Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makale



Katalog


«
»

14 ARALIK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 Tefe 0.212.512 05 05 M K 0.212.512 44 97 'Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi'afta sonu Ankara'da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazete- cılik Vakfı UMAG'ın Eğitim ve Araştırma Merkezi açılıyor. Bu merkez geçicı... Birkaç yıi sonra Çankaya'da vakfın kendi binası olacak... Sevgilı Uğur Mumcu'nun adını sonsuza dek yaşat- mak üzere görkemli bir Kültür Merke- zi yapılacak... Eğer yeterlı mali kaynak bulunabilir- se... Kitle desteği için belki "bir tuğla da sen koy" kampanyası başlatılacak... UMAG bir dizi yayın hazırlayacak... Bu yayınlardan ilki 24 Ocak 1996'da, Uğur Mumcu'nun aramızdan alınışının üçüncü yılında çıkacak... Bir kitap ve bir kaset... Kitap ve kaset bir arada. Adı sanı- nm, "Vurulduk Ey Halkım / Unutma Bi- zi" olacak ve "Uğur Mumcu / Unutma- dık Seni" ımzasını taşıyacak. Uğur Mumcu'nun 25 Ağustos 1975'te Cumhuriyet'teki Gözlem kö- şesinde yayımlanan "Sesleniş" başlık- lı yazısını anımsıyorsunuzdur... "Dağ gibi karayağız birer delıkanlıydık" diye başlayan... "Vurulduk, asıldık, öldürül- dük ey halkım" diye süren... "Özgürlü- ğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şim- di, hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi, unutma bizi, unutma bizi" diye bi- ten... Işte o yazı... Mezar taşına kazı- nan yazısı... Fikret Kızılok tarafından yarım saat süren bir "senfonik şiır" halıne getiril- dı... Finali, marş ritminde biten olağa- nüstü bir çalışma yaptı Fikret Kızılok... Hem besteledi, hem seslendirdi... Duygu yüklü... Hüzün dolu... Gözle- ri buğulandıran... Tüyleri diken... Yü- rekleri burkan... Haykıran... Ve isyan! Içinde Uğur Mumcu'nun kendi sesi de olan... Fikret Kızılok, eserini tamamladıktan sonra notere gitti ve tüm haklarını UMAG'abıraktı... Nuri Kurtcebe de, kitap için aynı ya- zıyı, tümce tümce, yeri geldiğinde tüm- celeri bölerek sözcük sözcük. 100 do- layında kareden oluşan illüstrasyonlar- la çizgi roman halıne getirdi... Sabahlara dek göz nuru döktü ve Nurı Kurtcebe de olağanüstü bir eser ortaya çıkardı... Bugünkü "Sessiz Se- dasız" köşesinde ömeğini gördüğünüz çalışmasınıntüm haklannı Nuri Kurtce- be de UMAG'a bıraktı... Daha sonra açıklanacaktır, bu çalış- maya omuz veren herkesin bir tek dü- şüncesi vardı: Uğur Mumcu adına yapılacak Kültür Merkezi için vakfa gelir sağlamak, bir tuğla taşıyabılmek... 24 Ocakı bekliyoruz... SESSİZ SEDASIZ NURİKURTCEBE VURULDUK BY HALKIM UNUThlA BİZİ .'.. UĞURMÜMCU İ94Z- Tansuca s evda Yıldız, siyasileri televizyondaki açık oturumlarda izlerken, Başbakan Tansu Çiller'in bazı vecizelerini kahkahalar arasında not etmiş... Biıiikte bir kez daha gülelim: "Güneydoğu'da devletle biriikte güneş hayat batıyordu..." "Pilot uygulamalan 500 tane kişilik yaptık..." "O zaman ne politikada vanm, ne hiçbir şey vanm..." "Kendi kasetlerini kapamak bahasına oynar hale getirmiştir..." "Girişimciler için girişimler oldu..." "550 metrekarelik mütevazı daire..." Başbakan "Tarih beni yazacak" demişti... O tarih herhalde, "Tansuca" yazılacakl Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Liderferin vatandaşa ayıracak zamanı yok, çünkü her akşam bir televizyonda ekstralan var. Sadıkoğlu'nun başı Savarona'dan dolayı büyük dertte alıye'nin armatör Kahra- man Sadıkoğlu'na 49 yıllı- ğına kiraladığı Atatürk ün yatı Savarona'nın başı dert- Aslında Sadıkoğlu'nun başı daha büyük dertte! Japon ortağı tarafından Savaro- na'nın yabancılara satılacağı haberle- rini yayan Sadıkoğlu, Atatürk'ün hatı- rası olan bu yatı tekrar devletin geri al- masını istiyor. Çünkü Savarona'yı ticari amaçla kul- lanamıyorlar. Çünkü Savarona'ya Uluslararası De- nizcilik Örgütü IMO'nun Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi SOLAR'a göre ti- cari bir yolcu gemisi için geçerli Denı- ze Elverişlilik Belgesı alamıyoriar... Ve bu nedenle Savarona'yı yabancı limanlara sokamıyorlar... Savarona'yı uluslararası seferlere çı- karamadıkları için de gezdirecek müş- L Cihan Demirci 'den n A F O R İ Z M A L A K Bunca İLK.ESİZLİK gün aelir insanlan ÜLKEStZLlGE bile eötürür! terı bulamıyorlar... Denizcilikten sorumlu Devlet Baka- nı Mehmet Sevigen'in iyi niyetle dev- reye girerek, yabancılara satılmasına izin vermeyeceklerini ve devletin geri alabileceğini söyiediği Savarona'ya as- lında hiçbir yabancı talip değil... Kim alırsa alsın, Savarona'yı bu ha- liyle kimse ticari amaçla çalıştırama- yacak! Alan ancak, kendi özel yatı olarak kullanabilecek... Bir yabancının da milyonlarca dolar ödeyip eski ve güvenliği olmayan bir tekneyi alması düşünülemez... Geriye bir tek yol kalıyor Atatürk'ün adını kullanarak Savaro- na'yı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne satmak! Turgut Özal'ın sağlığında planlanan oyunu sahnelemek... Savarona'yı Cumhurbaşkanlığı yatı yapmak! Denizcilikle ilgili çevreler, yenı bir oyuna gelmeden devletin Savarona'ya el koyması gerektiğini savunuyor. İlgili çevreler, Sadıkoğlu'nun Milli Emlak ile yaptığı kira sözleşmesinde yer alan bir hükmü yerine getirmediği- ni ve bu nedenle Savarona'ya el kona- bileceğini belirtiyor. Bu hükmün, Savarona'nın onanmı- nın uluslararası bir klas kuruluşunun gözetiminde yapılması olduğu hatırla- tılıyor. Ancak Sadıkoğlu'nun bu kuralı yerine getirmediği ve tekneyi gerek de- nize dayanıklılık, gerekse yangınla mü- cadele açısından bir yolcu gemisinde aranan koşullara uymadan onarttığı bildirilıyor. Sonuçta da can ve mal güvenliği ol- mayan tekneyi ticari amaçla işletebıl- mek için belge alamadığı vurgulanıyor. Savarona'nın aranan koşullan yerine getinmesi için, sökülmesi ve 10-15 mil- yon dolar masrafla yeniden onanlma- sı gerektiği söyleniyor. Denizcilikle ilgili çevrelerden edini- len bilgilere göre Sadıkoğlu, Savaro- na'yı bu haliyle ancak, bir koydademir- letip otel ve kumarhane olarak kullana- bilir. Böyle bir uygulama ise Türkiye'de büyük tepkilere yol açabilir... Sadıkoğlu'nun amacı ise vatan-mil- let edebıyatı ile Savarona'yı 25-30 mil- yon dolara devlete geri verip Japonla- ra borcunu ödemek... Çünkü bir söylentiye göre, Japon- larla yarı yanya ortaklık kuran Sadıkoğ- lu, Savarona'yı çalıştıramadığı için his- selerini devretme yoluna gftti ve Ja- ponlann payı yüzde85'i buldu... Aslın- da Savarona, çoktan elden gitti! Vatandaşlar, siyasi liderlere maljoklıığu beyanı vermcli mi? KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ YAYIN ORGANI "KARİKATÜR" 33. (ARALIK) SAYISI ÇIKTI BİLGİ İÇİN : KONUR SOKAK 31/10 KIZILAY/ANKARA TEL: (0-312) 417 37 28 ABONE ŞARTLARI : 6 AYLIK 300.000.-TL 12 AYLIK 600.000.-TL POSTA ÇEK NO : 104 902 METİN PEKER Yeni Yıl Nedeniyle SANATSAL ÜRÜNLER SERGİSİ Maya Sanat Galerisi'nde 31 Aralık Tarihine Kadar *3 M fstiklaJ Cd. Hılep lîhanı 140/20-29 B«yoğlu Tei: (212) 293 98 71 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GL\1RÜKLERİ BAŞMÜDÜRÜ Sayı: B.02.1 GCM.4.06.IO/09.HİK. Konu 10-4985 (92)-13282 Istanbul 1. As. Ceza Mahkemesi'nin esas. 992 1004 karar: 993271 sayılı. 16.6.1993 günlü karan ıdaremize 250.000.-TL paracezası ödemeyeyükümlu Ibrahım Akka>a"dan kararda belir- tılen adresmde bulunamadığından mezkur para cezası tahsıl edi- lememektedir. Teblıgata esas olacak başkaca bir adresı bilınmediğinden 7201 sayılı Tcbligat Kanunu'nun 28. \e 29. maddelcrıne göre ılanen teb- liğıne karar venldi. Teblıgat yenne kaim olmak üzere teblığ olunur. Basın: 605 77 KIM KIME DLM DUMA BEMÇAK ÇİZGİLİK KİMtL MASAR.AC1 HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVLT MRi KIRTCEBE OLAYABAK VA&SA SAVAŞ /LL£77 A/£ /ZBZ/LLIKLERE urzı tOOO y/L / A*tA Eksi ^ 4 LALESt AÇHT/Ş... (SO&&CJSOZLCMC v BULUT BEBEK MRAYÇÎFTÇÎ «A** !üânnecim de bana MIRMIRLAR VĞIRDIRAK ... 0OUUK VAAbEDİVORüM.., ÜN i^N.apeN Bı'RifJi VE- MEYİ TARİHTE BUGÜN m MTAZARIKU* 14 Aralık GELECEĞ/N HABEKCÎŞİf 15O3'TB BUSÜN, ÜNUİ P8AHSU MEtUM VE ASTKOLO6U tJaSTKAMMUS OOĞPU. 26 V»$LARlNM HeKİMÜĞE BAŞUYAC/HC OLAN NOSTKA0AMUS, BU MESLEKTEKİ BAŞARISl VE DENEOİ6İ /£*/' İL/IÇOOeiA K/SA SÜ- KEDE TAMMACAICnR. ANCAK, ONUU ASIL İMÜ,BİH SAfKA MEfZAKlNDAN DOSACAKVR : ASTKOLOTİ.. ISSS'TE YAYIMLArACAĞl "CEHTVRJES'ADLI YAPl- Tl, 1547-D£U BEKİ AÇIIOAPIĞI, 6ELECEKLE ll£l- U K£HAHETt£R.İNİ TOPLADlĞl KI7XPT1R. BU KITAP, ÖZELUKLE RÖNESANS SlRAS/Nüft 6 V ÇOK OKUNAH YAPıTLAISDAhJ SAYtLACAKTIR. İLSlNÇ OLAN, Bu KE- UANSTLB&U BÜYÜK ÇC6UNLUSUNUN SONRA- £>AAI GEeÇ£Ki£$M££/Dff?!. /tst'f-o/ojı: y<(dızhr,ay ne gûneçin Aare/keHeru//e ,ı'n- şanlar amSında hağ lcunm uğnjşdalı,falcılık..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog