Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14ARALIK1995 PERŞEMBE 14 KULTUR Denizhan Ozer'in 'Estetik Çöplük' başlıklı sergisi 30 aralık tarihine dek BM Çağdaş Sanat Merkezi'nde Dünyayalayık 'Estetik Çöplük'AHU ANTMEN Yaşamını Londra da surdu ren genç sa- natçı Denizhan Ozer \nkara Ataturk Kultur Merkezı nde >oğun ılgı goren enstalasyon sergisinın hemen ardindan Istanbul'da BM Çağdaş Sanat Merke zı'nde resımlennı sergılıvor Ozer ın sanatının malzemesı, çop Kullanıp atılan, kullanmadan atılan es- kıdı dı>e atılan venısı çıktı dıye atılan atılan atılan ve atılan her türlü 'çöp' Cola, bıra tenekelen, telefon kartlan. etı ketler telekız ılanlan prezervatıfler.bıl- gısayar klavyelen, dış fırçalan oyuncak- lar Bır tuketım çılgınlığının, bu tuketım çılgınlığmın yol açtığı kırlenmenın tu- kettıkçe tukenen bır varolma bıçımının goturduklenyle ılgılı Ozer'in sanatı Çoplıığtm estetıgı bır "Estetik Çopluk." Yaşadıgımız gıbı yaşamayı surdurdu- ğumuzsurece bırnoktadaartıkyaşaya- maz olacağımız gerçeğı uzenne gıdıyor Denizhan Ozer ın resımlen Ve yalnızca çevresel kırlenme değıl sozunuettığı "(Men Doğa"nın vanında kanadı kırık bır martıvla sımgelenen "Teknolojik Ozguıiuk^ten, "Kapıtalist Karagoz'"lerden korfez savaşına şehıt gıden "Petrol KuşHardan vanıbaşımız dakı "Bosna'daTeca>uz'"lerden "Vakın tşkence"lerden ozgurleşmek yenne "Bevazlaşan Zencı"den (Ozer bır T\ programında be\azlüiabılmek ıçın den sını kazırcasına > ıkayan bır sıyah adam dan etkılenmış bu resmınde) ve onune geçılemeyen kabullenılen, bır sure son- ra sorgulanmaz hale gelen 'kiriilikleri' de sozkonusuedı>or - Teknolojık gelişmelenn vaşamımızı rvıleştıreceğıverde.heranlamda korkunç bır nokta\a gohırdugu gerçegını ırdelıvor resımlennı/- Gununıu/de sanat \ apan ki- şinın ıster ıstemez bu gcrçeklıkten bes- lenmekzorunda kalışı gıbı bır duşunce de yatnor mu bunun altında? Gunumuzde tum ınsanlar teknolojık gelışmelerden etkılenıyor sanatçılan da bundan ayırmamız mumkun değıl tabıı 1987 >ılında Londra'va gıttığım zaman benı en çok etkılejen, çevre konusu ol- du Kumelerhalınde tuketım atıklan gör- Denizhan Ozer'in "Estetik Çopliik" başhklı sergisinde >er alan "Petrol Kuş" adlı çalışması. meye başlamıştım Fazla uretılen her şev çöpe atılı>ordu Bu resımlenmı bu etkıden dolayı yapmava başladım De- ğerler yok edılıyordu durmadan Ama tabıı A\rupa'da muthış bır çevre bılıncı de var ve bu bılınç sanınm benı çok et- kiledı - Çevre bılıncının geüşmış olduğunu so>le\eme\eceğimız Turkhe'de kalsay- dınız, bu resımler ortaya çıkmayacaktı belki de? Evet Turkıye'de kalsaydım bu resım- len >apacağımı hıç sanmıyorum Oysa Avrupa'ya gıttığım zaman gozümun onunde dunyanın en buyuk sorunu ola- rak çevre kırlılığı duruyordu ve buna el attım Turkıyede ınsanlarbukonu>a ge- nış açıyla >aklasmı>orlar lşte bugun Fransızlar Haıtı'de nukleer deneme vapı vorlar ama Turkıve'dekı adam bununla ılgılenmıvor O>sa belkı de geçenlerde Turkıyede olan deprem orada vapılan nukleer denemenın bır sonucu olarak me> dana geldı va da gelmış olabılırdı Ya da Çernobıl patlamaM olduğunda kıva- ınetkopması gerekırken odenlı kıyamet kopmadı Ben kendımı dunva vatanda- şı olarak goruvorum ve dunvanın bır ve rınde v apılmış nukleer denemelerden et- kılenmek ıstemiyorum Kendımden son- ra gelecek nesıllere ıvı bır şeyler bırak- mak ıstıyorum En nıhavetınde bır sonu varbudun>anın bır karaparçası Ama ı^te Batıda bu bılıncı vermeve çalışan kurumlar var ve onlar sayesınde sorun hukumetlere vansıyor konuva duyarsız kalınamıvor - Pekı bu süreçte sanat, sanatçı nasıl bir rol o>na>abılır"' Resimlennızle ne\i ba- şarmış olırvorsunuz sizce? Tokat attijiımı sanı>orum ınsanlara Kendınıze gelın dıyorum Gorun Adam Coca Cola vı ıçıvor tenekesını pat sokağa atıyor Neden atıyor neden kırletıyor' Ben onun attığını alıyorum ışlıyorum, bır doku olu^turarak > ıne kar- şısına koyuvorum Zaten o dokuvu fark- lı bırbıçımde karşısındagorduğuandada ınsan etkılenıvor ondan - Şu dönemde vapılan sanata baktığı- mızda, atohesınin kapılaruıı dış dunva- ja kapatıp kendı ıç dumasını sanatına vansıtan sanatçı moidelı \erine. sosval ol- gulardan kendinı so\ utlavamavan sanat- çı modelıni goru>oruz. Bu değışım, sanat >apıtını dar bır sanat çevresı dışına taşı- dı... GakTi. muze sistemı de sorgulanabt- br bu noktada... Gunumuzde polıtık bır yapısı da var sanatı,ının O polıtık japiyla hareketet- tığı zaman polıtık vapının vermışoldu ğu bılınçle farklı tarzda ışler uretıyor \a- nı guzellık bırıncı derecede onemlı de- gıl Onemlı olan bır mesaj verebılmek Benım derdım de guzel bır sanat esen y a ratmak değıl ınsana ulaşmak Dunyada her şev ınsan ıçın Ben bır eser yarattı- gım zaman bınnu derecede ınsanı ılgı- lendırmek zorunda Sanat sanat ıçmdır- değıl - Kullandıgınız malzeme nedenivle ol- sagerek,sı/ın resımtennizbana Avustral- \a \erlılennın resımlennı -vadavasam- dan besienen sanatlannı- anımsattı_. \vustral>ayerlılen vaşadıklan kırmı- zı topraklardan etkılenıyorlar Bızım onumuzde ıse bır >aşam bıçımı var bır standardızasvon var ve bu standartlık ıçınde bır suru tuketım malzemesı var Bunlar bızım vaşantımızı dogal olarak etkılıyor Av ustralva yerlısı o kırmızı top- raktan nasıl etkılenıyorsa ben de o kır- mızı tenekeden etkılenıyorum Çunku bunlar gunumuz ınsanının doğrudan elı nealdıgı her an vanıbaşında evınınıçın de herverde Şakir Eczacıbaşı'na Fransa<dan şövalye nişanıKultur Servısı - Fransız Huku- metı istanbul Kultur ve Sanat \akfı ıle Eczacıbası Holdıng Yo- netım Kurulu Başkanı Şakir Ecza- cıbası >a "SanaMCMşadamıvesa- natçı-avdın kışıhklennı bııieştıre- rek sanata vaprıgı katkılardan" dolayı Sanat ve Edebıvat Şovalve Nişanı (Lordre de che\alıer des \n*> et Lettres) verdı Beyoğ- lu ndakı Fransız Kultur Merkezı'nde 9 aralık cumartesı gunu duzenlenen törende Şakir Eczacıbası ödulünu Fransa Buyü- kelçısı Françoıs Dopfler'den aldı Buyükelçı DopfFer törende yaptığı konuşmada İstanbul Kul- tur ve Sanat Vakfı'nın yıl boyun- ca duzenledığı etkınlıklenn ulus- lararası alanda ılgı>le ızlendığmı ve takdırle karşılandığını soyledı Fransız ve Turk toplumlan ara- sındakı sanat ve kultur yakınlaş- malannı yaşamının çeşıtlı donem- lennden anılarla anlatan Şakir Ec- zacıbası. Sınematek yıllanna do- nerek "Birçok sinemasever aydı- nın katılınııv la kurulan TurkSine- matek'ının açılışında. Fransız Sı- nematek'ının kurucusu Henn Langloıs da bulunmuştu. Yeni Dalga'nın önde gelen v onetmenle- rınden Alaın Resnaıs Godard, Chabrol Astruc Brocca ^gnes V'arda'nın fılmlerinden oluşan bir program sundu açılışta. Kurul- duktan sonraki on v ıl içınde uç bt- ne vakın film gosteren Turk Sine- matek'ıne hep vakınlık duvdu, destek oldu Langlois... Turk sıne- masının dışa açümasına, Y ılmaz Gunev'ın dümaca tanınmasına katkıda bulundu. Henn Langto- is'nın Palais de Chaillot'da duzen- lediğı gızemli Smema Muzesı'nın, o duşler dun> asının çıkış kapısının duvannda hâlâ \ ılmaz Gunev'in buvuk afışı durur" dedı Gelecek vılın nısan ayında yuz fılmlık bır Turk Sıneması Toplu Gostensı'nın Pans'tekı Pompıdou Merkezı'nde gerçekleştınleceğı habennı veren Şakir Eczacıbası -Fransa, kultur ve sanata yakla- şım açısından çok oncelerden ben duiTvavaornekolmuştur Turkhe, dışa açıldığı, Av rupa Biriiği'ne gir- mevı amaçladığı bır donemde, Fransa'nın kendı dılını, kendı kul- turünu. kendı varatacılığını koru- mak ıçın gosterdığı ozenı. aldığı onlemlcn vakından ızlemelıdır. El- bette kL sanat \e edebıvat ancak uluslararası ortamlara açılarak gelışebılır. Ama bu, ulusal kımlıği- ru, verel ozelliklennı vıtırme anla- mınagelmemelıdır Temelindeola- ğanustu bır bır uvgariık ve kultur bınkimı \atan Turkıve. butun kul- turel değerlerine sahıp çıkmaltdır" dedı Dorduncu istanbul Bıena- lı nden soz açarak sanatta çok- seslıhğın 'evrensel'ın yanında 'yerel'ın onemını vaırgulayan Ec- zacıbası. Fransız yazar Marcel Proust'tan bır alıntı v aptı "Sade- ce tek bir dunya gormek venne, sanat aracılığıv la. surekli çogalan. ne kadar çok yaratıcı sanatçı var- sa. o ölçude artan dünvalar gore- bürvoruz." Şakir Eczacıbası, sovahe nişanını Fransa Buyukeiçisi François Dopffer'in elinden aldı. Bu Yıibaşı fAP Vakfı tebrik kartlarindan alın, annelerimiz ve çocuklarımız için yaptıklarımıza destek olun. ; -*. Turkıye Aıle Sağlığı ve Planlaması Vakfı tebrik karttarını tercıh ederek, ulkemızdekı anne ve gKukların sağlığına yonelık çabalarımıza ortak olun, katkıda bulunun ^ k , Bu kartların gelın, anne - çocuk sağlığına, hastane, sağlık ocağı ve klınıkler gıbı sağlık bırımlerıne gete olacak, yuzlerı guldurecektır S i p a r i ş l e r i n i z i ç i n TAP VAKFI TURKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PIANIAMASI VAKFI Ulus Mahallesı Guzel Konutlar Sıtesı A Blok Daıre 3-4 80600 EtıleriSTANBUL Tel (0212 257 79 41 Fax(0212) 257 79 43 KAFTPOSTALCIUK SANAYİ v» PAZAFLAMA A.Ş Ankara Cad No 98 34410 Sırkecı/Istanbul Tel 10212) 514 17 47 S U 17 49 Fax (0212) 512 09 64 Bosııa için Lrsaıılık GiiTşiıııi Kultfir Servisi - "Bosna İçin tnsan- lık Girişımi" bağış sergısı Nışantaşı Urart Sanat Galensı ndeaçıldı Gelın Bosna-Hersek'e gondenlmek uzere duzenlenen sergı, 16 ocak tanhıne dek ızlenebılecek Sergıdeyeralansanatçılardan Meh- met Gulerj'uz, "Bosna İçin İnsanlık Gi- nşımi" sergısının Bosna Hersek te yaşanan acılan sanat yoluyla kamu- oyuna duvurmak amacıyla açıldığını soy ledı Sergıde Alaaddin -Vksov, Erol Ak- yavaş, Sevinç \ltan, Hale Ârpacıoğlu, Arzu Başaran Kezban Arca Batıbekı BedriBavkam. Burhan Doğançay Ne- şe Erdok. Incı Evıner, VlehmetGuler- >uz Bırol Kutadgu, Vlurat Morova. Tulınözturk MıthanŞen \usufTak- tak Vavuz Tanyeli ve Şenol \oroz- lu nun vapıtlan veralıyor LNICEFTurkıye Mıllı Komıtesı İs- tanbul Burosu'nun gınşimı ıle bugun İstanbul Hılton Otelı Balo Salonu'nda duzenlenecek Bosna- Hersek çocukla- n yararına •Umut Y ılı* yemeğınde ıse 30 ressanıın avn ayn tuvallerdekı va- pıtlannın bıle>ımı ıle oluşan 'umut mozaıği' tablosu Raffi Portakal'ın vonetecegı açık arttırmada satışa sunu- lacak Alaatın Aksoy Mustafa Altıntaş Ozdemır Altan, Avnı Arbaş Hale Ar- pacıoğlu. Mustafa Ata. Tomur Atagok. \rzu Başaran Bedn Bavkam Bubı Adnan Çoker, Ismet Doğan Tavfun Erdoğmuş Incı Evımen Ergın fnan Mehmet Guleryüz Ergın Inan Balkan Nacı Islımvelı Gulsum Karamustafa, Ferhat Kıraz Nur Koçak Bırol Kutad- gu Vlurat Morova Zekaı Ormancı YusufTaktak Gungor Taner \avuz Tanveh OrhanTavlan HakanOnurve Şenol Vamanoğlu nun vapıtlarından oluşan tablonun satışından elde edılen gelır Bosna-Hersek çocuklannın eğı- tım olanaklannın gelışımı vonunde kultanılacak The World of Turhan Selçuk \A.ŞAR KEMAL / ARA GULER / NEC^Tt TONUS KORA\ / SEL\HATTİN HİLAV / ŞAHİN KAYGUN HİKMET SELÇLK / İLHAN SELÇLK / LLTFU OZKOK TURGLT ÇEVİKER / AZİZ NESIN/ ABD11PEKÇ1 ÇETİN ALTAN / BULENT ECEVIT / MENGL ERTEL ENİSBATUR /ALEXANDRE ALEXANDRE K \\A OZSEZG1N / MEMET FUAT / SEZER TANSUG CEMAL SUREYA / ANDRE BAUR / TAHİR ALANGU AHMET OKTA\ / SEMİH GUMUŞ / OHANNES ŞAŞK4.L ENGİN \RDIÇ / ZEYNEP ORAL / RA.KAN DERMAN JURGEN ROTH / GİANNİ F1NLANDK / GEG THOMA.S HEMMARBERG / P FRANZOT ?rîs Ins Yzvıncilık vv Fıhmcıltk UdŞa PK42 BahanvT 81311 Uonbul Tckfon 02164H30M-65rıx 02164143066 Gend daginm Trenı Cugı Teirion 0 212 211 25 20 Fax 0 211211 38 34 SEÇKIN KITAPÇILARDAN ARAYINIZ IŞILDAK VE YELPAZE ATİLLA BİRKİYE - Ulusal Sanat KuruluKultur Bakanlıgı ıle geçen yıl Sanat Kurultayı nda oluşturulan Ozerk Sanat Konseyı Gırışım Kurulu,' "Ulusal Sanat Kunjlu"nur\ oluşturulmasına yonelık bır protokol ımzaladı Ulusal Sanat Kurulu "sanatçının durumunun tyı- leştınlmesı, sanatın çağdaş tanımlarının yapılarak gelışmesı ve yaygınlaşması konusunda sıstemlı po- lıtıka ve projelenn oluşturulmasını' anaeksene alan bır kurum kımhğınde hedeflenıyor ' Ulusal Sanat Kurulu "Devlet ıle Sanat ortamı ara- sındakı ılışkılerı duzenleyen devletın kamu adına sanat alanlanna sağlayacagı destek ve katkıyı yön- lendıren, ılgılı alanlarla ılgılı karartar oluştunjp uygu- layan" bır kurum nıtelığını benımsıyor Ulusal Sanat Kurulu, kultur ve sanat ortamını "oz- erk ve demokratıkleşme"ye yonelık bır kurumlaşma surecını de ıfade edıyor • ı Ikı yıl kadar once yırmının uzerındekı sanat-kultur orgutlerının oluşturduğu Çağdaş istanbui Platfor- ' mu amacı ve onune koyduğu hedefler ve kısa do- nemdekı etKinlığıyle, geçen marttakı otuz sekız or- gutun oluşturduğu 'Sanat Konseyı"nın de olumlu basamaklarından bırı olmuştu Ne var kı Çağdaş İstanbul Platformu son done- mındekı edılgenlığı ve "Sanat Konseyı 'nın oluşma-1 sı, ozellıkle de orgutlerın tabanının destek vermeme- sı nedenıyle dağılıvermıştı > Çok sayıda "ış' yapamamasına karşın -kı bunlar- '- dan bın Beşıktaş Beledıyesı ıle bırlıkte gerçekleştı- rılen Halk Eğıtım Semınerlerı'ydı- Sanat Kurultayı'na çalışma bıçımını taşıyabılmıştı Geçen marttakı Sanat Kuruttayı'ndan, "Ulusal Sa- nat Kunılu oluşturma" aşamasına gelınmesı kuşku- suz onemlı bır başandır Ustelık 38 orgutun oluştur- duğu bır bırlıktelıkle bu noktaya gelınmıştır Sanat Kurultayı'nda sıkça bır turlu bır araya ge- lememenın eksıklığı vurgulanıp "lşte ılk kez bu ka- dar kunjmsal olarak katıiımlı, bu kadar orgutlu bır > kurultay topluyoruz, ve ılk kez sanatçı orgutlerının özgur ıradesıyle topluyoruz" ıfadesının altı çızılmış- tı Ne var kı geçen martta toplanan bu kurultayı or- gutlenn tabanı desteklememıştı Uyelenn katıhmı yok denecek kadar azdı • Ulusal Sanat Kurulu nun -tabıı kı yaşama geçışın- den sonra- onunde duran onemlı sorunlardan bın- sı taban desteğı ıse otekı de "burokratık bıryapıya donuşmesı "dır Zaten, kurultayda boyle bır eğılım vardı ve çeşıtlı kesımler bu eğılımı eleştırmış konseyın gınşım ku- rulunu uyarmıştı Bır başka sorun ıse henuz demokratıkleşememış ulkemızde, devlete fazla yakınlaşma ve ozerklık kav- ramıyla ılgılı. Çunku ıster ıstemez ınsan sanatçıya edebıyatçı- ya sanata ve edebıyata boylesıne tanımları duşun- duğunde "bagtmsız tanımını yakıştırıyor ister ıs- temez de sanatın, ozellıkle son yıllarda devletten olabıldığınce uzak durmasını ıstıyor Sanata bunca ılgısız olan bır devlet ıçın başka bır şey duşunulebılınır mı? Burada sozunu ettığtmız, Kultur Bakanlığı'nın bazı olumlu gınşımlerını yadsı- mak değıl Tam tersıne bu vesıleyle, Kultur Bakanlığı'na ulke butçesının bınde beşının aynimasını da gundeme getırmek ve bunun yetersızlığını, vahım bır durumu gosterdığını vurgulamak • Sanatçı orgutlerının bır turlu bır araya gelınmedı- ğı, ote yandan duşunce ozgurluğunun gorelı oldu- ğu, sanat yapıtını tukuruk hokkası ısınma malzeme- sı ya da "sex shop" urunu sanan bır anlayışın ve de yaratıcıya yonelık baskılann surmekte olduğu gunu- muzde gelınen nokta oldukça onemlı Bu noktaya gelınmesınde PSD ve TOBAV gıbı or- gutlerın onemlı katkıları var Aynca, bu kuruluşların başkanları Husamettın Koçan ıleTamerLevent'ın gayretlerı de yabana atılamaz Ulusal Sanat Kurulu'nun bır an once oluşması bu kurulun ulusal ve uluslararası projelen yaşama ge- çırmesı, sanat ortamını "demokratıkleşme ve ozerk- leştırme ' uğraşı ve sanatçı haklannı koruma etkın- lığını yaşama geçırmesı, doğal olarak sanat çevre- lennın ısteğıdır • Tum bunlann yanı sıra sanat ve kultur çevremızın Bırleşmış Mılletler ve UNESCO'ca genel kurul ka- rarlanyla ılan edılen 1986-1997 yılları arasında yer alan Kulturel Gelışmenın On Yılı programının kuy- ruğundan eklenmesı katkıda bulunması gerekmek- tedır Ulkemızın de ımzası olan uluslararası bu progra- mın en temel ıkı eksenı 'kalkınma sureçlennde kul- tur boyutunu goz onunde bulundurmak ve yaratma yeteneklenyle kulturel yaşamı bır butun olarak ha- rekete geçırmek" olarak belırlenmıştır Kulturel Gelışmenın On Yılı programının benımse- nen ana ılkesı' Kultur her bıreyın ve her topluluğun yaşamında temel ogedır" duşuncesını yaşama ge- çırmektır "Kulturel Gelışmenın On Yılı" adına yıllarca pek bır şey yapılmamış, bugune kadar bu programlar- dan sorumlu UNESCO Mıllı Komıtemızden ses se- da çıkmamıştır Ulusal Sanat Kurulu'nu oluşturma surecınde de 38 orgutun oluşturduğu Sanat Konseyı'nın gırışım kurulu, bır yandan buradakı ulusal komıteyı zorla- yarak ya da gerekırse onu atlayarak bu programla- ra dahıl olabılır olmalıdır Bugun hıçbır şeye gereksınım duymadığımız ka- dar, "Kultur, her bıreyın ve her topluluğun yaşamın- da temel ogedır" duşuncesını' duyurmaya ' gerek- sınım duyuyoruz KJ'de Türk halk miizîği konseni H Kultur Servısı - İstanbul Lnıversıtesi Ogrencı Kultur Merkezı taratından duzenlenen Buruk ^nadolu Ezgılen" adlı Turk halk muzıgı konserı varın saat 14 00 te unıversıtenın Oğrencı Kuîtur Merkezı Tıyatro Salonu nda gerçekleştınlecek Gınşın ucretsız oldugu konsere -«olıst olarak Uzev ır tlkgul katılıvor 'Eski Uygarlıklarda Teknoloji • Kultur Servisi - \enı \ uksektepe Kultur Dernegı nce duzenlenen Eskı Uygarlıklarda Teknoloji başlıklı konferans cumartesı gunu saat 16 00 da gerçekleştınlecek Konferaıista eskı uygarlıkların teknolojıve bakiş açısı ve bunun sonuçlan Mısır Sumer Gunev Amerıka uygarlıklarında teknoloji ış makınelen savaş araçlan. vıtnfıve gıbı konular gundeme gelecek (230 7 1 46) Pınar Kiip'ün söyleşisi • Kultur Semsı - >azar Pınar Kur perşembe gunu saat 14 OO'te Lmranıve Namık Kemal Mahallesı ndekı Ozel Eyuboğlu Lısesı nın tıyatro salonunda okurlanvla buluşuvor Oğrencılerle sanat ve edebıvattan gunluk >aşama ılışkın bırdızı konuda soyleşecek olan Pınar Kur avnı zamanda kıtaplarını da ımzalayacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog