Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

14 ARALIK 1995 PERŞEMBE Çiller, Antalya'da, koalisyon ortağı Baykal'ın karşısına başdanışmanı Emre Gönensay'ı çıkardı CHP ileDYP kırankıranaBl LENT ECE\ IT ANTALYA-Tunzmın başkentmde partıler. ken- dı adaylannın "dahaçok \ntal> ah' olduğunu one surerek propagandalannı surduruyor 80 sonrası DYP'nın kalesı ha- lıne donu^en Antalya'da seçım CHP ile DYP arasindakı savaşa donustu CHP Genel Başkanı Antalyalı DenizBaykaTın karşısına D\ P Genel Başkanı \e Baş- bakan Tansu Çiller, •başdanışmanı' Em- re Gönensay *ı koy arak başarı elde etme- yı planhvor ANAP liste başına "yerli aday" Sami Küçıikbaşkan'ı getırdı. ıkıncı sirava da DYP'den a\nhp ANAP'a geçen îbra- hünGurdaTıkovarakD'S P nın oyunu çel- mevı hesapladı Sule>maııcıların lıderı Kemal kaçar'ın torunu Ahmet Denizol- gun. DYP dekı 6 sirayı beğenmeyıp ıs- tıfaedınce RP'delıstebaşinaalındı RP Avrupa Mıllı Goruş Teşkılatı Başkanı ve "eski şeyhülislam" Ali ^üksel'ı de ıkıncı sirava getırerek. henı tankatlann ovlarına goz dıktı. henı de nıaddı soru- nunu çozmuş oldu DSP eskı Antbırlık Genel Muduru Metin Şahin'le pamuk uretıcılerının oyuna gu\enıyor 10 mılletvekılı çıkaratak olan Antal- ya'da aday Iık tartışmalanndan zarara uğ- ramayan tekpartı Cumhunvet Halk Par- tısı oldu Önseçımle adaylannı belırle- >en CHP. çalışmalarına da çok once baş- ladı i sıradan aday olan Genel Başkan Deni7 Baskal'ın ardından D\ P ağırlık- lı Senk ılçesinden eskı SSK Hastanesı Başhekımı Dr Bekir Kumbul 2 sıraya getırıldı D\ P adaylan arasında Serıklı bulunmadığı ıçın bu ılçenın oylarının CHP'ye doneceğını bekleyenCHP ll Başkanı Çetin kaya,en az 4 mılletvekı- lı çıkarmayı hcdeflıyor "Dcniz Baykal için emanet oy istiyoruz'" dıy erek sağ oy - lann ağırlıklı olduğu bolgelerdeçalışma- larını surduren CHP'lıler her zaman- kınden daha tazla umutlu olduklarını dı- le getırıyorlar Ba\kal AntaNa'dan kaçmadı Bay kal'avenlecek emanet oy lann ıle- nkı seçımlerde Ispartalılann .Süleyman Demirel'e \erdıklen oy gıbı surekİı ola- cağına ınanan Kaya. "Çiinku Baykal An- talya'dan hiç kaçmadı. En kötu durum- da bile Antalya'ya gelip aday oldu" dıye konuşuyor Geçen seçımlerde DYP'den Meclis'e gönderıleıı Veysel Atasoy 'la Gökberk Er- genekon'un Antalya'yahı», taydalarının olmadığını dıle getıren Çetin Kaya, seç- mene ^oy le seslenıyor fc Binlerce oy \ erdiniz. \ ekillerinizin yu- zünü gormediniz. D\ P sizin ovlarınızı çantada kcklik görüyor. Partide yıllarca çalış.mış kişilere saygısı olmayanın seç- mene de saygısı olmaz." Antalya'yı "kale" olarak goren D\ P. lıste sancısını atabılmış değıl Partı yo- netıcılennın genel merkeze "İthaladay istemiyoruz'* şeklınde baskı yapmalan- na karşın açıklanan lıstelerdeeskı ıl baş- kanı Orhan Attmay'ın 8 siradagostenl- mesı. lıste başına da Başbakan'ın Baş- danışmanı EmreGonensay "ıngetınlme- sı tepkı gordu "Gonensay, ÇillerMn yolsu/Juklarını >öriiten kişi" ımajının ortavaçıkmasın- dan rahatsız olan D> P bunun ıçın "Gurn- rük birliğine giriyoruz, artık inraç aday- larımız da olacak" sloganını kulianıyor Antalya Konya Seçmen sayısı:744.876 Çıkaracağı milletvekilisayısı: 10 • Mılletvekılı sayısı: 1991: 9 1991 Partıler ANAP SHP-HEP DSP DYP Genel Oy 100431 115693 20839 216096 RP-MHP-IDP 44129 SP 2377 Seçimleri OylN M 20 23 4 43 9 0 Vek 1 2 0 6 0 0 1994 Partıler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP II Genel Oy 132686 113642 34257 200163 50648 1652 2855 82624 2747 2411 Meclisi Oy (°o) M Vek 21 18 5 32 8 0 0 13 0 0 I (*) 2 2 4 1 1 (') 24 Aralık ta yapılacak genel seçımlere katılacak sıyasal paıtılenn 27 Mart 1994 İIGenel Meclısı seçım sonuçlanna gore bara/sız d Hondt sıstemıyle çıkaracaxları mılletvekılı sayısı MHP nın yuzde 10 ulke bara/ını aşacagı varsaylarak hesaplanmıştır Ekonomıdekı çokuşun sorumlulan ara- sında bulunan Gonensay. seçıme 16 gun kala geldığı Antalya'da aday lann tanıtıl- rnasi torenınde şoyle konuştu "Ben y üzde 50 bıirokrat sayılınm. Li- derlerhııiikteçaiışacaklan insanlanyan- lannda gormek istiyorlar. Bu doğaİ. İt- hal aday diye karşı çıknıaları da anlamı- yonım. Bunu duşunenler kuçuk bir zıim- redır. Gumruk birliğine girdiğimizde ih- raç ada\ larımı/ da olacaL Bu işin kade- ri bu. \nkara. Istanbul gibi buy uk kent- lerde ka/anma olasılığı olmayabilirdi. Onun için Sayin Ç iller beni \ntarya'dan göstermek istedi." Gonensay, Antalya ile ılgılı projelen olduğunu belırterek. "\lana\gat Çavı projesL ipekyolu.otoyol projelerimiz >Br. Avrupa-Asya arasında \ntalya buyük bir odak noktası olacak. Hedef düny a ile bütünleşmek" dedı D^'P nın ıkıncı sıradakı aday ı genel ıda- re kurulu uyesı Alanyalı Hayri Doğan. Alanyalı. muz ıthalafını engellemedığı ıçın Dogan'aateşpüskuruyor Bukızgın- lığın CHP'ye yarayacağı sanılıyor Eskı AntaKa Tıcaret \e Sanayı Oda- sı Başkanı OsmanBerberoğlu. uzunyıl- lar bu gore\de bulunması nedenıyle çe- >ıtlı keMmlerden oy alacağına ınanıvor A.ncak Berberoğlu taraftarlan 3 sıraya konulmuş olmaktan oldukça rahatsız 4 sıradakı Adil \ydın'ın Mana\gat'tan alacagı oy larla ^eçılmesıne kesın gozüy - lebakılıyor ANAP ıse beklenen lısteyı goreme- dıklen ıçın DYP'den daha kotu durum- da Lıste başına getınlen Sami Kiiçük- başkan'ın partide adının hıc, duyulmamış olması tepkılerı arttınrken. < *Paraileada> okJu" soy lentılen de çıktı Adının açık- lanmasını ıstemeyenbırkuskun ANAP'lı "Küçükbaşkan'ın aday lığından bile ha- bcrimizy oktu. Sonra genel merkezden ög- rendik ki Kuçıikbaşkan, parthe 20 mil- Kulis Baykal, ABD'den icazet almış TuncelTde onseçım yapılmamasına ofkelenen CHP Tuncelı Mılletvekılı Kamer Genç. y ıllardır atıp tuttuöu DYP'ye bir gecede transfer oldu Kamer Genç yenı partı sınde propaganda çalışmalarına bajjladı. ancak hâlâ kendısını CHP mıllet\ekılı sanarak eski genel başkanına muhalefet etmeden de duramıyor Genç'e gore Baykal, C HP'yı dağıtmak ıçın ozel olarak gore\e gelmış Mustafı CHP mrilet\ckılının ıddası bununla da bıtmıyor Dedığıne gore. Baykal "Japonja'ya gidiyorum" deyıp ABD'ye gıtmiş \e bellı çe\relerden icazet almış Tunceli'de gazeteci olmak gerçekten zor Ulkenın olağanustu koşullannın yaşandığı bolgelerde gazeteci olmak ateşten gomlek gıvmekten beter Muhabınmız FeritDemir, aynı zamanda Tunceli'de tek yerei muhabır O nedenle bolgeye gıden butun gazetecılere mıhmandarlık vapar Seçım gezılen nedenıyle Tunceh'ye 2iden muhabınmız Miyase llknur'a da ev sahıplığı yaptı Bir guzel aûırladı Tunceh'ye aırerken kımlık kontrollennde basın kartı yenne ehlıyetını gösteren arkadaşimızın doğum yennın de o bolgc olması nedenıyle gazeteci olduğundan kımse ^uphelenmedı Bunu Tunceli'de rahat dola^mak \e msanlarla konuşurken ızlenmemek ıçın yapmıştı Ertesı akşam Fent Demır'ın e\ıne yemeğe davetlıydı Yemeğe yenı oturulmuştu kı kapı çalındı Pencereden bakan Demır. "SMI polisler gelmiş. herhalde seni soracaklardır" dı\erek aşağı ındı C unku gun boyunca şehırde dola^an bu yabancı. polıslenn dıkkatını çekmış sık sık Demır'e gelıp "kim" olduğunu sormuşlardı SiMfposılerın Demır'le konuşmaM uza\ınca Mıyase llknurda aşağı ınerek polıslere ne ıstedıklerını sordu "Hiç. sizinlc ilgili birtakım bilgilcr alıyorduk. Hepsi o kadar." "Bf nimle ilgili sorulan bana sorarsanız daha doğru vanıtlar alırsınız. Ne soracaksanız bana sorun." **Şehre 0rişinizden haberimiz olmadı da—~ "Niyc. bando mı/ıkayla karşılama mı yapacaktınız? Çok mu önemli nasıl girdiğim?** •'Ffcndim kı/ma\ın. Bi/den sormamı/ı istediler, sızin gü\enliğiniz için. Niçin geldiniz, buradan nereye gideceksiniz?* 5 "Niçin geldiğimi \e nereye gidecegimi Nali \e \lay Komutanı biliyor. Gidin onlara sorun." Polisler gıttıkten sonra bolge muhabırlerının hangı koşullarda çalıştığını goren Miyase llknur. arkadaşına donerek " VSJI gazeteciliği siz yapıyorsunuz, basın adına \erilen oduller bu bolgelerde gazetecilik yapanlara \ r erilmeli'" demekten kendını alamadı yar lira yardım etmiş. O nedenle liste ba- şına getirildr dıye konuştu ANAP'ın eleştınldığı dığer bir konu da Buyuk Bırlık Partısı ile seçım ıttıfa- kına gırmesı oldu MHP'nın a^ın dıncı kadrosunun BBP'yı doğurduguanımsa- tılırken, bu durumun D\ P den daha teh- lıkelı olduğu bunun da kamuoy unda bı- lınmesı gerektığı vurgulanıyor tkıncı sırava getınlen tbrahimGiirdal ıse DYP'nın "'artığı"'olarak değerlendı- rılıyor Gurdal kendısıneyoneltılentep- kılereyanıtvenrken, kırkyıllık ANAP lı gıbı konuşuyor "DYP ülkenin 4 yılını boşa harcadı. ANAP'a Antalya'da bmukilgi\ar. DVP y üzde 10 ulke barajınıdahi zor aşar. Hu- samettın C ındoruk da eninde sonunda ANAP'a gelecektir. Bütun DVP'lileri AJNAP'a da>et ediyorum.*" DSP. 1994 seçımlenndekı 15 bın do- layındakıoyunuarttınpmıllet\ekılı gon- derebılmek ıçın eski Antbırlık Genel Muduru Doç Metin Şahin'ı liste başına getırdı Şahın. kendı donemınde Antbır- lık'ı kâreden bırkurulıışhalınegetırdı- ğını uretıcılerın alın terlerının karşılığı- nı alabıldıklennı belırtıyor RP: Müslüman turist getireceğiz Bu seçımlere buyuk onem veren \e mıl- letvekılı gonderebılecek kadar oy alma- \ ı hedefleven Refah Partısı. DYP'dekı 6 sırasını beğenmeyen Suleymancılann lı- derı Kemal Kaçar'ın torunu Ahmet De- nızolgun'u son anda lıste başına getırdı Ikıncı siravada "eskişeyhulisiam'* AMGT Başkanı Ali \ üksel ı Almanya'dan ge- tırttı RPseçım butçesı ıçın lOmılyarlı- ra ayırdığını açıklarken, Ali Yuksel de kendı ekıbı \ebutçesıyle Antalya'yage- lerek çalışmalarına başladı Geçen seçımlerde 45 bın oy alabılen RP, yuzde 50 oy artı^ı beklıyor MHP'nın ıse Antalya'da son yıllarda yaptığı çalışmalarıyla oyunu arttırması beklenıyor Lıste başındakı adayı Selim Kaptanoğlu, en az bir mıllenekıllığını kazanacaklannı one surerken. lW4'te- kı 82 bın olan oylarını 100 bıne çıkar- mayı hedenedıklerını dıle getınyor "Emek Banş Ozgüriük Bk>ku"nu oluş- turan BSP. SİP. DDP \e H ADEP'ın kent- te propaganda yapamama sıkıntısı var Blok ozellıkle Kurt \e sosy alıst seçmen- leregu\enıyor v 800 bıne yakın seçmenın bulunduğu Antalya'da, geçen seçımlerde 200 bın dolayında oy alan DYP bınncı partı du- rumundaolmasınakarşın, aday Iık tartış- malarıyla da olsa bu oyunu koruması beklenıyor ANAP'ın 130 bın dolayın- dakı oyundan az bir kayıp olacağı sanı- lıyor 113bınoy alanCHP'nın ıse genel başkan Bay kal'ın da ağırlıgıy la oy unu art- tıracağına kesın gozuy le bakılıyor Antalyayı "kale" olarak goren DYP ile genel başkanlan "hemşeri" olan CHP. bınncı partı olmak ıçın uğraşiyorlar Her ıkı partı de hesaplannı 4 mıllenekıllığı uzenne yapıyor ANAP bekledığı tepkı oy larıy la defiışıklık olmazsa 2 mıllene- kıllığını garantılemış dıırumda Bu ara- da MHP,bırmılletvekılıgonderebılmek ıçın uğraşıyor DYP \e ANAP'tan kaça- cakoylar-ulkebaraıınıaşarsa-VIHP'nın şansını aıttıracak RP'dekı maddı guç başarı sağlarsa bu partı de MHP'nın şan- sına ortak ola».ak Yarın: Kocaeli-Ciresun- Çorum-Erzincan Dinlerin ve ırklarm mozaiği Mardin'de halk seçimden çok 'ekmek kavgası' ile ilgili Sonucu kararsızlarbelirleyecekDLRD4NE KOCAOGLL MARDİN - Dınlenn, ırklarınkayna^tığı dılle- nn zengınleştırdığı şehır Mardın Hınstıyanlar. Muslumanlar. Suryanı- ler Yahudıler. Yezıdıler bir arada Hepsının ortak sorunu ekmek ka\gası Koriez Sa\a^ı"ndan sonra. Ha- bur sınır kapısının da kapaıımasiy la eko- nomı durmuş Kapının yenıden açılma- sı henuz beklenen canlılığı yaratmamiş Işsızlık Turkıye nınheryenndeolduğu gıbı Mardın de de en buy uk sorunlardan bın ^aklaşık 100 fabrıkanın bulunduğu organıze sanayı bolgesı, ışletme serma- yesının bulunamaması nedenıyle faalı- yete geçememiş Bir Mardınlıye göre beş yıldızlı bir otel parası tum fabrıka- lann açılmasına ve ışsizlığın onemlı ol- çüdeazalmasınayetecek \ ıllardıröde- neksızlıkten tamamlanamayan hukumet konağı \ e yatak kapasıtesı 250'den 150'ye ındığı halde yapılanıayan hastane Mar- dınlılenn dığer soruııları En az 15 > ıl— dırgundemde olan ha\aalanı ıçın ıstım- laklann başlamasi bırolçude Mardınlı- len se\ ındırmış Ba^bakan Tansu Çil- ler'den sonra Guneydogu'ya verdığı one- mı göstermek ıçın gelen ANAP lıderı Vlesut 'Nılmaz da Mardın'de tam olarak seçım atmosferının yakalanmasinı sağ- layamadı Seçıme bir hafta kala seçım ha- vasının yakalanması beklenen Mardın'de sonuLiı kararsızlar belirleyecek Mardın de yarış ANAP RP \e HA- DEP arasında AN AR >ınıdılık kıl pay ı onde D\ P'den geçen Süleyman Çele- bi'yı lıstebaşı yapan ANAP'ın 2 mıllet- vekılı çıkarmasına kesın gozuy le bakı- lıyor AN AP Mardın teşkılatı. Süleyman Mardin -. Dtyarbakıt Mazdağı S °frık ' s / Batonanj • Gercuş • Ömer J d , a t t Mardin f l l J ^ a ^ b j ^ <. z r ec€ "- Sunye ( Siirt / •GZH( / / Irak 1 Seçmen sayısı:219.863 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 6 • Mılletvekılı sayısı: 1991: 5 1991 Partıler ANAP SHP-HEP DSP DYP RP-MHP-IDF SP Genei oy 31836 92904 2247 29577 15069 805 Seçimleri 0y(°0| M 18 54 1 17 9 0 Vek 0 5 0 0 0 0 1994 Partıler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP İl Genel 0y 32258 22297 31 45279 38833 867 0 2945 1266 423 Meclisi 0y(%) MVek.{ 20 14 0 28 24 1 0 2 1 0 *) 1 1 2 2 Ci 24 Aralık ta yapııacak genel seçımlere katılacak sıyasal partılerın 27 Mart 1994 II Genel Meclısı seçım sonuçlanna gore barajsız d Hondt sıstemıyle çıkaracaklan mılletvekılı sayısı MHP'nın yuzde 10 ulke bara/ını aşacagı varsayılarak hesaplanmıştır Çelebı ile bırlıkte Ömer Ertaş'ı Anka- ra'ya gondermeye hazırlanıyor Mardın'de bınncı partı olmak ıçın en dısıplınh. sıstematık çalışmayı yapan partı ıse RP Mecmettin Erbakan'ın en yakın adamlanndan olan Genel Başkan Yardımcısı Fehim Adak'ın lıste başı ol- duğu RP çalışmalannı ıl başkanlığı ya- nında kurduğu seçım karargâhından yon- lendınyor Sabahtan akşama kadar par- tılılerle dolup taşan karargâhta. oluşru- rulan 25 ekıp her akşam. çahşmaları hakkındaraporvenyor Tummahalleler. sokak sokak. ev ev belırlenerek çızelge- ler oluşturulmuş Her mahalle ve sokak sorumlulan karargâhtan aldığı talımat- lar doğruItusunda. kahv e \ e ev lerde soh- bet toplantılan duzenlıyoı Yapılan soh- betlere kaç kışının katıldığı ve ne gıbı so- rularlakarşila^ıldığı raporlardabelırtılı- yor RP tl Başkanı Fehmi Ayanoğlu'na gore. propaganda çalışmalarına katılan- lar bunu ıbadet olarak goruyor. kım ne kadar çalışırsao kadar sevap kazanıyor Yaptıkları tek şeyın adıl duzenı anlat- mak olduğunu belırten Ayanoğlu. "Halk- tan birkez de bi/i denemelerini istiyoruz. Bizimtekistedığimizbu'dıyor RP'lıler Mardın'de "Ailah'ın izniy le 3 müietveki- ligaranti"dıyor Ancak. RP'nın bınncı partı olmak ıçın ANAP'la yarıştığını be- lırten Mardınlıler, hıçbırpartının 3 mıl- letvekılı çıkaramayacağını duşunuyor HADEP şansü Dıyarbakırda bınncı partı konumun- dakı HADEP, Mardın de de şanslı Mer- kez ılçede o kadar guçlu gorunmeyen HADEP merkez ılçeden daha tazla seç- men sayısınasahıpolan Kızıltepe ile Nu- saybın veMıdyat gıbı ılçelereguvenıyor H ADEP'ın listesinın başında Kızılte- pe"de 7 koyun sahıbı Ahmet Türk.HA- DEP'ın ıkıncı sıradakı adavı ıse olduru- len mılletvekılı Mehmet Sincar'ın eşı Cihan Sincar. H ADEP'e gore halk. mıl- ler\ ekıllen nı n parlamentodan atı lması ha- pıs cezalarına çarptınlmalan ve bir mıl- letvekıllerının de faılı meçhul bırcına- yete kurban venlmesıne yanıtını kendı- lennı bınncı partı yaparak verecek En buyukkorkusuTurkıyebarapnatakılmak olan HADEP'lıler. buyuk şehırlerde de sol. sosyalıst ve Alevıoylaraguvenerek bırbırlerıne bu konuda moral verıyorlar Polis \e korucu destekh MHP ve DSP Mardın'de hıçbır varlık gosteremıyor Halk desteğı bulanıayan bu ıkı partı Mardın"dc tabela partısı gorunumunde ^erel seçımlerde. ANAP'tan kayma- larla beledıve başkanlığını kazanan DYP'nın bu seçımlerde ışı zor C HP'den geçen Muzaffcr Ankan'ı lıste başı va- pan D\ P'de te^kılattan tepkıler olduğu gozlenıyor MuzafFer Ankan'ınCHP'den DYP'ye oy gotürmedığını belırten sıya- sı çevTeler. aksıne bu transfenn DYP'den oy kaymasına neden olduğunu belırtı- yorlar Ikıncı sıra adayı eski Devlet Has- tanesı Başhekımı VlahmutDuyan'ınay- nı hastanedegorevlı bırhemşıreyeteca- vuzdavasındanyargılanmasınındahan- dıkapını yaşayan DY'P'ye bırdarbeyı da bağımsız aday Muharrem Doğan \ urıı- yor D\ P'nın bınncı sıra adayı Muzaf- ter Ankan'ın akrabası olan Muharrem Doğan ın tek amacının DYP'ye ve An- kan'agıdebılecekoylan bolmek olduğu one surukıvor Iktidar olmanın faturası CHP de D\ P gıbı Mardın de bir mıl- leKekılı çıkarabılmenın peşınde Iktıda- nn butun taturası tum boluede olduûu m- bı Mardın'de de CHP'ye kesılıyor CHP faılı meçhul cınayetlerın. ınsan haklan ıhlallennın antı demokratık uygulama- lar ile ışsizlığın çozulememesının tatu- rasını oduyor C HP. Habur sınır kapısı- nın yenıden tıcareteaçılmasını sağlavan eski Devlet Bakanı MehmetGıilcegün'u yenıden seçtırebılırse eski kalesı Mar- dın'de kendını ba^arılı sayacak Işsızlıkten bunalan gençlenn seçımler- den umıtlı olmadığı ıçın sandığa çok ıtı- baretmeyeceğı belırtılen Mardın'de, HA- DEP lılerın Mardın ıçınde ve ılçelerde genellıkle polıs \e askerden bir baskı gormedıklennı soy lememelen dıkkatçe- kerken.partılerezamanzaman DYP'ye oy venlmesı konusunda baskı gordukle- rı yonunde şıkâyetlerde uelıvor Bolsıe halkında 1991 "de PKK'den gelen baskı- nın bu kez de dev letten gelebıleceğı yo- lunda kuşku ıse yok değıl POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kopku... Başbakan Tansu Hanım dudakiarını buze buze gozlerını suze suze konuşuyor atv de Dıyor kı: ' Ben Ataturk'un açtığı yolda yuruyorum Ben laık demokratıkcumhunyetın savunucusuyum Sayin Me- sut Yılmaz ıse RP lılerle ışbırlığı yapıyor " Ali Kırca nın yonettığı açıkoturuma bıldtğınız gıbı dort lıder katılıyor Kırca, "RP uzenne eleştın" ısteyınce once Çiller, ardından Yılmaz konuşuyor Soz Denız Bay- kal'a gelınce CHP lıderı, bu konuda 'havanda su dov- meyı yeğleyen Çiller ile Yılmaz a dokunduruyor Bay- kal, Tansu Hanım'ın tankat şeyhlerıyle ılışkısıne 'ka- palı devre' değınıyor O sırada Ali Kırca ekrana gelıyor Kırca'nın yuz hat- ları gerılıyor Denız Bey tarıkat-sıyaset ılışkısını 3-4 dakıkaya sığ- dırıp anlatıyor Bız o anda deneyımlı sunucu Ali Kırca'dan şu so- ruyu sormasını beklıyoruz "Sayın Baykal, tankat ılışkısı ıçınde olan sıyası par- tı kım7 Bu konuyu açar mısınız? ' Kırca bunu yapmıyor Sozu Alparslan Türkeş e venyor Turkeş ten sonra Tansu Hanım yenıden ko- nuşmaya başlıyor Tansu Hanım yıne Mesut Yılmaz'a çatıyor Yılmaz dayanamayıp şoyle dıyor "Ortağınızın soyledıklenne neden yanıt vermıyor- sunuz9 " Çillerumursamıyor 'Yuzde 10'ubilegeçmezler"de- dığı ANAP lıderıne saldırmayı surduruyor Bir tankat şeyhıyle pazarlığa gıren Manısa'daÜmit Canuyar ı harcayıp 'Nurcu tankatı nın temsılcısını ıkıncı sıraya oturtan, askerı lıselerde, Kara Harp Oku- lu nda, Sılahlı Kuvvetlerde şenatçı orgutlenme'n\n ele- başılarıyla ışbırlığı yapan Tansu Hanım'la eşı Özer Bey değıl mıdır? Tansu Hanım veOzer Bey'ın ılışkı kur- duğu tankat şeyhlerı, şıhları laık demokratık cumhu- nyetın temelıne dınamıt koyanlar değıl mıdır? Son 2 5 yılda 'şerıatçı vakıflara' kucak açan Mıllı Eğıtım Bakan- lığı'nı tankat baronlan 'na teslım eden okulları cum- hunyet duşmanı oğretmenlerie dolduran Tansu Hanım değıl mıdır'? O zaman Tansu Hanım nıye korkuyor Refah'ın ıkti- dar olmasından'? • • • Denız Baykal laık demokratık Turkıye Cumhurıye- tı'nın temelıne dınamıt koymak ısteyen tankat şeyh- lerı ile Tansu Hanım veOzerBeyarasındakı ılışkıyıan- latmalıydı Ali Kırca Denız Bey ı sıkıştınp "Bu ılışkıyı dennlıgıne anlatın" demelıydı Ne yazık kı atv dekı tartışmada bunların hıçbınsı olmadı İHem Baykal hem de atv, Tansu Hanım a 'kıyak çektı Burada ınce bir nokta var elbet atv, malum tankat şeyhını koruyup kollamasıyla tanınır O tankat şeyhı- nın yaptıklarını belgelerleortaya koyanlara sansur uy- gulanır Belkı Denız Baykal bundan çekındı Malum tarıkat şeyhının Tansu Hanım ıleOzerBey arasmdakı gızlı pa- zarlıklannı bıldığı halde anlatmadı. Eğer, polıs akajde- mılerınden Turk Sılahlı Kuvvetlen'nedeğın 'şenatçı or- gutlenmeyı' efındekı belgeterte anlatsaydı kamuoyu Tan- su Hanım'ın bugunku gerçek yuzunu oğrenmış olur- du Yine kamuoyu eski Genelkuımay Başkanı emek- lı Orgeneral Doğan Güreş'le eski Emnıyet Genel Mu- duru Mehmet Ağar ın nıçın DYP'den mılletvekılı ada- yı olduklarını çozebılırdı Bu konulara Bülent Ecevit gırmez Mesut Yılmaz, Alparslan Turkeş gıremez Ama Mustafa Kemal Ata- türk'un kurduğu CHP'nın lıderı somut bir bıçımde gır- melıdır, soyut kavramlarla 'tarıkat-sıyaset' ılışkısını ge- çıştırmemelıdır. • • • Taha Kıvanç ın ağabeyı Baha Kıvanç 'Sıyah Be- yaz'gazetesınde ılgınç ıddıalarını surduruyor Baha'nın yazılarına Taha yanıt venrken oldukça sınırlı gozuku- yor.. Ama Taha. Fehmi'nın kayınbıraderı Süleyman Ka- ragülle yle ılgılı bızım sorularımıza ıse hıç sesını çıkar- mıyor Oncekı gun Prof Dr Toktamış Ateş, Fehmı'ye bir not geçtı O not Taha'nın elıne geçmemış olabılır Tok- tamış Hoca'nın ıznıyie koşemıze aktanyoruz 7 Aralık 1995 tanhlı notunuzu bugun aldım Doğ- rusunu ıstersenız sızın master derecenızın olup ol- maması ya da dunyanın en ılerı bılımsel unvanlanyla donatılmış olmanızya da olmamanız benı hıç ılgılen- dırmıyor Aynca bu konudakı duyarlılığınızı da bıraz abartılı bulduğumu ve anlamakta zoıiandığımı ıfade etmek ısterım Master dıploması olarak gondermış bulundugunuz belgenın nasıl bir master dıploması olduğunu anla- yamadım Aynca Harvard mezunlan lıstesmden de na- sıl bir programdan mezun olduğunuzu anlayabılmek mumkun değıl Ancak tum bunlar bir yana, Harvard gıbı çok cıddı bir unıversıtenın ıkı yıllık bir okuldan me- zun biradayı masterprogramına kabul etmesını mum- kun gormuyorum Ve bunu heryerde dıle getırmek- ten de çekınmem Ve notumun başında da vurgula- dıgım gıbı (sızı uzduğu aniaşılan) bu konunun, onem- lı bir konu olduğunu da duşunmuyorum Bence ın- sanlar dıplomalanyla degıl kışılık ve urunlerıyle de- ğer kazanırlar" Taha, ordudakı son 'şenatçı operasyon 'la ılgılı ola- rak ne duşunuyor, Tansu Hanım'ın tankat baronu'yla ılışkılerıne ne dıyor ınanın çok merak edıyoruz. Tahayazmazsa ağabeyı Baha belkı kardeşının du- şuncelerını bıze aktarır DBH seçim yanşından çekildi \\KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Demokratık Banş HareketK DBH (Genel Baş- kanı Ali Haydar Nezıroğlu. seçımlerden (»ekıldıklennt açıkladı \ezııoglu seçımı "siyasi partilerin cenaze me- rasimi 1 " olarak nıtelendırır- ken Avrupa Ale\ı Bırlıklen Federasvonu nalAABFlbağ- lı 7 i dernek de Demokratık Birıs Hareketf nden ı DBH) koparak seçımlerde sol par- tılerı destekleme karan aldı DBH Genel Başkanı Vezı- roğlu. bir ada\ dışında ba- ğımsız adav lannı Turkıse ge- nelınde gerı çektıkleı ını be- lııterek -Turkıve genelınde zemininmusaıt olması duru- munda bir miting \apmak is- hynruz. Bunun için de adını vermediğimİ7 ilden sadece bir ada\ gostereceği/" Jı\e konuştu "Siyasi partilerin cena/c mrrasiminin \apıldı- ğı bir atmosferde jeçime ka- tılmama karan aldık" dıyen \ezıroglu sol partılerdenher- hangı bınne de destek \ erme- veceklerını sovledı PırSultan Abdal Derneğı Başkanı Murtaza Demir, DBH'nınseçımlerdençekıl- mesmın en dogru karar oldu- ğunu belırterek şunlan soy- ledr "Din. mezhep uzerine. sa- dece Mesileri baz alarak po- litika \apıbmaz. Turkiye'nin şenata gittiği bu donemde, Ale\ iler sadece kendi sorun- lannı on plana çıkararak ço- 7um bulamazlar. DBH'nin boyle bir yanlıştan donmesi en doğru karar. Bu durum- da nıe/hep çı-kismcsindcn en çok zararı Meviler görecek- tir. Ale\ılerın ızleyeceği en akılcı politika. en guçlu sol parthe destek \ermek ola- caktır"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog