Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! " " EMLAK BANKASI 72. Y l SAYI 25638 / 25000 TL (KDV içinde) CumhuriKURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİRIMDİ (1945-1991) 3OO milyon önpeşinatla EMLAK BANKASI 18ARAUK1995PttAKTBİ Avrupa Komisyonu'nun raporunda GB için ödenen bedelin, Kıbns Rum kesiminin AB üyeliği olduğu ortaya çıktı: Türldye, KKTCNi feda etli• Raporda, gümrük birliği üyeliğinin reddedilmesinin, Türkiye'de Avrupa ve Batı yanlısı eğilimleri zedeleyeceği ve bunun da Kıbns Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini zorlaştıracağı vurgulanıyor. • Raporda aynca, "Türkiye'nin de dahil olduğu genel bir uzlaşma sonucunda Kıbns'ın tam üyeliği için bir takvim oluşturulmuş ve Kıbns Cumhuriyeti ile sağlıklı bir diyalog başlatılmıştır" ifadesi kullanılıyor. OZGUR LLUSOY Avrupa Komisyonu, gümrük birliği oylaması öncesinde Avrupa Parlamentosu milletvekillenne gönderdiği bir raporda. Türkiye'nin gümrük birliğine üyeliğinin reddedilmesinin. Kıbns Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini zorlaştıracağını vurguladı. Üyeliğinin reddedilmesinin Türkiye'de şu ana dek izlenen Avrupa ve Batı yanlısı politikaya zarar vereceğıne değinilen raporda. "Aynca, Kıbns'ın AB'ye tam üyeliği sürecini de zora sokacaktır" denildi. Kıbnsın AB'ye tam üyeliği ile ilgilı alınan kararlardan parlamentonun da yeterince haberdar olduğuna dikkat çekilen 9 kasım tarihli raporda. su ifadeler yer aldı: **Türkiye"nin de dahil olduğu gencl bir uzlaşmanın sonucu olarak AB Konseyi tarafından atilan bu adımla birlikte, Kıbrıs'ın tam üyelik görüşmelerinin başlaması için bir takvim oiuşturulmuş ve Kıbns Cumhuriveti (Rum kesimi) ile planlı bir diyaloğun temelleri atılmıştır." Eşzamanlı olarak adanın iki toplumu arasında. Güvenlik Konseyi kararlanna dayalı bir siyasi Türkiye. AB zirvesine çağrılmayınca, troyka toplantısına kendini davet ettiren Başbakan eli boş döndü Çillerutandırdı• Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Deniz Baykal, Çiller'in troyka toplantısına katılmasını uygun karşılamadığını bildirdi. DSP lideri Bülent Ecevit. Türkiye'nin içine düşürüldüğü durumdan utandığını belirterek Çiller'in Madnd'e gitmesinin "onursuzluk" olduğunu kaydetti. ÂNAP lideri Mesut Yılmaz da Başbakan'ın troyka toplantısına katılmasının "haysiyet kıncı" olduğunu söyledi. FRANSIZ NEZAKETİ - Madrid'deki Avrupa Birliği zinesine. davetti olmamasına karşın katılmaktadi- renen Başbakan Tansu Çiller ne zirve toplantılanna katılabildi. ne istedigi konuşmayı yapabildi ne de po- litik anlamda bir başan kazanabildi. ama Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'a elini öprürdü... Fransız neza- ketini sergileyen Chirac gibi. tspanya Başbakanı Gonzales de "zoraki konuk"un "Bundan sonra bizi de da*et edin" söderine nezaketle "Başannızı takdir edi\oruz" yanıtını verdi. (Fotoğraf: RELTF.RS I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Baş- bakan Tansu Çiller, Avrupa Birliği (AB) zirvesine çağnlmayınca kendisini davet et- tirdiği troyka toplantısında somut bir ge- lişme elde edemedi. AB. Türkiye'yi. ken- disiyle son yıllarda ilişki kuran Rusya ve L'krayna gibi ülkelerle bir tutarken Doğu Avrupa ve Malta'nın yanı sıra Kıbns adı altında Rum yönetimine tam üyelik görüş.- melen için takvim verdi. İtalya Ba^baka- nı Lamberto Dini. 50 dakikaiık troyka top- lantısına katılmadı ve Çiller'le görüşmedi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Baka- nı Deniz Baykal. Çiller'in troyka toplantı- sına katılmasını uygun karsılamadığını bil- dirdi. DSP Genel Başkanı BülenfEcevit. Türkiye'nin içine düşürüldüğü durumdan utandığını belirterek Çiller'in Madnd'e gitmesinin "onursuzJuk" olduğunu kay- detti. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da Çiller'in zirveye "yan kapıdan girme- ye" çalıştığını vurguiayarak Başbakan'ın troyka toplantısına katılmasının "haysiyet kıncı" olduğunu söyledi. Çiller. öhceki gün Madrid'e 17.30'da vardı: ancak. zırve saat 16.00'da sona er- di Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Is- panya Kralı Juan Çarkis, Portekiz Çum- hurbaşkanı Soares. italya Çumhurbaşkanı Scalfaro. Finlandiya Çumhurbaşkanı Ah- tisaari ve Avusturya Federal Çumhurbaş- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te İSRAİUDEN ANKARA'YA LOBİ DESTEĞ1 • 6. Sayfada çözüm bulunması durumunda (iki toplumlu. iki bölgeli bir federasyon) tam üyelik sürecinin daha da kolaylaşacağı görüs.üne yer verilen raporda. "Böyle bir siyasi çözüme kavuşmak ve adanın biitününün AB'ye tam üyeliğini sağlanıak için Türkiye'nin etkin işbirliği ç«>k biiyük bir önem taşımaktadır" denildi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilenn. Ege'deki karasuları tartışmasıyla gergin bir noktaya vardığına değinilen raporda "AB'nin, gümrük birliği yoluyla, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmesi, kuşkusuz soruna banşçıl bir çözüm getirilmesinde vesile olacaktır" ifadesi veraldı. Gümrük birliğinin AB'nin yaranna olduğunun ön plana çıktığı raporda, Türkiye'nin gümrük duvarlarını kaldırması ve tüm engellerin yok olması ile Avrupa'nın ihracatında ciddi bir artış yaşanacağına işaret edilerek "Avnıpa'da isrihdam yaratılmasını ve ekonomik büyüme\i körükleyecektir" denildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: Karar metni tekstil, otomotiv. tanm gibi hassas sektörlerde Avrupa'nın çıkarlannı korurken fikn mülkiyet hakları. rekabet. ticaret ve gümrük mevzuatı gibi alanlarda Türkiye'nin AB yasalanna ve politikalanna uyum gösterme yükümlülüğünü öngörmektedir. • İLİLSEÇİM Van, Siirt, Sinop ve Yalova • 4 ve 5. Sayfalarda • LİDERLERTV'DE Meydanlar ekranlara taşındı I 6. Sayfada TV FİLMİ Kendine özgü vvestern • / 7. Sayfada AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI Rakiplerimiz Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka I Spor 'da Güneydoğu: Sorunlar ve Çözümler • ANAP. bölgede olağanüstü hal uygulamasına son verilerek "huzur. can ve mal güvenliği. iş. ekmek" vaatleriyle seçime gidiyor. Türkiye Çumhuriyeti'nin, kuruluşundan bu yana tarihinin en ağır bunalımıyla karşılaştığına dikkat çeken ANAP. bunalımın birinci nedeni olarak Güneydoğu'yu gösteriyor. ANAP, güvenlik ya da başka nedenlerden ötürü ev lerinden, köylerinden uzaklaşmak zorunda kalan vatandaşlara devlet yardımı sağlanacağını. Kürt kökenli vatandaşlann kendilerini ifade edebilecekleri düzenlemeler yapılacağını, sınır ticaretinin yeniden başlatılacağinı vaat ediyor. Sabancı'nın Güneydoğu raporu 'Bölgede terör ekonomisi gelişebilir' • Işadamı Sakıp Sabancı, bölgedeki incelemeleri sonucunda hazırladığı. "'Doğu Anadolu-Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Politikalan Raporu"nda, teröre dayalı bir ekonominin gelişme tehlikesine dikkat çekiyor. Raporunda. dağ ve meralann hayvancılığa kapanması ve iç göçler sonucu hayvancılığın öldüğünü, sınır ticaretinin kalkmasıyla gelir kaynaklannın yok olduğunu kaydeden Sabancı, "Doğu insanı, ya dağa çıkmak ya da başka yerlere göçmek alternatifiyle karşı karşıya kalmıştır" saptamasında bulunuyor. UUİ SARJffiRAHİMOGLU ve BÜL0İT SARJ06I.U'mjn yao dbifl • 12. Sayfada 'Seçmı'e bomba ve saLdırı • HADEP konvoyu Ankara'da MHP'lilerın. Gebze'de Refah Partililerin saldırısına uğradı. Antalya'da ise ANAP'ın seçim otobüsü bombalandı. Haber Merkezi - Istanbul'da par- tilerin seçim irtibatbürolannayöne- lik saldırılardün de devam ederken Antalya'da Mesut Yılmaz'ın mitin- gi öncesinde hazırlık yapan ANAP'hların "Pttek 3" adlı "seçim otobüsüne bombalı saldında bulu- nuldu. Ankara'da ise adaylarını ta- nıtmak üzere şehirturu düzenleyen HADEP konvoyu, MHP'lilerin taş, sopa ve demir çubuklu saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında çok sayı- da partili yaralanırken MHP seçim bürosu önünde görev yapan .\li Tur- hal adlı polis. geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. HADEP'in Aııkara adaylannı ta- nıtmak üzere dün düzenlediği şehir turunda. Keçiören MHP Seçim Bü- rosu önüne gelindiği sırada konvo- ya saldında bulunuldu. Ellerinde taş. sopa ve demir çubuk bulunan • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Kadınlar arası rekabetAday vapılmamalanna karşın Refah Partisi'nin kadın kollan dün uzun araç konvoylan oluşturarak "İstanbul'da tur attılar. Aynı saatlerdc Taksim'de toplanan Doğnı Yol Partili kadınlar, RP konvoyu ile karşılaşınca. ortaya rvnkli bir manzara çıktı. Her iki partinin kadınlan karşılıklı eşarplannı ve bayrak- lannı sallayıp el-kolhareketieri>esloganlaıiabirbirlerinikızdınnayakoPıMular. (HATİÇETUN'ÇER) EH" Rusya'da seçim Sandık başlan doldu • Parlamento alt kanadı için dün yapılan seçimlere katılım yüksek oldu. Özellikle orta yaş kuşağımn sosyalizm dönemine duyduğu özlem. Rusya Komünist Partisi oylarının yüksek olacağının işareti olarak görülüyor. • Moskova'da bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, 'Sonııç ne çıkarsa çıksın. Çernomirdin başbakan olarak kalacak" dedi HAKAN AKSAV'n habert • 11. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Seçim Haftasu.. Olağanüstü sıkıştırılmış bir seçim takviminin son haftası- na girdik. Bu hafta sonu, 34 milyon 400 bin seçmen, 139 bin sandıkta oy kullanacak. Partiler artık son kozlarını o/nuyor. Bugünden başlaya- rak kıyasıya bir propaganda çekişmesinin yaşanacağı altı gün geçirecegiz. Genel görünüm şöyle: Sağ ile sağ, sol ile sol çeki- şiyor. Kendisini bütün partiler- den farklı gören RR tabanını iktidar havasına sokmuş du- rumda. MHP, liste depremin- de aldığı yaraları sarmakta güçlük çekiyor. Seçimde yanıtı beklenen sorular şunlar: - Kaç parti barajı aşar? - Birinci parti hangisi olur? - Merkez sağ ve sol nasıl bi- çimlenecek? - Seçim sonrası nasıl bir hü- kümetle karşı laşacağız? Bu sorulardan ilk dördü, si- yasetteki genel yapılanma açısından önem taşıyor. ANAP ve DYP arasındaki ya- nş, hangisi birinci olursa onun lehine biter mi? Soru soruyu getiriyor. Şu aşamada zor. Ta- raflar kolay pes edecek gibi görünmüyor. Aynı soru. merkez sol için de geçerli. Acaba, DSP ve CHP arasındaki yarış birinin açık farkla önde olmasıyla so- nuçlanır mı? Bu soruya, merkez sağdaki durumdan daha net yanıt ve- rebiliriz: Hayır. En azından bu seçimler so- nucunda hayır. Sağ ve solda- ki dağınıklığın bu seçim son- rasında sona ereceğini söyle- mek iyimserlik olur. Özellikle sol seçmenlerde bir diğer seçenek de şu: • • • • .4rAa.sv.Vo. 6, Sü. 9'da Yeni dcnizlere açılanları dastakliyortızl VakıfBank ibracatçılarımıza sadece kredl sağlanııyor... ihracat islemlerinde de bü>iik kolaylıklar sağlıyor. Haydi ibracatçılar, projcleriniz yarım kalmasın; geç kalraasın! G*IIR VakıfBank'a... VakıfBank'ın ihracat kreditl olanaklarından yararlanın... Ham ^ 3 tiı kaıanın, ham TBrklya kaıantın. Mı Beşiktaş. C. saray'ı yendi İlk yannın son derbi maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı Ertuğrul, Mehmet ve Sergen'in golleriyle 3-1 yendi. Siyah- Beyazlılar, 3. sıraya yükselirken Galatasaray, bir basamak geriledi ve dördüncü oldu. MSpor'da TOBB Başkanlık seçimleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) başkanlık seçimlerinin sonucu, 24 aralık erken genel seçim sonuçlarına bağlı olacak. Ticaret odalarının başkanları, genel seçimlerden sonra kurulacak hükümetin TOBB başkanlık seçimlerine etki edebilecegini dile getiriyorlar. H 8. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Madrid Seferi Başbakan Tansu Çiller'in Madrid seferi, Türkiye'nin, Avrupa'nın neresinde olduğunu göstermesi bakımından çok verimli oldu. Gezi sürecinde olup bitenleri aktarmak. durumu anlat- maya yeter. Yoruma gerek yok. Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi, gündemi günlerce ön- ceden belli, AB'nin yeni dönemde izleyeceği politikalara yönelik önemli bir toplantıydı. İki günlük zirvede yeni Av- rupa para biriminin adının saptanması (Euro) da bunun bir göstergesi. Türkiye de bu toplantıya ne yapıp edip katılmak istiyor- du. Çünkü zirve, sadece AB üyesi 15 ülkenin buluşması değil, aynı zamanda tam üyeliğe aday ülkelerle "gelece- U Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog