Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel \ d\ın V onetmenı Orhan ErınçO D^ Haberler Ergun Balcı • Ekonomı Bülent Genel \a>ın K.oordınatoru Hlkmet kızanlık # K.ukur Handan Şenköken • Spor Çetınkava 9 >, azıışlerı Mudurlcn U>dulkadır >ücelman • Makaleler Sami İbrahım Vıldız (Sorumlul DınçTavanç Karaoren • Duzcltme Abdullah \aficı • # Hdtxr Merkezı Muduru Hakaıı Kara Foto^raf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı Belge • Gor'-el V. onetmen Flkret Eser Edıbe Buğra 9 V urt Haberlcr Mehmet Faraç "ı a\ın Kunjiu İlhanSdçukfBa^kanı Orhan Ennç, Okta\ kurtboke Hıkmet Çetınka\ a, Şükran Soner, LrgunBaJcı.DınçTa\anç, tbrahım Vıldız. Orhan Bursalı Mustafa Balba\ Hakan Kara ^nkara Tem-.ıkiM Vlustafa Balbav V Hatxr \1udaru Doğan 4kın Ataturk Buhan V> I2-< k n 4 Bakanhıjjr \nkara Tel -114M)20 C hat) Faks 41^1)2"" • l?mır TemMİciM Serdar kızjk. H Zı\a Bl\ 13>2 b 2 •> Tel 441!22ü Faks 44191 P # \danaTemMkı> Çetın Yığenoğlu InonuCd 1NS So 1 Kat I Tel j^2W> Fak'- 52>~O Muosese \ludun Erol r rkut # Koordm ıtor \hmet korulsan # \İLha>ebe Buknt\ ener01darc Hüse\mGurer#İ^lenK Önder Çeük • Bı -M t^lem \aı) İnal • Bı Jisj\ar Sısrem Mürû\e(Çıler \ C •Yonelırn kurulu Başkanı Cıenel Mudur Gulbtn Erduran # K.oordınatı. r Reha l^ıtman#Cıen<Lİ Viudur "ı ardımctsı Mıı»e \kdag MED\\ G • > onttım kurulu Başkanı dencl Mudur Lstün •Vlunen # Murahhas uve BoraGonenç ımla>in \e Basan ^ eııı Uun Ha-x. ı M ' K «1 '•.-! aialoilu AıanM Bd* Pk 246 Ifl *ı a\ını. Tel k A i 1 2i:ı M <:0 hat> 14AR-\LIK1995 Imsak 5 42 Guneş 7 14 Oğle 12 15 tkındı 14 23 Akşaml643 Vatsı 18 10 MEDV ACTel M4CT > S4 60 bl raks M \*466 Kanal D'ye yayın durdurma kararı • AMvARA (Cumhuriyet Burosu)-Radvo \e Televızvon Lst Kunılu (RTL k ı. daha once bır kez u\ardığı Soz Fato'da" programının aynı maddeyı ıkıncı kez ıhlal ettığı gerekçesıvle 'kanal D ' tele\ ızyon kuruluşunun 3 Ocak 1996 tanhınde yayınlannın bırgun durdurulmasını kararlaştırdı Lst kurul DV P nın siyasi propagandası olarak gosterılen TRT \e bazı ozel tele\ızvonlarda yavımlanan Ozelleştırme Idaresı BaşkanlıguOİB) reklamlan ıle kral T\'de sunulan ANAP'ın seçım şarkısına ıhş,kın konulan ıse değerlendırmedı Bilim olimpiyattarı • İstanbul Haber Senisi- TlBlTAk ın duzenledıaı 3 Ulusal Bılını Olımpıvatları nda Fatıh kolejı ogrencılen 11 adet altın. gumuş ve bronz madalya kazandılar Turkıye vı 1996Dunya Olımpıvatları nda temsıl edecek olan oğrencıler. madal>a alan oğrencıler arasından seçılecek Topkapı Sarayı kataloğu • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - kultur Bakanlığı. Topkapı Vvavı'nda bulunan Mukaddes Emanctler le ılgılı her tuılu bılgı belge \e totoğrafîarı bıı araya getıren bıı katalog çalışması başLtttı kultur Bakanı Fıkn Sağlır konuva ıhskın vaptığı yazılı aoklamada kısa surede tamamlanması planlanan katalog ıçın 250 mıKon lıulık btr kaynak aktanldıgını bıldırdı Sağlaı zengııı tarıh ve kultur mırasımızı koruvarak gele^ek kuşaklara aktarmanın kultur Bakanlığı nın aslı gore\ ı olduğuna da ışaret ettı Michael Jackson taburcu oldu • Haber Merkezi - Lıılu pop yıldızı Michael Jackson bır konser provasi sırasında kan basıncının duşmesi nedenıy le kaldırıldığı hastaneden tabun.uoldu ^aklaşıkbır hafta hastanede kalan Jackson ın saglık durumunun tam anlamı>la ıv ı olmadıgını behrten doktorlan. unlu yıldızın bır hafta siıre daha \ atakta dınlenmesı \e gozlem altında tutulması gerektığını bıldırdıler Jackson hastaneden çıkarken haşranlarmın sevgı gosterılerını el sallavarak vanıtladı Bu arada Jackson "ın dıkkat çekmek amaı.ıvla hastaneve yattığı dedıkodulân da -\BD gundemını mesgul edıyor 'Temiz Hava' kampanyası • İstanbul Haber Servisi- 118-Y *\nadolu \akası Lıons kuluplerı Ibtanbul Valılıgı nın ba^lattığı Temız Hava" kampanvasına destek amacıyla kadıkoy de vardıma muhtav 51 aıleye s00"e kılogram kalıtelı komurdağıttı Dağıtım nedenıyle dun İçerenkoy Beledıve Atolvesı'nde duzenlenen torende konusan İstanbul \'alı Yardımcısı Ruhı Peker İstanbul da geçen > ıl 10 mıl\on ton kalıtesız komur kullanıldığını soyledı Nobel Ödülü sahibi Nijeryalı ozan Wole Soyinka, Abacha'nm cunta rejimini kınarken varlıklı ülkeleri de sessiz kalmakla suçladı: Nijerya'yı rüşvetçihaydutlar yönetiyor STOCKHOLM-1986\ıh- nın Nobel EdebıyatOdulu nu kazanan Nıjervalı ozan\\ole Soyinka. Nıjerya da asken dar- be> le ba>a geçen Sani Abac- ha nın cunta rejımını sen bıı dılle kınadı \e varlıklı ulkele n - > a z a r ken-Saro Wıwa \ı Q g -o n ı h a ı k ı n d a n 8 d ı r e n ı ^ ı asılana dek ozel çıkarlan nedenıy le sessiz kal- makla suçladı So\ ınka. ken Saro v e arkadas- lannın asken cunta ıçın nasil bır tehlıke olu>- turduğu sorusuna ^u vanıtı verdı - \baeha"vı korkutan şev. Ogonı halkının bu haydutlar rejımıne kar^ı baslattığı dırenı^ın. Nıjerva'da petrol uretılen dığer bolgelere siç- raması tehlıkesıydı Butunulusunavaklanarak asken rejımı vok etmesi tehlıkesı doğmu^tu Ogonı halkının ortak dırenısj kadar hıçbır ha- reket bu rejımı sımdıye dek sarsmamıştı Ogo- nı halkı. petrol gelınndenpay vetopraklannın bılınçsizce somurulmesının baraılarda ve ba- lık çıftlıklerınde yarattığı çevre facıasından doğan zararlann tazmınedılmesını ıstıyor Bu ınsanların ne bır hastanesı var ne de herhan- gı bır kamu hızmetı v enlen kurumu Etnik gruplan temizleme harekâtı Kendı toprakları agır zarara uğratıldıktaı. sonra artık yıyecek de bulamıyorlar Ogonı halkının başansı. çoğu bır avuç generalın ce- bıne gıden petrol gelınnı tehdıt edecektı Abac- ha. Ogonı halkını bırbmne dusurme taktığını yeğledı Duzmececınayetleryarattı\e ken-Sa- ro %e arkadaşlannı bu cınavetlerden sorumlu turru Abachavesuçortaklannın Nıjenalıdı- renışçılere karşı bır y ıldırma sa\ aşı başlataca- âını ve ılk hedeflennın de Ogonılıler olduğu- nu epey onceden soy lemı^tım Ogonı bolgesı Nıjeraya halkının Abacha'va kan>ı olan etnık gruplannı "temizleme harekâö" ıçın deneme sahası olarak seçıldı \Vole Soyinka. Ken-Saro \e arkadaşlarının "adı suçlu ilanedildikten sonra derhalasılma- lannın. Abacha \e suç ortaklanmn gerçeğın or- Nijervayonetimi. insan haklannı sd\unan \azarian ya hapseaby^ya da Ken-San>-VViwa'\a yaprıgı gibi katlediyor. dan kaçındığını da dile getirdi. So\ inka. bu ko- nudd so/lerinı şoyle surdürdu: ta\a çıkmasından korktuklannı gostcrdiğini belirterek sözlerini şoyle surdurdu: - Dunya kanıuosu şu sorunun yanıtını du- sjunmclıdır Bu acele nedendı' L'lkemızde ın- fazını bekleyen \uzlerce suçlu \ar Bunlann onemlı bır bölumu kıralık katıl ya da etnık sov- kırımlarda suçu kanıtlanmı^ kışıler Hıçbırı boy lesıne alelacele ıntaz edılmedı Bu gangs- terçetesının Ken-Saro-\V1wa\earkadai5lann- dan bır an once kurtulmak ıstemesının nede- nı ne denlı suçlu oldukları konusunda doğan soruların artmasını onlemektı Nııervadakı ara^tırnıacı gazetecflet cuntamn, Endonı ve Oknka halkı gıbı kamufle edılmı> askerlerı Ogonı koylerıne gonderdığını \e gece baskın- lanylaınsanlanyataklanndaoldurttuğunu ka- dınlann ırzına geçırttığını kanıtlamıs.lardı Ken Saro v e arkadaşlannı çabucak asarak bu tur ca- navarlıkları gızlemeye çalıştılar NijenalıozanSo>inka.diın\akamuo>unun tepkisinin yerindc olduğunu. ancak Nijcrya petrolunden bu\uk para \apan Shell \e diğer şirketlerin çıkarlannı korumayı sürdüren en- dustri ulkelerinin yeterli sertlikte yaptınmlar- Canilere neden 2 yıl süre tanınıvor? - Abacha yonetimi altındakı Nıjerya yaapar- teıhd zamanındakı Guney Atnka C umhurıve- tı gıbı ta\ır konmalıdtr Bızde de avnenoza- manlar Guney Atnka'da olduğu gıbı etnık bır azınlık yonetimi var lsin dah"a da kotu vanı bu azınlık hukumetının dunyanın en ruşvetçı ve soyguncu bır klığı tarafından oluşuyor ol- ması Askerlenn kendılen I993"un hazıranmdaya- pılan oylamada demokrasıye geçılmesı ıçın yuzde 90 oranında 'evet' dedı Buna rağmen yuzde 10'u temsıl eden aske- n azınhk ıktıdan ele geçırdı \Voole Soyinka, \merikalı Nattıan GardelMn vaptığı ve iki Amerikan. bir İsveç gazetesind« aynı anda \ayunlanan soyleşkle \vrupa Birü- ği ve Birieşmiş Milletter tarafından konulması duşunulen yaptınmlar ile İngiliz l luslar Top- luluğu'nun demokrasıye geçilmesı için 2 yılbk süre tanıması konusunda şu vorumu yaptı: - Ingılız Lluslar Topluluğu'nun ve uluslara- rası kurumlann uyanması ıçın bu ınfazlann gerekmesı çok y uksek bır bedel oldu Kesın sonuçlannı soylemek ıçın henuz erken Eğer adamın bın sılaha sanlıp ulkenın yasal başka- nını hapse attığı zaman tepkı gostenlseydı, bunlann hıçbınne gerek kalmazdı tngılız Uluslar Topluluğu'nun geç uyanışı- nın etkılen kalıcı olacak mı7 Yoksa uluslara- rası kurumlar başları eğık olarak durustçe. ~EvvC demokrasi için yükselen sesler meğer hak- lı> mış. \eni bir İdı Amı n durumuy la karşı kar- sıyavı/. Derhal davranıp yeni bir \frika kara- basanının yaşanmasını onlemetiyiz" dıyecek- ler mı° İngılız Lluslar Topluluğu Nıjerya ya demokrasıye donmesı ıçın 2 yıl sure tanıdı Buyuk saçnıalık1 Abacha tartışma masasına oturulacak ınsan değıl Bu adam zorbanın bırıdır Zaten yaklaşık 2 y ıllık ısgalı sırasında N'ıjerya'ya buyuk zarar- lar \ ermistır Neden 2 y ıl sure daha tanınıvor'" Seçım yapılmıstır Seçılen devlet başkanı ha- piste *Shell suçunu kabul etmeli' Nıjery a da bır Frankestein canavnn başına buyruk dolaşıyor Abacha"ya yeterınden faz- la zararlı olduğu zorla dank ettınlmelıdır \ aşamının kalan bolumunu bır sa\ aş suçlu- su olarak saklanarak geçırmek ıstemıyorsa. verdığı zararlan olabıldığınce gıdenp. cebını doldurduktan sonra af ısteyerek çekılıp gıtme- sı gerektığı konusunda Abacha'yı ıkna etmek gereklıdır Nıjerya bu adamın buyruğu altın- da ıkı vıl daha vaşayamaz' Eşber Abi'yle duvarm ötesinden görüşme H\LİLNEBİLER Karanhk basalı çok oldu E\ bos Televız- vonu kapattım Kralıçe Margot nun fılm ınu- zıgı ne zaman canım sıkı Isa hep ıv 1 gel ırdı Bu kez olmadı L stüne ustluk gozum Leman der- gısının »on savısının açık kalan sayfasına ta- kıldı Sayfa. "Eşber ^bı >ç 8. madde'" ba^lı- ğıvla olduğu gıbı Eşber Yağhiurdereli ve ay- nlmntı Eşber Abı"" kasim gunu venıden tu- tuklanmı>tı Eskı sohbetlen anımsadım \er ıçerkcn dur- dukverde çok şaşırarak sorardı "Halıl.elekt- rik mi kesüdi? Ortahk karardı" dıve Esber \bı nın gozlen gormuvor Kıtap okuyamaz \'emek pı^ıremez Cezaevınde ne vapıvordur dı\e duşunuyorum Oyle oturınoıdur Ya da bınlennı bulmuştur o \a bır >ı.vler anlatıvor yabırşeylerdınlıyordur Saka' Şakayapabı- lır mı o durumda o yaşta dalu once 13 yıl 5 ay bıltııl hapıs yatmıs bır adam Ba^kalarını bılmemama.oyapar kesınyapar Hay allah Muzık de neşelı bır şev olsavdı ban kapatı- yorum Cuma gunu de DGMde durusması var Mahkemenekararverecekataba' koskos Eşber \bı > 1 duşunerek oturmuşken bır ses ge- lıyor bomboş eve Cama vuruluvor "Tık tık tk._" Bu da ne' "Tık... Tık tık tık..." Perde açık Pencerenın dışmda bır kuş kendisinı gordugumuanhyor Tekrartıklıvorcamı \çı- vorum Soruvor -Ne düşünuvorsun oyle? -Eşber Abı'vı dı\orum -Hanı şu gozleri gorme\en sekizinci madde sanığı avukatı mı? -Evet -Gidip gorüşhın mü hiç? -Goruşturmüvorlar kı Kurallan bov le -Onlar goruşturmuyorsa, ben goruşturu- rum \tia kanadıma C Blok un penceresi Gozumu kapatıvorum. gozumu açıvorum L'skudar E Tıpı Cezaevı dıve kayıtlara geçen Umranı>e Cezaevı nın C Bloku"nun koguşu- nunpenceresindevım Demırpamıaklıkvar Gı- remıyorum Oradan seslenıyorum Tanıvor Ben onun yanına gıdemedıgım ıçın o pence- renın onune gelıyor Dudaklannın arasından hıç duşmeyen sıgara, konuşurken de vanıvoı Soruvoıum -Nasıl \akit geçiriyorsun? -\akıt geçırmekte zorlanmıyorum "tlgınç Yağmurdereli için kampanya V\K\RA(CumhurivetBürosu)-AI- tı Nokta Korler Derneği Genel Başkanı Avukat Turhan IçH tle Çağdaş Hukukçu- lar Derneği Genel Başkanı Avukat Şanal Saruhan. gorme ozurlü avTikat. araştır- macı-yazar Eşber Yağmurdereli'nın 15 yıla yakın bır sure cezaev. ınde olduğunu anımsatarak, duyarlı kamuoyunu daya- nışmaya çağırdılar Saruhan ve tçlı tarafından dun yapılan ortak yazılı açıklamada. Yağmurdere- li'nın ş^ıhsında kelepçeye vurulanın du- şunce ozgûrluğu ve ınsan haklan oldu- ğu vurguiandı ov kulen olanlar gelip anlatsın. o> ku başına beş > uz bin lira \encem'" dedım Habıre gelıp ov - kuanlatıvorlar Dınlıyorum vakıtgeçıvor Bır gun bır tanesı geldı Utana sıkıla konuşuyor "Nedir" dedım "Abi" dıve başladı "\bi. be- nim de bir o\ kum var. ama çok ilginç olmaya- bilir. Eğer ra/ı olursanız sıze 250 bin liralık bır o\ku anlatmakıstıvonım." Işte bovle -Duruşmalardan ne umuyorsun. ne zaman çıkacaLsın' -Cuma gunu çıktım çıktım, çıkamazsam onumûzdekı ıkı uç ay zaten Yargıtay aşamasi var O aşamada da çıkamazsam gerıye tek ıh- tımal kalır Nobel Banş.Ödulü Budasızedu- şer Bana Nobel Barış Odulu kazandırmazsa- nız 20P"de va goruşüruz ya göruşmeyız Mektup yağmuru -İçerdc canın sıkkın her halde? -Yoo çokıyıvım lnanamazsın Turkıve'nın her tarafından yurtdışından savamavacağın kadar çok mektup alıvorum Herkes oyle ıvı >evlerso\luvor oyledestekhvorlarkı ınsanın nı\etı olsa bıle kendı moralını bozamıyor \1o- ral olarak haııkayım Bak orneğın 28 kasiın- da Lluslararası PEN Cezaevı v,azaılar komı- tesı Başbakan TansuÇiUer e bır mektup gon- deımış Bır kop>asi da bana geldı Mektupta "Adil olmavan bir yargılama sonrasında zaten 13 v ıl cezae> ınde kalmış olan Nağmurdereli...*' dıve başlavıp "...komite. Eşber Vağmurdere- li'nin sadece e\ rensel duşunce özguıiuğu lıak kını kullanmış olmaktan dolav 1 ce/ae\ ınde 1 u tulacak olması olgusu karşısında du> duğu dt nn endişevi ıfadc eder Komitemız bu nedeıılt Eşber Vağmurdereli'nın derhal \e kosuKıı/ olarak salıverilmesini talep eder" dıye bıtıvoı Duşunsene Bu mektup (, ıller'ın canını sıka bılır. ama bana keyıf verıyor kımlere bakar mısın' L luslararası Sekreter Ale\andre Blokh. Komite Başkanı Joanne Ledom-^ckerman. PEN Başkanı Ronald Harv\ood...Oturmuşlar, benı dert edip bzulmuşler. Canım_ -Sağlığın nasıl? -Tansıyonu bllıvorsun yuksek tansıyon Norvac kullanıvorum onun ıçın Tıroıt bezle- rımde sorun var Onıkı parmak bağırsagmda ulser hala bıraktığınız gıbı Ha. bır de uzun za- nıandan ben gozlerım gortnüyor Ayçeldrdeği sorann ->,emekler nasıl. kilo vermiş gibısin? -Ne vermesı. almış gıbıyım. Koğuşta bı ye- mekler pışınyoruz. parmaklannı yersın Sabah tarhana çorbası kokusu burnuma geldıgınde uvanıyorum Ama bu ış çok masraflı oluyor -\emek işı mi? -Vok ayçekırdeğı ışı -Nasıl? -kıtap okuyamıyorum Vakıt nasıl geçecek' Soyledımya hıkâyecılık vapıyorum Gunde ıkı-üç kışı hıkâye anlatıyor Dığer zamanlar- da avçekırdeğı çıtlıyorum Sana basıt gıbı ge- lecek ama haftada uç kılo ayçekırdeğını hal- ledıyorum Sumru"ya yaptırdığım masrafın haddı hesabı yok yanı Şımdılık gene de çok sorun değıl ama haftada uç kılo avda 12 kı- lo. yılda 144 kılo. yırmı yılda 2 bın 880 ton. kalan uç yılı da ekle. 2017"ye kadar uç tondan fazla ayçekırdeğı yerım burada Sumru evı barkı satar artık herhalde -Bir şikâyetin var mı? -Vok. yatıvoruz ışte Daktılom gelecek. kı- taplanm gelecek Yazıyazmak ıstıyorum Ba- na "iki gun sonra duruşman \ar. çıkarsın. dak- tıktnu niye istiyorsun" dıve soruyorlar Bılmı- vorlar Ben burada hıç çıkmavacakmış gıbı yatıyorum, ama yann çıkacakmışım gıbı umut- luyum Gozumu kapatıyorum, gözumu açıyorum Açık pencerenın önunde. evımdeyım Kıtap- larım bılgisavanm, kagulanm, hep beraber tahlıye beklıvoruz. EşbCr Abf kapaluburya- rıaçık cezaev ınden . *ç^* Daha once 13 yıl 5 ay bilfiil hapis y atan Eşber \ ağmu rderelL 7 kasımda düşunce suçu nedeniyle tekrar tutuklandı ve şimdi duruşmalann sonucunu bekliy or. Va çıkacak \a da 2017 y ılına kadar içeride kalacak. (Fotoğrat HAf İCE TLNCER) ı. ' fr> Polisin 'dur' ihtanna uymayınca vurulmuştu Pazarcının kuşkulu ölümü \V K I T KIÇÜKK4\A L'skudar Kısıklı"da 'dur' ihtanna uy may an ve polıs memuru Mehmet Dağdelen tarafından tek kurşunla vurularak oldurulen 29 yaşındakı pazarcı Cemal Gıiler ın olumunde- kı "kuşkular" gıderek artıvor A.ıle- sı ve arkadaşlannın ıfadelen, uç gun once ıneydana gelen ölumun yalnız- ca 'dur" ıhtan sonucu gerçekleşme- dığı şuphesını ortaya koyuyor Ev 11 ve Burçin (7 ) 1le Sinan (3) ad- lı ıkı erkek çocuğu babası olan Gu- ler ın olumunun ardından yanıtlan- ması beklenen sorular soruşturma- nın da yurutulmesine ışık rutacak Guler'ın olumunde zıhınlen kurca- lavan ve olumunü "meşru müda- faa'dan 'cinayet'e taşıvan ve yanıt- lanması gereken sorulan şoyle sıra- lavabılırız \anıt bekleven sorular - Olay sırasında uç guvenlık go- revlısı taratından 'polistelsiz' kana- lından olayla ılgılı v muhabere' yapıl- • 29 yaşındakı Cemal Güler'in aılesının \e arkadaşlannın ıfadelen. üç gun once meydana gelen ölümün yahnzca 'dur' ıhtan sonucu gerçekleşmedığı şüphesını ortaya koyuyor dı mı 1 'Polise mukavemef anlamı- na gelen '52rkodukullanıldımıya da polısler tarafından Guler'ın kaç- maya çalıştığı one surulduğu sırada dığer trat ık ekıplerınden yardım ıs- tendı mı7 Polisin açtıgı ateş sonucu yaşamını yıtıren Guler ın olumun- den sonra dur ıhtanna uymayan kı- şının vakalandığını belirten dığerbır konuşma telsız kanal ından geçtı mı 9 Bu arada telsızkiiffuındabukontty- la ılgılı yondtiğimiz-serulan tseys^ nıtsız bıraktı - Arkadaşl 2»t»îtk yap- tığı belırtılen Guter'den polıs me- murlannın haftallft iişr»ç"aldığı »d- dıalan doğru mu?f)ri iddta doğrûy- sa Guler, polıslere'h*r»ç' vermedı- ğı gerekçesıyle oldürulmuş olabılır mı 0 Guler'ın babası MuzafferGu- ler'ın "Oğlum polis tarafından ka- sıtlıolarakoldüruldu"şeklındekı ıd- dıası doğru mu° - Olumünden sonra ılk once Hay- darpaşa Numune Hastanesı Mor- gu'na sonrasında Adlı Tıp Kuru- mu na kaldınlan Guler ın yalnızca vucuduna aldığı tek kurşun yarası- nın değıl. başına aldığı darbelenn de havatını kaybetmesıne neden ol- duğu gerçek mı 0 Mahalle sakınlen- nuı ük gunku konuşmalannda geçen vçGüler'ın yaralı bır şekılde polıs mınıbüsune konulmasının ardından hastaneye yetıştırılmesı gerektığı halde 'ctorp' edıldığı ıddıası ^dlı Tıp Kurumu'nun ılk tespıtını onav- layan nıtelık taşıyor mu 1 - Polıs memuru Dağdelen ın "Gu- ler dur ihtanna uymadığı gibı tartış- ması sırasında bana bıçak çckti" şeklınde verdığı oğrcnılen ılk ıtade sı ne kadar doğru1 Acaba 3 polıs memurunun elınde bıçak olan bır saldırganı ayak ya da kolundan ya- raladıktan sonra etkısız hale getıre- rek vakalaması mumkun deâıl mıy- dı' Dur ihtanna uymamıştı Lskudar Kısıklı Emnıyet Mahal- lesi Vaşar Doğu Sokak'ta 3 gun ön- ce saat 01 00 sıralannda meydana ge- len olayda 16 YE 514 plakalı mını- busun şotbru Cemal Guler ın. guven- lık guçlerının (3 trafık polıs memu- ru) durıhtanna uymadığı ıddıaedıl- mış tartışmanın buvumesı uzenne Tratık Şube Mudurluğu ne bağlı Se- lamıçeşme Tratık Ekıpler \mırlı- ğı'nde gorevlı polıs memuru Meh- met Dağdelen tarafından tek kur- şunla vurularak oldurulmuştu Gu- ler'ın olumunun ardından Dağde- len C ınayet Masası ekıplen tarafın- dan gozaltına alınmış Guler'ın eşı ve aılesi olavın polıs tarafından ış- lenmış kastı bır 'cinayet" olduğunu ılen surmuştu Muzaffer Erdost İHD'den aynldı ANK-'VR\(Cumhuri>et Burosu) - Yavıncı-yazar MuzafTer ilhan Erdost. In- san Hakları Derneğı'nın (İHD) gehşme ve yetkınleş- me surecındekı etkın ko- numunu v e ınandıncılığını yıtırdığını belirterek der- nekten aynldığını bıldırdı Erdost, tHDAnkara Şu- be Başkanlığı'na gönder- dığı ıstıfamektubunda ın- san haklannın demokratık- leşmenın aynlmazbırpar- çası olduğunu vurguladı Derneğın kuruluş çalışma- lannda katkıda bulunduğu- nu anımsatan Erdost, "In- san Haklan Derneği, 12 Ey- lul mılıter vonetiminin zo- ru ve Ajlmu karşısında, hem o gunku baskıları gerilet- mek hem de getecekte bas- kıcı ozlemk'ri toplumun bi- lincinde ve direncinde eri- tip, tüketmek amacıy la ku- ruünuştur" dedı Derneğın kuruluş amacı- nın yaşanan ınsan haklan ıhlallerıne karşı çıkmak ve demokrasının evrensel te- mellenne yerleşmesı ıçın mucadele etmek olduğunu v urgulayan Erdost, son bır- kaç yılda, derneğın yonetı- mınde evrensel ve genel çızgıden sapmalann ızlen- dığını ve bu çızgının yen- nı ınsan haklanna yerel ve ozel olaylardan bakışın al- dıgını belırttı Erdost. şu goruşlen dıle getırdı Genel başkan, milletvekili adayi " Bu,derneğın genel baş- kanının, bir sivasal parti- den milletvekili aday 1 olarak genel başkanlıkgorev veso- rumluluğunu, milletvekili adayı olduğu sivasal parti- nin, siyasal goruşleriy le sı- nıriamasıy la somutlaştL Bir başka deytşle. tum siyasal partilere,evrensel insan hak- lan açısından bakmak ye- rine, insan haklanna, siya- sal partilerden birinin siya- sal anlayışından bakılma- ya başlanılmasının yolu açıl- dı." Bu sozlennden kendısı- nın HADEP'ın verdığı de- mokrasi ve ınsan haklan savaşımına karşı bırtutum ıçensınde olduğu anlarrunın çıkanlmaması gerektığını kaydeden Erdost. bu aday- lığın İHD'nınortakla^aka- ranyh y a da ınsan haklan- nı TBMM çatısı altında sa- voınmak amacıy la dernek yonetımınden bınnın aday olması bıçımınde nıtelendı- nlemeveceğinı savundu Er- dost "Bugun.biçinıselaçı- dan da derneğin üyesi ol- mamın bir anlamı kalma- dı. Bu nedenle de dernek üyeliğinden adımın silin- mesiniricaedJvonım" dedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog