Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! ""** EMLAK BANKASt 72. VISAYI 25640 / 25000 Tl (KDV içmde) - • ' - Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ {1345-1991) 19MMLM1995SAU İLİLSEÇİM ÖSYM Trabzon, Kars, Gümüşhane ve Hakkâri 1 4 ve 5. Sayfalarda Sınav başvuru kılavuzu 1 6. Sayfada • KONFERANS Silahsız Bosna'ya doğru • 10. Sayfada DAĞCILIK • KREDİLERİN % 37'Sİ KAMUDAN Everest fatihi Trophy'de • Spor 'da BORSA ûDün 40.466.15 Onceki 39.669.01 DOLAR ûDün 57.150 Öncekı 57.000 MARK ; ALTIN ûDun 39.950 Öncekı 39.650 ûDun 713.000 Öncertı 708.000 Bankacılık devlete kaldı • 8. Sayfada Malvarlığınm araştınlması için Çiller başvurdu,Yılmaz sırada Tansu Çiller: Malvarlığı konusu, seçimlere bir hafta kala ANAP lideri tarafından yine gündeme geîirilmiştir. Amaç, TBMMde kurulan Araştırma Komisyonu 'nda temiz çıktığım ve bütün iddiaların iflas ettiği bu konuda vatandaşları etkilemektir. 'mMesut Yılmaz: Çarşamba günü Ankara da olacağım ve Sayıştay 'a giderek bizzat başvuruda buhmacağım. Benim parayla pulla ilgim yok. Başbakan Tansu Çiller gibi ABD de han, otel almak için değil, halka hizmet etmek için siyaset yapıyorum. yetkisi yok• Kuşkulu servetine ilişkin belgeleri yanıtlayamayan Başbakan Çiller, ANAP lideri Yılmaz'ın bağımsız araştırma önerisini kabul ederek Sayıştay'a başvurdu. Yılmaz da yann bizzat Sayıştay'a başvuracağım bildirdi. • Sayıştay Başkanı Vecdi Gönül. araştırma başlatabilmek için TBMM'nin karar alması gerektiğini belirtti. Sayıştay'da görevli bazı denetçiler ise Sayıştay'ın görevinin Meclis adına devletin gelir ve giderlerini denetlemekle sınırlı olduğunu belirterek liderlerin malvarlıklannı ve kaynaklarını araştırmak gibi bır yetkileri bulunmadığını savundular. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Kuşkulu servetine belge- ler eşliğınde yöneltılen suçla- maları yanıtlayamayan Başba- kan Tansu Çill'er. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın. mal- varlıklan için bağımsız araştır- ma yapılması önerisini kabul et- mek zonında kalarak Sayıştay "a başvurdu. Yılmazdamallannın denetimi için yann bizzat Sayış- tay'abaşvuracağıtıı bildirdi. Sa- yıştay Başkanı Vecdi Gönül. araştırma için Meclis"in karar alması gerektiğini açıkladı. Sa- > ıştay 'da görevli bazı denetçiler ise Sayıştay'ın görevinin Meclis adına devletin gelir ve giderle- rini denetlemekle sınırlı oldu- ğunu belirterek liderlerin mal- varlıklannı ve kaynaklarını araştırmak gibi bir yetkileri bu- lunmadığını savundular. Başbakanlık Basın Merke- zi'nden yapılan açıklamada, Tansu Çiller'in dün Sayıştay Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvurarak malvarlığı konusun- da araştırma yapılmasını istedi- ği bildirildi. Çiller'in, dilekçesi- U Arkası Sa. 19,Sü.3'te Rnsya'da komünistler kazandı• Parlamento seçimlerini oylann yüzde 22 sini alan Rusya Komünist Partisı birinci, Jirinovski'nin Liberal Demokrasi Partisi de yüzde 11 'lik oranla ikinci sırada bitirdi. • Başbakan Viktor Çernomirdin'in Yurdumuz Rusya hareketinin oy oranı da yüzde 10'un altında kaldı. Yeni parlamentonun bir başka muhalif gücü de demokratik reformcu Grigoriy Yavlinski'nin Yabloko adlı hareketi. Yabloko'nun oylan, ilk sonuçlara göre yüzde 8. • Seçim sonuçlan, Rus seçmenlerin önemli bir bölümünün sola yöneldiğini ortaya koydu. Seçim, oylann yaklaşık yüzde 90'ını alan muhalefetın kesin zaferi haline geldi. HJUUN AKSAY'm hataeri • //. Sayfada Çeçenya Tek kişilik yanşta Moskova galip • Çatışmalann giderek tırmandığı Çeçenya'da onceki gün sona eren . tartışmalı seçimleri Moskova destekli Doku Zavgayev'in kazandığı açıklandı. Seçimlere katılma oranının yüzde 47 ile 60 arasında değiştiği ve Zavgayev'in oylann yüzde 80"ini aİdığı belirtildi. Diğer rakipleri seçim öncesinde adaylıklannı çekmişlerdi. • //. Sayfada Seçim öncesi sıcak günler Yılmaz-. Ecevit: Perincek: Bacıdan kaçıp RP çağdışı, Ecevit'e hocaya tutulma CHP uydurma suçlama Kunta Kinte olacağız Diyanet: İlerlemenin engeli cehalet \3. Sayfada I 3. Sayfada I 3. Sayfada \ 3. Sayfada 4. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Seçim mey- danlannda bozguna uğrayan Başbakan Tansu Çil- ler dışındaki parti liderleri. erken genel seçim ön- cesindeki son haftada miting turlannı hızlandır- dılar. Seçim meydanlannda beklediği ılgiyi bula- mayan Başbakan Çiller. propaganda karargâhmı seçim bölgesi olan lstanbul'a taşıdı. Avrupa Bir- liği ile gümrük birliği görüşmeleri nedeniyle bö- lünen seçim kampanyası boyunca miting prog- ramlarını kısa vadeli yapan Çiller'in. bugün Kırk- lareli ve Manisa'ya gitmesi bekleniyor. Hava ko- şullan nedeniyle Konya gezisini de iptal eden Çil- ler'in. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere. birçok kenti ziyaret etmemesi, DYP örgütlerinde rahat- sızlık yarattı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz. seçim mitinglerini. yann Denızli ve Ada- na'da sürdürecek. Yılmaz, perşembe günü Konya • Arkası Sa. 19, Sü. l'de Türkiye, PKK-KDP ateşkesinden tedirgin •Türkiye, Kuzey Irak'ta PKK ve KDP arasında varılan ateşkesin, terör örgütünün bu bölgede bannması olasılığı doğurmasından tedirgin. Türkiye'nin bu konuda uyardığı KDP lideri Barzani'nin, üst düzey PKK heyeti ile Selahaddin kentinde görüştüğü bildirildi. 10 fabrika isletilecek Talabani'ye ekonomik yardım • Kuzey Irak'taki Türkmenlerin kollanması amacıyla Ankara, Talabani'ye uzun vadeli ekonomik yardım yapma karan aldı. Talabani'nin bölgesindeki 10 dolayında çimento, tekstil gibi atıl duran fabrikanın Birleşmiş Milletler'in Irak'a uyguladığı ambargo delınmeden işletilmesi için Türkiye çalışma yapacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. Kuzey I- rak"ta KDP'nin rakibi Celal Taiabani lıderliğindeki Kür- distan Yurtseverler Birliği'ne (KYB), ıki Kürt grup arasında ilişkileri dengeleme politikası çerçevesınde kalıcı ekonomik yardım yapacak. Ankara, Ta- labani'nin bölgesindeki lOka- dar atıl duran fabrikanın işle- tilmesi yollannı arayacak. Türkiye. İranın Kuzey Irak konusunda inisiyarifi ele ge- çırmesıni önlemek amacıyla kasım ayında. Kuzey Irak'ın lran sının bölgesindeki alanı • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da LALE SAR1İBRAHİMOĞLU ANKARA-Türkiye, PKK'nin ağustos ayından bu yana Kuzey Irak'taki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) mevzilerine karşı saldınlannın ardından ilan etti- ği ateşkesin, terör örgütünün, bu bölgede bannması olasılığı do- ğurmasından tedirgin. Anka- ra" nın bu konuda uyardığı Kür- distan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani'nin, üst düzey bir PKK heyeti ile Selahaddin kentinde 3 gün önce bir araya geldiği öne sürüldü. KDP, 11 aralıkta yayımladıâı bildiriyle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tek yanlı olarak ateş- kes ilan ettiğini açıkladı. Aynı bildinde. KDP'nin. PKK'nin ateşkes ilanını kabul etmesinin Türkiye'yi rahatsız etmemesi için mesajlar da venldi. Bildiri- de. KDP'nin ateşkese uyacağı M Arkası Sa. 19, Sü. l'de OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Kuşkunun Gölgeleri TBMM'nin erken seçim ka- ran almasıyla birlikte. merkez sağdaki iki büyük partinin li- derleri arasında da giderek tır- manan bir suçlama yarışı baş- lamıştır. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı; bir dönem başba- kanlık yapmış olan Yılmaz da Çiller'i aynı şekilde "servetle- rinin kökenlerinin karanhk ol- masıyla" suçlamaktadırlar. Sonunda iş, seçimlere bir haftadan kısa bir süre kala, karşılıklı "restleşmeye" dek varmış ve taraflar, servetlerinin bağımsız araştırma kurumu olarak tanımladıkları Sayıştay denetçileri tarafından incelen- mesini kabul ettiklerini açıkla- mışlardır. Nitekim, Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Çiller bu konuda bir dilekçeyle Sa- yıştay'a başvurmuştur ve Yıl- maz da aynı başvuruyu yarın yapacağını belirtmektedir. Başbakan Tansu Çiller ve eşi Ozer Uçuran Çiller'in malvarlıklarının kaynağı ve edinim yollan konusunda, ço- ğu Cumhuriyet'te yayımlan- mış olmak üzere. yüzlerce bel- ge vardır. Buna karşılık, Mesut Yılmaz'ın ve kardeşlerinin malvarlıkları konusundaki tüm suçlamalar, yalnızca Tansu Çiller'in sözlerine dayanmak- tadır. Dahası. Sayıştay Başkanı • • • M Arkası Sa. 19, Sü. 9'da YddızKenter'in romantizmiKültür Servisi - Kent Oyunculan. Refik Erdu- ran'ın 'Ramizile Jülide" adlı oyununu Kenter Ti- yatrosu'nda sahnelemeye başladı. Insan ilişkile- rini alaycı amaumutlu bir açıdan ele alan 'Ramiz ile .'ülide'de, Sovyetler'in çöküşü sonrasındaki ruhsal dagınıklık ve Türkiye'nin bu dağınıklıktan aldığı pay ironik bir bıçimde aktanlıyor. Yıldız Kenter (Jülide), Müşjfik Kenter (Ramiz), Şükran Güngör (Hayati) ve ÖzlemÇakman'ın (Nur) rol aldıklan oyunun yönetmenliği Mehmet Birki- ye'ye. dekorları NurullahTuncere. müziği Babür Tongur'a. kösrümleri ise Çolpan İlhan'a ait. Ba- kırköy Belediye Tiyatrosuyarışmasında lOOoyun ıçinden Büyük Ödül alan ' Ramiz ile Jülide'ninya- zan Refik Erduran. oyuna ilişkin olarak "Top- lumculuğun kökeninde hem romantizm vardır, hem realizm. İnsanın daha hızlı insanlaşması öz- lemi. yanlış bir ülkede ters uygulanıa hatağına sap- landı diye türümüze gelişme \ollannın tıkannıa- dığını ha>kırmak tüm a>dınlann görevidîr günü- müzde. Konuya gerekli ııstaca yonımu getirebile- cek Kent O> uncuları gibi bir topluluğun bu ça- baya katılışmı sevinçle kar^ılıyorum" diyor. (FÖtoöraf L'ĞUR GÜNYUZı RP'nin yolsuzluk zinciri Göstermelik îhaleye suçüstü • Ramazan Bayramı için el ilanı bastırma karan alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 680 milyon liraya mal olan 3 milyon broşürün ihalesinde tarih oyunu yapmak istedi. HALtLNEBtLER Siyaset sahnesinde din ve diğer kutsal değerlerin sömü- rüsünü yapan RP'liler, usul- süzlük söz konusu olduğunda bu tür değerleri de hiçe sayı- yorlar. Geçen Ramazan Bay- ramı'nı kutlamak amacıyla bastınlan üç milyon el ilanı îhalesinin karannın, bir fir- mayla anlaşma yapıldıktan 40 gün sonra alındığı ortaya çık- tı. istanbul Bü^kşehir Bele- diyesi İETT Genel Müdürlü- ğü Ticaret Daire Başkanlığı. 20 Şubat 1995 tarihinde İstan- bul halkının Ramazan Bayra- mı'nı el ilanlan ile kutlama karan aldı. İE1T Genel Mü- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de PROF. İHSAN KETÎN ÖLDÜ. M 6. Sayfada İETT Yolsuzluk diz boyu tstanbul Haber Senisi - 27 Mart 1994 yerel seçimlerin- de Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde belediye başkanlıklannı kazanan RP'li yönetimlerin personel alımınından. ihalelere kadar birçok alanda usulsüz işler yaptığı belgelerle ortaya çık- tı. RP'li belediye yöneticile- rinin bu turumlanna onlarca, yüzlerce örnek göstenlebi- lir. Örneâin İETT'nin 5 Ekim 1994 tanh ve 30898 ] Arkası Sa. 19,Sü.3'te GUNDEM MüSTAFA BALBAY Sandıktan Ne Çıkacak? Artık seçim haftasındayız. Son kozlaroynanıyor. "Kaçak" Mesut "yalancı" Çiller'e karşı. "sağcı" Ecevit "omurga- sız" Baykal a karşı... Refah hepsine karşı... Liderler meydanlara çıkınca zıvanadan çıkıyor. En desteksiz giden Erbakan. Hoca, bu desteksiz gidişi tabandaki desteğe borçlu olmalı. Hoca haykınyor. "Refah Partisi dünyanın en büyük partisidir..." Alkışlar, alkışlar... Hoca, ya dünyayla kafa buluyor ya da M Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog