Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 ARALIK 1995 CUMARTESİ 12 DIZIYAZI CIA çalışanlan Paul Henze ve Graham Fuller'in kaleminden Kürt sorunu 4 PKK, sivfl halkı hedef alıyor' • RAND Corporation adlı kuruluş adına araştırmalar yapan ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) çalışanları olarak nitelendirilen Paul B. Henze ile Graham E. Fuller'in makaleleri, ABD'nın Türkıye eski Büyükelçisı Morton Abromovvitz tarafından bir araya getirildi. Ocak 1995'te yayımlanan kitapta Fuller, şu yorumda bulunuyor: "Eğer Kürt sorunu bir gün kontrolden çıkarsa, askerler, kendılerinı kaçınılmaz olarak müdahale etmek zorunda hıssedeceklerdir." Askeri kanattan yapılan açıklamalarda, PKK'nin bölge halkına korku salarak goçe zorladığı belirtiliyor. H arp Akademılerı k.omutanlığı"nca I993'te vavımlanan "Günevdoğu Anadoİu'da Devam Etmekte Olan Bolucu Hareketın Gelecekteki Muhtemel Sevrı \e 1 urkıve'nın Butunluğune Etkileri" ıle \BD Ordu Istıhbaratı taratınddn desteklendıgı bıldırılen RAND Corporation adına araştırmalar vapan \e ABD Vlerkezı Haberalma Teşkilatı (C I \) çalışanları olarak nıtclendıı ılen Paul B. Henze \ e Graham E. Fuller ın mdkaleiennın derlendığı " I urkive'nin Yeni JeopolıtiğT adl 1 . çalışmalarda. Kurt sorunu konusunda değerlendırmeler yer dlıvor 'Askerler müdahale edebilir Ocak lW>"te vavımlanan \e ABD'nın Turkneeskı Buvukelçısı Morton Abrormmit/ tarafmdan derlenen kitapta ver alan "Türkive'nin \eni Doğu Orvantasvonu"baş,lıklı makalesınde Fuller Turkı>e"nın, hıçbır zaman azınlığın varlığını kabul etnıedığını \urgulayarak Kurtler'ın "*Turk~oiarak yonetım japısinda en ust me\kılere kadar >xıkselebtldıöını belırtiNor PKK \ı "radikal bağımsızhkvanlısı orguf* olarak nıtelendıren Fuller Genelkurmav ın kendısını Turk de\ letının unıter yapışını korumava "adadığını" \ urgularken hangı gerekeelere davandırdığını açıklamadan şu vorumda bulunuvor "Eğer Kurt sorunu bir gun kontrolden çıkarsa. askerler kendilerini kaçınılmaz olarak müdahale etmek zorunda hissedeceklerdır. Bu nedenle \nkara'daki polıtikacılar ivi bir vol i/lemek ve şıddet potansivelini kontrol altında tutmak zorundadırlar. Bu arada Genelkurmav, Gunevdoğu'dakı avaklanmanın ve Turkive'nin \rtanOnemi" başlıklı ıkıncı m.ık.ılesmde ise şunkırı vazıvor "Turkive"deki Kurt sorununun vapısı. Turki>e, muttefikleri \e bolge için çok rahatsı/ edicıdır... 1 urkive. artık resmen Kurt sorununun sadece askeri \ontemlerle ço/uleme\eceğini kabul etmekle birlikte kurt bolgesının kalkınmasını hu/uııın sağlanması içın temel unsur olarak gormektedir. PKK \enı koşullardan fa\dalanmakta. sHahh mucadeloı tırmandırnıakta. terori/mi şehirlere taşımakta. sivil bolgelenne dağılmış Kurt topluluğunda da ıstikrarsızlığa neden olacaktır. Kurt sorunu, Turkive'nın gelecekteki istikran. bolgedeki rolu \e Batı \e ABD ıle ilişkileri için büvuk önem taşınıaktadır." PKK. halkı suça kışkırtıyor' Askerı kanadın terorle mucadele \e Pkk konusiındakı ızoaıslerı ueneldc • Fuller, artan Turk mıllıyetçılığının, Kurt sorununu "kızıştıracağından" soz ettiği "Sonuçlar. Dunyada Turkıye'nın Artan Onemı" başlıklı ıkıncı makalesınde ıse şunları yazıyor: "Turkıye'dekı Kurt sorununun yapısı, Turkıye, muttefikleri ve bolge ıçın çok rahatsız edicıdır. Turkıye, artık resmen Kurt sorununun sadece askeri yontemlerle çozulemeyeceğını kabul etmekle bırlıkte "Kurt bolgesının' kalkınmasını huzurun sağlanması ıçın temel unsur olarak gormektedir. PKK yenı koşullardan faydalanmakta, silahlı mücadeleyı tırmandırmakta, terorızmı şehirlere taşımakta, sıvıl halkı hedef almakta ve durumu şıddetlendırmektedır..." teröristlerin sınırdan geçişjnin asken vönlerinde verilecek kararlan muhtemelen etkilemeveçalışacaktır. PKK tarafından korkutulan ko\luler. PKK ile işbirliği vapmava zorlanmakta. sonra Tiirk askeri kuvvetleri veva ozel rim, halkı PKK'M desteklediğinden oturu cezalandırmakiadır." Fuller artan Turk mıllıyetçılığının, Kurt sorununu "kızıştıracağından" soz ettığı "Sonuçlar: Dunvada halkı hedel almakta ve durumu şiddetlefMJirmektedir... KürNerin uç ulkede grrışeteği ozerkJik. ardından gelebılecek bağımsı/lık ve hatta birlik arav ışları. lıolgev i istikrarsı/ kılacaktır. Eğer Ankara, bu sureci durdurmava yalısırsa ortava çıkacak sonuç tehlıkeli ve masraflı olabilir. Bovle bir denenıe. sadece Turkive'nin onemli bir parçasını kavbetmesıne vol açmavacak, kaçınılnıa7 olarak 1 urkive'nin diğer şu noktalarda toplanıvor "Bolge insanının av n bir ırk ve dile mensup olduğu iddialan. henu/ biümsel bir değer ka/anamamış ve ispatlanamamıştır. Teror orgutu, bölge halkını korku ve dehşete boğarak baskı altında tutmaktadır. Avnca halkı dev let alev hine kıştırtarak. suç işlemeve zoriamaktadır. Teror orgutünun kendı içinde şıddet, korku vezuliım >ardır. L ğrunda savaştığını ıddıa ettiği halkın hu/urunu bo/an ve vahşice katleden. halkın dıni ınançlarına savgısı olmavan. dın adamlarını ve ibadet verlerını kurşunlavan din duşmanı bir orguttur. Teror orgutiı, devletin sjvasi vapısına. vatandaşlarının namusuna, malına saldırmaktadır. PKK teroru. insanlığa /arar veren u\ uşturııcıı trafiğıni elınde tutmakta ve Avrupa iılkelerine uv uşturucu pazarlamaktadır. Bunu vaparken de Ermeni ve Rıım terör örgutlerivle işbiriiğı içındedir. PKK teror orgutu, genç \e çocukların egitim ve oğretim kurumlannı, kov \e mezralan vakarak. halkın geleceğini karartmakta, goçe zorlamaktadır." Türkiye bolünmeyecektir1 "Gunevdoğu Vnadolu'da Devam Etmekte Olan Bolucu Hareketın Gelecekteki Muhtemel Sejn ve I urkive'nin Butünliığüne Etkileri" ba^lıklı çalışmada araldrında Gunevdoğıfda Kurtlere tederasvon "v enlmesının de bulunduğıı bırdızı "senarvonun" tartışılnıası dıkkat çekıvor Olasi gelişinelerın sıralandığı \e bunlann sonuçlannın ele alındığı çalışmada >u sonuç kesın bir ta\ ırla ıfade edılıyor "Törkive. bölunmevecektir.~ Yarın: Kuzey irak G. Fuller, PKK'nin halkı korkutarak işbirliğine zorladığını, askeri guçlerle Ozel Tim'ın ise halkı cezalandırdığını öne sürüyor. Güneydoğu'da askeri doktorların görev yaptığı bir sağlık ocağı. Alevi oyları, bu kez çok önemliMLRT\Z\DE\1İR Pıı Sıılhı/ı •iMül Kıılnıı Denıcğı Genel Başkam Yaşamım bo\unca. hıçbır seçımde bu denlı kararsizlıga du^medım Oysa benım açımdan bugune kadar hıçbır seçım bu seçım kadar stratepk olmadı Bugun partıler \e sı\asetçıler açısından her şeyın kola> olmadığı çok açıktır Sanıvorum \e umut edı\orum kı bu kadar emek \e bedelden sonra çağdaş dun\a ıle entegre olmava ada> olan ulkemızde. toplumsal değer vargılanmız da kabuk degıştınj'or Gunumuz sivasal partılerının bu yenı durumun analızını \apmalan. yenı tanfler\e açılımlarla surece katkıda bulunmalan gerekırken panıklemelerı \eonlenni gormemelerı polıtık kısirdonguden (.ıkıTiamıza engel olmaktadır Orneğın demokratık açılımları ıvı uvgulayan ulkelerde sos\al demokrat partılerın ıvmcsı popularıtesı artarken. Ttırkıye'de bugune degın alınart en kotu yenılgıye namzet gorunmektedırler 1950-1960 seçımlerını saynıazsak. geleneksel ve kayıtsız şartsız CHP teıcıhı. sosyal demokrası ıdeolopsıne de. • 1950-1960 seçımlerını saymazsak, geleneksel ve kayıtsız şartsız CHP tercıhı. sosyal demokrası ıdeolojısıne de, Alevılere de, oy verdıklerı partıye de zarar vermıştır. Kayıtsız şartsız kıtlesel oy desteğı, CHP (SHP) ust yonetımınde bir partı burjuvazısı yaratmış, bu kadro butun gucunü, enerjısıni, beynını, konumunu muhafaza etmek ıçın harcamış, onun otesındekı yenılıklere, özlemlere ve değışımlere kulaklarını tıkamıştır. Ale\ ılenn kendılerıne de oy verdıklerı partıye de zarar \ermiştır ka\ıtsiz şartsız kıtlesel o\ desteğı. CHP (SHP) ust vonetımınde bir partı bunuvazısı \aratmiş. bu kadro butun gucunu, enerjısıni, beynını konumunu muhataza etmek ıçın harcamış. onun otesındekı venılıklere ozlemlere \e değışımlere kuldklannı tıkanıiştır Toplum CHP çızgısının edılgenlığı aşirı uzlaşmacılıgını \e toplumsal duvarsızlıgını so^al demokrası ıdeolopsıne tatura etmış beklentıleıını de tarklı kulvarlarda v jpılanmalarda arar olmuştuı Fatura\ı toplum ödevecek Bu seçımlerde taturayı her zaman oldugu gıbı toplum, ozellıUe de kurt \c Tıırk'ııvlc \)c\ ı yoğunluğu ode\ecektır Sıvas Istanbul Gazı \e Umranıve katlıamlarınddn sonra yaşananlaı Ale\ ılenn taleplenne acılanna sahıp çıkacak bir sıyasal partının olmadığını çok acı bıçınıde ortaya kovmuştur PSAk dernekleıının vıllardır nım.ddelesını \erdığı "Divanet İşleri vezorunlu din derslerinin kaidırılması. dev let kadrolarının koktcndinci ve ırkçılar tarafından işgal edilmesı, gericı-ırkçı vapılann sıvasal iktidarlarva finanse etlılmesi..." \b fervatlanmız kapsanılı bı>,ımde lın,bır partı taıatınddiı sdhtplenılnıcmiş bu \aatlcr lıep laftd kalmıştır Sosyolojık \e ekonomık nedenlerle Ale\ ılenn blok oy kullanma geleneklen çatldmiştır Slogancı-poptılısi sdvlemlerı bir vaııa bırakırs.ık Ale\ılerdeh oy talep eden sağ sıyasal partılenn radikal ırkçı \e gerıcılere de kapılannı sonuna kadar aı,maları makjılıktan ote bir şe\ değıldır Irkçıva. din sahtekârına o\ >ok Aleulık ırk değıldır sinıt da değıldır azınlıkhıç değıldır Ancak Anadolu Ale\ılığı \e Ale\ıler açiMndan yaşamval olan ılkeler, laıklık. demokrası \e cunıhunyetın kazanımlarıdır Bu mcvzılcnn korunması ve gelıştınlnıesı çabası onlar atısından sivası tercıh nedenıdır Çeşıtlı sıvasa! partılerın bu yoğunluktan oy talep etınelennın anormal bır>dnı olmamakld bırlıkte. onldrın sışasal beklentılerıne karşı da samımı olmaları gerekmektedır SOIUK, olarak sovJenecek sudıır Ale\ıler ovlannı sinıf \e denıokrası bılıiKi\ le kullansm Ama ırkçıya şo\enıste dın sahtekârlığı vapana asla oy vermcsin Oyunu mutlaka kullansm ve çevresındekılere de nuıtlaka oy kullandırsın Oy kullanmak ve sonuna kadar takıp etmek. bu kc/o k.ıdar onemli kı ! POLtTİKA VE ÖTESİ MEHMED KEMAL Zara Nerededir... Ankara nere Zara nere Dayanmak manfet Dayan btre Surgun alayının ardındakı tepelere guneş vurdu mu dudaklanmızdan bu dızeler duşmezdı Alayın altbaşın- dan Kızılırmak akardı ağaçsız golgesız Aşık Veysel de boşa akan ırmağı gormuş "Irmak senı fabnkaya tu tarım" demıştı Şose Sıvas'tan başlar, Hafık Zara, Su- şehn ne kadar uzardı Bıraz sonra Sıvralan Veysel'ın koyu gelırdı 0 yılların (1940-50) ne kadar sakıncalı pıyadesı var- sa Zara'ya surerlerdı Onun ıçın Zara ya Surgun Alayı denmıştı llçenın unu surgunden gelırdı Gazeteyı açtım yaygın bir yeşıllık ortasında bir ka- saba gorunuyor şunlar yazılıyordu 'Zara, Internet'tekı ılk tiçemız oldu " Dunya bılgısayar bılgı ıletışım ağı Internet'te Sıvas'ın Zara ılçesı de yer aldı Zara'yı tanımak ısteyenler ar- tık dunyanın neresınde olurlarsa olsunlar bılgısayar- larının başından bu şırın ılçeyı zıyaret edebılecek He- men hemen tum dunyayı kapsayan bılgısayartararası bir ıletışım şebekesı olan internet, dunyada ve Turkı- ye'de gıderek populer hale gelıyor Turkıye'de unıver- sıtedekı bılgısayariarda da genel Turkıye'yı tanrtan say- falar var Zara, kendını İnternet te tanrtan ılk ılçe oldu Bolge sanatçısı Halıl Söyler ın "Karlı dağlar karanlı- ğın bastı mı' turkusu dınlenıyor Yakında Ingılızce par- çalar da yer alacak Bız Zara'ya surgun gıttığımızde buranın bir surgun alayı olduğunu bılmıyorduk Yalnız çevreden soyutlan- dığımız ıçın bir şeyler sezıyorduk Çarşıda ressam ve resım oğretmenı Ahmet Köksal a rastladık Konuşa- cak ve çevreden haberler alacak bir Tann kulu Ahmet vardı Gazete dergı, kıtap gıbı şeylerı ancak onun elın- den alıyorduk Bızım Internetımız de Ahmet Koksal oluyordu Bılgı edınmek bakımından internet ın değe- rını şımdı anlayabılıyoruz Bu seçım kampanyasının ozgun yanı televızyonlar- da oldu Kar, kış kıyamette tartışmalar ve çatışmalar ekranlarda goruldu Bir o ekran alıyor, bir otekı pas- laştılar Tabııçaktırmadançıvıkoyanlardavar Hılelıso- rular, yanıtı daha ılk satırlarda verılmış sorularçakılma- ya başlandı O ona vuruyor, otekı oburune Boylece bir karga- şa bir karmaşa dolanıp duruyordu Çakanlar 'Abı bunlarşıkeyapıyorlar" dıye hıleyı açıklıyordu Bu televızyonda eşıtlık yoksa devrım bıle yapılabılır Romanya dıktatoru Çavuşesku elınden televızyonu kaçınnca devrımı de kaçırmadı mı'' Berlın Duvan te- levızyonda yıkıldı, Çavuşesku nun ışı televızyonda bıt- tı Neyapsa neetse olmadı Helıkopterle havada do- landı durdu Çağımızın internet ve bılgısayar çağı olduğu kaçı- nılmaz bir gerçektır bu çağa uymazsak çağdışı kaldı- ğımızın resmıdır Bundan bırkaç ay once Pekın'de Dunya Kadınlar Konferansı toplandı Bızdendekatılanlaroldu Bırıde değerlı gazetecı yazar Zeynep Oral'dı "Gıtmışken beş bın yıllık tarıh boyvnca yaşamı ve olumu sanata donuşturen bir uygarlığın ızını surmeden gen done- mezdım" dıyor Çın de de şıır, resım, oyku var Koku bırkaç bın yıl onceye dayanıyor Bir oyku var, onu an- latıyor Ressam Wu Daozi olmedı Yaşlıydı ve saray du- varlanna resım yapıyordu Yaptığı resım o kadar gu- zeldı kı Wu Daozi resmın ıçıne gırmeye karar verdı, yol- da yurümeye başladı, dağlarda sıs vardı, sısm ıçınde kayboldu Onu bir daha goren olmadı Wu Daozi goruntuyle butunleştı " BULMACA SEDiT \iS4\A\ 1 2 3 4 5 6 7 M)LDA> SAGA: 1/Mekanıksaatler- de balans çarkının "f duzenlı donmesını saglavarak zaman 2 avannı denetleven o duzenek 2/ Çok uzun \e kıvnk bo- 4 vunlubırsukuşu Dmınbuvruklanna butunuvle uvan kımse 3/Bir nota Gozlerı gorme- ven Ltanç duv- ma 4/ Edebıvatta etkıyı çogaltmak 9 ıçın bir şeyın tersı- nı sovleverek edılen alav 5/ Temız Bir sıvının ıçındekı alkol derecesı 6/ Şamatacı edepsız II Aruz olçusunde kısa okunması gereken bir he- tevı kalıba uvdurmak ıçın uzatma Buvuk kardeş ağa- bev 8/Kuçuk ispırto ocağı 9/ Soz lakırdı Fran/kalka'nın bir romanı V LK.AR1DAN AŞAĞI^A: 1/ Guneş çevresındekı Yer ın vorunge duzlemı 2/Şaırler Tıcaret eşvasi 3/Balık )akala- ma aratı Denızlı yoresınde kına gecesınde gelın ıçın oku- nan manıve venlen ad 4/ Kumaşlardakı benek "' kaş lannçatar Gamzesı sınemebatar (Karacaoğlan) 5/>arımbaş ağribi 67Ustun bir )etkının gucunu sımgeleven degnek Bir nota Havat arkadaşi 7/Japon lınk dramı Gunıltu patırtı 8/ Bir nota Borsada bir senedın gerçek değennın altına duş- mesı durumu 9/ Eskıden kullanılmış bir çeşıt ateş gemısı K.4YSERİ 4. ASÜYE HUKLTC MAHKEMESİ'NDEN 1994 696 Da\acı Alı Topraklı ıle davalı Vendv Sheıle Topraklı arasındakı boşanma davasının ara karan uvannca Aşağıda eskı adresı ve açık kımlığı vazılı davalının >a- pılan tum araştırmalara rağmen teblığe varar açık adresı bulunamadığmdan. da\alı\a taraflarla ılgılı olarak geçım- sızlıkte Adalet Yuksek Mah Ingıltere ve aıt venlen aıle mahkeme karannın tenfızı ıle ılgılı 23 8 199S tanhh tanı- ma dılekçesı kendısıne teblığ edilemedıgınden Davalının mahkememıze s 2 1996 gûnu vapılacak du- ruşmada bızzat bulunması \e\a kendismı bir vekılle tem- sıl ettırmesi aksı takdırdevokluâunda karar verılıp dava- nınvokiueundaaoruJeceğı ılanenda\a dılekçesı teblığolu- nur 29 1 T 1 <?Q5^ Davalı Vendy Sheıla Topraklı \~ 7 5 Nortvıev Svanlev Kent Br 87 Tb Londoa Fnaland Basın "60684 BURSA VTNİŞEHİR KADASTRO MAHKEMESt'NDEN EsasNo 1984 299 Karar No I99S 14 Da\atı Lmera Kı\rak tarafından davaiılar Mehmet Ak- kan ZehraGuçlu \e Remzıve Yeflı alevhıneaçılan tapula- ma tespıtme ıtıraz davasının yapılan açık vargılanıası ^onun- da mahkememızden venlen hukum davalılardan Remzıve Yerlı'vedosyadakı oncekı adresıne teblığ ıı,ıngonderılmış gonderılen adreste bulunamadığmdan lade edılıîıış şahıs hakkmda \aptırılan adrestahkıkatı vaptırılmış tespıt edılen jdrese çıkartılan teblıgat da adreste şahsın tanınmadığından bıla ıkmal vıne lade edılmıştır Davalı Remzıye Yerlı nın tum âramalara ı-aömen adresının tespıt edılemedığınden ka- rarın teblığı nın Tıraıı vuksek gazetelenn bırınde vavınlan- mak suretı ıle ılanen teblığme karar verılmıştır Karann lı- rajı vuksek gazetelerden bınnde yay ımlanarak yayımlândık- tan 15 gun sonra temvız dılekçesinın adl geçen şahsa teblığ edılmış savılacağı hususu ılan olunur Basın 61569
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog