaska- ralıklar-bır sıvasal rezıllıkler sergılemesı mı' Ha vır En elverışsiz koşullarda bıle Turkıve nın »1- \ıl toplum konsensuscu ıktıdar- laık ve bundan dol ıv 1 serbest \ icdan ozgurculugune açılımının bır venı evresıdır Erbakan ın cebıne gıren ovların kisa bır sure sonra ondan Semaulık eskıllıklerı faız vuttur- macılıklan ıle dolu avuntulardegıl "ekonomı" \e engervekozgurlukolan "laıkkulirur\evaşam'"bn,ı- nıını isteveteeını uoreceaız Sandığa Gitmeme Lüksü» « • • urkıve nın ' • ' sıva>al I velpazesınde I sagcı kesım I tslamcı kesım -A>_ \esosval demokrat kesım olmak uzere uı, ana obeklesmenın \arlığı gorulmekte kımı duşunurlere gore sıg Batı da "gunah {£^«$1^^ kılısedır cehalettır tasizmdır Batı nın en "uretıcı" partılen bu adlandırmadan kurnılmaya çalışırken bızde mukaddesatçılann bayrağı olur sag Turk un "ahcenaplığı" Bukırlı\e karanlık sozcugun dumada bızden ba^ka şefaatçisi bızden başka elınden tutanı kalmamıştır Bızde sağu kesımı tutan halkın sinıt atlama ozlemlen tukenmış degıl, sınıfsal uçurumhrbu kadar derın olmasınj karşın Halk hala sagın vonlendırdığı kapıtalızmden uınutkı bu vüzden her seçımde sağti partılerden bırını denevetek ıslameı kesım ısevaklaşık 200 vıldır'-Batılılaşma" hareketının karşısında ver aldı ve kolektıf bılınç dışına "gâvur memur \e asker" arkatıpını verleştırdı Işlen kotu gıtmesının nedenını Batı nın biı.ımsel taklıdıne bagladı Musluman kımiıgıne sıkıca sanldı Tıcarette ve egıtımde onı_e kapalı topluluklar oluşturdu sonra sıstemlı olarak genışledı guçlendı Turkıve dekı sos\ ıl demokrat kesımın kımlıgının onemlı bır parçasi olan laık cumhurıvet ıdeolopsi bılımı pozıtnızmı one ı,ıkaıdı \ı.\arkı eleştırel olmavan kıtleler vetistırdı halka tcpeden baktı Dınle rekabete urdı aiKak aılelerın ı,ocuklaıına aktardmı dınsel degerlen değı^tıımek so\le dursun vatansevertık bırlık ve benberlığe \erdıgı onemle ummet ruhunun pekismesine vol ı<,tı Eleştırel kata vapisinın verieşememesi isedındekı tolklorık ogelerın tartişilmasına bıle tahammul e<leme\en dogmatık kıtlelere vol açtı Sonuç olarak laık (.umhuııvetçıler kendı kuşaklannı vetistıremedıler Cumhurı>et avdını bugun \enlen noktavı "Türkıye Cumhurrfetı'nın kısa suren \ukselış >e çokuşu" olarak tanımlıvor \e ha\lu atıvor "Sandığa gıtmeveeeğım" Hangı hakla' Cumhunvet avdını şımdıve kadar ne vaptı' Hangı degerlen urettı' \ uzunu toplumuna mı ve\ırdı yoksa vonetıcı sınıta mı vaslandı 1 Toplumunu degıştırecek değcıler uretemedıgı halde haîkın Islam harıı, ınatçı bır bıı,ımde ınandıgı herhangı bırdegerter sistemının bulunma>ışı karşısında kızmaya kuçumsemeve ve hatta tıksinmeve "bunlaradam olmaz". "bu ulkede vaşanmaz" demeve hakları var mıdır' Seçım ortamını global olarak degerlendırıp "hım adavlar sahtekârdır" demeve de haklan \oktur "Sandığa gıtme>eceğım" luksune de sahıp degıldırlcr kanısındavım E\et cumhunvet kızı avdınlarını şu andakı kör dogüsunun ıçınde gormek ı«tı\or onları nngeda\et edı\or Cunku onun kolektıf bılını, dışında da "kor testereü >obaz" arkatıpı \ar Dr. Selma Coşkun Psıkıvatnst M. SELAHATTÎN TARAN 1918 - 1986 Vefatının dokuzuncu yılında rahmetle anıyoruz \ILESI - OGRENCILERI - ARKADAŞLARI BAKIRKÖY 7. ASLİ\T HLKUK HÂKİMLİĞİ^DEN Savı 1991 585 Davacı Guven Sıgorta T \ Ş vekılı tarafından davalılar Metm Aşkın \e Şehrı>e Çoban alevhlerıne açılan rutuan tazmınat davasında Davacı \ekılı mahkememıze vermış oldugu 23 8 1993 tarıhlı dava dılekçesivle şırketlenne sıgortalı bulunan Cengız Akçav a an ışyennın davalılar- dan Vfetın Aşkm tarafından sovuldugunu hırsızlıkolavı nedenı>lesıgortalılarına9 392 000 TLodedıklennı davalılardan ŞehnveCoban ınçalıntımal lan almak \e satmak nedenıvle me>dana gelen zaraıdan sorumlu oldugunu bıldırerek odemış olduklan 9 392 000 TL tazmınatın davalılardan muşte reken ve muteselsılen tahsilıne faızı ıle bırlıkte karar \enlmesını ıstemış davalılar bıldırılen adreslerınde butunamadıklanndan davalılar Metın Aşkın ve ŞehrıveCoban ın duruşma gûnu bulunan 1^2 1996gunusaat 10 40 ta mahkememızde hazırbulunmalan aksı takdırde vargılamava >okluklannda de- \am olunarak karar verıleceöı HLMK nın 2H ve l 7 7 ımddelerı aereaınce di\ı dılekvesı ozetı \e davetı\e verıne kaım olmak uzere ılanen (eblu ol- unur 24 II 199^ Basın 62277 PENCERE Seçim 1 Giin, Yıl 365... Refah Partısı lıderı Erbakan, 24 aralıkta ıktıdan ya- kalayabılır mı? Refah Partısı çok 1yı çalışıyor partı mılıtanları, sa- bah namazıyla bırlıkte polıtıka seferberlığının kalk borusunu otturuyorlar Para bol1 Şerıatçılığın to- humlan Anadolu topragına serpılıyor O şerıat kı, 1400 yıldan ben hıçbır zaman tam an- lamında bu ufkeyı avucuna geçırememış Yunus Emre açıkça Ben demış, şerıata karşıyım Anadolu Muslumanı Refahçının şerıata donuk po- Irtıkasına tepkı gostermeye başladı Ancak kımse aldanmasın' Şerıatçılığın altyapısı gun geçtıkçe gelışıyor egıtımde pıyasada medya- da, şırketlerle, holaınglerle okullarla vakıflarla ca- mılen partı şubesı gıbı kullanarak şerıatçı kesım buzdağının denız altındakı bolumunu yıllar boyu su- ren çabalarla oluşturdu Seçım bır gun, yıl 365 gun Refah 24 aralıkta ıktı- dara geçemese bıle başa gureşecek kavgasını sur- durecek • Refah Partısı nın yanı sıra uzennde durulacak bır ıkıncı 'sorun" daha var1 Televızyonda duzenlenen lıderier arası tartışmada Yılmaz ıle Çıller karşı karşıya Izleyıcılenn şaşkınlıktan faltaşı gıbı buyuyen goz- lerının onunde Tansu Hanım sag elını kaldırdı, filn> lerde gorduğumuz gıbı Amerıkan usulu yemıne ozendı Mesut Yılmaz - Yapmayın, dedı sız Turkıye Cumhurıyetı Baş- bakanı 'sınız Amenkan yemını ne demek oluyor7 Tansu Hanım, bır gun gecıkmeden sıyasal ıktıda- nn sorumluluklanndan uzaklaştırılması gereken bır polıtıkacıdır Hıçbır konuyu yeterınce kavrayıp tartı- şabılecek yetısı yok devlet yaşamını ve kurallarını bılmıyor neyın ne olduğunun bılıncınde degıl, duş- lerıyleyaşıyor Nasıloldu9 BırdenbırenasılDYP'nın bakanlığına ve genel başkanlığına atladı9 SHP ve CHP koalısyondaÇıller'le ışbırlığını nasıl surdurebıl- dıler? Seçımden bır yarar umulabılır - 24 Aralık seçımlerı Tansu Hanım'ı ve Çıller aı- lesını ıktıdardan uzaklaştırabılırse, seçmen ulkeye en buyuk hızmetı yapmış olacak • Hakça soylemelı kı ANAP Genel Başkanı bu se- çım kampanyasında medyanın Mesut Yılmaz'ın us tuneortmek ıstedığı olu toprağını sılkeledı, ıktıdar sa- vaşımının hızında konuşması bıleağıraksaktan ma- kınelı tufek takırtısına dondu Istanbul da ış dunyasının gostergesı, yavaş yavaş ANAP a dogru donuyor Ya sol kesım'' Orhan Velı'nın dedığı gıbı Sol elım Zavallı elım Turkıye'nın sıyasal yelpazesınde çağdaş demok- rasıyı amaçlayanlar yalnız sol partıler 1 Onlar da sağcıları bıraktılar bırbırlerıyle ugraşıyorlar 1 Solcu- lann ofkelen sagdan çok sola donuk 1 Goze goz, dışe dış kavganın en koyusunu halkın gozlerı onun- de sergılıyorlar Yazık' • 24 aralıktan sonra, partıler arasında lyı kotu pa- zarlıkla bır ıktıdar kurulacak Bu ıktıdar ne beş yıl yuruyebılır ne de dort yıl' Onumuzdekı donem bır geçış surecını sımgeler 1 Herkes şımdıden hesabını uzun vadeye gore yap- malı Tarıh suruyor Bıttı bıtecek noktalandı 'Tarıhınsonugeldı"der- ken tarıhın ıvmesı kızışacak' Çunku yerel degıl ev- rensel çelışkılerın etkısı ıletışım devnmı donemınde ulkemızde daha çok duyulacak OYUMUZ SOLA Olağan gunlerde bızı anımsamayan. >akılmamıza \urulmamıza, dovulmemıze, sovulmemıze sesinı yukseltmeven emek duşmanı partıler. seçım donemıne gırdığımız gunden bu vana adımızı ağızlarından eksık etmıyor Zor gunlenmızde vanımızda olmavan, dergâhımıza uğramayan de\ let kadrolannı ırkçı \e şerıatçılarla dolduran \e toplumumuzu zulme ve \oksulluğa ıten bu partıler seçım oncesinde her fırsarta dergâhımızın adını kırlı sıyasetlenne alet etmeve çalışıvorlar Karacaahmet Sultan Dergâhı olarak; hıçbır sı> ası kurum, oluşutn \ e partıy le Ale\ ı o>lannı pazarlık konusu yapmadık Buna hakkımız \e yetkımız de yok bundan sonra da bo\ le bır pazarlığı. ınancın kutsallığına aykın bulduğumuzu bıldınnz lnamyoruz kiAlevi toplumu bugune kadar olduğu gıbı bundan sonra da emek duşmanı, ırkçı şenatçı. admda demokratık î>ol olmasina karşın sağ sıyasal soylem ve eylemın ıçınde bulunan partılere ıtıbar etmevecektır Alevılenn o\ları elbette kı emek vanlısı ınanç ozgurluğunu savunan, laık ve demokrat etnık avrımcılık yapmavan ve bu konuda enternasvonalıst bırbakıs açısı olan, Mustafa Kemal'ın tam bağımsızlık ılkesıne kıskançlıkla sahıp çıkan sol partılere vonelecektır KARACAAHMET SULTAN DERGÂHI Başkanımız Yavxrz Onen'ın ağabeyı KEMAL ÖNEN'İ 21 Aralık 1995 Çarşamba gunu kavbettık Aılesıne başsağlığı dılenz TÜRKİYE İNSAN HAKL\RI \4KFI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog