Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! Cumhu72. Yl SAYI28842 / 25000 Tl 3OO milyon önpeşinatla EMLAK BANKASI KURUCUSU: YUNUS NADİ f7924-t945J B/4ŞyAZAffl- NJU* NADİ (1945-1991) 21*8*1*1986 PgŞBMBE BUGUN Kitap eki Cumhuriyet'le birlikte Almayı unutmavımz • BARIŞ GÜCÜ NATO Bosna'yı devraldı • 10. Sayfada • ÇOLPAN İLHAN O sanat ateşi hiç sönmedi • 14. Sayfada KORAÇ KUPASI • MB'NİN HÜKMÜ PİYASAYA GEÇMEDİ F. Bahçe de çeyrek finalde H Spor 'da BORSAİ DOLAR MARK ûDun 41.118.17 Oncekı 39.556.62 ûDun 57.500 Oncekı 57.100 ûDun 40.000 Oicekı 39.950 ALT1N ûDun 718.000 Öicekı 714.000 Dolar tahmini tutmadı • 8. Sayfada İç borç: 1.2 katrilyon lira, dış borç: 73 milyar dolar, enflasyon: Yüzde 83.8 çaı .9. er mııııraşi enkazYeni hükümeti sıkıntılar bekliyor Genei seçimlerın ardından ıktidara gelecek yeni hükümet. ilk aşamada Başbakan Tansu Çiller'in 2 yıldır yürüttüğü kısa vadeli-yüksek faizli iç borçlanma politikası sonucunda 1.2 katrilyon liraya ulaşan iç borç stokuyla karşılaşacak. Yeni hükümet, seçim yatırımlan nedeniyle artan ve Hazine'nin 1996'nın jlk beş ayında ödenmesi gereken 900 trilyon liralık iç borçlannı yüklenecek. Devalüasyon, enflasyon beklentîsi Çiller'in mirası arasında 2 aydır faiz ve kurlardaki artışla da desteklenen "devalüasyon-enflasvon- bunalım" beklentisiyle oluşabilecek spekülatif bir bunalım tehlikesi de var. Yeni hükümeti, devletin ihracatçılara 1994 yılının teşviklerinden olan 39 trilyon liralık borcu ile otoyollar için kamulaştırılan araziler için verilecek 10 trilyon liralık yükümlülükleri de bekliyor. • 6. Sayfada Dış para piyasaları kapalı Ekonomik dengelerindeki istıkrarsızlıklar ve Tansu Çiller hükümetinin IMF ile yaptığı stand-by anlaşmasında verdiği vaatlere uymaması. Türkiye'nin dış piyasalardaki kredi şansını da düşürdü. Yeni nükümet, piyasalara gelecek yıl yapacağı 8 milyar 700 milyon dolarlık dış borç ana para ve faız ödemelerine kaynak bulabilmek için dış piyasalarda güven sağlamak zorunda kalacak. • 6. Sayfada Başbakan Tansu Çiller, ABD ağzıyla konuştu Sıkıntmın nedeni: Saddam • Bir TV programına katılan Başbakan Çiller, Türkiye'nin Kuzey Irak politikasını ABD'yi ve Avrupa'yı arkasına alarak sürdürmesi gerektiğini savundu. Çiller. Saddam Hüseyin'in Irak'ın başında olduğu sürece sıkıntılann süreceğini belirtirken "Önümüzdeki günler ve yıllarda "burada Türkiye'nin hassasiyeti devam etmezse dünyayı yine sıkıntıya sokacak birçok şey olabilir" dedi. • 6. Sayfada Ecevit: Türk köylüsü yoksullaşıyor • 3. Sayfada Yılmaz.- Erbakan bölücü kâfir H 3. Sayfada Yılmaz, Meclis'e başvurdu 'Çffler köylü kurııazrA1V KARA (Cumhuriyet Biirosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan Tansu Çiller ve eşiyle birlikte kendısının •maKarlıklannın Savıştay'ca denetlenmesı- nın sağlanması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Yilmaz'ın dilekçesını TBMM Genel Sekreteri Tacettin Yinanç'a veren ANAP Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu, Sayıştay'a doğrudan başvuru yapı- lamayacağını belirterek Başbakan Çiller'in polemik yaratmak istediğını ve "köylü kur- nazbğı" yaptığını savundu. ANAP. Sayış- tay'dan sonuç alınamaması durumunda. Dev let Denetleme Kurulu'nu harekete geçi- rebılmek için Cumhurbaşkanı Süley-man De- mirel nezdınde ginşımde bulunacak Başbakan Tansu Çıller'ın. malvarlığının araştınlması ıstemiyle Sayıştay Başkanlı- ğı'na yaptığı başvurunun ardından ANAP I Arkası 6. Sayfada ; PEMOHIR.A&İ Baykal: Meydan yerine medya • 3. Sayfada Ciller: Yılmaz, Apo ile masaya oturacak • 3. Sayfada Malazgirt HADEP mitinginde kavga • 3. Sayfada 'Ferman devletin§e üniversiteler bizûndir' Ünrversitelerde son günlerde yaşanan saldınlan. harçlara yapılan zamlan. sKasi partileri protesto etmek amacıvla İÜ Merkez Kampusu öniinde top- lanan üniversite öğrencileri, "Ferman de\ letinse ünhersiteter biamdir" de- diler. İstanbul l nhersite Öğrencileri Koordinas>onu tarafından diizenlenen ve demokratik kitle örgütlerinin de destek \erdiği protesto gösterisine yak- laşık 1000 öğrenci katıldı. İÜ'nün Bejazrt'ta bulunan kampusu, uzun süre- den beri ilk kez öğrenci katılımının fazla olduğu hareketli bir e>leme sahne oldu. Gösteri, İstanbul Üniversitesi Hukuk, İkrisat. tletişim ve Siyasal Bilgi- ler fakülteleri ögrencilerinin. Öğretim Elemanlan Sendikası >e Öğretim Ü\eleri Derneği temsilcileri ile birlikte okul bahçesi önünden Beyazıt'a ka- dar vapfıkian > iiriij üş ile başladı. Grup, daha sonra geri dönerek fstanbul'un diğer üni\ersitelerinde okuvan öğrenciler ile aralannda DİSK, ÇHD, AR- GOR-DER, Tüm Sağlık-Sen temsilcilerinin de bulunduğu diğer kalabahk gnıpfa kampusun kapısı öniinde buluştu.(Fotoğraf: KAAN SAGANAK) RıısyaVla aııtikoıııiiııist döııeııı kapandı • Rusya Komünist Partisi, Yeltsin-Çernomırdin iktıdannı olabildiğince yıpratarak 6 ay sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde başanlı olmayı planlıyor. Şimdiki veriler, RKP'nın destekleyeceği sol adayın, oylann yüzde 35-40'ını alabileceğini gösteriyor. HAKANAKSAY MOSKOVA- Yeni parlamentonun tah- minen üçte binnı oluşturacak olan Rus- ya Komünist Partisi (RKP), hem halkın önemli bölümünün oylarını alarak hem de parlamenter demokratik yöntemleri ustaca değerlendirerek "rüştünfi kanıtla- mış" oldu. RKP. seçim kampanyası boyunca. öte- ki partıler gıbi Batılı yöntemlerden ve pahalı reklamlardan yararlanmadı Ama 500 bini aşkın üyesiyle en kitlesel \e en organıze parti olarak bölgelerde seçnıen- lerle en fazla sayıda görüşmeyi yaptı. Seçimlen önde bıtirdiği kesinleşen RKP'nın, hiçbır kutlama göstensi dü- zenlememesi ve "zafer edebiyaö" yap- maması da ilgınçti Komünıstler. seçim sonrasında, aşın sağdan aşın sola kadar tüm muhalefeti iktıdara karşı birleştirme ve geniş taban- lı bir koalısyon hükümeti kurulması ama- cını belirleyerek, zafer sarhoşluğuyla olası müttefiklerini kırmamak için ses- siz kalma yolunu seçti. RKP'nın stratejısı. Yeltsin-Çerno- mırdin iktıdannı olabildiğince yıprata- rak 6 ay sonraki devlet başkanlığı seçim- lerinde kendi çıkaracağı ->a da öteki sol güçlerle birlikte belirlenecek- adayın ba- şanlı olmasını sağlamak. Şimdiki veriler, RKP'nin destekleyeceği sol adayın, oy- lann yüzde 35-40'mı alabileceğini gös- teriyor. RKP'nın uzlaştırmacı ve yumuşama yanlısı politikası. büyük ölçüde lıden Gennadj' Zyuganov'un özelliklerıyle açıklanıyor Zyuganov. eskı So% yet Ko- münist Partisi'nden farklı olarak prole- tarya diktatörlüğünden vedevrımci yön- temlerden vazgeçtıklerinı, parlamenter demokrasıyi ve evrimcı gelışmeyi savun- duklannı belirtiyor. Bolşevızmin kanlı geleneklenni. daha çok bugünku ıktıdar- la özdeşleştırivor. (1993 Ekımı'ndekı parlamento baskınını ve Çeçen savaşını örnek \en\or.) Komumst lidenn, ateız- mı ve enternas\onalızmi reddettiği. par- tısını dındar ve milliyetçi birörgüt hali- ne getırdiği bılıniyor. U Arkası Sa. 19,Sü.3'te DUMA'DA MİLLETVEKİLLİG1 DAĞ1L1M TAHMİNİ • 19. Sayfada RUM LİDERDEN GERİ ADIM 'Kıbrıs'a Isvigv moddi*• ABD'nin baskıları sonucunda Denktaş'ın üzerinde en fazla durduğu konulardan birı olan egemenliği görüşmeye hazır olduğunu bildıren Rum lideri Klerides, '"Isviçre tipi bir federasyonu tüm yönleriyle kabul edıyorum" dedi. REŞAT AKAR LEFKOŞA- Kıbns Rum vö- netımı Başkanı Glafkos Kleri- des, ABD'nin \e İngıltere'nın baskılan sonucunda ıkı federe kanton veya evaletin vetkilen çerçevesindeegemenlık konu- sunu görüşmeye hazır olduğu- nu açıkladı Klendes. oncekı akşam. A\ - rııpa Birlığı ile ılgılı bir prog- ram çerçevesınde Rum tele- vizyonunda yaptığı konu^ma- da. Kıbns sorununun diğer te- mel yönlen ile ılgılı olarak bir çerçeve belırlenmeden egc- menlik konusunu tartışmava- cağını söyledı. Rum lıden. Kıbns sorunu- nun diğertemel vonlerinı.'as- kersizleştirme'. 'gii\enceler' ve "işgalci" olarak tanımladığı Turk askerlerının çekılmesı oiarak sıraladı. Rum yönetimi Başkanı Kle- rıdes, Başbakan Tansu Çiller ile ABtroykası arasında Mad- nd de yapılan son görüşme sı- rasında, Kıbns"ta bugün var olan durumun devam edeme- yeceğı ve Ankara'nın esneklık gostermesi gerektığının Çil- ler'e iletildiğinı savundu Amerikalı dıplomatlann sa- dece 'Avrupa Birliği'ne ü>e- lik' ve 'egemenlik' konuları- ABile Kıbns sorunu I Arka Sayfada İsrairden KKTC'ye destek B Arka Sayfada nın ele alınması üzennde ısrar ettıklennı kavdeden Klerides. bunda ısrarlı olmalan halmde yeni Amerikan girişiminin de başansız kalacagını soyledi. Klerides, sadece işine gelen bazi maddelerını değıl. tsviçre anayasasmın genelini kabul et- mesı durumunda Isvıçre tıpı bir federasyon temelındeki bir anlaşmavı ımzalamaya hazır olduğunu belırterek bu görü- şünü Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ada ılettığıni belırttı. • Arkası Sa. 19, Sü. 6'da RP'Lİ BAŞKANA RÜŞVET SUÇLAMASI Nıısret Bayraktar'm yargılannıası istendi • tstanbul ll Idare Kurulu, RP yandaşı olan Doludereköyü Derneği'nin kaçak inşaatma izin vermekten ve belediye encümenınin yıkım karannı uygulamamaktan suçlu bulunan RP'li Beyoğlu Beledije Başkanı Bayraktar'ın yargılanmasını istedi. İBRAHtMGÜNEL RP'Ii Beyoğlu Belediye Baş- kanı Nusret Bayraktar. rüşvet ve görevini kötüye kullandığı serekçesiyle İstanbul Valıliği Tl tdare Kurulu tarafından yar- gılanması istendı. II Idare Kurulu dava gerek- çesinde. Bayraktar'ın kaçak ın- şaata göz yumduğu ıçın "göre- vi ihmaL görevi kötüye kullan- mak suçunu işlcdiği" görüşle- nne yerverdı. Aynı suçtan RP'lı Beyoğlu Beledıyesı Teknik Başkan Yar- dımcısı FethiTurgutdamahke- meye verildı Beyoğlu Belediye Başkanı ve yardımcısı. kurul tarafından Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 230. ve 240. maddelerine göre suçlu bulunarakdosvalan dava açılmak üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderıldı Bayraktar ve yardımcısı. Ka- sımpaşa'daki Piyalepaşa Ma- hallesi 3350 ada. 2 parseldekı Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait arazi üzennde, RP yandaşı olan Doludereköyü Derne- ği'nin kaçak ınşaatına izın ver- mekten ve belediye encume- ninin yıkım karannı uygulama- maktan da suçlu bulundu Derneğın. ruhsat almadan inşaata başladığı ve belediye tahsildarlanna h Mayıs 1995 tarıhınde 004394 noiıı mak- buzla 12.5 milyon Iıra bağış adı altında rüşvet verdiği debelge- lendi. İstanbul Valilıği ll Idare Ku- rulu'nun 23 Kasim 1995 tari- hinde V'alı Yardımcısı Veü As- lan'ın başkanlığında toplana- rak Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar ve yardımcı- sı hakkındaki volsuzluk savla- nnı karara bağladığı öğrenıldı. RP. MHP VE CHP SEÇİM BÜROLARINA SALDIRI • /6. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Enkaz!» Iktidar koltuğuna oturan parti genel başkanlarının ilk demecı şudur: . - Enkaz devraldık... Yıllardır alışılagelen bir "başlangıç." Hükümeti kuran parti bir ön- cekı dönemi, sıfıra hatta eksı- ye "indirip" işe başlıyor. Benzer bir durum 24 Aralık sonrasında da yaşanacak. Hükümeti kuracak parti ya da partilerin ilk değerlendirmeleri yıne. "enkaz" üzerine olacak. Ne var ki bu kez durum da- ha önceki "devir-teslimler- den" farklı görünüyor. Yorumlar bir yana, rakam- lara bakmak yeterli. Ankara Büromuzun hazırla- dığı Çiller döneminin ekono- mik bilançosu parlak değil. Zaten partilerin seçim bildır- gelerinde 24 Aralık sonrası ya- pılması gereken işler sırala- masının başında "ekonomik kararfarzincin" geliyor Durumu kısaca özetleyelim: -1.2 katrilyon iç borç. - 73 milyar dolar dış borç. - 9 milyar dolar dış ticaret açığı. - Yüzde 83.8 enflasyon. Bir butçe düşünün ki yüzde 4O'ı ıç borç faızi ödemesine gıdıyor. Bu bütçeden yatırıma, eğitime, sağlığa ne ayrılabilir? Başbakan Tansu Çiller büt- çeye ılişkın soruları yanıtlar- ken öncelikle şu değerlendir- meyı yapıyor: - Kaynaklann büyük bölü- mü terörle mücadeleye gidi- • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da MemetFuafa Kültür Bakanlığı ödülü GUNDEM Kültür Servisi - Kultür Bakanlığı. 1995 Kültür ve Sanat Büyük Odulü'nü bu yıl yazar, eleştırmen, dene- meci ve çevınnen Memet Fuat'a verdı. Kültür Baka- nı Fikri Sağiar. demokra- tikleşmesüresinceetkınbir rol oynadığı ve edebıyat (eleştiri) alanında orta>a koydugu başanlı yapıtlarla sevgi ve dostluk bağ- lanm güçlendirerek toplumun kültür düzeyının gelişmesine katkısı nedeniyle Memet Fuat'ın bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. 1926'da Istanbul'da doğan Memet Fuat, 1946'da Haydarpaşa Lısesı'nı. 1951 "de İstanbul Üniversitesi Edebıyat Fakültesi Ingilız Dıli ve Edebıyatı Bölumü'nübıtırdı Öğretmenlik. çev ir- menlik. muhabırlik, inşaatlarda mımar yardım- cılıgı gıbı ışlerde çalıştı 1%0'ta De Yavınevı'ni kurdu. 1964-75 arasında "Yeni Dergi < 'yı çıkardı. Bir oncekı yılda çıkmış yazı. öykü ve şiırlerden yaptığı seçmelerle "TürkEdebhatı'adlıyıllıklar düzenledı (1963-72). Çocukluğundan ben süre- gelen spor tutkusunu, yaşadığı çevrede çocukla- rı sportmenlığe yönlendırme volunda değerlen- dırdı. 1972-80 arasında voleybol erkek millı ta- kımlanna antrenörlük ettı. 1979-82 arasında Ana- doluhısarı Gençlıkvc Spor Akademisi'nde öğre- tim görevlısı olarak voleybol derslen verdr. 1980- 83 arasında "Yazko Edebıyat" dergisinı vönettı. "Adam Sanat" dergısının genel yayın yönet- menlığı görevini sürdüren Memet Fuat. gazete- mizdc köşe yazıları yazıyor. MUSTAFA BALBAY MHP Eken, HADEP Biçer... Başbakan Tansu Çiller'in seçim otobüsünun izmir Sa- buncubeli'nde kayıp kendı ekseni etrafında ıkı kez döndü- ğü haben gelınce ilk tepkım şu oldu: - Otobüsü kendısı mi kullanıyordu? Değilmiş. ama demek ki varlığı yetıyor. Seçim, Çıller'i oto- büse ters bindirirken şansı da yardım etmış, Turkıye'yi ge- tirdıği noktada yanı uçurumun kıyısında durmuş. Sabuncubelı, Atatürk'un 9 Eylül 1922'de Ulusal Kurtu- luş Savaşı'nı utkuyla sonuçlandırmanın eşığınde izmir'i ilk gördüğu Belkahve'ye çok yakın bir yer. Çiller, falcılarına bir • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog