Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! EMLAK BAN: CumhuriyeC 3OO milyon önpeşinatla <— ^ EMLAK BANKASİ• • O » » J < J / « a - • • - Y i i » , - . i . , 72. Y l SAYI 25637/ 25000 TL (KDV.çmde) KUPUCUSU YUNUSNADİ P924-1945) BAŞYAZARI N*DhNADİ'f345-T997; 16MMUK1995CWUWTBİ • İLİLSEÇİM Rize, Bitlis ve Batman 1 4 ve 5. Sayfalarda • RUSYA Seçimlerde Komünist Parti 'favori' • 10. Sayfada • VOLEYBOL Beşiktaş'ın sayı makinesi • 18. Sayfada iuıı • BUGÜN Bilim-Teknik'i bayinizden isteyin GÜMRÜKBİRÜĞİ BORSA ûDun 39 669.01 öncekı 39 626 44 DOLAR ûDun 57 000 Öncekı 56 600 MARK ûDun 39 650 Oıcekı 39 250 ALTIN ûDun 708 000 Oncek 704 500 ÖTV ithalatı frenlemez • 9. Sayfada Rumlar ve eski sosyalist ülkeler Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye dışlandıTansu Çiller, AB troykasında Turkı\e Ba^bakan (, ıllcr ın tum gınsım ve baskılanna kar^ın Doğu A\rupa ulkelerı Maita ve Kıbrıs Rum yonetımının de katıldıgı Avrupa Bırlığı zınesıne davet edılmedı Turkıye nın îsran uzerıne Çıller'ın bugun Madrıd'de sadece AB troyka->ı ıle goru^mesı sağlanabıldı Çiller zır\e toplantılarında bıle dı^lanan Turkıye nın } yıl ıçınde AB'ye gırebıleceğını ıddıa ederek oy toplamava çalıştı Cumhurbaşkanı Demirel kızdı Turkıye nın da\et edılmemesıne tepkı gosteren Demirel "Madrıdde A\rupa Bırlıgı zırve toplantısına. Turkıveden 50- 100 \11 gen olan muhtelıtulkeler davet edılıvor Turkıve davet edılmıvor Bu olacak şev değıl Yunanistan "Havır' dedıgı ıçın Turkıve yı davet etmıvorlar Olacak şev değıl Burava davet edılen uye olmavan ulkelenn hıçbırı Turkıve kadar Avrupa Bırlıgı ne yakın değıldır" dedı • 6. Sayfada T U R K I Y E KKTC ıçin ricacı oldu ANKARA (Cumhurıvet Burosu)- Dı> Tıcdiet Muste- şarı Nejat Eren gumruk bır- lığıne geı,ı>ın ardından ku- zev kıbns Turk Cumhurıye- tılkkTC tıledeserbesttıca- ret anla^maM yapılması ge- rektığını belırterek "Serbest I Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de C I L L E R Diplomatlan güldürdü ANkARA (Cumhuri>et Burosu) - Baı>bakan Tansu Çiller Ankaradakatıldıgı ı,e- :}itlı toplantılarda vabanıı el çılıklerde gorev lı dıplomatlar ıle unıversıte oğrencılennı guldurdu Doğu Avrupa ıle Doğu Anadolu >u kani>tıran • 4rkası Sa. 6, Sü. 3 'te H A K - İ S 'Ağır fatura ödeyeceğiz' ANkARA (( umhuriyet Burosu) - Turkıve nın gum- ruk bırlıgıne (GB) koşullu olarak kabul edılmesi. sendı- kalar tarafından endı>eyle kaı>ılandı Hak-lş konfede- rasyonu Genel Ba^kanı Salim Usİu Turkıve nın Avrupa I Arkası Sa. 6, Su. 6 'da A v r u p a Ortak paranın adı Euro • Donem Basjkanı İspanya tarafından Madrıd'de duzenlenen zırvede bır araya gelen AB lıderlen Avrupa para bırımının adının Euro olmasi konusunda anlasmaya vardılar I 8. Sayfada Iiderler suçlama yanşmdacamiyi Batı'ya götüreceğiz' izmır'de oncekı gun bos alana seslenen Ba>bakan Tan- su Çiller. Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'n- da 6-7 bın kışılık kalabalığa hıtap ertı Çamıyı Batfya gotürmenın mucadelesını yaptıklarını soyleyenÇıller^oylekonustu "Necmettın Er- bakan geidığı zaman cumhurıvet kadrolannı temızleyecekmış Kanlı mı vapacak kansız mı' Bunu sormak gerekır Bunlar ulkevı gen goturmek ıstıyor Ayağımdakı bağları çozun • 3. Sayfada Dolaylı vergiler arttınlıyor Vergiye GB zamını • Malıye Bakanı Ismet Attıla. İ ocaktan ıtıbaren akaryakıt tuketım vergiM katma değer vergısı (KD\ I ve luks nıtelıklı bınek otolara uvgıılanap ek ta>ıt alım vergiM oranlarının arttmljı.agını bıldırdı ANkARA (Cumhurhet Bu- rosu)- \lali\e Bakanı Ismet At- tila gumruk bırlığıvle bırlıkte olu^Kak kavbııı gıderılmesi amaıiNİa 1 ocaktan ıtıbaren akarvakıt tuketım vergı^ı kat- ma deger\ergiM I kD\ iveluks nıtelıklı bınek otolan uvgula- nan ek ta^ıt alım \ergısı oranla- rının jrttırılacagını bıldırdı Attıla dun vaptığı açıklama- da sîumruk bırlıgıyle bırlıkte Av rupa Bırlıgı nden ıthal edılen mailara karsihk alınan gumruk \ergilen ıle toplu konııt fonu- • 4rkasıSa.6,Sü.8'de •ÇEklC GLÇGOZDEN GFC1RİLSİN M 6. Sayfada TA^FLN AKGLNER G O R h \ I N E t \ D E EDİLDl • Arka Sa\fada A N A P ' t a n Ö i a l ÇOV AN AP. Turgut Ozalın memleketı Malatya'da govde gostensı yaptı ANAP lıderı V ılmaz'la bırlıkte Turgut Oza! ın kardeiji Korkut Özal ve yeğenı Hüsnu Doğan da kentte cunıa namazı kıldı ve halka hıtap et- tı KorkutOzal. karde^ı TurgutÖzal'ınadını sık sık kullandığı konuşmasında. ANAP'a destek ıstedı Yılmaz da Turgut Ozal ı ovdu ve Turkıye'nın geleceğını tay ın edecek bır seçım vapmak zorunda bırakıldığını anlattı • 3. Sayfada Baykal. Ecevite çattı CHP Genel Ba>kanı Denız Baykal, Trakya'dakı ılk seçım konu^masmı DSP nın kalesı olarak bılınen Lzunköprü'de yaptı Baykal, GHP dışındakı partılerın durumuna değınerek '"Aslında bır- bırlennden hıç farkı yok Seçıme gıtmek ıçın kendı programları ıle halkın onune çıkamıyor Ba>ka partılerden destek beklıyor" dedı Baykal Ecevıt'ın ANAP'ın yedek oyuncusu konumunda olduğunu soylcdı • i. Sayfada ÜSKÜDAR E TİPİ CEZAEVİ'NDE BİR MAHKÛMUN ÖLDÜCÜ ÖNE SÜRÜLÜYOR m •s. Direniş sona erdi• Uskudar E Tıpı Cezaevf nde çıkan olaylardan sonra yetkılıler. kımsenın olmedığını sovlerken ağırvaralı mahkûmlardan bınsının. kaldınldığı habtanede va^amını yıtırdığıne ılışkın soylentıler devam edıyor KEREMILGVZ Umranıve dekı Lskudar E Tıpı Cezaev ı nde çok -.avıda tutuklu ve hukumlunun yanı sıra 12 guvenlık gorevlisinın de varalandıgı olav- lar dun sona erdı Olav lann saat 17 00 de bıt- tığını açıklavan Adalet Bakanlığı Viusteşan Yusuf Kenan Doğan. cezaev ı nde normal v aı>a- ına geçıldıgını belırttı Haydarpa^a Nıımune Ha\tane>ı Bevın Cerrahısı'nde halen tedavı goren ıkı mahkûmun sağlık durumlarının ise ağır olduğu oğrenıldı Uskudar Cezaev ı nde tutuklu \ e hukumlu lenn ba^lattığı dırenı> sona erdı Adalet Ba- kanlığı Musteşarı Yusuf Kenan Doğan ın • 4 Olu>ok,toplam48>aralı\ar* 1 Ceza \eTev- kıt Evlen Genel Muduru Zeki Güngör'un ıse "Olu vok" açıklamalarına karşın ağır yaralı mahkûmlardan bıriMnın kaldırıldığı hastane- de olduğune ılı^kın sovlentıler ı^e devam edı- yor Olavlar sırasında yaralanan Kemal V ılan ısımlı tutuklunun kaldınldığı ha^tanede oldu- ğu ıddıa edılırken Ceza ve Tevkıf Evlen Ge- • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da DHKP-C davasından vatanlann başlattiğı eylemden sonra cezaevi- nindışanvla bağlantısi kesildi.(Fotoğraflar KUBlLAY TUNTUL) Mumcu Vakfi'nda yeni dönem• Bır yaşını dolduran "Uğur Mumcu Araştır- macı Gazetecılık Vakfı"'nın (um ag) yeni mer- kezı bugun açılacak 1994 vılında Mumcu'nun eşı Guldal Mumcu, çocukları Ozge \e Ozgur Mumcu tarafından. ara^tırmacı gazetecılık ko- nusunda eğıtım \erebılme ve genç gazetecıle- nn yetışmesıne katkıda bulunmak amacı> la ku- rulan \akıf. bu yıl 9 genç gazetecıye eğıtım \e burs \erecek V'akıf merkezınde daha once çe- şıtlı elemelerden geçerek başarılı olan 9 oğren- cı bır ay sürecek yoğun bır eğıtım programmın ardından 5 ay sureyle Cumhurıvet, Hurnyet ve Mıllıyet gazetelennde staı gorecekler Cüldal Mumcu: Yılmadan soracağız • Uğur Mumcu Araştırmacı Ga- zetecılık Vak- fı'nınçalışmala- n konusunda bılgı veren eşı Guldal Mumcu, Uğur Mum- cu'nun oldurul- mesının ardın- dan 3 yıl geçme- sıne karşın yet- kılı makamlar tarafından yeter- lı araştırma ya- pılmadığını be- lırttı Vakıf ola- rak olayın peşını bırakmayacaklannı soyleyen Mumcu, "Soru- muz bıtmedı. ola\ aydınhğa çıkana değın de sormaya devam edeceğız Yılmadan, korkma- dan, msan olma bılıncının getırdığı sorgulama- y\ kullanarak" dedı • 12. Sa\fada S o r u n l a r v e c ö z ü m l e r Güneydoğu: Kanayan yara • Yakla^ık 22 aydan berı parlamentodakı sandalvele- rının çoğunluğu boş bulunan Gunevdogu ve Doğu Anadolu'dakı secmenın 24 aralıkta vapılacak erken seçımde sandığa vansitacağı tercıh sivasete von ve- recek Guneydogu kamuovu arastırmjlarıvla bılım- sel çalı>malann rahat yapılamamaM nı.dc-nıvle bolge halkının eğılımını tam olarak oğrenemey en panıler ıçın ık- tıdar yolunda onemlı bır et- ken olacak • Terorle mucadele. etnık- kulturel kımlık ve ozerklık konu>>undakı polıtıkalarını açıkça ortaya koyan partıleı yuzyıllardır ağalık-a^ıret- şeyhlık egemenlığının surdıı- ğu Gunevdogu ıçın sanayı- leşme ve kalkınma konusun- da somut polıtıkalar olu^tıı- ramadılar Sıyasal guçlennı bölgedekı aşıretlenn destek- ledığı mılletvekıllennden alan bırçok partı.' toprak re- formu"nu yuksek sesle dıle getıremıyor va da ılk sıraya almıyor • Bazı partıler bolgede guvenlığın sağlanmasıyla bırlıkte ozel sektorun ekonomık kalkınmay ı ba^arabı- leceğme ınanıyor Ancak batıda kazanç olanağının da- ha kârlıolduğunadeğınen ı^adamları bolgeve gıtmek ıçın ozel bır çaba gostermekten kaçınıvor UU£ SANİBMHİMOĞLU ve BÜlfiVT SAnOĞUI'nun yaa dîz»i Y a p C u m h u p ı y e t ' t e OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK AB ZirvesL. Medya Avrupa Bırlıgı (AB) ıle gumruk bırlıgı (GB) anlaş- ması ımzalanmasını bayram ha^asında kutladı Çok satışlı gazetelerın ve te- levz\on!annhaberlerı arasına kopya kâgıdı konulmuş gıbıy- "Tanhıbırgun ' "Artık Avrupalıyız " "Bu tanh degıştınlemez ' Cumhurıyet gelışmelerı so- gukkanlı ızledı Anlaşmanın ne getırıp gotureceğının lyı he- saplanması gerektığını GB'nın "Mal dolaşımınaevet ınsan dolaşımına hayır" man- tıgının Turkıye lehıne olmadı- gını sureklı vurguladı Bunun yanında GB ye gınşle AB ye uyelık arasında bağlantı kur- manın saglıklı olmayacagına dıkkat çektı Keşke bu kadar kısa surede haklı çıkmasaydık AB lıderler zırvesı dun Is- panya nın başkentı Madrıd'de toplandı Toplantıya AB uyesı 15 ulkenın yanı sıra şu ulkeler de çağrıldı Polonya Bulgarıstan Çek Cumhurıyetı Slovenya Ro- manya Malta, Kıbns Cumhu- rıyetı adı altında Kıbns Rum yonetımı Turkıye nerede? Yok Başbakan Tansu Çiller gı- nşımlerde bulunarak Turkı- ye'nın de zırvede bulunması gerektığını anlatmaya çalıştı Ne var kı başarılı olamadı Bu gınşımlenn sonucunda ancak • • • • irkasıSa. 6. Su. 9'da Yağmurdereli'ye 10 ay daha GUNDEM • Terorle Mucadele \asası nın 8 madde^mden yargılanan gorme ozurlu avukat Eşber Yağmurderelt, vasada vapılan değışıklık nedenıyle yenıden vapılan yargılamasında 10 ay hapse mahkûm edıldı Ceza onanırsa, Yağmurderelı onceden verılen muebbet hapıs ceza^ı uvarınca 2018 yılına kadar cezaev ınde kalacak V\H\AKOÇOĞLL Gumruk bırlıgı oylamasından onee gercek- le^tmlen Terorle Mucadele 'NasaM nın 8 mad- desınde yapılan değı^ıklıgın "duşunce suçu'nu vok etmedığı gorme ozurlu av ukat Eşber ^ağ- murdereli'nın venılenen vargılamasındabırkez dahaortavavıktı Istanbul 2 DGM 1941 vılın- da tHD nın mıtıngınde vaptığı konuşmada "bö- luculuk propagandası" vaptığı gerekçesıvle '»ağniurderelı hakkında 10 ay hapıs cezası ver- dı Gorme ozurlu a\ ukatın tahlıy e edılmesını de ıçeren kararın Vargıtay ca onanması halınde Yağmurderelı ıntazı durdurulan müebbet hapıs cezası nedenıvle 2018 vılına kadar cezaev ınde kalacak Mahkumıvet karannı ertelemeyen mahkeme bunu \agmurderelı nın "venidensuç ışlemevecı-ğivicddiııkanaatinin heyetteoluşma- masına" bağladı Ei>ber Vağmurderelı ve eskı Hava - tş Genel Başkanı Atilay A>çın haklannda 1991 yılında IHD nın mıtıngınde yaptıkları konujmalar ne- denıvle TM> nın 8 maddesı uvannca açılan • ArkauSa. 6,Su. l'de MUSTAFA BALB4Y Shell Dosyası... (1) Petrol gazetecıler ıçın çok verımlı bır konu Derıne ın- dıkçe, beklenmedık cevherlerle karşılaşıyorsunuz Her cevher, yeni haber Daha öncekı bırkaç yazıda yuzde 60 ı Hollanda nın olan uluslararası Shell şırketının Turkıye nın guneydogusunda- kı çalışmalarını, bu ulkenın petrol dunyasındakı yenı gırı- şımlennı PKK ıle ılgılı gelışmelerle bırlıkte alt alta koymuş- tuk Her nedense Hollanda'nın Azerbaycan petrollerınden pay alamamasıyla "Kurdıstan Parlamentosu na Lahey M Arkası Sa. 6,Su.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog