Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla EMLAK BANKAS! 72. Y l SAYI25644 / 25000 Tl (KDV ,çmde) KURUCUSU WNUSHNİ (1924-1945) BAŞYAZARI lUDkHUDİf1945-1991) 23MMLIM995CUMMTBİ CUMHURİYET'LE BIRLİKTE İLİMIEKNİK Merhaba ışınlan, meıj msan vuct • İLİLSEÇIM Adıyaman ve Karaman I 4. Sayfada • TURKİYE Yarın sandık başındayız • 7. Sayfada • ILGİ BUYUK Reklam müzikleri listebaşı • 14. Sayfada I TL MEVDUATI DOVIZE KAYDI BORSA ûDun 42.236.25 Öncekı 41335 10 DOLAR! MARK ûıûDun ! Dun 58500 1 40600 Öncekı Oncekı 57500 ' 40000 ALTIN ûDun 725 000 Oncekı 720000 Dolarda seçim paniği • 8 Sayfada S e ç i m e b i r g ü n k a l a i k i l i d e r C u m h u r i y e t ' e k o n u ş t u Soldan laiklik güvencesi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 'Sağ, tarikatlarla işbirliği yapıyor' • "ANAP'ın, DYP'nın RP'ye karşı güvence olacak bır tarafı yok. Malum soylemın ıçınden çıkıp gehyorlar Kuranlar. ezanlar, bayraklar, gıderayak eğıtım bırlığıni sarsan kararlan, bellı tankatlara stcak gozukebılmek ıçın alıyorlar Tankat lıderlenyle sıyası ışbırhğı yapmakta hıçbır sakınca gormüyorlar Yenı bır ktmlıkle CHP ortaya çıkmıştır Bu, CHP'nın yenı konumu zıhmlere yerleşınceye ""ftadar bır süre kullanılacak bır ıfadedır 15 yıllıİc CHP'nın ortadan kaiktığı donemı aşmak ıçm değerlendınlmesı belkı düşunülebıhr Bugun Türkıye'de tek sol partı CHP'dır" AINKARA (Cumhuriyet Bflrosu) - CHP Genel Başka- nı. Ba^bakan Yardımcısı ve Dişışlen Bakanı Deniz Bay- kaL Türkıye'de tek sol partı- nm CHP olduğunu savunarak, seçımlenn ardından solun, sı- yasal gelışmelerdekı behrle- yıcılığının artacağını söyledı MArkasıSa. 19,SİL l'de cve dincicylannsistemçaüşmai . t "•• Î ı ı s ^^™ ' ' * SHrs^'sc î I s t a n b ıı Bu ıncı bolgedekı sonııç koktendıncılerle laık cumhuıı\et \anlilanmn sıstem taıtışmasını da netleştırecek Etnık mozaığın sımgesı ıkıncı bolge ıse 1 7 mıh on seçmennie Turkne nın en çok mıllehekılı çıkaıacak \erı Cçııncu bolge ıse ağıı toplaıın ı eı aldığı ada\ laı ın çekışmesme sahne olacak A n k a r a Seçımde sıslı. puslu bır havanın estığı başkentte sağ ıle sol kaleden kaleye şahın uçunnoı Sol çok bılınmevenlı bır denklem olma ozellığını koru\ oı İ z m i r karışık, tmbat Turkne nın her \ennde olduğıı gıbı bıırada da duı um net değıl Kafalar behrsıı esıvor Partıler, hangı konularda. neler oneııvor ? AYDLXE\GİN\azdı RP'nın tıı mamşımn nedenı 12 E\lul MLSTAFA EKMEKÇİ nın notları Sokağa. seçım değıl geçım egemen ŞÜKRANSO\ER'm vazısı S e ç i m ' 9 5 e k i n d e B ıı iî ii n C u m lı ıı r i v e t " I e DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit 'Güven sarsan RP ikiyüzlübirparti' • Kamuoyu yoklamalannm cıddıyetten uzak, >onlendırme amacına dönuk bırtakım ıddıalar ıçerdığını bavunan Ece\ıt, CHP'nın "yenı sol*" söylemınm "ıçı boş ve sola karşı" bır slogan olduğunu bıldtrdı Ecevit, "RP ıkıyûzlu bır partı olarak ortaya çıktı Ve bu da halkın güvenını sarsıyor ANAP'ın ve DYP'nın bütün kaygısı. taıkhk elden gıdıyor filan değıl, RP kendı önlerine geçerse dıye kaygı duyuyorlar CHP ıse laıklıği savunayım derken ıyı nıyeth dındar kesımlenn duygulannı ıncıtıyor Oysa bız dındarlann da gönlünü kazanarak laıklıği koruyoruz" dedı ANKAR.\ (Cumhuriyet Burosu)- DSP Genel Başkânı Bülent Ecevit, seçımlen >ön- lendırme çubalarının joğun- laştığına dıkkat çekerek "Ka- muo>iı yoklamalanna seçim- lerden bellı bır sureoncevasak konuldugu hakle.o >asak açık- ça bırkaç gunden beri deİin- MArkasıSa.l9,Sü.3'te Demirel: Seçim sonrası bunalım doğmaz • Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel, yurttaşlara "Sandıklara gıdın" çağnsında bulunarak "Işte fırsat, beğenmedığınız şeylenn duzeltılmesı ıçın ulke yonetımıne el koyun Hür ıradenızle ulke yonetımını ustlenecek Mechs'ı ve sıyası ıktıdan çıkannız" dedı Demırerın çağnsı, seçime katılma oranının duşuk olmasının RP'nın ışıne yarayacağı yorumlannı guçlendırdi. • Demirel. seçımden sonra bunalım doğmasının soz konusu olmadığını belırterek anayasa, yasa ve kurallara harfıyen uyulacağını soyledı Demirel, "seçım guvensızlığı" gıbı bır sorunun bulunmadığını kaydederek sıyası partılenn seçım sandıklannda gozlemcı bulundurmalannı ıstedı Demirel, yann yapılacak seçımlenn. 1982 Anayasası donemınde yapılacak 'en hur ve demokratık seçımler' olacağını vurguladı • 3. Sayfada Genelkurmay Başkanı'nın seçimlere 1 gün kala yaptığı açıklama dikkat çekti u, gericiliğîn karşısındadır 9 VHSUFÖZKAN • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismaıl Hakkı Karadayı, "TSK. Ataturk mîllıyetçılığıne bağlı, O'nun ılke \e ınkılaplannın yorulmaz bekçısıdır TSK. cesaretıyle, atılganlığıyla. ınancıyla, ıtıkadıyla buyuktur Çagdaş, demokratık, laık dunya goruşunü benımsedığı, ner turlu bağnazlık \e gencılışın karşısındabulunduğu ve ılencı olduğu ıçın buyuktur TSK, ınsana olan sevgısınden. ınsanTığa \e ınsan haklanna olan saygısından buyuktur" dedı ne kar^i olmadığına ılışkın mı tıng konuşmalannın ardından mılletvekılı genel seçımlenne I gun kala vapması dıkkat çekti Genelkurma> Başkanı Orge- neral karadavı dun Boludakı 2 «.omando Tuga>ı nı zıyaret ettı Tuga>agelışındeKaraKu\- \etlen Komutanı Orgeneral Hikmet Ba\ar Ha\a Ku\\etle n Komutanı Orgeneral Ahmet Çorekçı Jandarma Genel Ko mutanı Orgeneral Teoman Ko- man ve Tugav Komutanı Tuğ- general Ahmet Refık tarafından asken torenle kar^ılanan Kara- BOLU-Genelkurmav Başka nı Orgeneral İsmail Hakkı Ka- radayı; demokratık laık ve sos- yal hukuk de\letının guvencesı olduğunu vurguladığı Turk Sı- lahlı Ku\\etlerı nın (TSK) her turlu bağnazlık \e gerıcılığın karşısında bulunduğunu bıldır- dı Karadavı nın TSK nın her turlu gencılığın karşısında "ile- rici" bır kurum olduğu açıkla- masını RP Genel Başkanı Nec- mettın F.rbakan'ın ordunundı- davı Guneydoğu'dakı başanh- rından dolayı komando tugayı- nı kutladı Toren sırasında askerlere hı- taben bır konuşma yapan Kara- dayı ozellıkle Kaze> Irak ta gerçekleştınlen sınırotesı hare- kâtın başanya ulaşmasında bu- yûk cesaret \e fedakârlık gos terdığını belırterek "Vapmışol- duğunuz çok başanlı operasvon- lar, orgute çok agır darneler ın- dirmıştır Bo\ lece kanlı teror or- gütunun bugun ıçınde bulundu- ğu vok olma noktasına gelmesi sağlanmıştır" dedı Karadavı PKK ve karşı \en- len mucadelede gostenlen başa- rının dunyada bu tur harekatlar da saglanan başanlann çok us- tunde olduğunu ka> dettı Bo>le bırbaşannın ancak Turk asken- ne ozgu olduğunu belırten Ka radav ı "TSK, mılletımızın bağ- MArkasıSa. 19, Su. l'de L i d e r 1 e r ÇİLLER, ALEVI O\LARINPEŞ1NDE BA\K\L SAGIN ELINDEN KURTARIN YILMA2 ERBAKAN KÂFİRDİR ECEMT DSPBIRİNCİ PARTI • 5. Sa\fada PERINCEK AT-\TLRK E SALDİRANLAR, ŞİMDl BİZESALDIR1VOR MURATBOZLAK, TANSL ÇİLLER İÇfN ^ĞIR KONLŞTL DEFOLUPABD \ E GİTSINB7. Sa\fada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Seçmene Düşen... Sıkıştınlmış seçım takvımı- nın son halkası yann tamam- lanıyor Partı lıderlerı bugun son kozlarını oynayacaklar Sonra son sozu seçmen soy- leyecek Buyuk kentlenmızdezaman zaman yaşanan seçım burosu saldırıları dışında erken genel seçımlenn seynnı değıştırecek cıddı bır olay olmadı Gumruklerde yaşanan olay- lar ve Yuksek Seçım Kuru- lu'nun açıkladığı "çıfte yazı- lımlar" gosterıyor kı seçım sonrasında en çok tartışma yaratacak konu, "mukerrer oy" olacak Sağın sağla, solun solla çe- kıştığı bır propaganda donemı yaşadık Bır sağ partı, en bu- yuk rakıp olarak aynı tabana seslendığı partıyı seçıp seçım sonrasında sol bır partıyle ko- alısyon kurabıleceğını açıkla- dı Benzer durum sol ıçın de geçerlı Yarın soz lıderlerın değıl seçmenlenn Kararsızlann ne- reye yoneleceğı her seçım oncesı yanıtı aranan soruların başında gelır Bu seçımlerde "kararsızlık" ıç ıçe gırmış bır dızı soruyla orulu Bır kısım seçmen oyunusol bır partıye verecek ama se- çım yapamıyor Kımı, ıktıdara gelmemesını ıstedığı partıyı kımın durdura- cağını hesaplayarak oyunu • • • MArkasıSa. 19, Sü. 9'da 4 trafik kazası: 35 ölü Yalnızca Ulukışla'da dereye uçan otobüste 19 ölü, 23 yarah var Vurt Haberleri Servisi -\urdun çeşıtlı bolge- lennde meydana gelen dort avn trafik kazasın- da 33 kışı oldü, 35 kışı de yaralandı Ilk kaza Nığ- de nın Ulukışlaılçesıyakınlanndamevdanagel- dı Mehmet Serdar Tohumcu yonetımındekı 02 FC 220 plakah otobus dun sâbah OS 00 sırala- rında Şekerpınan mevkıındekı Çakıt-2 köpru- sünden dere>e uçtu Şofbrun uyuması sonucu meydana geldığı bıldınlen kazada yaşamlannı yıtıren 19 kışıden ısımlen belırlenebılen 10 kı- şının adları şovle Mehmet Serdar Tohumcu (surucu-44), Suley- man Kara (37), Nurettın l çkun (SS), Reşit Va- şargun (12), Okkeş Keleş(28 IJŞahin Balıkçı (mu avın), Ahmet Cıhanoğlu, Bülent Soğancı ,Kadir Bal, Feriban Şırkan. Kazada havatını kaybeden dığer 7 kışının kımlıklennın tespıtıne çalışılır- ken jandarma ekıplen derede hâla ceset bulu- nabıleceğı ıhtımalını gozonunealarakaramaça- lışmalannı sürduruyor Kazada yaralanan 23 kı- şının tedavılen Adana Tarsus ve Pozantı"dakı hastanelerde surdurulu>or Bu arada Amas- va'dan Tokat yönune gıden Sadık YazKi yonetı- mındekı 60 DH 131 plakalı kam>on dun saat 05 30 sıralannda hatalı sollama sonucu Ezıne- pazan Köyu gınşınde Seyfettin Aslan ın kullan- MArkasıSa. 19, Sü. 9'da GUNDEM MUSTAFA BALB4Y Haydi Sandığa... Demokratık Banş Hareketı (DBH) Yurutme Kurulu Baş- kanı Ali Haydar Veziroğlu ve bu hareketın gençlık kolu ol- duğunu soyleyen 20-25 kışılık grup, seçımler oncesı ornek bır davranışsergıledıler ve sandıkta ne yapılması gerektı- ğını uygulamait gosterdıler DBH, bugun beğenmedığımız, eksık buldugumuz hat- ta "Yıkılsın, yenısı kurulur" dedıgımız partılerın yok edılme- sı halınde bunlann yerını nelerın alabıleceğını gosteren ıl- gınç bır tavır sergıledı Bır dığer deyışle en kotu partı bıle partısız dağınıklıktan MArkasıSa. 19,Su.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog