Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! " " EMLAK BANKASİ Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla < r ^ * EMLAK BANKASJ 72. Yi. SAYI 25841 / 25000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNÜS NJUN (1924-1945) BAŞYAZAP! NADte NMİ (7945 1991) 20AMUK1995ÇMŞAMBA KORAÇ KUPASI TV'DE FILM Efes çeyrek finalde I Spor 'da Genç prensle 'yaşlı' buluşma Z Sayfada • TIYATRO Bizi sarsan çember • 14. Sayfada • İSTANBUL Öğrenciye polis copu I 6. Sayfada DEVALUASYON ONERISI BORSA DOLAR MARK Dolarda 75 bin lira hesabı • 8 Sayfada 24 aralık seçimlerinden sonra Türkiye'yi üç, hatta dört ortaklı hükümetler bekliyor Koalisyonkaç ortakholacak? ANASOL: Anavatan ANAYOL: ANAP 3 'lü, 4lü koalisyonlar: RP'li senaryolar: Partisi ve Demokratik birinci parti olur. Tansıı ANAP-CHP-DSP, RP'yle koalisvon Sol Parti liderleri Çiller partiden ayrılır, ANAP-DSP-BBP, koalisyon yapacaklanm geçici bir ANAYOL ANAP-DYP-MHP, isîenmiyor, BBP ve MHP 'vi zorlamaktan sık sık dile getirdiler. koalisyonu kurulıır. ANAP-DYP-MHP-BBP. başka çaresi yok. DYP-CHP: DYP, birinci parti olursa eski ortağıyla yeniden koalisyon kurabilir. TLREY KOSE » V ClMHl RBAŞKAM, KARA HARP OKILL'NU ZİY4RET ETTİ Demirel: Laikliği koruyacağız • Cumhurbaşkanı Sulevman Demırel dun Kara Harp Okulu'nu zı>aret ederek ıncelemelerde bulundu Kara Harp Okulu'nun herkese fırsat eşıtlığı tanıyan çok onemlı bır uvgulamaMnın herkesçe bılınmesı gerektığı ı vurgulayan Demırel, "Oğrencılere bakınca, ulkenın lıer ko^esınden gelmektedırler Doğulusu. batılısi guneylısı, kuzeylısı, mılletın tum evlatlan burada eğıtım gormekte" dıve konuştu • Demırel. Turkı\e'nın hur. demokrat, laık \e serbest bır ulke olarak kalkınmava, buvumeve \e zengınleşmeve de\am edeceğını vurguladı Cumhurbaşkanı, "Turkıve Cumhurıvetı, bolunmez butunluğunu. demokrat ve laık nıtelığını korııvarak mıllı ırade ustunluğunu muhafaza ederek sonsuza dek var olacaktır" goruşunu dıle getırdı Demırel zıvaretı sırasında oğrencılerle kara\ana >edı • 6. Sayfada ANkARA-24 aralık seçmıle- nnın ardından hıçbırpartının tek başına hukumet kurması olanak- lı gorulmezken çeş,ıtlı koalısvon seçeneklen kulıslerdetartiıjilma- yabasladı \>nP-DSP <\\\P- D\ P D\ P-C HP koahs>onlan ıle } lu 4 lu koalıs\on se(,eneklerı gundemegelırken RP nın I par- ti olması durumunda da tek ba>ı- na salt <,ogunluk olan 276 mıllet \ekıllığınesahıp olması mümkun gorulmedığınden koalıs\on ku- rama\acağı\ecıddı hukumet bu- nalımlan şa^anabıleceğı bıldınl- dı kulıslerde 24 aralık seçımle- nnın ardından kısa sııre ıçınde tekrarsandıgagıdılecegıolasılık- Lrı da dıle getırıldı 24 aralıkta vapılacak seıjmlerın sonuçlan- nın kesinle^mesinden * gun son- ra TBMV1 açılacak \e yemın to- renı gerçeklcstmlecek Bu sure- cın 1996 Mİının ılk gunlerıne sarkması beklenırken Cumhur- başkanı Demırel ın de venı huku- metı kurmagorevını yenı vılın ılk gunlerınde \ermesi beklenıvor Çıkacak sonuçlara gore olası ye- nı hukumet senarvoları s^yle l- \N\SOL: \N<\P ın 1 par- ti olması durumunda bu formulun gunde- me gelmesı beklenıvor ANKP ıle DSP lı- derlerı kendılerı açisından en uygun for- mulun '\N4SOL' oldugunu kamuo\una da a»,ıkladılar Ikı partının sindalve sayısının 2~6 >ı bulnıası durumunda, bu senarvo Seçime gün kaldı DYP lideri Çiller ölümden döndü • Manısa-lzmır karayolunda yolun kaygan olması yTizunden DYP lıderı Tansu Ç ıller'ın ıçınde bulunduğu otobus, kontrolden çıktı Çiller ın otobusu uçurumun basında guçlukle durduğu belırtıldı • İ. Sayfada Mesut Yılmaz, RP'ye yükleniyor • Karadenız turunu surduren ANAP lıderı Mesut V ılmaz Erbakan'ı dın bezırgânlığı \e boluculukle suçlarken vurttaşları. "Kosede bekleyen hoca var Yagmurdan kaçarken doluya yakalanmayın" dıye uyardı • 3. Sayfada Baykal: Enflasyon ülkeden kovulmalı • CHP!ıdcrıDenızBa>kal Turkıve de va^anan sorunların temelınde enflasvon oldugunu sovledı Bavkal enflasvonun ulkedc mıllı duşman ılan edılmesı \e ulkeden kovulması gcrektığını belırttı •-/. Sa\fada Ecevit, CHP'yi sahtecilikle suçladı • DSP Genel Ba^kanı Bulent Ece\ıt CHP >ı salıte ^o^val demokratlıkla suçlayarak "Bu sahtc sosval demokratları ınyıllah 24 aralıkta ğ gomeceğız Bız ycnı değıl gerçck. ulusal. çağdaş solcu\uz* dedı • 4. Savfada eundeme uelecek " 2- \N\SOL: ın 1 parti olması durumunda seı,ımlerden sonra Tansu Çil- ler D\ P lıderlığınden çekılırva dadusuru- lur ANA\OL hukumetı kurulur \e bırkaç a> lık sureçte ^N \? ıle D"> P bırleşır ^J'lu^'lukoalisjon- \NAPileDSP nın sandalve sayısı hukumet kurma\a vetnıez BBP nın seçımlenn ardından ANAP tan ı\ - rılması durumunda ANAP-BBP-DSP A\-\P-DSP-CHP\ada MHP kodlısvonldrı mındcmc sjelebılır 4-RP'lı senanolar- \\\P D\ P DSP CHP ve MHP liderleri RP ıle koalısvon kurmd\dcakları konusundı kı.ıuiı!ı.nnı bağ- ladılar Cumhurbaskın Sule\man lX>mırel • ArhasıSa. 6. Sıı. 8'de Sayıştay Servet incelemesi yetişıniyor • Sayıştav Başkanlığı Tansu Çiller ın malvarlığının araştırılmasina ılışkın başvurusunu. usul açısından ıncelemeve aldı Mesut Yılmaz ın bugun yapacağı aynı yondekı ba^vuruvu da ınceleme kapsamına alacak olan Savıstav Ba^kanlığı'nın başvurulann ısleme konulup konulamavacagına ılıskın yanıtı seçımden sonra vermesı beklenıvor DÛRDANE KOCAOĞLU'nun haten • 6. Sa\jada GB'de Kıbrıs sancısı • Sıvası otonte ıle ekonomı bûrokrasisı gumruk bırlığının tanımadığı KKTC ıle serbest tıcaret anlaşması yapılması konusunda uzlaşmazlık va^ıvor • 10. Sayfada kravatlanııiTi S o n 8 u n l e r i n i >aşadığı- vaşamını yitirmesine yol açan depremler. salgın hastalıkJar ve terör eylemleri ile bir fela- ket vıh olarak tarihe geçmevecek. Çunku bu olumsuz olavlann vanı sıra bir dizi guzel o- lav. ihtivar dunvamızda umutlann, banşın ve ivimserliğin veşermesine vol açtı. Haftalık Newsweek dergisi, 1995 vılının onemü olavlannı gözler onune serivor. Bunlann içinde en önemli olav kuşkusu/ tarihi Ortadoğu barış anlaşması. \BD Başkanı BilJ Clintonın ara- bulucuğu ile gerçekleşen anlaşmanın V\ashington'da Bevav Sarav 'da düzenJenen im/a to- reninden önceson ha/ırlıklannı tamamlavan Ortadoğu ulkelerinin ağır topları, İsraıl Baş- bakanı IzakRabin, Mısır Dev let Başkanı Husnu Mubarek. L rdun Kralı Husevinve 1995'in barış havarisi \BD Başkanı Bill Clınton kravatlannı duzeltirken Filıstın Kurtuluş Orguru lideri \aser Arafat ise kravat takmamanın kevfıni çıkanyor. İETT'de yolsıHuk zinciri RP'lÜer dünyayı dolaşıyor • RP"lı yonetiLiler otobuslerın doğalgaz Mstemıne donuslurulmesı. otomobıl tuarı kongreleı, reklam ve bır^ok konuda araştırma yapmak bahanesıyle duny ay ı dolaşıyorlar • Kendılerınden oncekı donemde 100 kadar otobus Ankara"da doğalgaz sıstemıne çevnlmı^ken IETT nm RP'lı vonetıcılerı. donuşumun nasıl vapılacağını dunyanın dort koşesını dev letın parasiyla dolasarak arastınvorlar Bu ama^la en (,ok gıdılen \ er Iran HJUJLNBILER'mhaberı I 6. Su\fada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Kıbrıs... Kıbns Avrupayaaçılmayo- lunda belımızde kambur mu uluslararası alanda vazgeçe- meyecegımız onemlı bır koz mu? Bu "sorundan" bır an once kurtulmalı mıyız sağlıklı bır çozum ıçın odunsuz mu olma- lıyız' Yaşananlar gosterıyor kı hukumet bu ıkılemlerde daha çok bınncı şıkka yakın hareket edıyor Avrupa Bırlığı (AB) ıle gum- ruk bırlığı (GB) anlaşması ım- zalanması surecınde sık sık şu soru gundeme geldı - Kıbns'ta odun verıldı mı? Hukumet ve Dışışlerı bu so- ruya koro halınde hep aynı karşılığı verdı - Kesınlıkle vermedık Kıb- ns ulusal bır sorundur Ödun venlemez Kımse Kıbrıs V sa- tamaz 6 Mart 1995 te GB ye son şeklı verılırken Kıbrıs Rum ke- sımıyle de "Kıbrıs Cumhurı- yetı" adı altında tam uyelık su- recının başlatılması kararlaştı- rıldı Turkıye'nın burada "ıtı- raz hakkını kullanmaması "Kıbns'ta odun' olarak yo- rumlandı Cumhurıyet, Avrupa Komts yonu'nun raporunu, "Turkıye KKTC'yı feda ettı" başlığıyla duyurdu Bu habere Dışışle- rı'nden herhangı bıryanıtgel- medı Bunun yanı sıra başkent- te bır ıkılem daha yaşanıyor KKTC ıle nasıl tıcaret yapaca- gız^ GB ye gore KKTC ıle tı- caretımızde de AB kuralları geçerlı Ekonomı burokrasısı, "En kısa surede KKTC ıle serbest tıcaret anlaşması yapmalıyız Yoksa Kıbns çok zor duruma duşer" goruşunde Dışışlerı Bakanlığı ıse ' Bu durumu yuksek sesle dıle ge- tırmenın bır gereğı yok Ses- sızce halledebılırız" dıyor • • • • 4rka\ıSa. 6, Su. 9'da I Ctviz kabuğundan çıktı! I VakıfBank ıhracatcılanmua sadece kredı ıhracat ıslemlerınde de buyüt kolaylıklar sağlıvor Hajrdı Ihratatçılar pro|elerıntz yarım lcalmasın ge( kalmaMn' Oalln VakıfBank's... VakıfBank'ın ihracat kradisl olanaklarından yararlanın... H»m y ^ _ Q j *iı kazanın, h«m Türkiya kaıandn. VOUflMBIK Sezen Aksu'ya 2.5 milyarlık tazminat davası • "Ne Ağlarsin adlı turkuv u ızın almadan ve sozlennde tahrıfat yaparak kullanan Sezen Aksu hakkında. vapıtın sahıbı Aşık Daımı'nın aılesı tazminat davası açtı \MC\RV (Cumhuri\et Burosu) - \şık Daımi adını kullanan ozan İsmaıl Aydın ın (.ocuklan. son albümune aldı- ğı "Ne \glarsin" adlı turku nedenıvle muzısven Sezen Aksu va2 >mıl\arlı- ralık tazminat davası avtılar Se7en Aksıı nun adı geçen vapıtı "Işık Doğudan V ukselir" adlı son albtı- munde ızın almadan \e sozlennde tah- • Arkası Sa. 6, Siı. 6'da GUNDEM MISTAFA B VLB Ali Haydar Veziroğlu... Seçımlerde kafası karışık kesımlerın başında Alevıler ge- lıyor Kendılerının devlett'en dışlandıgını somut ornekler- le" dıle getıren Alevıler seçım oncesı verılen sozlere ınan- mıyor Sıvas'ın ardından Alevıler arasında cıddı bırtartışma baş- ladı "Partımızı kurup, kavgamızı verelım " "Hayır kavga boyle verılmez "Sen nerede vaşıyorsun? Öldurulmeyı mı bekleyece- ğız? 'Bızım kavgamız demokrası kavgası olmalı Turkıye de- mokratıkleşırse ancak Alevılerın dışlanmıslıgı son bulur " Tartışmalar ıçten ıçe surerken 24 aralık mega erken ge- • Arkası Sa. 6, Su Vte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog