Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

r A* Yılın son fırsatı! EMLÂ 72. Y l SAYI 25638 / 25000 TL (KDVlç,ndej Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla EMLAK B, KURUCUSU. YUMB IMDİ 0924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) 17MMUK1995MZAR Siyasi partiler, sendikalar, meslek odalan ve Silahlı Kuvvetler'in Kürt sorununa bakışı ve çözüm önerileri Seçim öncesi GüneydoğuYENİ KİT OLMAYACAK • DYP, Güneydoğu sorununu bölgede özel girişimcinin desteklenmesi, serbest piyasa kurallannın tam anlamıyla uygulanması ile çözeceğini soylüyor. Terörün ciddi bır variığı kalmadığı. sosyalizasyonla bölgelerarası ekonomik farklılığın giderilerek istikrann sağlanacağı vurgulanıyor. TEROR, DEVLETİN SORUIVU • Harp Akademileri Komutanlığf nın yayımladığı 'Alçak Yoğunlukta Çatışma" adlı kitapta. bölgede halka yönelik şiddete dayalı baskı politikasının yurttaşlan de\ letten uzaklaştıracağı öne sürülüyor. Askeri önlemlerin yanı sıra siyasal. toplumsal ve ekonomik çözümler dile getiriliyor. BİLDISEL KURUMLAR KURULACAK KULTUREL HAKLAR TAMNMALI • ANAP; Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sisteminin kaldınlacağını. il valilerinin görev. yetki ve sorumluluklannın yeniden belirleneceğini, bölgede görev yapacakların ıyi seçıleceğını. istihbaratı yeniden yapılandırarak bilgi ve bulgulann tek elden değerlendirilmesini hedeflivor. • Seçim bildirgesinde: her kökenden yurttaşın anadilini geliştirmesine olanak tanınması gerektiğini vurgulayan CHP'nin lideri Deniz Baykal. ekonomik boyutu da bulunan sorunun çözüm yolunun. öncelıkle kültürel haklan tanımaktan geçtiğini vurguluyor. UUf 8MMBRMİM0ĞU) ve BÛLBVT SAnOĞUrnn y a » • 12. Sayfada Başbakan, AB konusunda önemli adımlar atıldığını söylüyor, ANAP lideri eleştiriyor mesajı anLamadı • Cumhurbaşkanı Süle\man Demirel, gümrük birlığının Tür- kıye'nin kendisinı zorlaması an- lamına geldiğini belirterek ülke- nın ekonomisini rasyonalize et- meye, rekabet gücünü hızlandır- maya zorunlu olduğunu söyledı. Türkive'nın bir zenginler denı- zıne daldığını \urgula\an Demirel, "Zenginler ara- sında otıırunca zengın olunmaz. Kendısini zengin ol- mava zorlama.si gerekır. Türkı>e. boğulmamak ıçin, kendini Mİkelemeye. sağhk kazandırmaya mecbur- dur" dıve konuştu I 6. Sayfada 'Önemli bir adım' • Madnd zırvesine katılmak ıçin ısrar eden ancak kabul edilme- yince AB troykası (AB'nin; bir önceki. şımdiki ve bir sonrakı dö- nem başkanlan) ile görüşmekle vetınen Başbakan Tansu Çiller. katıldığı toplantının, "Türki- ye'nin AB'ye girmesi açısından önemli bır adım olduğunu" one sürdü. Çiller, toplan- tıda Kıbns konusunun da gündeme geldiğini belirte- rek. "Kıbrıs'ta çözüm olmadan tam üyelik söz konu- sudegıldir" dedı. Çıller'ın. trovkayızırvekapsamın- da göstermeve çalışması dıkkat çekti. 'Haysiyet kırıcı' • Mesut Yılmaz, Çiller"ın, Mad- rid'de kabul edilmediğı zırveye *'yan kapıdan girmeye çalıştığı- nı".TürkıyeCumhurıyeti Başba- kanı'nın sergılediği bu tavnn, ül- keaçısından "haysiyetkırıcı" ol- duğunu vurguladı. Yılmaz "Sa- yın Çiller. AP"nın gümrük bırliği oylamasından sonra da konuşma yapmak üzere toplantıya katılmak istemiş. Ancak AP reddetmış. Ondan sonra da zırveye katılmak istemiş. Zirveye de davet etmemışler. Katılacağı zirve sade- ce troyka toplantısıdır" dedi. I 6. Sayfada Ortak paraya standartlar • AB'ye üye ülkelerın başta or- tak para birimi olmak üzere ge- nişleme, hükümetler arası konfe- rans ve işsizlık sorununu öncelik- le ele aldıklan Madrid zırvesi so- na erdi. Zirvede ortak para birimi olarak kabul edilen "Euro"ya 1999 yılından başlayarak 3 etap- ta geçilmesi kararlaştınldı. Alınan kararlara göre, be- lirlenecek enflasyon standardını tutturamayan. iç borçlanması GSMH'ninyüzde60'ından fazlaolanya da bütçe açıgı GSMH'nin yüzde 3'ünü geçen ülkeler ortak para birimine geçemeyecek. I 6. Sayfada TİSK^TEN ELEŞTİRİ YAĞMl RU 'Bölünme, bağnazlığı doğurdu' WkARA(Cumhuriyet Bii- rosu)-Turkıve I>\eren Sendi- kaları Konfederasvonu'nun (TlSK) is>. olagan genel kuru- lu. tankatlarla ışbırlığı \apan ve dını sıyası amaçlarla kulla- nan sağ partilere yöneltılen ağırele^tırılere hedefoldu Sı- > asettekı parçalanmanın "bağ- nazlıgı" doğurduğunu vurgu- • 'Dinci siyaset, laik cumhuriyetın sonudur' diye konuşan TİSK Genel Başkanı Refik Baydur, "Tarikatçı siyaset ülkeyı bölüyor. Halk şeyhlerden kurtanlmalı. Laik Türkiye'yi kuranlann ruhlan taciz altında" dedı. layan TİSK. > önetım Kurulu Başkanı Refık Baydur. ^tari- katlaria el ele tutuşan si\ asetçi- lerin mezhep ay nlıklannı kö- rüklcdiğini. gelişmelerin. laik cumhuriyeti kuranlann ruhla- rını taciz ettiğini" vurguladı. Bavdur, etnık avnlıkçılığa ek- I Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de RUSYA Seçmenin gözü solda m 11. Sayfada umartesianneleri, Atilhsan Dağhy yı aradı kavıp yakınlannın her cumartesi günii Galatasara> Lisesi öniinde yaptıklan oturma eyleminde bu hafta Ali Ihsan Dağh tanıtıldı. Aralarında HADEP İstanbul miUervekili adaylan, ka>ıp yakınlan, demokrarik kitle örgütii tenısilcileri. öğrenciler ile çok sayıda a>dınm olduğu grup. dün alkjşlı protesto ile Galatasaray Lisesi öniinde toplandı. Polisin yoğun gü\enlik önle- mi aldığı e\lemde bu hafta 14 Nisan 1995 tarihinden bu \ana kendisinden haber alınamayan Ali İhsan Dağh tanıtıldı. K\- lemde yapılan basın açıklamasında. Ali İhsan Dağlı'nın Sil\an"a bağlı Eşme Koyü"nde kö> muhtan ve 7 kişi ile birlikte gö- zaltına alındığı öne sürülerek. "İnsan Haklan İzleme Komitesi'nin hazırtadığı raporda bir askerin ifadesine dayanarak ola- va kansan subaylann adlan da belirtilmek surctiyle AJi İhsan Dağh nın kurşuna dizildiği yazılmışOr" denildi. Grup. daha sonraBe\koz'a, sembolikolarakcesetaramayagitti. (Fotoğraf. HÜ^'ATOPCU) Iiderlerin son hafta heyecanı 70 yaşmda Karaoğlan • Ecevit eskısinden farklı, milliyetçi motıflerı vurgulamaya özel bir önem \eriyor. Kıbns konusundakı uzlaşmaz tutumu, onun temel misyonlarından bıri^ı haline gelmış. Güvercinlığiyle tanınan Ecevit. bır şahıne dönüşmüş. 1 3 . Sayfada ANAP 'Sandık önünüzde' • Gaziantep'te konuşan Mesut Yılmaz, 24 aralık seçimleri için sandığı halkın önüne getırdiğini belirterek "*2.5 sene uğraştım. Sandık önünüzde. Gereğını şapın. 25 aralık Türki\e"nin kurtuluş günü olacak" dedı. I 3. Sayfada 'DYP-CHP aynı' • Malatya'da konuşan Necmettin Erbakan, DYP'ye \erilecek ovların "DYP. CHP'yle koa'lisyon yapacağı ıçin CHP">e gideceğini". ANAP'a \enlecek ovların da "ANAP, DSP'yle koalısyon vapacağı ıçin DSP"ye gıdeceğım" söyledı. • 3. Sayfada HADEP 'Artık kan akmasm' • Çevre ılçelerden katılımların da olduğu Adana'daki mıtıng. bir gün önceki DYP mıtingınden daha kalabalık ve daha coşkuluydu. Adana milletvekili adayı Sırrı Sakık. "Bız diyoruz kı kan akıtmamalıyız. Şıddetve kan bızım dışımızdadır" dedi. I 5. Sayfada 'CHP ve DSP sağa destek' • IP lideri Doğu Pennçek, seçim öncesı CHP ve DSP'ye güçbirliği önerisi götürdüklerini anımsatarak "Ama sol ittifak çağnmızı prensip gereği reddettiklerıni açıkladılar. GB ve MHP ile ittifak konusu gündeme gelınce prensiplerini unuttular" dedi. • 7. Sayfada • İLİL SEÇİM Erzurum, Muş, Zonguldak • 4 ve 5. Sayfalarda BUGÜN 'Dünyada Yeni Sol' kitapçığı I Cumhuriyet'le birlikte FUTBOL G. Saray Beşiktaş karşı karşıya I Spor 'da OLAYLARIN ARDINDAKİ €ERÇEK JVasıl Çozulur/.. Tartışma sorunun adında tDaşlıyor "Kürt sorunu" mu cdıyeceğız''. "Güneydoğu sorunu' mu?. Kimısine gö- r-e Kurtler bütün ülkeye yayıl- rnışlardır, ama, teror yalnız Güneydoğu'da odaklandı- ğından adını buna göre koy- mak gerekıyor. Kimıne göre bu yaklaşım gerçeğı gözler- den gizlemek olur. Adı ne olursa olsun, Türki- ye bu sorunu çözmek zorun- dadır; ama, yıllardan beri çö- züm yolunda bir arpa boyu yol alınmamıştır. Çünkü ko- nu. özgürlük ortamında ra- hatçatartışılamıyor; "bölücü- lük" suçlaması yüzünden ço- ğu kışi cezaevlerinde yatıyor. Sonunda Batı'nın da bas- kısıyla Terörle Mücadele Ya- sası'nın 8'ıncı maddesinde degişiklik yapıldı, ıyi kötü bir adım atıldı. Kürt sorununa ılişkın tartış- ma ortamının oluşturulması, çözüm yollannı bulmak ıçin kaçınılmazdır. Ancak şoven çevrelerın katılığı, önyargılar, terörün toplumda yarattığı öfke ve tepkiler, serinkanlı konuşmayı büyük ölçüde en- gellemektedır. Kamuoyu kimlerın, hangı çözüm formüllerını önerdik- lennı de bılmiyor. Siyasal par- tilerimiz bu konuda ne düşü- nüyorlar?.. Yazılı önerileri var mıdır?.. Resmı görüşlerıni belırlemişler mıdir?.. Kımse • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Türkiye, Kıbns'ı sattırmaz' • Kıbns sorununun Türkiye'de konuşulmasını yararlı, ancak partiler arasında seçim tartışmasına dönüştürülmesini yanlış bulan KKTC lideri, '"Kıbns'ı sattılar" şeklindeki açıklamalann doğru olmadığını duyurdu. Denktaş, "Yeni bir değerlendirme kaçınılmaz oldu" dedi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY REŞAT AKAR LEFKOŞA- Kıbns sorunuyla ılgılı gelış- melenn hız kazandığını, ancak Rum liderlığı- nın tutumunda herhangı bir degişiklik olma- dığını belırten KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, gelınen noktada. Türkiye ile KKTC arasında yeni bir durum değerlendırmesı ya- pılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Denktaş. 'konjonktürün miisait olması ha- linde her an önemli bir karar aiınabileceği- ni' belırterek. **En azından TiirkKe ile enteg- ras>on zorunlu bir hale geliyor" dedı. Denktaş. önceki akşam BRT televızvonun- da canlı olarak yayımlanan Akıs programında gazetecilenn. Kıbns sorunuyla ılgilı sorulan- H Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de • UĞUR MUMCU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILDI • 5. Sayfada Avrupa BirliğL. Oleee... MADRİD - Boğa güreşı vahşı bir spor. Ancak Ispanyollar bu- nun vahşetten, hatta spordan öte bir sanat olduğunu duşünüyor- lar. Normal sonuç, boğanın öldürülmesi. Beklenmeyen sonuç, ma- tadorun yaşamını yıtirmesı ya da yaralanması. Bu "güreşi" el Cordobes'ın yaşamından okumuştum. "Ağla- ma abla, yannya sana birev alacağım ya dayasımı tutacaksın"... Boğa güreşıni en iyı tanımlayan sözlerden biri. Boğa güreşini ilk kez 1993 yazında Madrid'de izledim. Bugün Dışişleri Bakanhğı'nın önemli bir koltuğunu dolduran bir dıplomat- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog