Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

14 ARALIK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Etibank davası sürüyor • ANKARA (AA)- Gorev yaptıklan 1989 yılında bankanın reklam \e tanıtım faalıvetlennı, teklıf aldıkları fırmalar arasında bulunmayan bır fırmaya vererek, "gore\ lennı kötuye kullandıklan ve ıhmal ettıklen" gerekçesıyle haklannda dava açılan ve aralannda eskı Hazıne ve Dı> Tıcaret Musteşar Vekılı Osman Unsal ıle eskı musteşar Namık K-emal Kılıç'ın da bulunduğu bankanın 6 eskı üst duzey vonetıcısının yargılanmalanna devam edıldı \nkara 10 Ashye Ceza Mahkemesı'ndekı taraf avukatlannın katıldıği dunku duruşmada, bılırkışı raporu ve dava dosjasının donuşunun beklenmesı amacıyla duruşma başka bır tanhe bırakıldı Oral, Em|akbank Genel Müdürü • Ekonomı Servısı- Emlak Bankası Yonetım Kurulu Başkanlığı na ve Genel Mudurluğu'ne Veysı Oral a^aleten atandı tstanbul lktısadı ve Tıcarı ilımler Yuksekokulu mezunu olan Vey sı Oral 20 yılı aşkın bır suredır Emlak Bankası nda farkiı gorevlerde bulunuyordu 1992 nısanında 2 ncı bolge başkanlıgını yuruten Veysı Oral 1994 şubat aymdan bu >ana genel mudur vardımcılığı gorevınde>dı Hazine Kanunu'na rrani iptal • \NKARA(AA)- Anayasa Mahkemesı, "Hazıne Muste^arlıgı ıle Dı> Tıcaret Vlusteşarlığı Teşkılat ve Gorevlen Hakkında Kanun' un sozleşmelı personelın çalışma usul ve esaslannı belırleyen hukmunu ıpta! ettı \ uksek Mahkeme, bugun yaptığı toplantıda. ANAP ın başvurusu uzenne, 4059 sayılı "Hazıne Musteşarlıgı ıle Dış Tıcaret Musteşarlıgı Teşkılat ve Gorevlen Hakkında Kanun unbazı maddelennın ıptalı ıstemını goruştu Sanayinm kasım bilançosunda artış • \NKARA (ANKA) - imalat sanavımın geçen yılın kasım ayında vuzde 74 9 olan kapasıte kullanım oranı. bu vıl aynı ayda yuzde 80 4'e çıktı Devlet istatıstık Enstırusu'nden yapılan açıklamaya gore geçen ay alt sektorler ıtıbarıyla en yuksek kapasıte kullanımına yuzde 82 7 yle tekstıl gıvım ve den sanayıınde ulaşıldı Bunu yuzde 818le metal eşya, makıne ve teçhızat ıthalatı yuzde 81 7 yle metal ana sanayıı ve yuzde 81 4 le kımya sanayıı ızledı İTO'dan yeni kaynak kitap • Ekonomi Servisı - tstanbul Tıcaret Odası. ışadamlan ıçın venı bır kaynak kıtap yayımladı Kredı Sozîeşmelen " Kıtabın vayımı nedenıyle bır açıklama vapan ÎTO Yonetım Kurulu Başkanı Mehmet \ ıldınm Bu yenı çalışmamız. pıyasalarda ver alan kredı turlenru tanıtmak ve bu kredılerle ılgılı sozleşmelenn kapsamı yarattığı sorumluluklar ve uvgulamada karşılaşılan sorunlar hakkında uyelenmızı aydınlatmak amacını gutrriektedır" dedı Türkiye'ye yapılacak mali yardımlar 1980'de donduruldu ve 15 yıldır uygulamaya konulmadı AB, yiüdüııliiliikleriiHİeıı kaçtı SS SIMRİK ANKARA (Cumhurivet Burosu)- Avrupa Bırlığı ( AB) uyesı olmadan gumruk bırlığıne gıren ılk ulke olan Turkıye. 1980 den bu yana bıriıkten malı yardım alamadı Turkıye'nın, 1 Ocak 1996 dan ıtıbaren 5 yıllık bır sureçte sadece 2 mılyar dolar alacağı, gumruk bırlığının gerçeklesmesı ıle vergılenn kaldınlmasından kaynaklanan gelır kaybının ıse yılda 2 mılyar dolan aşacağı bıldınldı Ispanya, Portekız ve Yunanıstan'a 1994 yılına kadar yapılan yardım 90 mılyar dolan aştı AB, 1 Aralık 1986'da yururluğe gırmesı gereken "işguciınun serbest dolaşımrnı da Turk yurttaşlanna kapalı tuttu *\nkara Antlaşması'nda hedeflenen Turkıye'nın bırlığe tam uyelığı de, 6 Mart 1995 Ortaklık Konseyı toplantısında gundemden duşüruldü 31 Mayıs 1959 tanhınde yaptığı başvuruyla \B sürecıne gıren Turkıye ıle • 6 Mart 1995 Ortaklık Konseyı toplantısında Türkiye'ye 5 yıllık süre ıçınde 2 mılyar dolar venlmesı kararlaştmlırken, Turkıye'nın gumrük vergılennden dolayı yıllık gelır kaybının 2 mılyan dolan aşacağı bıldınldı taraflar arasında yapılan bırçok anlaşmaya karşın, bırlıgın Türkiye'ye karşı olan yukumluiuklennı yenne getırmedığı belırlendı Soz konusu yukumlulukler şoyle sıralandı # Turkive-AB arasında 1981 ydında parafe edilen ve 600 mirvon ECU'luk (720 milyon dolar) mali yardımı ongoıen 4. maİi protokol bugune kadar onaylanmadı. AB, 1982 vıhndan bu yana 5. ve 6. malı protokol mekanizmalannı da çahştırmadığı için. Turkıye. 33 mılyar dolara varan vardımı alamadı. Bovlece Turkiye. kendisi ıçın buvuk onem taşıvan kamu ve dış tıcaret açıklanmn kapatılmasında kullanüabılecek vardımı alamadı. • 6 Mart 1995 Ortaklık Konseyı, Turkıye'ye 5 yılda 2 mılyar dolar odenmesını karara bağladı Ancak, yapılan hesaplara gore, Turkıye'nın AB ıle gumruk bırlığının tamamlaması ıle SS flMBtK lillifil AB kavnakh ıthalata uyguladığı gumruk vergısı ve fonlan kaldırması ıle yılda 3 mılyar dolarlık gelır kaybına ugrayacağı bıldınldı Aynca Turkıye'nın tam uye olmadan gumruk bırlığıne gırdığı ıçın bolgesel ve sektorel yardım fonlanndan da yararlanamayacağı belırtıldı Soz konusu y ardımlardan y ararlanamayan Turkıye'nın taze kaynak gereksınımının daha da arttıâı vurgulandı • Turkiyeve 1963 ıle 1980 yıllan arasında vapılan yardımın toplamının ancak 827 mityon ECL (982 mılvon dolar) olduğu ıfade edıldı. Turkne've yapılan malı vardımın kesıldıği donemde ise Vunanıstan, Portekız ve tspanya'va yapılan vardımın toplam 90 mılvar dolan aştığı bildirildi. Işgücü dolaşımı yasak • Hedefı Avrupa Bırlığı tam uyesı olmak olan Turkıye'nın adının, Avrupa Bırlığf nın genışleme kapsamında ıçıne alacağı ülkeler lıstesınde olmadığı belırtıldı \B 1 Ocak 1973 ten ıtıbaren yururluğe gıren Katma Protokol ıle Turk yurttaşlannın uye ülkeler ıçınde 1 Arahk 1986 tanhınden ıtıbaren serbest dolaşımını kabul ettı Ancak, bu tanhte yururluğe gırmesı gereken uygulama. AB uyelennın Türkıye'dekı yüksek ış>ızlık oranını bahane etmelen nedenıyle yaşama geçınlemedı 6 Mart Ortaklık Konseyı kararlannda da ışgucünun serbest dolaşımı serbest bırakılmadı • Ortaklık Konseyi toplantısında, 1963 Ankara Vntlaşması ve 1970 katma protokollerıne av kırı olarak, Turkiye'nin tam uyelığı konusu gundemden duşuruldu 1994 vılında toplanan Essen toplantısında, AB'nın hangı ulkelen içine alarak genışleveceğı belırtıldı ve Turkıye de soz konusu ülkeler arasına alınmadı. Turkiye, 6 mart belgesınde. gumruk bıriığinın karar alma mekanızmalannın da dışında tutuldu. başvuruyla \ü sürecıne gıren lurkıyeıle ıle gumruk Diriıgının tamamlaması ıle yururıuge gıren Karma rrotoKoı ııe ıunc da aışınaa tutuıau. Gümrük duvarları Avrupa Birliği ülkeleri için kalkarken, üçüncü ülkeler için sıkılaştınlacak Turkiye pazarı AB'nin hiztnetindeANKARA (Cumhurivet Burosu)-Gumruk bırlığıne 1 Ocak 1996'da geçecek olan Turkıve Ortaklık Konseyı kararlan çerçevesınde Avru- pa Bırlığı'ne dış tıcarette uy- guladığı sınırlamalan onem- lı olçude kaldıracak tthalat- tan alınan Toplu Konut Fonu bu yıl ıçınde yuzde 40 ora- nında azaltılırken, 1996 ba- şından ıtıbaren sıfırlanacak ve hemen hemen tum urün- lerdeAB ye karşı uvgulanan gumruk vergılerı kaldmla- cak Anlaşmaya gore yal- nızca otomotıv petrol urun- len ve pla^tık gıbı sektorle- re tanınan koruma aşamalı olarak ındınlerek 5 yılda sı- fırlanacak Turkıye'nın AB ulkelenne karşı en guçlu ol- duğu yaş tanm urunlen ıse gumruk bırlığı kapsamına ancak 22 yıi sonra alınacak Turkıye aynca, AB dışın- dakı uçuncu ülkeler ıçın uy- guladığı dış tıcaret sınırlan- nı, topluluğun uyguladığı oranlara gore yenıden belır- leyecek Bu kapsamda, uçuncu ulkelerden ıthal edı- len mallara uygulanacak gumruk vergılerı. toplulu- ğun uretıcısını korumak ıçın uvguladığı sınırlamalarlaeş- değerduzevegetınlecek Bu çerçevede, uçuncu ulkeler- den gumruk muafıyetı ıle getınlen urunlerkullanılarak uretılen mallar AB'ye ıhraç edılemeyecek AB ıle 1 ocaktan ıtıbaren gumruk bırlığıne gırecek olan Turkıye, topluluga kar- şı gummklennde uyguladığı tum sınırlamalan kaldırır- ken devlet yardımlan, teş- vıklergıbı ıç uretımı canlan- TURKİYE NELER YAPACAK? • Hemen tum urünlerde AB'ye uygulanan gumrük vergılen kaldıracak • fthalattan alınan Toplu Konut Fonu'nu 96'dan ıtıbaren sıfırlavacak • Otomotıv, petrol ve plastık sektorlenne tanınan koruma, 5 yıl ıçınde kaldınlacak • Yaş tanm ürunlen ancak 22 yıl sonra gumruk bırlığı kapsamına alınacak • Uçuncu ulkelere uvgulanan dış tıcaret sınırlan topluluga gore venıden belırlenecek • Devlet yardırnlan ve teşvıkler binırlandınlacak • \karyakıt urun gelırlennden kesılen akaryakıttuketım vergısı ve otomotıv alım-satım vergılen gelecekyıl kaldınlacak dırmaya yonelık polıtıkala- nnı da Ortaklık Konseyı Ka- rarlan çerçevesınde sınırlan- dıracak Tumnakıtteşvıkler kaldınlırken, vergı ındmmı, gumruk muafiyetı gıbı dığer teşvıkler de araştınna-gelış- tırme ve çevre vatınmlany- la smırlı rutulacak AB'den ıthal edilen he- men hemen tum urünlerde vuzde 20 ıle vüzde 100 oran- lannda uygulanan gumruk vergılennın kaldınlmasıvla özellıkle AB men^elı ıthal luk» tuketım mallannın fı- yatlannda yuzde 50 oranın- da duşme beklenıvor Avn- ca, akary akıt urunlennın ge- lırlennden kesılen akaryakıt Çimento ve konfeksiyon umutlu Kur, ihracatı belirleyecek ANKARA (Cumhunyet Bu- rosu) - Turkıye Mı- mar ve Muhend^ Odalan Bırlığı nce duzenlenen "Gum- rfikBirliği'neDoğ- ru Sanayı Sektorienmiz" konulu sempozvuma sunu- lan bıldınler, ıhracatçı sek- torlenn pertormansının hu- kumetın kur polıtıkası ıle ıl- gılı olduğunu ortava kovdu Çimento: Turkıve Mus- tahsıllen (uretıcılen) Bırlı- ğı tarafından haztrlanan bıl- dınye gore. 12 bın 7^9 ışçı- nın çahştığı çimento sekto- ru gumruk bırlığıvle bırlık- te ıhracatta buyuk artış bek- lıyor Sektor,gırdılenn dun- SANAYİDE GUMRÜK BİRLİCİ DOVİZİNİZİ ZİNCİRE VURMAYIN VADESİZ DOLARVE MARK HESAPLARINIZA 8 FAİZ VERİLİR DERBANKMERKEZ ŞUBE / ŞİŞÜ / TEL 231 47 61 ERENKOY ŞUBESI / TEL 363 23 04 SIRKECİŞUBESİ/TEL 51216 83 ANKARA ŞUBESİ / CİNNAH CAD / TEL 468 61 82 ya fıyatlannın üzennde ol- masından dolavı rekabetın aksayabıleceğı endışesı ta- şırken kur-enflasyon den- gesının korunmasını ıstıyor Seramık: Soğut Seramık Genel Mudurü Şeref Eren tarafından hazırlanan bıldı- nde »ektörun ıhracatının onundekı burokratık ışlem- lerden kaynaklanan ve do- vız kurlanndakı artışın bas- kı altına alınmasından do- ğan engellenn onlenmesı ıs- tenıyor Sektor temsılcılen bu engellenn aşılması dunı- munda gumrük bırlığıyle bırlıkte rekabet şanslannın buvuk olacağını belırtıyor Hazır Giyim: Turkıye Gı- v ım Sanayıcılen Derneğı ta- rafından hazırlanan bıldınye gore, gumruk bırlığıne gınş- le bıriıkte rekabet şanü yuk- sek olan sektor ıhracatta bu- vuk patlama beklıyor Bıldı- nde uzun donemde tekno- lojı ağırlıklı vatınmlann art- tınlması ve eğıtıme buyuk onem venlmesı gerektığı vurgulanıvor Savunma Sanayi: ASEL- SAN tarafından hazırlanan bıldınde gızlılık emnıvetve guvenılırlık temellenne da- yalı olarak uretım vapan sa- vunma sanavının gumruk bırlığıvle bırlıkte ozel kap- sama alınması ıstenıyor Ya- şayabılmesı ıçın gelışen tek- nolojıler çerçevesınde yenı vatınm yapmak zorunda olan sektor nakıtteşvıklenn kaldınlmasiyla bırlıkte yuk- sek tınansman malıyetlerı ıle karşı karşıva kalacak Turkive. I ocaktan iribaren \vrupa mallanna uvguladığı gfimruk vergilenni kaldıracak. tuketım vergısı ve otomotıv alım-satım vergılen AB mevzuatlarına aykın olduğu ıçın gelecek y ıl kaldınlacak Ancak gumruk vergılen ıle ıthalattan alınan Toplu Ko- nut Fonu nun kaldınlmasin- dan kavnaklanan gelır kay bı- nın kapatılması ıçın hazırla- nan ozel tuketım vergısı ta- sannın vasalaşmasi duru- munda. bu mallara yerlı ure- tımı de kapsayacak venı bır dolaylı vergı uygulanacak Bunlann yanı sıra AB dı- şındakı uçuncu ulkelerden ıt- hal edilen mallara, toplulu- ğun uvguladığı oranda venı gumruk vergılen konacak Gumrük bırlığının başlan- gıcı olan 1 ocaktan ıtıbaren Turkeye ıthalattan aldığı Toplu Konut Fonu nu sıfırla- vacak Bu oran 6 martta v a- pılan Ortaklık Konseyı Top- lantısı'nın ardından yuzde 40 oranında duşurulmuştü Turkıye I ocaktan ıtıba- ren AB'ye karşı ıtthalattave ıhracatta uvguladığı gumruk vergilenni eş etkılı vergıle- n, mıktar kısıtlamalan ve eş etkılı tedbırlen kaldıracak Anlaşmaya gore AB de tekstıl urunlenne uvguladı- ğı kotayı, Turkıye nın fikrı. sınaı ve tıcan mulkıyet, reka- bet-devlet vardımlan dahıl topluluk mevzuatına uyum ıçın ongonılen tüm uygula- maları ışleme geçırmesının ardından kaldıracak Turkıye'de tekstıl üretımı- nın artması ve malıvetlenn duşürulmesı ıçın Uzakdoğu ulkelennden gelen ıplıklere tanıdığı gumruk muafiyetı uygulamasım AB'nın uçun- cu ulkelere karşı yuruttuğu dış tıcaret polıtıkasına uvma- dığı ıçın kaldıracak Tekstıl kotalannın kaldı- nlması ıçın şart koşulan fık- n ve sınayı mulkıyet hakla- nnın korunması hakkındakı yasa ıle rekabetın ve tuketı- cının korunması hakkındakı yasalar çıktı Ancak va»ala- nn Ortaklık Konseyı kararla- nna uyumlu olması ıçın ha- len TBMM Genel Kuru- lu'nda bekleyen fıkn sınaı ve tıcan mulkıyet haklannın konınmasında uygulanacak cezaı mueyyıdelerı ıçeren vasa tasansının da en geç 1996'nın ılk ıkı ayı ıçınde çıkmasi gerekıyor Ithalat rejımınde ve gum- ruk mevzuatlannda AB ye uyum ıçın yapılacak cezaı uygulamalar ongorecek de- ğışıklıklenn gelecek yıl ta- mamlanması gerekıyor Kararlara göre bazı petrol yağları derı ve koseleden, plastık madde vapraklann- dan dokumava elverışlı maddelerden ve kartondan yapılmış sandık, çanta-bavul kılıfları torba ımalı ıçın be- yazlatılmı^kraftkağıtlan çi- mento ve gübre torbalan, ayakkabı ve ayakkabı aksa mı porselen ve seramık ba- zı sofra takımlan traktor mıdıbus ınınıbus, bınek oto- mobıllen, eşya taşımada kul- lanılan taşıt araçlarına uvgu- lanan korumalar 5 vıllık bır geçış suresı ıçınde aşamalı olarak kaldınlacak Tanma 22 yıl süre Ortaklık konseyı Kararla- n çerçevesınde Turkıve nın AB'vegore avantajlı olduğu yaş tanm urunlerı gumruk bırlığı kapsamına ancak 22 yıl sonra alınabılecek An- cak ışlenmiiî tanm urunlen olarak kabul edilen, çıkolata ve şekerleme, çocuk mama- lan, bısküvı ve pastacılık urunlen makarna, dondur- ma, hazır gıda ve margann gıbı urunlerdekı korumalar î ocaktan ıtıbaren kaldınla- cak Banka ve BANK-Sİ-SEN Sigorta İşçileri Sendikası YÖNETİM KURULU İLANI BANK-SJ-SEN Banka ve Sıgorta Işçılerı Sendıkasrnın 2 3 Aralık 1995 tanhıncle yapılan XIV Olağan Genel Kurul toplantı- sında 2821 sayılı Sendıkalar Kanunu'nun 14 maddesıne gore aşağıda ısımlen yazılı olanlar sendıkanın zorunlu organlarına seçıimışıeruH Aynı Genel Kurul da BANK-Sİ-SEN Banka ve Sıgorta Işçılerı Sendıkası Ana Tuzuğunun 3 maddesının (0) fıkrası 5 mad- desının (d) fıkrası, 7 maddesının (a) (b) fıkrası değıştınlmış maddeye (c) fıkrası eklenmeştır 10 maddesı, 11 maddesı, 16 maddesı 22 maddesının (r) fıkrası 24 maddesı 28 maddesının (15) (19) (34) fıkrası değıştınldı maddeye35 fıkra ektendı, 29 maddesının (a) tjendı, 30 madde, 31 rnaddenın (e) bendı, 34 maddesının (k) bendı, 38 madde, 39 madde, 44 mad- denın (c) (d) (e) bendı değıştırılmış tuzuğe geçıcı madde eklenmıştır Aynı Genel Kurul'da BANK-Sİ-SEN Banka ve Sıgorta Işçılen Genel Kurul ve Seçım Yonetmelığı'nın 3 maddesı değıştırıl- mış yonetmelığe geçıcı madde eklenmıştır 2821 sayılı Sendıkalar Kanunu 8 ve 9 maddelen gereğı ılan olunur Adı ve Soyadı CELAL BALABANU ZEKİ YILMAZ ALPTEKIN SAĞLANMAK BİNAUAKDAĞ AYSELKUNT HZUHALER MESUTAVŞAR YUSUF YÖRUK ŞUKRU ATA MSABRıTOMBAK Z ABIDİN BİLGİSEVEN VEDATKAYA ADIAYÜNSEL OKTAYİNAL RECEP UCUN AÜ BUYUKTAŞ ERMAN ULUSOY A.NACİ ASU\N TAYYAR ÇEVIKKAYA MREŞİTOKTAR H HUSEYİN ALADAG NEBİLYAPAR AHMETGURKANEP AÜRIZAALADAĞ MEHMET NAMOAR BUNYAMIN KAYA ZEYNEPALTAYLAR SAHMETÖREL M VAHDETTİN KARAU RECEP ALACAN HALİLACAR SAVAŞ KARADAG MELİHAT BEKTAŞ S SEBAHATTİN SAGUN Unvanı Gene! Başkar Genel Başkan Vek Genel SeKreter Genel Ma Sekreter Gen Teş Setceten Genel Eg tım Sekreten Uye Uye Uye Ûye Uye Uye - • Ûye Oye Uye Uye Uye Uye Uye Uye Uye Uye Uye Uve Uye Uve Uye Uye Uye Uye Uye Uve Uye YÖNETİM KURULU ASİL UYELERİ Meslek ve Sanaüan Ikametaahlan Bankacı S tma Pnar Sok Eren Apt 13/15 Kozyatağı/ERENKOV TTB Lojmara Ataturk Cad No 29 BURSA Baglarmevkıı 17 Sok YıldeApt No 1Z'8Şnnevler1STANBUL Buiguriu Huzur Evler Mah Korkmaz Sok No 5/2 K Çamlıca/İSTANBUL 15 Sok 3a7SonmezApt Bah^elıevler, ANKARA Içerenkoy Mah Bahar Sıtesı A/2 Btok Kat 4 D 7 Mnr Kent 46/24 Sok Ege Apt No 2 Kat 7 D 12 Esen'epe/İZMİR Gazetecılef Sıtesı E Blok K 1 0 12 ADANA YenşehırMah 9 Sok OsmarlıNo 10ŞANUURFA YÖNETIM KURULU YEDEK ÜYELERIp evzı Çaknak Cad Karagozler Mah No IS^ettye/MUĞL^ Nadıde Sok Bagkur EvtenA/2 Biok No 9 MerteoiSTANBUL Yavuzsel -n Mah 26 Sok No 12 D 3 Bagcılar^TANBUL Bostanlı 1735 Sok No 200/B Karşıyaka/İZMİR Acıbadem Faık Bey Sok Kamelya Srtes C9 Kadıkoy/İSTANBUL ' HacnlyasMah Cumhuryet Cad AvcılarSok No 13/AMnas / MUĞLA TTB Loımanı Fevzıpaşa Cad No 4 ERZINCAN KarakasMah HalSok Eren Apt No 9 Kat 3KIRKLAREÜ Avcıbey Mah Ulubatlı Hasan Sok Ulubatlı ApL No 1 D 5 Edımekapı'ISTANBUL DENETLEME KURULU ASİL UYELERİ Ça-^lıkÇeşmeSok EnderApt No 7D 12Bakır1<oy/lSTANBUL 9 Sokak3'3Bahçetev1er ANKARA Acıbaden Cad Isma 1 HakK Sok Bend Apt 2/5 Kadıkoy/İSTANBUL DENETLEME KURULU YEDEK UYELERİ Arpaem nı Mai Kuyu Sok No 1 D 7 Fatıh/İSTANBUL PınarbaşiMah BakırcıSok 1*4Keçoren'ANKARA TTB Loıman GazılerCad No 38GAZİANTEP DISİPLİN KURULU ASİL UYELERİ DeryısAI Mah Canfeda Camı Sok 15/8FatıMSTANBUL Tavşari Mah Turtbank Lojmanı Kat 2 D " Karacabey /BURSA Sarrayıcedı4 Haik Sok No 11 D 3 ErenkoyiSTANBUL Kazana Yokuşu Başkurt Sok Koşe Palas Apt No 1 D 11 TaksımtSTANBUL BalıpaşaCad No 57 D 3 Fatıh/İSTANBUL DİSİPÜN KURULU YEDEK UYELERİ Yunus Nadı Sok Elçın Apt No 25/7 BakırkoyiSTANBUL Yer mahalle Pmar Sok No 57 D 4 Tepeustı K Çekmece/İSTANBUL Kazım Dınk Mah 262 Sok Nc 17/2Alıaga/IZMlR Huseyın Avnı Basargan Sok No 3 D 1 1 Bahçeltevler/İSTANBUL Soysal Sok No 13/2 Cebecı Dortyol/ANKARA Basn 61423 IŞÇININEVREMNDEN ŞUKRAN SONER Ayrupalı Olduğumuz Günün Resmidip Gazetedekı açık televızyonlardan gumruk bırlığıne gınşımız ıle ılgılı oylama naklen venlryor Gelıp geçen ar- kadaşlar "Şampanya, havaı fışekpattatılacakmı" dıye takılıyoriar Şampanya, havaı fişekler patlatılmıyor, ama, televız- yonların naklen yayınlannda oylama haberının ardın- dan Çıller'ın Eîostancı gösterısının kutlamalarının, nak- len yayını var Muzık balonlar, zıplayıp oynayan kala- balıklar istanbul fatıhı edası ıle konuşmasını yapan Tan- su Çıller Bır şenlıktır gıdıyor Sabah televızyon hâberlennde Buluş Adamlan Der- neğı'nın kongresınden yapılmış bır alıntı vardı Dılınden yabancı kokenlı olduğu anlaşılan bır konuşmacı ozgun buluş patent sayısının Almanya'da Turkıye'dekını bın- le katladığını anlatıyordu Arada bu kadar buyuk fark varken gumruk bırlığıne gırışın ardından ışyerlerının, SSK vergı denetçılennden sonra kapılannadayanacak patent sahıplerıne hazır olmalannın gerektığını, onlann daha once kapıya dayanıp atlatılanlara benzemeye- ceklerını anımsatıyordu Sayfa yapım odasının onundekı kondorda sıgara ıç- mek uzere toplanmış arkadaşlar teknık servısler ve ya- zı ışlen, ekonomi etemanlan buluşmuş olarak gumruk bırlığının ılk anda getıreceklennın sıcak tartışmasına dalmışlar Kulağıma kalkacak gumruk vergı gelırlennın karşılığının nerelerden gelebıleceğı yenı vergı yuklen ıle ılgılı goruşler takılıyor Bır yandan da araba fıyatlannın ne olacağı uzennde tahmınler yapılıyor Bu arada soz çıftçılenn nasıl kazanacaklanna gelıyor Aılesının mısın olduğundan soz açan arkadaşımızın, Avrupa'da orıjı- nal urun olarak geçebılecek patlamış mısırdan yapaca- ğı kâriar hesaplanıyor ORUS'un ozelleştırme somnunu anlatmak uzere Bo- lu'dan gelen Orman Muhendıslen Odası Başkanı Sa- lih Sonmezışık, bıryandan da Turkıye'de kurulu orman urunlen sanayımın Avrupa ulkelerındekılerle rekabet edemeyeceğının derdınde Yapılan teknık kongrenın sonuç bıldırgesınde de yer aldıgı uzere, var olan sana- yı ışletmelennın olçek teknolojı ıstıhdam pazarlama gı- bı uretıme ılışkın tum sureçlerde çeşıtlı yetersızlıkler ıçınde olduğunu anımsatıyor Rekabet edebılecek tek ışletme olan ORUS'un tam da bu aşamada ozelleştır- me ıle dağıtılmasınm "yazık' olduğunu vurguluyor ORUS'un yapılan satışlarda ucuza kapatılmasının uzucu olmakla bırlıkte kendılerıne oncelıklı sorun ola- rak gorunmedığını, rekabet edebılecek nrtelıkh bır sa- nayının yok olması tehdıdı ıle karşı karşıya bulunuldu- ğunu, henuz onaylanmamış olan ozelleştırme karann- dan gen donulmeyecekse hıç değılse uretımı surdur- mekten vazgeçmeyecek, Orman Muhendıslen Odası onculuğunde, çalışanlar ve yore halkının ortaklığında oluşturulacak bır kuruluşa devredılmesını savunuyor Serbest yazarianmızın odasında ıse ağırlıklı gundem oncekı gecelerın lıderlen bır araya getıren açıkoturum lan Çoğunluk benım gıbı aralarda uyuyup tam ızleye memışse de herkes lıderlere puan vermekten gen kal- mıyor Genelde Çiller-Yılmaz kapışması kalıtesızlık ola- rak nrtelendınlse de eğlendıncı bulunuyor Musa Kart ın uyansı uzenne, arada ozel kanallann ratıng ya da başka olçulen ıçınde kuçuk partılenn kam- panya oy toplama haklannı ne kadar kolay gasp ede- bıldıklennı konuşuyoruz Eşrt koşullarda seçımlere ka- tılan tum partıler ve lıderlenn konuşma, kendı propagan- dalannı yapma duşuncelerını aktanna haklan yok mu' Açıkoturumlara katılabılselerdı Işçı Partısı Başkanı Do- ğu Pennçek ın HADEP Başkanı Mehmet Bozlak ın, Yenı Demokrası Hareketı nın lıderı Cem Boyner ın açı- koturumlara katılan Itdertenn pek çoğundan daha faz- la sempatı toplayabıleceklen daha anlamlı onemlı şey- ler soyleyebıleceklen tartışmasız Onlann goruşlennı açıklama, oy toplama haklarının gasp edılmesı bır yana bızım başta gumruk bırlığı tar- tışılanherkonudayadatartışılmayan sansuredilen pek çok konu ve sorunda daha sağlıklı bılgı sahıbı Oıma hakkımız elımızden alınıyor Seçmenı buyuk kabul edıl- mış partılere oy vermeye zorlayan bır ganp demokrası oyunu oynanıyor Ozel televızyonlarla gelen çokseslılı- ğın "sahıbının sesı" anlamma geldığı bır kez daha ka- nrtlanıyor Apar topar yapılan sıyası partılenn televızyonlar dı- şında kıtlelere ulaşmakta pek de fazla etkılı olacak bır araç bulamayacakları koşullarda kuçuk partılere yapı- lan bu haksızlığa demokrat geçınen bızlerın bıle yete- nnce tepkı duymadığımızın bılıncıne vanyorum fnsan haklan, demokrası değer ve olçulenmızde, haksızlıkla- ra tepkı gostermede, gıderek erozyona uğramakta ol- duğumuzun somut bır orneğı ıle daha karşı karşıya ol- duğumuzu duşunuyorum Tam da bu sırada Altı Nokta Korler Demeğı'nın faksı onume gelıyor Gorme ozurtu avukat, felsefe doktoru araştırmacı yazar Eşber Yağmurderelı ye sahıp çıkıl- ması çağnsı yapılıyor Gumruk bırlığıne gınş koşullarını yaratmak uzere 8 maddede yapılan gostermelık değı- şıklık ve bu değışıklığe gore Yağmurderelı'nınkı ıle bır- lıkte pek çok duşunce suçlusunun dosyasının yenıden yargı onune geldığı anımsatılıyor Aynca Yağmurdere- lı'nın ıçerde bulunuşunun butunuyle keyfı, haksız bır uygulamanın sonucu olduğu ılgılı hukuksal bılgılendır- me ıle anlatılmaya çalışılıyor Duşunceyı suç sayan çağ- dışı bu tutumdan utanç duyduklannın altı çızılıyor Duşunceyı suç sayan, gorme ozurlu bır avukat fel- sefe doktoru, araştırmacı ve yazann ellenne kelepçe vu- ran bır ulkede butun bunlara alışmış, tepkısız yaşamı- mızı surdurmeye çalışıyoruz Ve dun bız yan resmı butun ulkede gumruk bırlığıne gırmeyı, Avrupalı olmaya adım atmayı kutladık Işte bı- zım Avrupalı olduğumuz gunun resmı Olağanüstü genel kurul toplanıyor ÇEAŞ'tadüğüm bugün çözülecek \ D \ N \ (Cumhurivet Gunev Illerı Burosu) - Çu- kurova Elektnk 4Ş nın (ÇE- AŞ) ana sozle^mesındekı ba- zı maddelenn değıştınlmesı- nın ele alınacağı olağanustu genel kurul toplantısı bugun yapılı>or Lzan grubuna aıt hısse »enetlenne \dana Tı- caret Yiahkemesi karanvla genel kurula gınş ıznı venl- mesı ortamı gergınleştırır- ken. genel kurul salonunda genış guvenlık onlemlerı alınması beklenıvor Şırket ana sozleş- mesının faalı>et ala- nını duzenleyen 4'un- cu vonetım kurulu uye savı- sı ve gorev suresını belırle- yen 24 uncu şırket merkezı- nın >erıne ılışkın 41 'ıncı, ka- rar çoğunluk sayısını Turk Tıcaret Kanunu na gore du- zenleven 43 uncu, ana soz- leşme degışıklıklen ıçın Ser- mayePıvasası Kurulu (SPK) ve Tıcaret Bakanlığı nın go- ru^unun alınmasını ongoren 58 ıncı madde değışıklıklen- nın tartı^ılacağı aenel kurul bugun 1 1 00 de ÇEAŞ ın Adana'dakı tesıslennde ger- çekleştınlecek Genel kurul gınş kartları- nın bu sabaha dek hazırlana- rak tamamlanacağını \e tıca- retmahkemesi karan uvann- ca tum hıssedarlara verılece- ğını bıldıren ÇE \Ş V onetım Kurulu Başkanı Av Hüseyin Özbek, Lzan grubu ıle SPK tarafından atanan vonetım arasındakı guç dengesı konu- sunda şunlan sovledı -Zanncdcrsem onlann his- sesı vuzde 40 ervann- da. V uzde 40 cıv ann- da da bızım var. Bıze verilen vekâletlerin oranı bu. Başabaş gtdıyoruz. Arada, bir v uzde 20 kalıvor. O hisseler de pek nıiiracaafı ol- mavan hisseler. Durumu bi- len hıssedarlar bize geldiler. Fakat bir kısmı da sürevi ge- çırdı. V uzde 20'nın ıçensınde onlar da var, v ani sıırev ı geçı- renler. Onlara da gınş kartı vereceğız. Netıcevı kuçuk or- taklann hısseleri tayin ede- cek. Kuçuk hıssedarlar, hıs- selenne, mallanna sahip çık- sınlar."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog