Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makale



Katalog


«
»

Yılın son fırsatı! 72. YL SAYI26648 / 25000 Tl (KDVıçmde) Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla i ^ EMLAK BANKASI KURUCUSU: YUNUS NADİ0924-1945) BAŞYAZARi NADİR NADt (J945-?997y 22/HUUK188SCİİU İLİLSEÇİM Kırıkkale ve Nevşehir B 4 ve 5. Sayfalarda • İNGİLTERE Kraliçe boşanmaya 'evet' dedi • Arka Sayfada BASKETBOL Koraç'ta tarihi başarı \Spor'da • TV'DE FİLM New York New York bir kez daha • / ". Sayfada BONOLAR ZARAR E7TİRİYOR BORSA ûDuı 41.335.10 Öncefcı 41.118.17 DOLAR 0Dım 57.500 Öncefcı 57.500 MARK 0Dun 40.000 Oncefc 40.000 ALTIN ûDur 720.000 Oncekı 718.000 Süper faiz oyunu • 8. Sayfada Yurtdışındaki seçmenlerin hem smırda hem de kayıtlı olduklan bölgelerde oy kullanmalanna karşı hiçbir önlem yok Çifte oysakteciliğiGEREKÇE: SEÇIM YASAKLARI 4 gazete toplatıldı61. maddenin İhlalİ Bakırköy l. Sulh Ceza Mahkemesi, seçimlere ilişkin kamuoyu anket sonuçlannı dünkü baskılannda yayımlayan Milliyet. Evrensel, Posta ve Fanatik gazetelerinin Seçimler ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 61. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi. MİIIİyet'e MHP baskllil Milliyet gazetesinin toplatılmasına gerekçe olan anket haberinde MHP'nin oy oranının yüzde 8 civannda gösterilmesi, bir grup MHP'li tarafından gazete binası basılarak protesto edildi. Yaklaşık 150 kadar MHP'li, bina bahçesinden polis zoruyla Çlkanldllar. • 7. Sayfada ANKARA BÜROMUZA BASKIN " Veziroğlu'ndan Balbay'a tehdit• Demokratik Banş Hareketi Başkanı Ali Haydar Veziroğlu. gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın, kendisiyle ilgili bir yazısından dolayı yandaşlan aracıhğıyla Ankara Büromuza baskın düzenledi. • 4. Sayfada • BAYKAL: RPYE KARŞI BİZ VARIZ • ECEVİT, CHP'YE YÜK.LENİYOR • ÇİLLER: MEDYA MESUT" UN, HALK BENİM • YILMAZ: BENİ K.OALİSYONA MUHTAÇ ETMEYtN • 3. Sayfada • Yurtdışından oy kullanmak için gelenlerin çok büyük çoğunluğu, Refah ve MHP tarafından örgütlenmiş durumda. Yabancı ülkelerden gümrük kapılannda oy vermeye gelenlerin yüzde 80'i Refah, yüzde 20'si MHP tarafından örgütlendi. Bunlar hem sınır kapılannda hem de nüfüsa kayıtlı olduklan yerlerde oy kullanabiliyorlar. Bu konuda hiçbir denetim yok. • Ülke barajının aslanın ağzında olduğu bu seçimde yurtdışından gelenler belirleyici olabilecekler. Çifte oy . kullanım olanağmı sınır kapılanndaki sandık görevlileri de fark ediyorlar, ama yapabilecekleri hiçbir şey yok. AYDIN ENGİN İŞTE BELGE, İŞTE KANTT - Arkadaşımız Aydın Engin, İstanbul Beylerbeyi'nde kayıth bir seçmen olmasına rağmen, Atatürk Havali- manı'nda da oy kullanabileceğini kanıtladı ve belgeledi. Yurtdışından gelip sınır kapılannda oy kullanan göçmen işçilerin çifte oy kullan- malanna karşı hiçbir önlem yok. (Fotoğraflar: ERZADE ERTEM) J ş ş M ı l e t i H M i n de antasın dîye Refah8 09 RP'y't ÇnUme»i iç'ın ANAP'a ç u v«rsem g e ^ ^ Konqrewâe tjil^afın devrilip yeririf K,orkı/t\>r> geç- % var- CHPV ya da PSPy oy versem rvSünu (Ty sectfli?* diy« aftlıih dtekinde rindefl birine oy/«rse Yurtdışında çalışan işçilerin sınır kapılannda oy kullanmala- nna olanak sağlayan yasal dü- zenlemenın çifte oy kullanılma- sına karşı hiçbir önlem ıçerme- dıği kanıtlandı vebelgelendi. Sı- nır kapılannda oy kullananlar. niifusa kayıtlı olduklan seçim bölgesınde de oy kullanabiliyor- lar. Nitekim İstanbul- Beylerbe- yı bölgesinde seçmen kartına sa- hıp olduğum halde dün Yeşilköy Havalimam'nda da oy kullana- bilme hakkını elde ettim. Pasa- portuma "O> kullanmıştir" damgası vuruldu. Sandık görev- lisinin azattığı oy pusulası ve kınnızı seçım zarfını aldım ve gazeteci olduğumu. daha da önemlisı Beylerbeyi'nde kayıtlı seçmen olduğumu belirterek oy kullanmayacağımı söyledım. Sandık göre\lilen kısa bir şaş- kınlıktan sonra çaresizlık ıçinde "Bizim \apabileceğimiz bir şe> >ok. Biz \atandaşın beyanını esas aiı>t>ruz. İstersenizoy kullanabt- lirsiniz" dedıler. Cifte oy denemesi Yeşıi- koy Ataturk Havalımanı'ndage- len yolculann bagajlannı teslim aldıklan gümrüklü alanda kuru- lan 8 oy sandığını tek tek dolas- tım ve pasaportumu uzatarak "oy kullanıp kullanama>acağı- nu" sordum. Beş sandıkta, gö- revliler Federal Almanya'da oturma ve çalışma hakkımı da belgeleyen pasaportumu incele- dıkten sonra oy kullanmamda hiçbir sakınca olmadığını belirttiler. Iki sandıkta, soruş biçimimden kuşkulanan görev lıler biletimi de istedıler. "Peki bu sonıyu sormadan sıraya gi- rip pasaportumu uzatsaydım oy verebilir miy dim"" sorusunu ıse kısa bir duraklamadan sonra "Evet" diye yanıtladılar. Sonuncu sandıkta ise hıç soru sormadan kuy- ruğa girdim, sıram geldığinde pasaportuma "Oy kullanmışür" damgası vuruldu. Ben de bu nok- tadan itibaren kimliğimı açıklayarak oy kullan- maktan vazgeçtim. Sınır kapılannda oy kullananlann pasaportlanna 'Oy kullanmıştır' damgası \uruluvor. Bizim pasaporta da sol alt köşede görüldüğü gibi bu damga vuruldu. Istese> r dik elimize tutuştunılan oy pusulasını sandığa atardık. Hiçbir engel kalmamışti. Ovsa Beylerbeyi seçim böİgesinde oy kullanma hakkını bize veren seçmen bilgi kâğıdı da (altta) cebimizde idi. Onunla da bu pazar oy kullanmamıza hiçbir engel yok. tlfüi k m K m»*fc 298'44 ;SEÇMEN SEÇİM YAMLACAK YZUN Seçım Çentıı thı) • .... TiHI ... ... BILGI KAÛIDI Ontet Nc 6 Seçin. Bölfcn Sepn Bötged .&,V İHt. S»iık BS|oi S n No. C , Q L C ^ , ' . S E Ç M E N I N 2 — Bu bü» U|ıdı kimlıi bcblOKaıuJe bdp oan* I An Ad Dotua Yeri Dc*uo TarU: Yec: Çifte Oya e n g e l yok Ancak yurtdışından gelen işçıler ıçin bövle bir zorluk da yok Onlar gerçekten pasaport kontrolünden geçerek oy san- dıklannın önüne gelıvorlar ve oylannı kullanı- yorlar. Nitekim kuyrukta bekleyen kimı seçmen- lerle yaptığımız sohbetlerde çifte oy kullanmanın pek de "istisna olmadığı'" ortaya çıktı. Afyon'un Dazkın ilçesınden bir yurttaş, açık kalplilikle Dazkın'da da oy kullanacağını belırtti. Çifte oy MArkasıSa. 19,Sü.3'te Kolombiya Uçak düştü: 162ÖİÜ • Amerikan Hava Yollan'na ait Boeıng 757 tıpi bir uçağın çarşamba akşamı geç saatlerde Kolombiya'da düştüğü ve içinde bulunan 164 yolcudan 2 çocuğun kurtulduğu bildirildi. • 10. Sayfada 16 gazetede AA ile yapılan toplusözleşme hükümleri uygulanabilecek Gazetecflere sözleşme lıakkı • Bakanlar Kurulu, dün yayımlanan karanyla sendikasız 16 gazetede çalışan basın emekçilerinin Anadolu Ajansı'nda yapılan toplusözleşme hükümlerinden yararlanma olanağını sağlayan teşmil (yayma) uygulamasını çıkardı. • Bakanlar Kurulu'nun teşmil karan üzerine bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziya Sonay, basın emekçilerine 'Sendikaya üye ol' çağrısı yaptı. Sonay. teşmil ile elde edilen haklann daha ilerisini almayı amaçladıklannı söyledi. • Karara göre teşmil kapsamma giren 16 işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine dünden itibaren yüzde 35 zam yapılması gerekiyor. Ücretleri 27 milyon liranın üzerinde bulunanlara ise zam miktan seyyanen 10 milyon lira olarak uygulanacak. • 7. Sayfada 20 yerde tatil Grip yayılıyor Yurt Haberteri Servisi - Yur- dun çeşıtli bölgelerinde etkili olan ve çok sayıda okulda eğıtımin aksamasına yol açan grip salgını yavılıyor Gnp ne- denıyle okulİann tatıl edıldiğı ıl MArkasıSa. 7,Sü. Vde OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Önlemi Alındı mı? Yurtdışında oturan ya da çalışma hakkı bulunan Türk vatandaşlarına sağlanan "sı- ntr kapılannda oy kullanma" kolaylığının "çifte oy kullanma rezaleti"ne dönüştüğü görül- mektedır. Cumhurıyet, dün Yeşilköy Atatürk Havalima- m'nda yaptığı "habercıhk"\e, pasaportunda yurtdışında oturma iznı damgası bulunan, ancak kendisi Istanbul'dayer- leşik bir kişinin rahatlıkla çifte oykullanabileceğini "belgele- miş"\\r. Pasaportunda Almanya'da oturma izni kayıtlı olan Cum- huriyet muhabiri, aynı pasa- porta bir de "oy kullanabilir" damgasını vurdurtmakta hiç zorlanmamış ve bu damgay- la oy kullanabileceğini. tam beş ayrı sandığın yetkılilerine de onaylatmıştır. Oy kullanan seçmenler lis- tesine adının kaydedıleceği anda "gazeteci" olduğunu açıklayan arkadaşımızın, "Ben Istanbul'da Beylerbe- yı 'nde de kayıtlıyım. Hem bu- rada oy atıp hem de 24 ara- lıkta kendi sandığımda oy kul- lansaydım ne olurdu" şeklin- deki sorusuna yetkililerin ver- diği "Biz bunu bılemeyiz. Bi- ze gümrük kapılannda oy kul- lanabilme koşullan belirtildi, o kadar" yanıtı. seçimlerde ola- bılecek çifte oy kullanımları konusundaki kuşkuları kesin- leştinmektedir. Gerçekten de özellikle RP ve MHP'nin yurtdışından "ör- gütlü biçımde" seçmen getir- diklerı ve bu seçmenlere hem gümrük kaptlarında, hem de Türkıye'de kayıtlı olduklan se- çim bölgelerinde çifte oy kul- landırmayı amaçladıkları ka- nısı giderek yaygınlaşmakta- dır. 1994 yerel seçimlerinin he- men ertesinde, Refah Partısi • • • MArkasıSa. 19, Sü. 9'da ((Yılın «n büyâk dış trantferi! VakıfBank ihracatçılarımıza sadece kı«di sağlamıyor.. (hracat işlemlerinde de büvnk kolayhklar sağlıyor. Hay* Uuacatçılaf, projelerıniz yarım kalmasın; geç kalmasın! Oalin VakıfSank'a... VakıfBank'ın ihracat kraditi olanaklarından yararlanın... Hem •Is kaısnın, ham TOrkly* kaıantın. Cumhuriyet'e, 'muzır'dan beraat İstanbul Haber Servisi - Gazetemızin Bılım ve Teknik ekının kapağinda ya- yımlanan çıplak kadın fotoğrafının 'mu- zır* olduğu gerekçesiyle "Küçiikleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu" ta- rafından venlen rapora dayanılarak açı- lan davanın ılk duruşmasında mahke- me. beraat kararı verdı Dava: gazetemizce cumartesı günleri verilen Bilım ve Teknik ekinın 1 Tem- muz 1995tarihlisayısındayeralan''Gü- zelliğin değişmez sabiti: Boy-kalça Uişld- si" başlıklı >azıyla ılgıli olarak ekin ka- pağında yayımlanan çıplak kadın res- • Arkası Sa. 7, Sü. 7'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Halk Sisi••• Toplumsal gelışmelerde cıddı bir belirsizlik gündeme gelince, "hava puslu" deriz. Pus, bir atmosfer olayı. Görüş uzaklığının bir kilometre- nin altına düşmedıği durum. Görüş uzaklığı bir kilometrenin altına düşerse bunun adı, "sis" oluyor. Türkiye'nın bugün içinde bulunduğu or- tama hangi sözcük daha uygun? Sis mı, pus mu? Geçen günlerde bir Ingiliz diplomatla seçimler üzerine konuşuyoruz. "Bu duruma bizde halk sisı adı verilır" de- di. Halk sisi... Türkiye'nın bugünkü durumu için de uygun bir kavram. M Arkası Sa. l9,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog