Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

14 ARALIK 1995 PERŞEMBE ANAP önde, CHP ile DSP yanşıyor TUREY KOSE ORDU-"Kimesor- dumsa seni, doğru ce- vap vermediler'Kinıi al- çak. kimi hırsız. kimi deyyus dediler/Künye- ni almak için partiyeet- tim telefon/bizdeki kay- da göre, o şimdi mebiıs dediler"... Seçımlere yaklaşırken dolaştıöımız Karadenızkentlerindeki yerel gazetele- rin tümünde Neyzen Tevfîk'ın bu dize- lerineyerveriliyor. Polıtıkacılann ıtıba- n tartışmaya açılırken. yörenin mılletve- killeri de eleştınlerden nasıbinı alıyor. Ön- de görünen ıki parti ANAP ile DYP, aday listelennin belirlenmesinın ardından ka- nşmış. DYP'de liste başı olan eski Tarım ve Köyişlen Bakanı Refaeddin Şahin ile ANAP'ın liste başı adayı olan eski ba- kanlardan Şükrii Yürür, Ünyeli olmala- nyla da eleştirilenn odak noktasında y er alıyorlar. Ünye'nin il olma mücadelesi. Şahin ile Yürür'ün kendi ılçelerine hiz- met yagdırmalan. Ünye-Fatsa rekabetı. bu ikı adaya yöneltilen eleştınlenn teme- lini oluşturuyor. DSP ile CHP. liste başı adaylannın Ordu merkezden olmasını öne eıkarıyor. DYP'de liste kav galan sırasında. üçün- cü sıraya konulan eski Vakıflar Genel Mü- dürü Fadıi Ünver istifa edip. MHP'den Ordu Seçmen sayısı:428.245 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 8 • Milletvekili sayısı: 1991: 6 | 1991 Partiler ANAP SHP-HEP DSP DYP RP-MHP-IDF SP Genel Oy 97673 52917 49226 65643 43622 2355 Seçimleh 0y(%) M 31 17 16 21 14 1 Vek. 4 0 0 2 0 0 1994 Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH İl Genel oy 101654 62676 27009 82282 51858 946 2348 24985 1644 609 Meclisi 0y(%) M Vek ( 28 17 8 23 14 0 1 7 1 0 ') 3 2 2 1 (') 24 Aralık'ta yapılacak genel seçımlere katılacak sıyasalpartilenn 27 Mart 1994 il Genel Meciısı seçım sonuçlanna gore bara/sız d'Hondt sistemiyle çıkaracakları milletvekili sayısı MHP'nin yuzde 10 ülke barajını aşacağı varsayılarak hesaplanmıştır aday olmuş. Ancak YSK adaylığını ıp- tal etmiş. ANAP'ta da liste başlannda şu andaki mılletvekillerinın yeralması, ör- gütiin yenı temsiicilerine yer verilme- mesi sıkıntı yaratmış. Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnii V'üceJ partiden istifa ederken. istifa eden bır grup partıli de MHP"ye vönelmiş. ANÂP. Ordu'daki birinciligini koruma- ya çahşıyor. 3 sıra adayı Nabi Poyraz. "5miUetvekilliğinizoriarız"> derken. kır- gınlara da "Ben >arsam iyi, yoksam kö- tii olmaz. ANAP kimscnin çiftliği değjl- dir. \atan partiyi bıraksuTdiye çattı. Poyraz, partilerindenMHP'yekaymalar konusunda ise "MHP Türkiye barajını aşamaz. Ben oradan geldim" degerlen- dirmesını yaptı. ANAP. fındık politikası nedeniyle de DYP'yi köşeye sıkıştırıyor. Fındık için l dolar 77 sent Fıyat \erilmesine karşın. şuandafındık fıyatının 58 bin liray a in- digi belirtılerek.' DYP ile CHP'nfn bu- nun hesabını seçmene vereceği belırti- lıyor. DYP tl Başkanı Alptekin Elibol, en az 3 milletvekili bekliyor Elibol fındık ko- nusunda ise "Bu konuda en başı dik par- ti biziz. ANAP iktidarlan döneminde fın- dık iireticisi çok müşkül duruma düştü. 1991 "den 94'e kadar üretkinin y üzii hep güldü. 1995'te Fiskobiıiik vönetiminde- ki tutarsızüklar bugünkü sonucu doğur- du'dedı.CHP'lılenn De\let Bakanı Ay- kon Dogan'ın kaynak konusunda zor- luk çıkardığı görüşünü aktardığımızda da Elibol. "Kaynağı alacak basirette yöne- ticilerin olnmı gerekir" dıye konuştu CHP-DSPyanşı 1994 seçimleri sonuçlanna bakıldı- ğında. CHP ile SHP oylannın toplamı yüzde 30'ları zorluyor. CHP adaylannı önseçımle belirledıği için, bu süreçte fazla sıkıntı vaşanmamış. CHP'nin lis- te başı adayı Idris Yıldız bu tabloya dik- kat çekerek, CHP'nin 1. parti olacağını sav unuyor. DSP son genel seçimlerdealdığı oyu, yercl seçimlerde büyük ölçüde yitirmiş. DSP il Sekreteri Tufan Savaşkan. yerel seçimlerde adaylararasındaki bazı sorun- lar nedeniyle bu sonucun alındığını an- latırken. 24 Aralık seçimleri öncesinde CHP'den ayrılan bazı örgütlerin kendi- lerine katıldığını. 1. ya da 2. parti ola- caklannı söyledi. Solda CHP-DSP kav- gası büyürken. Ordu'nun renklı simala- nndan. düzenlediği 'Vosvos Şenliği" ile adını duyuran Enis Ayar yılgınlığını "Ben CHP'livim. kerhen oy vereceğim. Bana göre. CH P'nin bir tek milletvekili çıkar- maması. kurtuluşu olur. İflas edenler sonradan daha iyi işadamı olur"sözleriy- le anlattı RP"nın hedefı. en az bir milletvekili çıkarmak MHP, DYP'den geçen FadüÜn- ver'ın adaylığı iptal edilmiş olsa bile. yöredekı etkinliğine güveniyor. Birçok ilde olduğu gıbi. Ordu'da da se- çım yanşında yerel tele\ ızyonlar etkin bir role sahıp. Yerel televızyonlann yö- neticileri "Bizim fındık zamanımız, se- çim lamam" derken. kendılenyle sıkı pazarlığa oturan polıtikacılar bazen bir milyarı aşan paralar istenmesınden şıkâyetçi. DSP, DYP ve ANAP banko, CHP sürpriz BARTIN SEYİM ERTEMtR BARTIN - "Ata \erdik tepti, serçeye verdik uçamadık, an bal yedirmez. Ne olacak bizim halimizJ" Bartın'm Yenıköy'ünden Ayşe Keloğiu'na ait bu sözler. Henüz 40 yaşlannda var ya da yok. Gözleri pınl ptnl bir köylü kadını 7 çocuğu varmış, eşı madenden emekli. "10 külfetiz" diyor Ayşe kadın: "Köyde yaşamasak bir emekli maaşıyla geçinmi'k kolay mı?" "Bu seçimde oyun kime" sorusu kar^ısında önce "Ben cahilim, okumam yaztnam yok. Kocam hangisine ver derse veririm" diyerek ser verip sır vermiyor. Ama sohberimiz koyulaştıkça konuşması Anadolu köylüsüne has mizahi üsluba bürünüyor ve dudaklanndan şimdiye kadar oy verdiği parti lere tepkilerini dile getiren yukandaki sözcükler dökülüyor. Köksal Toptan. Ayşe kadının köyüne köprü yapma sözü vermiş ama yapmamış. Ayşe kadın sitemle bu vaadin yerine getirilmediğini söylüyorve "Ya çocuklardan biri dereye düşerse'" diyor. Bu kez kım köpruyü yaparsa oyu onun... Sohbet böyle koyulaştıgı sırada Bartın görünüyor... Zonguldak "ın bır zamanlar "doğa cenneti" ilçesi olan Bartın'da her şey 1991 yılı sonlannda ıl olnıasıyla değişmiş. İl olmuş ya (!) hemen tüm iller gibi büyümeye, çevreye yayılmaya başlamış. Her taraf yeni inşaatlarla dolu... Betonlaşmanın yanı sıra kentin nüfiısu hemen yeni gelenlerle artmış. ev. dükkân kiralan bir anda yüzde 100. hatta 200'lere varan oranlarda fırlamış. Ev sahipleri Bartın'ın ana caddesi olan Hükümet Caddesi'nde kıralan dolar, mark üzerinden almaya başlamışlar. Kolay mı. Bartın il olmu^.. Eh arsa fiyatİan. ev fiyatları geri kalır mı? Boy boy toplu konutlar yükselirken onlar da tabii kı tırmanışa geçmiş. Altyapı sorunu. il olduktan sonra hızla etrafına doğru yayılmaya başlayan kentte henüz çözümlenememış ama evlerin fıyatlan sobalı. sobasız olmasına, 70 ile 100 metrekare arasında değişmesine göre 700 milyondan başlayıp 1 milyara kadar seyrediyor. Gıda fıyatlannda da büyük kentlerden hiç farkı yok Bartın'ın da geçim kaynagı madenler. Ancak Bartınhlar Zonguldaklılara göre şanslılar. Çünkü son yıllarda sanayide büyük gelışme olmuş. Bölgede kâğıttan tuğlaya kadar çeşitlı fabrikalarbulunuyor. Köylerde yaşayanlann büyük bölumü maden Bartın Seçmen sayısı:128.660 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 3 • Milletvekili sayısı: 1991: 2 | 1991 Partiler ANAP SHP-HEP DSP DYP RP-MHP-IDF SP Genel Oy 22176 8488 25364 37391 7215 613 Seçimleri Oy (%) M.Vek 21.9 8.4 25.1 37.0 7.1 0.6 0 0 1 1 0 0 | 1994 Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH İl Genel Oy 26557 12522 23677 32721 11443 495 0 3786 1090 0 Meclisi 0y|%) M.VeM 24 11 21 29 10 0 0 3 1 0 ') 1 1 1 0 0 C) 24 Aralık'ta yapılacak genel seçımlere katılacak sıyasal partilenn 27 Mart 1994 İl Genel Meclisi seçım sonuçlanna göre barajsız d'Hondt sistemiyle çıkaracaklan milletvekili sayısı MHP'nin yuzde 10 ulke bara/ını aşacağı varsayılarak hesaplanmıştır. işçısı. kent merkezındekiler ise daha çok ticaretle ugraşıyorlar. Bartın seçim atmosferine en erken giren illerden biri. DYP'den DSPye hemen hemen bütün partilerde önce bir adayhk sorunu yaşanmış. Ancak zaman içindc büyük bir bölümü bu sorunu aşmışlar. şimdi parti örgütlen çok canlı. adaylar yanşırcasına kent içınde turlar atıp tek tek seçmenleri ziyaret ediyorlar ve oy istiyorlar. DYP'nin iddialı adayı Köksal Toptan'la aynı gün Bartın'a geliyoruz. Bız kentte nabız turuna çıkarken o önce Şadırvan Camü'nde namaz kılıp sonra çarşıda geziyor, ziyaretler yapıyor. ^optan'ı gören herkes eliııi sıkmak içın yanşıyor, kimisi de sanlıyor. Konuştugumuz pek çok Bartınlı. Toptan'dan sevgiyle söz ediyor. Toptan'ın Bartın için çok şey yaptığını anlatıyorlar. DSP^artın'da seçime. aday belirlemede yaşanan büyük bir kırgınlıkla gidıyor. Zonguldak'ta avukatlık yapan ve yine o ilde bir zamanlar ANAP üyesi olduğu öne sürulen Cafer Tufan YazKi'nın birinci sıradan aday gösterilmesı büyük tepkilere neden olmuş. Bartın'da şimdiye kadar köy köy gezip sıkı bir çalışma yapan DSP'li yöneticiler kazan kaldıımışlar ve istifanın eşiğinden uzun tartışmalardan sonra dönmüşler. DSP İl Başkanı Harun Semiz, "Her partide olur böyie şeyler. Örgütün istcmi doğrultusunda otsaydı daha iyhdL Ancak yönetim kurulundaki arkadaşlardan biri olsaydı. diğeri olmasaydı yine yaşanırdı tatsekk. Doğai ama biter" diyor. Semiz'e göre parti içı mücadeleden daha önemli şeyler var. Türkıye'nin çok tehlıkeii bir yere geldiğinı belırten Semiz. "Bartın gibi bir yerde bile 2 bin 500 imam harip öğrencisi var. Ama normal liscdt 1500 kişi \ar"diye konuşuyor. Bartın'daki 3 milletvekilliğmi DSP. ANAP ve DYP'nın paylaşacağını ılerı süren Semiz. "Belki ANAP çıkmayabilir, CHP zorlayabilir ve kazanır ki bu sürpriz olur" görüşünde. Kırgınlıklar yaşayan ancak kısa sürede bu kırgınlığı atlatan bir parti de ANAP. Kırgınlıklarla başanya ulaşmanın mümkün olmadığını gören ikincı sıra adayı, eski il başkanı Avni Çelebi ile birinci sıra adayı, Zonguldak eski Belediye Başkanı Zeki Çakan el ele ANAP'h kadın timi, köy köy, mahelle mahalU >ju.u>.;;akpropaganda \ vermişleT. partilerinın ilk parti olarak ipi göğüslemesı için son sürat çalışıyorlar. Partililenn deyışiyle "iki atom karuıca^nın hedefi Bartın'dan ikı 4NAP milletvekili çıkarmak. ANAP'ın bır de RP'ye nispet, modern bir kadınlar ordusu var. Nurten Şahiner başkanlığındaki, her biri en az lise. ünıversite mezunu. dil bılen. bakımlı hanımlar gece gündüz bır koşturmaca içınde. Köy köy. mahalle mahalle dolaşıp, ANAP'ın oylannı arrtırmaya çalışıyorlar. CHP'nin bmnci sıra adayı ise Bartın'da 18 yıl belediye başkanlığı yapan Davut Fınncıogîu'nun kızı eczacı Birgül Fırıncıoğlu Birsöz. Birgül Hanım'ın birdesteğı babasının adıysa dığer desteğı de Bartınlı ve Zonguldak'tan birinci sıra adayı olan eski Sanayi ve Tıcaret Bakanı Hasan Akyol. Altı aylıkbakanlığı sırasında Bartın'a organıze sanayi bölgesinin temelinin atılmasından çeşitli fabrikalann kurulması için çalı^malann yapılmasına. esnaf kefalet kooperatifinin kurulmasına. yolların asfaltlanmasına kadar pek çok hizmet yapan Akyol. zaman zaman kendı seçim çalışmalanna ara verip Bartın'da Birgül Hanım'ın çalışmalarına katHıyor. "Hedefi Zonguldak, I Bartm* 1 diyen Akyol. Bartınlılardan Davut Ağa'nın kızına destek istiyor. Aday tanıtım toplantısında gözyaşlannı tutamayan Birgül Hanım ise "Bu aday yerli malı. halkın mair sözleriyle destek istiyor. Böylesine hararetlı çalışmalann yaşandıgı Bartın'da MHP'nin hıç mi hıç. Refah'ın ise hiç şansı yok. Refah Partililer ilk seçim startını "Sweet Patisserie" isimli pastanede veriyorlar Yerel basın haberi; "Yıllardır diger partileri Batı taklhçiliğiyle suçluvorlar ama kendi yaptiklanna bakın. Koca Bartın'da bir sürü pastane varken gitmişlcr yabancı isim taşıyan pastaneyi bulmuşlar" sözleny le yayımlayınca RP'lıler çok kızıyorlar. Bir zamanlar Köksal Toptan'ın kalesı olan Bartın'da bu kez seçim DYP. ANAP. DSP ve CHP arasında geçecek. Cok çekişmeli geçecek olan seçimde Toptan kesinlikle banko... Bu DYP'den değil. Toptan'ın kentteki kendi karizmasından kaynaklanıyor. Diğer iki milletvekilliğini ise üç partiden çok çalışıp seçmeni etkileyecek olanlar kazanacak gibi görünüyor. Üç milletvekilliğini de alacaklannı öne süren Köksal Toptan. hükümetin çok iyi çalışmast için tek parti iktidannın şart oldugunu vurguluyor. Sandıktan tek parti iktidannın çıkmasının zor göründüğünü söylediğimizde ise Toptan'ın sözlen. "Tiirkiye artık koalisyonlara altşnıair oluyor. NOTLAR / ORAL ÇALIŞLAR H amburg-İstanbul uçağı dopdolu. Siyasi hava, uçağa binmeden önce ısınmaya başladı. İki göçmen yurttaşımız dolaylı söz- lerle RP propagandasına girişin- ce, hemen karşı tepkıler ortaya çıktı. tslamiyet, tartışmalann ana odağıydı. Öyle akla hayale sığ- maz konuşmalar yapılıyordu kı şaşınp kalırdınız. "Peygamber efendimizin eşteri"nden tutun da Kuran'ı Kerim'deki dayak cezası- nın nasıl uygulanacağına ilişkın yorumlann biri bitiyor diğeri baş- hyordu. Uzun sakallı. başı sanklı bir RP taraftan, "Kuran'daki ceza kır- baç vurularak uygulanır" deyın- ce karşısındakı yurttaşımız. "Kar- deşim o kadar kırbaç vurulursa adam zaten ölür. Siz böylece her dunımda adam öldürmeyi savu- nuyorsunuz" cev abını verince or- talık kanştı. Tartışma uzadı. Uçaktan indik. Yeşılköy ana ba- bagünü. Yüzlerce insan pasaport Almanya'dan dönerken RP'lilerle beraber kuyruğuna dizildik. Kuyruk bır türlü yürümüyor. RP'liler. "Biz Rus muyuz, bize neden böyle ezi- yet ediyorsunuz. Oy vermeye gel- dik diye böyle davranıyorsunuz değil mi" dıye bağınyorlar. RP'liler, büyük kitlelerhalinde oy vermeye geldiklerini söyleye- rekövünüyorlar. Gösteri yapıyor- lar. Ancak sessiz çoğunluk bu şa- mataya tepki gösteriyor. RP'liler aleyhinde söyleniyorlar. Birkıs- mı ise gülümsemeyle kanşik RP'li- leri küçümsüyor. RP'liler yurtdı- şından 170 bin kişiyi getırip oy kul- landıracaklannı söyîüyorlar. Bu- nu duyan çok sayıda uçak yolcu- su ise bu iddianın bir palavradan ibaret oldugunu belirtiyor. Yanımdaki Adanalı Ahmet. RP'lilere karşı öfkeli. onlann du- yacakları şekılde söyleniyor: "Bunlann Müslfimanlıkla alaka- sı yok ağabey. Bir yandan yülar- dır yurtdışında yaşayıp Hıristi- yanİann koltuğunun altından cık- mak istemiyorlar, bir yandan da Batı'ya sözde atıp tutuyoriar. Al- manya'yı bırakıp gelin desen biri- si bile yerinden kıpırdamaz. Son- ra da f ürkiye'de Batı düşmanlığı yaparlar. Bunlann hepsi palavra- cı." Yeşilköy'deki pasaport kuyru- ğu tam bir eziyete dönüşmüş du- rumda. Gecenin saat 3'ünde bız- ler hâlâ kontrolden geçip valizle- rimize ulaşamamıştık Alman- ya'dan gelince karşılaşılan hizmet eksikliği ülkelerimiz arasındaki en çarpıcı farkı ortaya koyuyor. Ya- nımdaki RP'liye söylenıvorum: "Siz buradan şikâyet edip Suudi Arabistan'ısa\unuyorsunuz.Ora- da durum daha mı iy i? Bir de Al- manya'daki hizmetten söı edip Arap ülkelerindeki rejimlere hay- ranlık duyuyorsunıız. Bu ne per- hiz bu ne lahana turşusu?" RP'li mahcup mahcup cevap veriyor "Ağabey, hepsini denedik birde bunlan deneyelim bakalım onlar ne yapacak?" Gümrükten çıkıp taksiye atla- dığımda saat 4'e geliyordu. Sar- kık bıyıklı, bıçkın şofor. ATV'de- ki liderler açıkoturumuna verip veriştiriyordu. "Birianin kocastbi- risin kardeşi bütün gece bunu tar- tışıpdurdular. Bıktim bu iki lider- dcn, üstolik u\kumun da içinc et- tiler." Şoför Mehmet MHP'lı ol- dugunu söylüyor. Ama bir gece ön- ceki Türkeş'in haliııi de beğen- memiş. "Adam ihriyar. uvuyor Ağabey. Böyle lider mi olur? Er- tesi sabah partiy e gidip oy kullan- mayacağımısöyledim.arkadaşlar veniden ikna ettiler." Şotor Mehmet daha çok Me- sut Yılmaz'a kızıyor, "Onaoy \e- receğime komüniste oy \eririm daha İyi" diyor. Türkiye'ye dönmek. siyasetin ortasına balıklama düşmek anla- mına geliyor. Geliyor da ne olu- yor sankı diye sorabilirsıniz De- gişen bir şey yok. Her şey kuru gü- rültüden ibaret. Kimisi birilerini korkutarak oy toplamaya, kimisi 'barajı aşama/ onun oyunu bize ve- rin" diyerek şeçim şansını arttır- maya çahşıyor. Benım gözüm HADEP. DDP. BSP, SİP ittifakından oluşan ba- n> ve özgürlük cephesıninoy yüz- delerinde. Cünkü bu ittifak. ilk kez sosyalist solun dağıian önem- li kesimlerini en azından birara- ya getirmeyi başardı. Daha da önemlisi. banş talebini daha yük- sek sesle dillendirmeye başladı Bakalım halkın ne kadar desteği- nı alacak. Cünkü 4 yıl boyunca DYP ik- tidannın en çokacısını HADEP'li- ler ve sosyalıstler çektiler. Sos- yalizmin dünya çapındakı sıkın- tılanndan sonra belli bir oy yüz- desine ulaşmalan yeni bir topar- lanmanın işaretı olabilır. En önem- lisi Güneydoğu'da artık acil bır ıhtiyaç haline gelen banşa katkı- dabulunabilir. Almanya'da güneş neredeyse kışaylanndahiçgörünmüyor. Her yer karanlık. Türkiye. ise günlük güneşlik. Güzel bır ülkemiz var. Bu gü- zel ülkeyi banş ve kardeşiik tür- külerinin söy lendiği günlere ulaş- tiımak çok mu zor acaba diye dü- şünüp duruyoruz. Almanya'dan gelen bir kısım RP'li oyunu kullanıp gen dönü- yordu. Ama onlar kadar onlara kızan çok sayıda göçmen yurtta- şımız da gece sandık başındaydı- lar. Erbakan'ın umduğu çıkma- yabilir. Giderek onlara kızan önemli bir sessiz çoğunluğun oluştuğu uçakta bile bellı oluyordu. PERŞEMBE ORHAN BURSALI İzlenimler... Beyazprensesimiz, parmağıyla ileriyi işaret edi- yor. Fotoğrafın üzerinde de Atatürk adı. Ancak işa- ret edilen yerde, gidilecek biryerolmadığı artık bi- liniyor. Söyleyeceği sözleri bitirmiş. Geride içi boş kalıplar kalmış. Haydi Türkiyem ileri! Biz gelece- ğiz! Biz yapıyorvz, Mesut bozuyor!.. Gazete ilan- ları masa üzerine serilmiş, bakıp duruyorum. Rek- lamcısı, içeriği boşalmış bir imajı, tam sayfa deg- rade mavi beyaz karışımı zemin tonlar içinde ma- salsı çağnşımlaria bütünleştirerek kurtarabileceği- ni düşünüyor. Yarınki ilan beklentisi ancak, pren- sesin altına beyaz bir at çekilerek göklere yüksel- tilmesi olabilir. Refah, ağıriığı taban çalışmasına vermiş. Re- fah'ın propagandacıları meyhanelerde bile nutuk atıyor. Rakı içmeye karşı olmadıklarını söyîüyor- lar. Evler, Refahlılann istilası altında sanki. Din tüc- carlığıyla, sözle, rüşvetle oyu tam anlamıyla bağ- lıyorlar. Mesut Yılmaz, büyük oynuyor. Seçmenin gö- zünde partiler ve liderlerin güveniriiğinin sıfıra vur- duğunu saptamış ve politıkacı kişiliğini ortaya koy- muş. Söz verdiklerimi yapamazsam giderim, di- yor. Mesut Yılmaz, birtakım psıkolojık engelleri aş- mış ve konuşmasını geliştirmiş. Somut konuşu- yor vesoruyor. Önceki geceTV'deki polemiğin so- nucuna göre, beyaz prensesi, "açtığı havaalanla- nndan" elindeki "petrolboru hattıharitası" ile bir- likte, beyaz atına bindirip göklere uçuracağa ben- zer! Sosyal demokratlar ise heyecansız. 4 yıldır ik- tıdarda olmanın dayanılmaz ağırlığını sırtlarında taşıdıklan açık. Turkiye'nin demokratikleşmesi için verdikleri kannca kaderince uğraşlan ve kazandık- lan minik başanlan kendileri de anımsamıyor. Anım- sasalar bile, halka anımsatmaları çok zor. Çünkü, dört yıllık iktidar dönemı, hem ekonomik hem si- yasi hem sosyal anlamda Turkiye'nin en kâbuslu, en karabasanlı yıllan olarak insanlanmızın bellek- lerinı sılip süpürmuş durumda. Bu nedenle iktidar ortakları, can sımıdi olarak Avrupa'ya sanlıyor. Ecevit, seçmenlerinin sayısını arttınyor. ANAP'la iktidar ortaklığı, yaşadığımız ucube koalısyonu aşacak sonuçlar doğurabilır. İki parti, seçimlerin taze güçleri olarak görünüyor. Bu durum seçim so- nuçlanna yansıyacak. MHP'nin ise barajı aşamaması tehlikesi var. Meclis'tetemsil edilememesi durumu, partiyi, ya- kın geçmişindeki strateji ve taktiklerine geri dön- dürebilir! Peki Kürtler ne yapar? Bu defa da seçimler yo- luyla Kürt miiletvekillerinden arındırılmış bir Mec- lis'in; yıllardır sürgünden, işsizlikten, sevgisizlikten ve terörden helak olan Güneydoğu'da yaşama uğraşı içindekı insanlarda daha büyük bir umut- suzluk yaratacağını beklemeliyiz. Eski RP Kadın Komisyonlan Başkanı'ndan eleştiri: Kadınlardan zorla para toplamyor • Kebapçıoğlu: Kadmlar. ağlayarak e\ lennin yemek parasını bağışlarken, Erbakan ailesi lüks içinde. RP'de politik bir çalışma bile cihat diye yapılır. Kuran'daki ayetlerin hiçbiri devlet için inmemiştir. Adil düzen kuş dili. Normal dille konuşsalar kimseyi inandıramazlar. HÜLVA KARABAĞLI ANKARA-Refah Parti- sı Kadın Komisyonlan Baş- kanlığı göre\inden ayrıla- rak VIH P "de danışmanlık ya- pan Süheyla Kebapçıoğlu. RP'nin "adil düzen" söyle- mini "kuş dili" olarak nite- lendirerek "Normal dille ko- nuşsalar kimseyi inandıra- mazlar'"dedi RP'denayrıl- masının temelınde. politik çalışmalarda kadınlann "ci- hada" davet edılmesınin yat- tığını vurgulayan Kebapçı- oğlu, cihadın Kuran-ı Ke- rim emrı olduğuna inanma- dığını söyledi. Kebapçıoğlu. partili kadınlann "evininek- mek parasını bile ağlayarak verdiği bir ortamda Erba- kan ailesi te parti üst yöne- riminin lüks içinde yaşadığı- nı" v urgularken fanatik ör- tülü gruplar yaratılmasında çağdaş kadın derneklerinın başörtüsüne karşı aşın tep- kisinin de etken oldugunu sav undu. 'Partide kadın çalışır, erkek karar verir' Eski RP Kadın Kollan Ko- misyonuGenel Başkanı Sü- heyla Kebapçıoğlu. RP'de geçırdıği 4.5 yıllık çalışma dönemine ılişkin olarak Cumhuriyet'in sorulannı ya- nıtladı: - Eğitim programlannda çıkış noktası neydi? - Politik bir çalışma ci- hadmış gibi yapılır 'Kadın- lara mabnızia canımzla ci- hada katilmadıkça cennete gideceginizi mi sanıyorsu- nuz' denildığınde her kadın 'hayır işleyeceğim' düşünce- siyle cebinde ne varsa orta- ya dökülür Hepsi para tor- bavinakonıılur. Eîcnimcanı- mı sıkan eı önemli olay bu- dur. Şimdi ben cihadın Ku- ran emri olduğuna inanmı- yorum. Cihad: Allah. vatan vemıllet içın yapılır. Politik amaç için değ'il. - RP'nin oy arnşındaki ba- şarı kadınlara bağlanıvor. Gereken değeri görüyorlar mı? - Parti içinde demokrasi yok. O kadar çalışmamıza karşın önemli kararlarda de- ğil kadınlann fıkrinin alın- ması. haber bile verilmez. Kadınlar. oy topluyor. parti- yi anlatıyor. karar organın- da kadınlar yok. Parti üst yö- netime haber vermeden sek- reterbıledeğıştiremezsınız. - Neden istifa ettiniz? - Ben emekli bır kadmım. Katkıda bulunan kadınlara baktığınızda ayakkabıları yok, üstleri başları dökülü- yor ama evınin ekmek, okul parasını. seve seve hem de ağlayarak veriyor. Dığer yan- dan Erbakan ve ailesi. par- tının üst düzey yönetıcileri lüks içinde yaşıyor. Cıhada çağırırken ev lılik yüzüğünü veriyorsa. siz nasıl 150 kilo altın bıriktıriyorsunuz. - Adil düzen sövlemini. şimdi nasıl değeıiendiriyor- sunuz ? - Islamın böyle biryapısı yok. Iran'daki islamCumhu- riyeti'nin özü de tartışılabi- lir. Ne kadar Kuran'a. ne ka- dar hadislereuyuyor. Aslın- da. Islamı en güzel yaşayan ülke Türkiye Cumhuriye- ti'dır. Kuran-ı Kerim'deki ayetlerin hiçbirisi dev let ida- resi için inmemiştir. Hepsi ın- san için inmiştir. RP kuş di- li konuşuyor. Işine böylesi geliyor. Normal dılle konuş- salar kimseyi inandıramaz- lar. Buradaki amaç. Türkı- ye'nin Avrupa ile olan bir- likteliğıni. banş ıçindeki ye- rinı kaybettiımek ve Türki- ye"de etnik bölünmelere göz kırpmaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog