Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! " EMLAKBANKASI 72. V I SAYI 25638 / 25000 Tl (KDV içinde) Cumhur 3OO milyon önpeşinatla EMLAKBANKA KURUCUSU: YIHUS HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: HUOİR N U İ (1945-1991j 15MUUK1995CUVM • İLİLSEÇİM Kocaeli, Çorum, Giresun, Erzincan • 4 \e 5. Sayfalarda ÇİLLER İzmir'de umduğunu bulamadı • 4. Sayfada • MİZAH Osmanlı tokadı az bile • 12. Sayfada EKMEK Arka Sayfada Halka arzda kamu bankaları Hazine'nin mutluluk oyunu • 8. Sayfada BORSA ûDün 39.626.44 Öncek 38.746.02 OOLAR 0Dün 56.600 Önceki 56.650 MARK ÛDün 39.250 Örcek, 39.100 ALT1N DLH 704.500 Öıcekı 708.000 Avrupa Parlamentosu, gümrük birliğine girişi onaylarken 'siyasi ve ekonomik etki' olanaklannı saklı tuttu GB sonrası yoğıuı baskı GB Bayramı!.. Türkiye'nin gümrük birliğine girişi. Başbakanlığın isteği üzeri- ne ba>ram haıasında kutlandı. Devletin televizyonuna bu hava yansıtıldı: geceleyin renk renk "havai fişekler" patlatıldı. Bu "havai fişekler'in koalis- yonun büyük ortağını destekle- yen medyada da patlatıldığı gö- rtildü: "150 yılhk rüya gerçek- leşmışti: artık Avrupalı olmuş- tuk. gümrük birligıne girişimiz bir zaferdi ve herkes dügün bay- ram etmeliydi " Bu görüşe karşı çıkanlar. Türkiye'nin iyiliğini is- temeyen ve hükümetin başarısı- na katlanamayanlardı. Bu yaklaşım. gümrük birliği- ne girişimizin anlamını irdele- mek ve bize ne geririp bizden ne götüreteğini tartişmak olanakla- nnı bir riirlü oluşturamayan Tür- kiyemizde doğal mı sayılmalı? Yoksa > aşadığımız ola>ın anlamı- nı ve koşullannı düşünmeye mi çalışalım?.. Hiç kuşkusuz aklı başında olan ve sağduyusunu yitirmemiş çev- reter, ikinci yöntemi veğlemekten vazgeçmeyeceklerdir. • Gümrük biıiiği. adına bakılır- sa ekonomik bir örgütlenme gibi görünüvor. Ülkemizde sıradan yurttaşGB (gümrük birliği) saye- sinde daha nitelikli nıallara kavu- şacağını düşünüyor. varlıklı yurt- taş daha güzei bir otomobiİi da- ha ucuza alacağına inanıyor: ki- misine göre Avrupa ayağımıza ge- lecek. başımız göge erecek... Elbette olavın bu > ön ü azımsa- namaz. Çünkü 1980'li yıllardan başlayarak Türk sanayicisinin yüksek gümrük duvarlan ardın- da halkı sömürdüğüne ilişkin bir propaganda özellikJe işletilmiştir. Bu, "HerTiirkyerli malı kullan- mah" siyasetinin tam tersidir. Enflasyon çaresizliğinden ve ge- çim sıkıntısından bunalan kamu- oyu. gümrük biriiğinden medet ummıır. İş çevreleri bir yandan ikirciklidir. öte yandan neyin na- sıl gelişeceğini hesaplamaya çalı- şıyor. Bir yıkıma uğramadan ve belirli bir sürede Türk ekonomi- si güçlü sanayi ülkeleriv le rekabe- tin üstesinden gelebilir mi? Artık elbirliğiyle bu amaca yönelik ça- hşmalara önem vermeliyiz. Eğer bu sınaM başanyla atlatabilirsek kazanım büyük olacaktır. Ancak Türkiye'nin gümrük birliğine girerken körii koşullara boyun eğdiği de bir gerçek.'.. Ola- yin bu \anını görmeden geçeme- yiz~. • tlk bakışta gümrük biıiiği eko- nomik içerikli gibi görünse de si- yasalyanının belki daha ağır bas- tıgı da sö> lenebilir. Çünkü Türkiye, AB (A\Tupa Birliği) ü>eliğine kabul edilme- den gümrük birliğine lütfen alın- mıştr. Gümrük birliğine ilişkin bütiin kararlar da AB'nin vetki- li organlannca \ erilnıektedir. Türkiye alınan karaıiara uy- mak zorundadır. Bu karaıiann ülkemiz alev hine si\ asal sonuçlar doğıırabileceğini düşünenler, ege- rnenlik haklanmızın üyesi bulun- rnadğımız bir kuruma devredil- diğini ileri sürmektedirler. Bu sa\. ciddidir ve her şeyden önct \ansLZ bir yaklaşımla irde- lenrnelidir; parti çıkarlanndan sovutlanarak tartişılabilmelidir: ama gümrük birliğini 24 Arahk seçinlerinin malzemesi gibi kul- lanmak isteven hükümetin çaba- sv GB">e girişi bavTam kutlama- sına dönüştürmektedir; böylece 150 MİIık bir rüyanın gerçekleşti- ği vt artık Av rupalı olduğumuz söyltniyor. Ptki. Avrupalı olmak ne de- mektir? Ejerbu soruviı "Eleştirel ak- lın \aşamda geçerli olmasıdır" diye kısa bir yanıta sığdırabilir- sek. gümrük birliğine girişimizi bir Arupalı gibi degerlendireme- diğiniz şimdiden bellklir. Tersi- ne, tım bir Şarklı gibi davranıyor, yaşaaan olayı iç siyaset piyasasın- da içjriğinden ve gerçek anlamın- d»n »\utla>arakpa/arlamakis- tiyonız. İtirafedelimkiekonomi- de dtğilse bile si\ asettc. dışanda dtğifee bile içeride. pazarlamacı- lık y»lunda epey >ol aldık... • Avrupa Birliâi'nin ardından A\rupa Parlamentosu da Türkiye'nin 1 Ocak 19%'dan itibaren gümrük birliğine geçişini. "ekonomik ve siyasi baskı" araçlarını koruyarak kabul etti. AB ve ABD'nin. Türkiye'nin yumuşak karnı olan "Kıbrıs ve Kürtler" konusunda "gümrük birliğine geçene kadar" ölçülü tutmaya özen gösterdiği eleştiri dozu \e müdahale girişimlerinin artacağının açık işaretleri. AP'nin önceki günkü oturumunda verildi. AB"nin yasama organı olan AP'nin, Kıbrıs'ın işgal altında olduğu savunulan oturumunda aldığı kararda. Türkiye ile terör örgütü PKK aynı kefeye konurken Kürtler için Lozan Antlaşması'na aykırı olarak "azınlık" ifadesi kullanıldı. • AP Başkanı Klaus Hansch. "Beklentimiz, Türkiye'nin ılımlı Kürt gruplarıyla masaya oturmasıdır" diyerek hangi yönde baskı kullanacaklannın işaretini verdi. AP'de hazırlanan dosyada, Türkiye'nin gümrük birliğine kabulüyle, "Avrupa'da işsizliğin azalacağı \e AB üyesi ülkelerin ihracatlannın ilk 5 yılda 2 kat artacağına" dikkat çekildi. AB. Türkiye ile 6 martta gerçekleştirdiğı Ortaklık Konseyi toplantısı sonunda. Kıbrıs'ta tek muhatap kabul ettiği Rum yönetimiyle tam üyelik aörüşmelerinin başlaması için verdiâi takvime itiraz edilmemesi karşılıûında " cv et' dedi. UUİ SMfcR/UİMOĞLU'nun hakcri • 3. Sayfada Dıs basıti: Sabırlı olun • Avrupa basınındaki değişik yorumlar. "Türkiye için yapıcı şoklar", "Seçimlerden sonra oylama yapılmalıydı". "Insan haklarını denetleyeceğiz", "On beş A\ rupalı aralannda küçük bir yer ayırdı" şeklindeydi. 1 3 . Sayfada Hükümet mutlu Muhalefet kızgın • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu, Türkiye'nin A\rupa Birliği'ne gireceği yolunda hiçbir ışık görmediğini söyledi. CHP adayı Karayalçın ise "Bu çağdaşjığın zaferidir" dedi. • .?. Sayfada İstah kabarttı İthalatçı beklemede • Gümrük birliği beklentisi ile bu yıl ıthalat belgelerine olan talep patladı. Kasım ayı sonu itibarıyla ihracat belgelerindeki yüzde 16.4'lük artışa karşın, ithalat belgelerindeki artış; yüzde 31.8 oldu. • 9. Sayfada İşveren olumlu İşçiler endişeli • Işverenler karardan memnun kalırken Türk-Iş Başkanı Bayram Meral. küçük ve orta boy işletmelerin gümrük • birliğiyle rekabet edemeyeceğıni belirterek "Bu da işsizliği arttıracak" dedi. I 9. Sayfada Kıbrıs 'ABD nabız yokluyor' • ABD'nin. garantörlük hakkının tarafİar arasında KKTC ve Rum yönetimi topraklarıvla sınırlandırılması. Kıbns'ın bütünü için tarafların üzerinde bir güç oluşturulması önerisi ciddi bulunmadı. • //. Sayfada Üsküdar E Tipi Cezaevi'ndeki olaylar sonucunda güvenlik görevlisi ve tutuklu 60 kişi yaralandı Cezaevi direnişi sürüyor • Tutuklu yakınlan, direnişin önceki gün yapılan ziyaret sırasında Gülsüm Adah. Yazgül Güder ve Raziye Katırcı isimli ziyaretçilerin polis tarafından kaçınldığı gerekçesiyle başladığını öne sürdüler. 11 Jandarma Alay Komutanlığf ndan alınan bilgide ise isyanın 2 tutuklunun dövülmesıne rnüdahale edilmesi sırasında meydana geldiei belirtildi. Yaralılardan 28 kişinin kimliğı beTli oldu. YAHYA KOÇOĞLU / GL'NNURİLHAN/ KEREM ILGAZ Cumhuriye! Ümraniye'de bulunan Üskü- dar E Tipi Cezaevi'nde önceki gün başlayan direniş. yüz kişi- lik birgrup tarafından sürdürü- lüyor. Toplam 68 tutuklu - hii- kümlü. polis ve askerin yara- landığı olayların çıkış nedeni- ne ilişkin farklı açıklamalarya- pıldı. Tutuklu yakınları. dire- nişin önceki günkü ziyaret sı- rasında Gülsüm Adalı. Yazgül Güder ve Razive Katırcı isim- li ziyaretçilerin polis tarafın- dan kaçınlması nedeniyle baş- ladığını ileri sürerken ll Jan- darma Alay Komutanlıgı. isya- nın iki tutuklunun dövülmesi- ne müdahale edilmesi sırasın- da meydana geldiğini belirtti. Resmi açıklamayı ise Adalet Bakanlığı Müsteşan YusufKe- nan Doğan vaptı. Dogan. "te- rör suçlularının cezaevini tek başlanna yönetmeleri sonucu- nu doğuracak istekkrinin" ka- bul edilmemesi nedeniyle baş- MArkasıSa. 19,SiL5'te GERGİNLİK ŞİMDİLİK BİTTİ-Üsküdar Cezaevi'ndeki di- reniş önceki gün başladı. Ambu- lanslar sabaha kadar yaralılan taşıdı. Dün sabah yaralı rutuklula- rın bir kısmı Bay- rampaşa Ceza- evi'ne nakledüdi. Aileler günün er- ken saatlerinden itibaren yakınla- nndan haber al- mak için hastane kapılannda bek- leştiler. Aralann- da fenalık geci- renkr oldu. (Fotoâraflar: KE- REM ILGAZ) İlhan Selcuk Gülen, davasmdan vazgeçti • Gazetemiz yazarı İlhan Selçuk'un, 'Hoca' başlıklı köşe yazısında Fethullah Gülen'e hakaret ettiği savıyla Istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, Gülen'in avukatının şikâyetınden vazgeçmesi üzenne düştü. İstanbul Haber Servisi - Ga- zetemiz yazan İlhan Selçuk hakkında. Fethullah Gülen ile ilgili köşe yazısı nedeniyle açı- lan dava. Gülen'in avukatının şikâyetinden vazgeçmesi üzen- ne düştü. tlhan Selçuk'un. Fethullah Gülen'e "yayın yoluyla haka- ret" ettiği gerekçesiyle açılan davaya İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün bakıldı. Gazetemiz Yazıişleri Müdürii DtnçTayanç'ın da sanık olarak bulunduğudavada. İlhan Selçuk savunmasında şunları söyledi: "Cumhuriyet gazetesinin 3 Temmuz 1995 Pazartesi günlü nüshasının 2. sayfasında' Pence- re' sütununda 'Hoca' başlıklı v'azıyı ben yazdım. Bu yazıda suç unsurıı olmadığını düşünüyo- nım. Çünkü birinci olarak iddi- anamede yazının içinden bazı cümleler alınıp birbirine eklen- mek suretiyle suç olduğu iddja edilmiştir. Vazının bütünü dik- kate alındığında, yazıda herhan- gibirsuçunsuru olmadığı görü- lecektir. İkinci olarak yazı bir MArkasıScuJ9,Sü. 5'te Haydi Gençler VakıfBank'a! VakıfBank, iş safaibi olmak ya da iîinı bfiyütmek uttyra genç- lere; gtnç girişiracilere; İjletme Donanım Kredisi, Akademik Kredi, Yökseköğrentm Ynrt ve Harç Ücretleri Kredisi vt EvMik Kredisi veriyor. Haydi Gençler! Geltn VakrfBanfc'a, »ize 6tel kr«4İlniıd«R kolayca yararlamn, kendi «»_• _ # g | G ? . getecaiİBİzi kandiniı bclirlayin! «UUlDCH» Savas resmen sona erdi Bosna için yeni bir sayfa açıldı • Son yıllann en kanlı savaşını bitirmeyi hedefleyen Bosna Banş Anlaşması, dün Paris'te 30'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanlan ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bir törenle imzalandı. • 200 bin kişinin öldüğü, 3.5 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı savaşın başlangıcından 3.5 yıl sonra resmen imzalanan banş anlaşması, 150 sayfa ve 102 haritadan oluşuyor. • 10. Sayfada Dünyaca ünlüydü Uğurata'nın piyanosu sustu • 1940 yılında doğan ve çocuk yaşlannda piyanoyla tanışan Uğurata. uzun süren tedaviye karşın kurtarılamayarak dün sabah Ankara'da yaşama gözlerini yumdu. Özellikle Suna Kan ile birlikte verdikleri keman- piyano resitalleriyie tanınan Giilay Uğurata, Ferdi Statzer'in öğrencilerindendi. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gebe Ne Getirecek?.. Hong Kong dünyanın önde gelen açık pazarlarından bi- ridir. Altı milyon nüfuslu liman devletin yıllık gayri safı mil- lihasılası lOOmilyardolarayaklaşıyor. Hong Kong'dabaş- ta elektronik cihazlar olmak üzere her şey çok ucuz. Hoşunuza giden bir cihazı alıyorsunuz. Satıcı Özellikle- rini anlatıyor. "Harika, tam bana göre" diyorsunuz. Fiyat da uygun. Ödemeyi yaptınız, tam çıkarken satıcı uyarıyor: - Bu cihaza şu aleti takmanız gerekli. Yoksa çalışmaz. Parayı verdiniz. Çaresi yok. O ne kadar? Yaptığınız öde- menin yarısı. Geri ver. Almaz. Mecburen onu da alırsınız. Satıcı iyice yüzsüzse bir alet daha satar... Avrupa Birliği ile gümrük birliği (GB) anlaşması yapma- • ArkasıSa. 19, Sü. 5'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog