Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

: 14 ARALIK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA SEÇIM / 95 Başbakan Tansu Çiller, oylamanm partisinin başansı olduğunu söyledi DYP'de gümriik birliği bayramı Liderler nerede Baykal: Paris'te Çiller, Bostancı Gösteri MerkezTnde İstanbul adaylannı tanıttı. (UCüR GÜNYÜZ) İstanbul Haber Senisi - DYP. Türkiyenin gümrük bırhğıne (GB) kabul edılişinı "seçim şovuna"* dönüştürdü DYP Genel Merkezi ta- rafından parti örgütlenne ve \'alılikiere gön- derilen yazıda "GB mlamasının olumlu so- nuçlanması halinde milli şölen ha\ asında kut- lanması"ıstenırken Bostancı Gösterı Vterke- zı'nde gerçekleştınlen Gençlık Şölenı'ne İs- tanbul adaylanyla bırlıkte katılan Tansu Çil- ler. oylamayı "partisinin başansı" olarak sun- du. fansu Çiller. saat 13.OÜ'te alınan GB ka- rannı. 45 dakıka sonra ken- dısıne gelen telefonla "veni Sğrenmiş" gıbi mıkrofondan halka du>urarak şov >aptı. Çiller. dünkü programına Türk Hava Yolları'na ait Lçuş Eğitım Merkezi'nin açılışını \aparak başladı Daha sonra helıkopter ıle Beykoz'a gıden Çiller. pazar yerındevatandaşiarlasohbet ettı Kon\o\la Anadolu va- kasını dolaşarak halkı selamlayan Çiller. DYP tarafından Bostancı Gösteri Merkezi"ndedü- zenlenen şölene katıldı. DYP bayraklan ile donanan ve "Gelincanlarbirolalım. DYP'de huluşahm". "Alevi-Sünni kardeştir.aynmya- pan kalleştir", "70 yıldır CHP'deydik. şimdi DYP'deyiz" yazılı pankartlar asılan salonda partililer tarafından "Başbakan Çilfcr" slo- ganlanyla karşılanan Çiller. sahnede yerini aldı. Bu sırada basın mensuplannın Çiller'e yaklaşma-n korumalan tarafindan engellen- di Sahnede partisinin mılletvekilı adaylan ıle btrlîkte halk' selarrtlayan Çiller. sonra ba- • Çiller. saat 13.00'te alınan Gümrük birliği karannı, 45 dakika sonra kendisine gelen telefonla "yeni öğrenmiş" gibi mikrofondan halka duyurarak şov yaptı. sın mensuplannın sahneyeyanaşmasını iste- dı. Basın mensuplanntn sahne önünde yerle- rini almasının ardından konuşmasına başla- yan Çiller. Türkiye'de bazı kesimlerin deği- şimi istemedığını sa\undu. Çiller. "Türİd- ye'nin CB'ye kabulü icin şu saaderde oylama yapıüyor" derken korulamalan tarafından kendisine onemli bir telefonun geldiğı soy- lendı. Konuşmasını keserek telefona v anıt ve- ren Tansu Çiller. salonda bulunanlara, büyü- kelçı ile konuştugunu söyleyerek "Hepimize hayırtı olsun. 343 lehte, 149 aleyhteoy almışız-Türkiye'vi aydınlığa taşıyacak yeni bir dönem başlıyor" dedı. Sa- londa bulunan vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutulan Çiller ıçin "Türkiye stninle gurur duyuyor" slo- ganlan atıldı. Bu sırada Çıller'ın telefo- nu ikinci kez çaldı. Bu kez Çiller'ı aravan kışının Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel olduğu. GB ıçin tebnk etmek amacıyla aradığı belirtildı. DYP örgütlen gümrük bırliğine girilmesi nedeniyle çeşıtli yerlerde kutlama gösterile- n yaptı. Ankara claki kutlamalar sırasında ha- \ai fişek taşıyan bir kamyonun ale\ alması. yurttaşlara korkulu anlar yaşattı. Seymenler Parkf nda saat 21.00 sıralannda başlayan gös- teri sırasında. fışek taşıyan kamyonlardan bi- rinın bılınmeyen nedenle alev alması sonun- da havai fisekB^âBBadı. Kazada can kaybı olmazken yurttasjaroan bazıları hafıf şekıl- de \ aralandt Yilmaz, İstanbul adaylannı tanıttı 'GB'ye en kötii şarüarla girdik' Erbakati: Balıkesir, Aydın ve Manisada Ecevit: Ankarada perinçek: jzmit ve İstanbulda Baykal, Türkiye'nin GB'ye girmesiyle dünyadaki yerinin tescil edildiğini söyledi 4 Kişilerin değil, miHetin zaferT CHPlideri Ba>kaJ.Gebze'deilkaçıkhavatoplantısınıyaptı. (HATİCE TUNCER) fetanbul Haber Senisi - CHP Genel Baş- kanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal. Türkiyenin gümrük bırliğine kabul edılme- sıyle dünyadaki yerının tescil edıldığını be- lirterek "Ancak kimsenin Türkiye'yi güm- rük birliğine ben soktum diye gösterişyapma- ya hakkı yokrur" dedı Baykal. özel televız- yonlardakı açıkoturumlara katılmayan RP Genel Başkanı NecmerrinErbakan'ıdaele^- tırerek "Erbakan'ı demokrasi kaçağıilanedi- yorum"' dedi. Baykal. Türkıye'nın DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller ve ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz'ın bırbırleri hakkındakı iddiaların haklı olduğunu belirterek "Enf- lasyonu ancak valı çeteleri- nin, çıkarçe% reîerinin oy un- cağı olmayan CHP indirir" diye konustu. CHP Genel Başkanı De- nız Baykal. ılk açık hava toplantisını yaptığı Geb- ze'de Türkıye'mn yurtdışındaki itibarı ıçin çalışması nedenıy Ie seçım kampanyasını ge- ciktırdiğinı belırterek "Halk hizmeti sadece nıitinglerde vapılmaz. Ben dünvada Türki- >e'nin şerenni.onurunu. haklarını korumak için çalıştım" dıye konuştu. Gümrük bırliğine gırışın büyük bıratılım olduğunu kaydeden Baykal "Türkiye mutlak oy çoğunluğunu sağlayarak çok berrak bir sonuçla gümrük birliğine kabul edildi. Tür- kiye'nin dünyadaki yerini tescil edenbu ka- , ••JB™'-- rar büyûk bir başandır" dedı. GOfnruk bir- Beledıye Başkanı Fatma Girik ve paMi lığınegırişitı bugünün zaferıolmadığını vur- netıcileri katıldı ""*' • Gümrük birliğine girişin büyük bir atılım olduğunu kaydeden Baykal "Ancak Türkiye'yi GB'ye ben sokîum diye kimsenin gösteriş yapmaya hakkın voktur" dedi. gulayan Baykal şö\ ledevanı ettı "Buzaferin sahibi önce Mustafa Kemal Atahirk'rür. Son- ra eski demokrasi kahramanı İsmet İnö- nü'dür. lanmın gelişmesini kendisine amaç edinen Adnan Menderes'tir, Süle^man De- mircl'dir. Durum böyle iken Tiirkiye'yi güm- riik birliğine ben soktum diye kimsenin gös- teriş yapmaya hakkı \oktur.~ Bavkal. Necmettın Erbakan'ın özel tele- vizyonlardakı açıkoturumlara çıkmanıasmı eleştırerek 'Erbakan bu tartışmalarda niye yx)k. Bİ7 mıllet görsün. o>u- nu kullanırken bir karara var- sın° diye otunımlarda yer al- dık. Tartışmalardan kaçan Erbakan'ı demok rasi kaça- ğı ilan ediyorum"" dedi. TansuÇıller\e\1esut Yıl- maz'ın da açıkoturunılardakı tavırlarını da ele>tiren Bay- kal "Ikisinin de hirbiri hak- kındaki iddiaları geçeıii. Bunlara Türkiye'yi teslim et- menin yaran >ar mı?" diye konuştu. ANAP'ın Büyük Birlık Partı'nin arkasına sığınarak siyaset yaptığını, DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit'in de yedekle beklediğı- ni belınen Baykal. hiç kimsenin arkasına sak- lanmayan partınin CHP olduğunu söyledi. Baykal. yüzde 80"lerdekı enflasyonun ar- kasında ANAP'ın da DYP'nın de parmak ızi olduğunu belırttı. CHP'nın Gebze mitingine De\ let Bakanı Mehmet Sevigen. Kocaeîi ve İstanbul mıllet\ekılı adayları littk ÇlZMEDEN YUKARI MUSA KART İstanbul Haber Seni- si- Anavatan Partısi Genel Başkanı Me- sut Yılmaz. Türkiyenin gümrük bırliğine en kötü şartlarda gırdiğinı öne süre- rek. "24 \ralık'tan sonra ik- tidara geldiğimizde Türki- ye'nin GB'ye girme şartlan- nı >eniden mü/akereye aça- cağız" dedı Yılmaz. partisinin millet- vekili adaylannı tanıtmak amacıyla Ze\tınburnu, Ba- kırköy. Bağcılar. Bahçelie\- ler, Güngören \e Esenler il- çelerini zi\aret ettı. Mesut Yılmaz. Bağcılar'da halka hitaben vaptıgı konu^mada. "Benortadireğin başbakam- yım, oğullannın geleceğini Amerika'da arayanlardan değilinı" dı>e konuştu Ko- nuşma sirasında dınleyıcıler- den bırının "Bundan sonra Tansu Çiller ile tele\ izyon- da tartışırken kendisine di- azem hapı verin"' şeklinde önerisıne gülen Yılmaz. "10 gün sonra Tansu Çiller yok. İktidara siz geieceksi- niz" dedı. fcendilerının boş vaatlerle halkı kandırmadı- ğını öne süren ANAP Genel Başkanı. "Biz gerçekleşti- receğimiz taahütler \eriyo- ruz. Sizden ödünç oy iste- miyoruz" dedı. Yılmaz ge- zısinın sonunda basın toplan- tısında vaptıgı konuşmada ise. Türkıye'nın GB'ye gırı- şinın 1973'te başlayan süre- cin doğal sonucu olduğunu söyledi Bu olayın Türki- ye'de davul zumayla kutlan- maması gerektığıni belirten Yılmaz. "Türkiye,GB'yedi- ğer ülkelere göre en kötü şart- larda ginniştir" dedı 24 Aralık"tan sonra iktidara gel- diklerınde gümrük bırlığı şartlarını yenıden müzakere- ye sokacaklarını açıklayan Yılmaz. "Müzakerelerden sonuc alamazsak diğer ülke- lerle ikili görüşmelere başla- yacağız" diye konuştu "Bu- gün olmasaydı bile Türkiye enindesonunda GB'ye kabuJ edilecekti" dıyen Yılmaz, şu anda ıktidarda bulunanları "Gümrük birliği ile Avnıpa Birliği arasındaki farkı bil- memekle" suçladı Koalıs- yon ortaklarının ıç polıtika kaygısıy la kötü anlaşma yap- tığını ve gereksız yere "siya- si tavizler*' venldiğını ıleri suren Yılmaz, sözlerinı şöy- le sürdürdü. "Hükümct Kıbrıs konu- sunda koşeye sıkıştınldı. Bu- nun yanında bir terör örgü- tünün Kürt toplumunun temsilcisi olduğu yer aldı." Yılmaz. ANÂP olarak 2000 yıhnda Türkıye'yi AB'ye tam üve yapmayı he- deflediklerini de sözİenne ekledı. Yılmaz partisinin millerv'ekillerını halka tanı- tırken en çok alkışı eski Ba- kırköy Beledıye Başkanı ve istanbul 3. Bölge Millene- kılı adayı Ali Talip Özdenıir aldı. ANAP Genel Başkanı Özdemır'ın Bakırköy'de bu- lunan seçım ırtibat bürosunu da hizmete açtı. Yahya 'nın Kıbrıs 'taki bankasına kilit vuruldu REŞAT AKAR LEFKOŞA- -Sunta volsuzluğuyla" ün yapan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin yeğeni >ahva DemireTin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhunyetı'nde kurduğu "Kıbns Beynelmilel \atirun Bankası Ltd"mn faalıyetleri dün mahkeme kararıvla durduruldu Lefkoşa'nın "Sarayönü" bölgesınde bulunan bankanın merkez binası da dün öğle ^aatlerınde icra menıurlan tarafından kılitlenıp mühürlendı Kıbns Yatınm Bankası'nın son 3 yıl içensındeki vergi borcunun 150 mılyarTürk Lırası'na ulaştığını belirten K.KTC vetkılileri. yapılan uyanlara ve 4 ay önce alınan mahkeme kararına karşm söz konusu borcun belırlı taksitlerle ödenmesi yoluna gidilmediğinı söylediler. Banka direktörlerine ve yöneticilenne gerekli uyanlaryapıldıktan sonra mahkemenın aldığı haciz kararının da gündeme geldığıne dıkkat çeken vetkılıler. ilk adımın atıldığını ve bankanın tûm işlemlerinin durdurulduğunu belırterek haciz işlemlennın en kısa sürede ba^latılacağını duyurdular. Yahya Demirerin 1 mıKarTL sermaveh bankasında en bü\ük hıs^edar 10 bın hisseden 99 bın 890'ına sahıp olan annesi Şefika Demirel görünü\or. Sembolık olarak 10ar hiNse ıle şırketın sahipleri arasında 10 KKTC vatandaşı. 1 de TC vatandaşı bulunuyor. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ De Verir Talkını... Kimi Avrupa ülkeleri, kimi zaman insan haklan ko- nusunda çok duyarlı davranıriar. Demokrasi ve özgür- lükler denince, şahin kesilirler. Antidemokratik bul- dukları uygulamalan mahkûm ederler. Bu tür uygu- lamalar içindeki devletlere engel çıkarmaya çalışırlar. Ama bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu, bugünkü zenginlik ve refahlarını eski sömürgelerine borçlu- durlar. Her türlü insan haklannı ayaklar altına alarak yüzyıllarca dünyayı sömürenlerin bugünkü torunları, o dünyaya ınsanlık öğretmeye sıvanır... Garip şey. Pek sömürgecilik yaşamamış olmakla biriikte Fe- deral Almanya da bunlardan bin. Milyonlarca Yahu- di'yi ve bunun kat kat üzerindeki Slav, Rus. Sloven, Ingiliz, Fransız vs. vs'nin kanlarının sorumlusu olan Almanya, bugün bize insan haklan öğretmeye kalkı- yor... Bugünkü Almanlara sorarsanız "Onlar Nazilermiş." Doğrudur, ama acaba Naziler aydan mı gelmişlerdi? Savaş bittikten ve üniformalarını çıkardıktan sonra da "göğe mi uçtular?" Neyse. işin o tarafını bir yana bırakalım ve günü- müze gelelım. Geçenlerde bir yazımda bize bugün demokrasi öğretmeye kalkan Federal Almanya Ana- yasası ve ceza yasasında, bizim yasaları mumla ara- tacak antidemokratik hükümler olduğunu belirtmiş ve ileride bunu konu alan bir yazı yazacağımı belirtmiş- tim. Işte şimdi o yazıyı kaleme alıyorum. Geçen yazımda Alman Anayasası'nın 21. madde- sine göre "Amaçlan veya taraftarlannın tutumlanyla, özgühükçü-demokratik düzeni zedeleyicı veya Fede- ral Almanya Cumhuriyeti'nin konumunu tehlikeye sokucu tüm partılerin" anayasaya aykırı olduğunu söylemiştım. Şimdi de ceza yasasında bu konuyla il- gili ne gibi hükümler olduğuna btr bakalım. Ceza yasasının 84. maddesine göre "anayasaya aykın bulunan partiye" ya da "bu partı'nin devamı ol- duğu saptanan örgüte hizmet edenler" üç aydan beş yıla kadar hapse atılıyor. Ayrıca bu tür bir partide "üye olarak çahşanlar", ya da bu partinin "örgütsel faali- yetinı destekleyenler" için de aynı ceza istenıyor. Bu konudakı "ginşimlere" de aynı ceza veriliyor. Aynı yasanın 85. maddesi böyle bir parti ya da bu- nun devamı olduğu saptanan birörgütü överek des- teklemeye de üç yıl hapis cezası öngörüyor. Ceza yasasının 86. maddesi doğrudan Nazileri he- def almış. "...Içenğinde eski Nasyonal Sosyalist örgütün 1a- aliyetlenni devam ettırir.. kurar ya da yeltenirse, üç yıla kadar hapıs veya para cezasına çarptırılacaktır. Propaganda araçlan.. içeriği, özgürlükçü demok- ratik düzene ya da halkın görüşlerine karşı olan ya- zılardır..." Ceza yasasının 86. maddesine getirilen bir ek mad- de işi daha da ılgınç boyutlara götürüyor: "Kim.. yasaklanmış partilerin ve demeklerin sim- gelenni ya da o partilerin bildirilenni kamuya açık toplantılarda kullanır veya kım bu simgeleri.. yayar- sa, üç yıla kadar hapis veya para cezasına çarptın- lır." Aynı maddeyle simgelerin. "bayraklar, sloganlar'vs olduğu da vurgulanıyor. _ __<(_ ' Siyasalpartryi bir yana bırakalım. Aymyasan«ff^99. ıaddest "krıminalderneklere" değgın: "Kimanoaç- ları ya da faaliyetleri suç içericı bir demek kurar ya da bu tip bırderneğe üye olursa, propagandasını ya- parya da desteklerse, beş yıla kadar hapis veya pa- ra cezasına çarptınlır." Aynı maddeye getirilen bir ek madde; terörıst örgüt kurma suçunu düzenliyor: "Kim, amaçlan ya da faaliyetleri 1) öldürmeya dakit- le katliamı, 2) Kişisel özgürlüğe karşı suç, 3) Tehlike- li suçlara yönelık olan bir örgüt kurar ya da bu tip ör- güte üye olursa; propagandasını yapar ya da des- teklerse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezasına çarptınlır." Bu yasanın böylesi ılgınç tüm maddelerıni ele al- mak mümkün değil. Ancak "şıddetın övülmesi ve ırk- çı kışkırtmayı" düzenleyen bir 131. madde var ki bir- kaç satırla değinmeden geçemiyorum. "Kım, insanlara karşı insanlık dışı tarzda zorbalık iÇeren bildirılerle şiddeti göklere çıkarırya dazorba- lıklan tehlikesiz göstermeye çalışırsa ya da ırkçı kış- kırtmalara ginşir, 1) Yayar, 2) Sergiler, afiş asar, film gösterır 3) 18 yaşından küçüklen bu işlere alet eder, 4) Üretir, sunar, tavsiye eder, överse, bir yıla kadar hapis ya da para cezasına çarpıtırılır." Tüm bu ve buna benzer maddeier salt "Nazizm kor- kusuyla" açıklanamaz. Ve bu maddeier kendi ceza yasalannda dururken kimi Alman dostlarımız yasala- nmızdaki "antidemokratik" hükümlerin değiştirilme- sinıtalep ederler... Işte "Batılının çifte standartının" somut bir örneği... Eı*bakan, Bolu'da sert çıktı 6 Iktidara gelince GB'yi tanımayacağız' BOLU (AA) - RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan. "II gün sonra iktidara geldiğimizde Gümrük Birli- ği Anlaşması'nı tanımaya- cağız-dedı. Erbakan. partisinin Bo- lu'da düzenledığı açık hava toplantısında halka hitap et- ti Seçım çahşmalarında RP'li kadınlann büyükgay- ret gösterdiğıni anlatan Er- bakan. -11 gün sonra tarihi- mizin en büyük olayların- dan birini yaşayacağız" de- di. Nereye gitse bütün mey- danlarda halkın. kendısinı "gümbürgümbür" karşıla- dıeını ıfade eden Erbakan. RP'nin bu seçımlerde. "*ka- hirbirçoğunlukla" iktidara geleceğini ileri sürdü. 27 Mart'ta yapılan yerel seçımlerde partısinin "za- fer" kazandıgını kaydeden Erbakan. "RP.biryanardağ gibL Diğer partileronun ete- ğindeki küçük cüruflar" görüşünü tekrarladı. "11 gün sonra görülmemiş bir zafer. görülmemiş bir şah- laruşyaşanacak" dıye konu- şan Erbakan, RP dışındakı partileri "takHtçi" olarak nı- telendirdi. Erbakan."Bu taklitçi partilerin hepsi can çekişiyor. Birçoğu barajı bi- le aşamayacaklar" dedi. 4 yılda tek <ivi cakmayanları ÜPÜRGİTSİN! TEMİZLİĞE PARTISİ 1383 GUN KALDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog