Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 ARALIK 1995 CUMARTESİ 14 KULTUR Enya'dan yeni albüm New agevapanlarlaılgılı haberlerde En\a nın adına rastlamak artık olağan bır durunı ancak o her sovlesjde ken- dını klavvecı seklınde tanımlamaya ozen gostenvor Bızce bunun nedenı vaptıgtnın \e vapatagının sinırlannı nev\ ige b.ahası ıçınde gornıenıesınden kavnaklamvor Irlandalı klavvecı Enya(a»ıl adı Eıth- ne \ı Bhraonaın) 1980'dekardeşlennın grubu C lannad de prote^vonel muzıge başladı Irlandada çok tanınan grupla C r a n \ e Fuaim 1982) adlı uzıınçalar- lan vaptık- tan sonra Iskoç \e Ir- landa gele- neksel mu- zığıne da- \alı sottbır lurle volu- na valnız devam ettı 198S te The Frog Pnnce adlı tılmınmuzıklenv- leuhislaıarasi pazarda unlendı \eartar- da Eııva Cclts vedı bm,uk mılvon sa- tan Uatermark. Intemev» Pıcturt DJSC Shcpherd M<K)ns adlı albunılere ıınza attı Geçen vıl ABDdedort milvon al- bumıı satılan sanatçının venı çalışma- sı 1 hc Memon Of Trees Turkıye de pı- vasjva ^uruldu Tum enstnımanlan En\a nın çaldt- ğı \e seslendırdıgı albumde 11 parça bulunuvor BualbumdeEn\a nındcğı- $ık ^ound aravısı vok dıgerlennm de- \ami nıtelığınde bır <,ilısma Muzıkle dınlenmek ıstevenlen memnun edecek bu ı,alijmadan ba^ka sanatçının Celts, VVatermark \e Shepherd Moons al- bıımltrını de pıvasada bulabılırsınız Raitt canlı söylüyor Salıııe peıtornıansı cok usi duzevde oimanidMna kat>ın canlı kavdedılmı^ parı, ıl ırını bır ılbumde toplama cesa- rctını uosterdı Bonnıc Raitt Blııes ve countrv agırlıklı 16pdrçadanoluşu\or Road Tesred adlı vapıt Lnlıı bluesman Kokomo Arnold a adanmıs açılı» parçası ThıngCalled Lo- ve gozden ge- çınîırken bıraz rock n rolla kaMiıış bır blues \apıt Dığer onemlî ı parcalardan Lo\e Me Like A Mande gı- tardakı ustalı- gını konustu- ran Raitt \l> Optning Fare- well adlı ba- laddi Dımmıng Of The Da\ de \e I Can't Make >our Lme Mede pıvasa- nııı tııtnıadığı bır s.ınatçı olmadığı hal- de Oramm\lerı nasıl topladığını ıspat- lıvor Albımuıngensı rockağırhklı So- lıstın seMnı a^mamak ıçın gerıde kal- mava ozen gosteren grubuvla ıvı ışler başarmıs Bonnıe Raitt Son donemın en kalıtelı v apımlarından bın Road Tes- ted Ithal seriler Batı dan kaset ıthalı suruvor Son olarak Keıth Jarrett ıle Jan Garbarek ın senlen geldı Keıth Jırrett Tno başlı- ğıvla Standards ın Nonva\ Change- less At The Dear Head Inn Bve Bve BlackbırdJhe Cure Standarts \ol 1 albıımkn \at serıde Avrıca \ıenna Concertve Belongıngadıvla keıth lar- rett ın solo ıkı çılisinası da pıvasava verıldı I m Garbarek serismden sıı kasetler ıthal edıldı Star (J Garbarek-Mıro-.- la\\ıtoıis Peter Erskıne) I Took l'p TheRunes(l Garbarek) Ragas and Sagas (I Garbarek-Fateh Alı Khan» Medıeval Songs From Norwa>( A B Gırnas-J Garbarek) T«eheVİoons|J Garbarek-TheHıllardEnsemble) Le- gend of the Seven Dreams (J Garba- rek ) Bu kavetlerın ta ıesi 600 bın lıra- dan satıiıvor Canlar Canını Buldum Bağla- m a n ı n genç usta- larından K e m a I Kaplan'ın CanlarCa- nını Bul- dum adlı a 1 b u m ü Ozdemir Plak etıke- tı\le va- vımlandı kap!an"ın albumunde şu parçalar \er alıvor Fabnka Kızu Canlar Canını Buldum, Sana Olur Ba- na Olur, Bir Taş Attım Ça>a Duştu. Kâ- «ı/man'a Ismarladım. Sabahtan Lğra- dım, Ardıç \rasında Bıten Taneler, Var \ar De\ış, Yurdum Başımı Taşlara, Bir Llu Vğaçtan. kemal Kaplan astudvodaeşlıkeden muzıkçıler Şahın Avdın (bağlama) Cebrail Kalın (nıc\ zıırna) BurhanEI- masfkemane) llüsevin Sansaltukoğlu (gınr) Nüksel Pehlivan (klarnet) Ce- mal Kaplan (bendır) Selma Çiftçi, Mi- nc N aği7oğlu,Güngor Salnıan, Müslüm Akdemır (vi)kal). Reldaııı ıııiizilderi listel>aşı CUMHUR CANBAZOGLU N e yerlı popun flaş şarkıları. ne de \abancıların dunvayı ayağa kaldıran hıt parçalan hıçbın reklam muzıklen kadarsık ınsanlara ulaşamıvor Gunboyu çeşıtlı TV kanallannda ve radyo ıstasjonlannda defalarca yayımlanan bu muzıkler ıster ıstemez beynımızın bır kenanna yerleşıyor Kısa surede tüketıcıyt etkılemek amacıyla uretıldığınden bu muzıkler kısa surede rahatlıkla genış kıtlelerı etktle\ebıfivor Oysa bır kaç \ıl oncesıne kadar \abancı dılde jingle bızde cuıgıl denen reklam muzıklen. pıyasada hıçbır sanatsal vanı olmayan reklam ıçın uvdurulmuş' sabun kopugu muzıkler şeklınde tanımlannordu Reklam muzıklen son yıllarda o kadar guçlu hale geldı kı market ıçın planlanan ıddıalı ^arkılann bırkaç sannesı once reklamda kullanılarak buvuk bır satı^ potansıvelı yaratılıyor ardından lıstebasları bırbır ele geçınlıyor Onıeğın Le\i*s reklamının muzığı olarak seçılen Shagg> nın Boombasttc adlı parçası normal bırsatış grafığı çızerken cıngıl şeklıne getınlınce tum dunyava ulaştı ve rekorlar kırmaja ba^ladı Delta Aırlınes ın reklamında kullanılan Aıdıenııı-. un parça^ı da bu volla genı^ kıtlelere ulaştı Bızdc de benzer ornekler vasanıvor Grup \ itamin ın onte ıçecek reklamında kullandığı Takma>acaksın adlı parça >u anda \enı albumlen Zevtinvaglı \aprak Dolması'nın lokomotıf ^arkılarından bırı yıne Ercan Saatçi nın bırkaç yıl once Vlavı Jeans ıçın yaptığı Ebabıl nıodası geçmejen melodıler arasında \er alı>or Bugunlerde Renault tarafından \ıdeoklıp halıne getırılen, Fahir Atakoğlu nun reklam ıçın yazdığı Laguna adlı beste de lıstelerde yuk^iıyor Batı da son \ ıllarda ozel albumlerde toplanmaya ba^lavan reklam cmgıllannı uretmek kola\ cieğıi Reklam ıçın guzel melodık muzık bıılmak >eterlı olmusor Urunu alacak iıedef kıtlenm nc tur muzığı dınledığı saptaımor once Ardından kosullanmalara dıkkat edılı\or Omeğııı bır bula^ık deterıanı reklamında kullanılacak melodının arasına pınltı ya da temtzhgı anımsatacak bır gıcırtı etektı ko\ulabılı\or \ ıne bır kola reklamına Amcnkan aksanı>la seslendırılen rock >a da caz-rock parçası gerekıvor Bır de surprızı >e\me\en bılınen muzıklen kullanmak ıste\enler \aı Orne5.n1 Vlazhar- Fuat-Ozkan ın \lı Desıdero stı Bu Sabah YağmurVar Istanbul'dası reklama çok se\ katan bu tur çalısmalar Turkı%e de reklam muzıgının geçmısıvle ılgılı sagljm \cnler vok 60 It vıllarda Şe\ke( L ğuriuer îjcrif Vu/başıoğlu gıbı muzısvenlenn rad>o ıçın reklam muzığı \azdıklan İlhanıGencer 111 Sıte Sınemasi nda fılmlerden once pıvanosuNİa so\ \aparkcn arada muzıkle leklam urettıgı bılınıvor Sonra Atilla Ozdemiroğlu. Cahit Berka>, Onno Tunç. Melıh Kibar gıbı ısımlerın >azdığı reklam muzıklen TV aracılığıvla yaşantımıza gırdı Bu arada bırçok unlu vabancı parça) 1 da reklam aracılığıvla keşfettık Bıınlara ılgınç ısımler verdık Orncğın Chrıs De Burgh un kasetınde ver alan Traveller 1 kaset kapağında Aksu reklam muzığı şeklınde tanıttık On bin dolara cıngıl Turkıvede mesaısının bu>uk bolumunu reklam muzığıne a>ıran ılk muzıkçı Fahır Atakoglu oldu 1984 ten bu yana cıngıllarla ugrasan Atakoğlu gıbı China Band grubu elemanlanndan Hakan Ozer ve Omer Ahunbav da tamamen bu ıse kafa yoruyor Bılgisavarla muzık uretımınde çok ılen gıden bu muzisvenlerteknolojının mmıtlenruicn olabıldığınce jararlanarak pıvasanın >anva vakınını ellennde tutu>or kazanılan paralar da hıç fena değıl Radvo ıçın uretılen reklam cıngıllan 400 dolar ıle bın dolar arasında degışırken telev ızyon ıçın bu rakamlar 800 dolarla on bın dolar arasmda gıdıp gelı\or( ^apı-kredı nın 40 vıl reklam fılmınde Ozdemir Erdoğan. Ahmet Ozhan Nalan Altınors Sertab Erener Fatıh Erkoç ve Ajda Pekkan'a so>lettığı bestenın tıvatı on bın dolar) Bu arada Anadoludakı \erel radvo ve T\ ıstas\onlarına >erel muzısvenler tarafından uretılen reklam muzıklen kııçuk de olsa bır pazar yaratnııs durumda Vluzığın goruntu kadar ııısanı etkıledığmde butun reklamcılar hemtıkır Mesajı 'ısıtarak" veren muzıgın verlı reklam bektorunde dalıa da bu\ uk i;.ler bavıracagı gunler vakında Evrensel caza doğru.:. Kerem Gorsev T urkıve"de caz. ozellıkle I99> te kuluplenn ve festıvallerın dışına ta>ıp yavas yavas muzık markette ver edınmeye ınsanlara daha kolay ula:>mava başladı Tabıı plakçılarda bır caz kosesı açılacak kadaryapıt pıyasava surulmedı ama >ıne de cazseverlen heyecanlandıracak ılbumler art arda çıktı Geçen vıl hazırladıkları basın bultenlerınde Turkıve'nın ılk caz CDsını vapma ^erefinı bırbırlenne bırakmavan Onder Focan ve Kerem Gorse\"ın venı caz CD'lerı bu a> ıçınde vavımlandı Gorsev 'ın I Love Vlav'ı ıle Focan ın Sekizadlı yapıtlarının ılk dıkkatı çeken ozeilıgi etrıık Utlargetırmek verıne evrensel bır vizgıvı hedeflemelen ijeklınde ozetlenebılır Ilk albumu Handsand Lips'te de avnı çızgıde olan kercm Gorsev bu çabasinın karsılığını yurtdısında radyolarda sureklı çalınan vapıtlanvla alıvor 80 lı vılların ıkıncı yansında cazda karar kılan Gorsev. olanaklan olçusunde yabancı muzıkçılen Istanbul'a davetederek Can Kozlu'nun vurtdısındakı dostlarından vardım gorerek uluslararası caz pıyasasma seslenmeye uğraşıyor Gorsev 'ın İmer Deminer, Neşet Ruacan, Volkan Hursever. Murat Vcter. Emre Ka>han, basçı Eric Re>is ve dav ulcu Dana Murray'nın katkılanvla >aptığı I Love Viavde hepsı kendı bestesı sekız vapıt yer alıvor Ünlu pıyanıstın programına gore 96 sonunda uçüncu albumu markete çıkacak Onder Focan ıse Jazz Guıtar, Erken adlı yapıtlanndan sonra turlu zorluklan >enerek uçuncu çalışmaM Sekız'ı bırcazcılarordusunun katkısı>la hazırladı Alexeı Kozlov, Varrva Daı. Oğuz Buv ukbcrber, Şenova Ulker, Cengız Ba>sal, \olkan Hursovcr. Can A\er. Haluk Ozgen. Kurşat And, A. favlan Cemgıl ve Cengiz Bavkal adlı muzıkçılerle muzıkbırlığı yapmış Onder Focan Sekız bızce Focan'ın pıvasaya bu ulkede de vasatı aşan c.ız vapıtlan uretılebıldığı mesajını verdığı kaydından hanka kapak konıpozısyonuna (Isa Çelik ın fotogıafını Zuhal Focan tasarlamii)) dek tıtız çalışılmı^ bır yapıt Albume adını veren Sekız ve Peşre» adlı parçalara dıkkat Punkçı olmayı sevemedüer P unkıntohumlan 1977 yılındaSe\ Pistols un ılk ve tek albumu Ne- >crMindTheBullocks laatılmıs- tı Ardından Generation \, Damned, Stranglers, Buzzcocks, Vibrators ve Clashgıbı gruplarpunkı ılenve taşırken okvanusotestndekı Ramones. DBs,Cri- meve Nunsdan da destek aldılar Sonra punk olmedı ama denn bır uv - kuva daldı Doksanlı yıllarda ortaya çı- kan Green Da\, Nofv. Primus\e Fao Fighters gıbı grupla Neo-punk akımı ıçınde oldular ama ganptır hepsı *Biz punkçıyız" demeyı reddettıler Müzıkbasınınca Neo-punk'ın sımge- sı kabul edılen Green Day de punk uze- nne sorulanlara *O kelimenin ne anlanıa geldiğinıbilmivoruz' şeklınde vanıtve- rı>or, kendılennı Se\ Pıstols'tan çok Be- atles a >akın buluyorlar ve rock grubu olduklannı so>lu>or Bu reddedışın ne- denı bızce punkın pazannın gundengu- ne kuçulmesı Green Day'ın uç elemanından Billie Joe Armstronglvokal gıtar) ve Mıke Dirnt(bass vokal) 17 yaşindavAen ön- ce 1989'daSweetChildren'ı kurmuşlar kısa sure sonra davulcu Tre Cool'u da (asıl adı F Edvvın \\rıght III) alarak ad- lannı Green Dav yapmışlar Green Da> ya- nı yeşıl gunun anlamı anlattıklarına gore manjuhnanınetkısıyle>aşadıklarını sımge- lıyor llkalbum 1,039/Smoothed OutSlap- p> Hours'u (1990) Kerplunk'ı (1992) ve Dookieyı (1994) yaptılar San Francıs- co nun punk lokallerınde buvııven grup kı- sa provokatıf saldırganparçalarladoluolan Dookıe'yle dunya çapında dokuz mılyonluk bır satışa ulaştı 1995 albumu on dört parçalık Insomnı- Prince, bütün adlarmdan vazgeçti ac ın Dookıeden ustun vanı yok Aksınedo- kuz mılyon satıştan sonra gelmesı gereken bır album kalıtesınde değıl Çok basıt punk vaptıkları ıçın elestırılen Green Day bu albumde de entelektuel me- sajlaryenne kendınce vd^mın aynntılannı ı:jlı>or Genç v aşlarına kar>ın arkafannda bır- çok konser olan Green Da>'ın enstruman hâkımıyetıne dıyecek >ok Valnız muzıkalı- te ayııı duzeyde değıl Bız albumden Geek Stink Boeath 1 ve Brat 1 bcgendık A BD gıbı unvanlara çok bakılan bır ulkede halkın vermedığı unvanı kendı kendıne vakıştıran Prince da- ha ışın basinda bırçok çevrenın tepkısını çekmı^tı kanverı boyunca hep şaşırtmayı sevdt %e ozgurluğunden odun vermedı Ancak bu oz- gurluk arav ısı son donemde başına bır süru bela açtı 80'lı yıllann en sevılen en yara- tıcı muzıkçılerınden Prtnce bır suredır ken- dınıonceMctor sonra LoveSignve son ola- rak S>mboladlan\la tanıtıvordu Bır- den artık hıçbır ad taşımak ıstemedıgı- nı açıkladı Asağı >ukan bıryıldıreskı Pnnce ın kısılığı bır îsımle belıriı değıl Ismın onemlı olnıadıgını ınsanın muzığıvle ebedıyete ulaşabıleceğını sovle>en Mınneapolıslı bu muzık dâhısı bır şe- kıl (gıtan da aynı şekılde yapılmı») \ar- dımıvla kendını tanıtacağını sovluyor Ancak gazetecıler ıçın bu >eklı bılgı^a- varkiavyesındeyadadaktılodabulmak olanaksız olduğundan basın onu yıne eskı adıvla anıyor Dört yıldıreskı Pnnce'leçalışangru bu New PowerGeneration ın elemanla rı Brian Gallagher, Mıchael B. Nelson. Kaihv and Davc Jensen, Stevc Straud ona sadece >O dıyormus Prince ın bu değışıklık ısteğı ozel- lıkle plak şırketı VVarner ın tepkısını çektı Hırslı fanatık dahı delı. kumar- baz kı^ılığını one çıkarmasına hıçbır zaman karşı çıkmamıştı \Varrier Ama ış 197 8 "den bu vana buyuk paralarla \ a- ratılan Pnnce fıgurunu yıkmaya gelın- ce kav ga çıktı Pnnce plak sırketıyle so- runlarsurerken yuzunde Slave(esır) va- zısıvla sahnede protestosunu surdurdu ve sonunda kazandı Bu ısim sorunu Inyranlarının canını tam sıkmıştı kı The Gold Evpericnce albumu bu polemığı bır tarafa bırakıp O'nun muzık ya- nını gundeme getırdı Pnnce'ın uzennde uç yıl çalıstıgı 19 albumu doksanlı } ıllarda urettıklennden havlı ılende bır vapıt Ozel- lıkle The Most BeautıfulGiri In The VVorid, Dolphın,Shh,Gold.Sh> çokıyı parçalar The Gold Expenence de müzığın yanında tıvat- ro ve bale de var Ozet olarak Prince oldu ama muzığı adsiz yaşıyor CÖRÜS Operanın 35 Yılı Istanbul Devlet Opera ve Bale- sı nın '35 Yıl Kutlama Programı" ıçerığınde ozel bır gosten gecesı duzenleyerek geçenîerde sanatse- verızleyıcılere reperfuvanndakı ta- nınmış eserlerden ozetlerle genış ve değışık bır program sunması- nın, sanatsal değennın otesınde, asıl ' tanhsel açıdan onemı vardır Mudıre ve Genel Sanat Yonetme- nı Yekta Kara'nın gayretlı vederte- yımlı çalışmalarıyla duzentenen bu genış programda, once Haçatur- yan'ın ' Spartakus balesını Erşad Bagırov yonetımınde bale sanatçı- ları Hülya Aksular ve Oktay Ke- resteci'den Mınkus'un 'Don Kı- şot" balesını Ayfer Zeren ve De- niz Berge'den ızledık ve alkışla- dık Opera bolumunde ıse C.Orff'un "CarmınaBurana" Ver- di'nın "Don Carlos Rıgoletto Nabucco"ve Aıda ıleDonızet- ti'nın "Lucıa dı Lammermoor', Rossını'ntn SevılBerberı opera- larından bazı bolumlerı orkestra şeflerı Serdar Yalçın, Mıchel Sas- son ve koro şefi Gökçen Koray yonetımınde, gerek uzun yıllannı bu sanata vermış gerek yenı şu sanat- çılardan ızledık Attıla Manızade, Meral Manızade, Melek Çelık- taş, Mesut iktu, Ahmet Oncul, Oya Atay, Suha Yıldız, Leon As- terıs, Necat Pınazoğlu, Nukhet Yalçın, Tımur Doğanay, Alı Ihsan Onat, Suna Korat, Suat Arıkan, Nursel Çelık, Cemalettın Kuru- gullu, Alıs Manukyan, Zuhal Dın- çer, Mete Uğur, Ender Arıman, Leyla Demınş, Elena Kenber, Er- kan Tezcan, Suzan Kızıklıoğlu, Sema Tuzun, Erol Uras, Işın Gu- yer, Kenan Dağaşan. Bu genış kadroya eşlık eden orkestra ve ko- ro sanatçıları ıle ' Don Kışot bale- sı 3 perdesınde dans eden bale sanatçılarının da emeklerıyle, bu "35 Yıl Kutlama Programı reper- tuvar ve çalışma açısından bır hay- lı kabarıktı Bu olayın 'tanhsel onemı "ne ge- I>nce Opera sanatı, tum dunyada olduğu gıbı ulkemızde de ızleyıcı sayısı açısından ne durumda olur- sa olsun opera tum sanat kollan- nı ıçeren 'komple sanat' olarak gorkemlı bırvarlıktır Dunyanınkla- sık unlu bestecılerı 17 yuzyıldan başlayarak yazdıkları operalarda Turk toplumu ve kışılerını konu yapmışlardır J.VV.Franck'ın "Kara Mustafa ' (1686), Mozart'ın "Sa- raydan Kız Kaçırma ' (1782), Ros- sıni'nın 'Italya da Bır Turk ve da- ha nıce ornekler Yanılmıyorsam 1960-61 sıralarında yuvam saydı- ğım "Cumhun)fet"\e çalıştığım gunlerın bırınde Aydın Gun gele- rek once Cevat Fehmı Başkut, sonra Nadır Nadı ıle konuşmuştu Muhsın Ertuğrul meger Istan- bul da opera kurulması ıçın bu ko- nuşmayı sağlamış Operanın kuru- luşunda başrolu oynayan Aydın Gun olayı şoyle anlatır ' Nadır Na- dı meslekten bır operacı gıbı cıd- dı sorular sordu Yanıtlan olumlu bulunca bızı guçlendırecek soz lerle ugurladı Sankı opera o anda kurulmuştu "istanbul'untekope rasına değerlı sanatçılar yetıştıren Şehır Korosu kurucusu ve yonet- menı Muhıddın Sadak'ı anmak vefa borcudur Geçen hatta v erl ı popta Ahmet Ka- va, BeniBul'la lıderlıgını surduruvor Rafet El Roman v en ı kl ıbıv le atak v a- pıp Gençliğin Gozyaşı adlı albumunu 2 sırayatasıdı Burak Kut. Nereden Geldim Nerelere Gıdeceğım'le uçun- cu Turk sanat muzıgınde ^ ılmaz Morgul, Flvcda İsfanbul'la vıne bı- rıncı Sibel Can. Şarkılar da Senden Yana'yla Morgul u ızlıvor Ebru Gundeş. Ben Daha Buvumcdim'le haftalardır lıstede Turk halk muzıgınde Guler Du- nıan, Bu Devran'la bırıncı Vabancı popun geçen haftakı lıde- n Made ın Heaven'la efsanevı grup Queen'dı Shagg>, Boombastic'ıvle Queen ın ardından ıkıncı Marıah Care>, Daydream'le uçuncu Klasık Batı muzıgınde >ılbası ne- denı>le bır hareket gozlenıvor Ar- mağan ıçın alınanlar arasında Fori- nelli fılmının muzıklerı 1 numara - Dangerous Vlinds - Or M Pıct -GreatestHıts-SteveRav \aughan - II (Temples of Boom) - Cypress Hıll - Lets Pıısh It - Nıght Cravvlers - Waterworid - Or Mot Pıc So- und - Roots and VV ings - Vava Con Dı- os -lnsıdeOut-M C Hammer - Sagebrush Svmphonv - Mıchael Martın Murphev - Master of the Indian Flutes - Joel Francısco Pern - Best of The Blues Brothers - Blu- es Brothers - Conte de L'incroyable Amour - Anouar Brahem - Khomsa - Anouar Brahem -Ocean - Stephan Mıcus -M.R.C.S.-Shdiıkar -Bab-ıEsrar-S Fılız B \a\\a - Sekız - Onder Focan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog