Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

14 ARALIK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Üç buçuk yıl süren korkunç savaş, bugün Fransa'nın başkentinde düzenlenecek imza töreniyle resmen noktalanıyor Bosna baıışnın Parisdaıııgası• 21 kasım tarihinde ABD'nin Ohio eyaletinde parafe edilen Dayton anlaşması, bugün Paris'teki Elysee Sarayfnda gerçekleştinlecek bir törenle tzzetbegoviç, Tudjman ve Miloseviç tarafından imzalanacak. Dış Haberler Servisi - ABD'nin Hersek Devlet Başkanı Aliyaİzzet- de sonuçlandmlan mutabakat bel- Dayton kentınde geçen ay parafe edilen Bosna banş anlaşması bu- gun Fransa'nın başkentı Parıs'te ımzalanıyor Pans'tekı Elysee Sara- yı'nda düzenlenecek tanhı ımzato- renı ıçın 10 kadar de\let \e huku- met başkanı ıle 20'den fazla dışış- len bakanı bır araşa gelecek 3 buçuk yıl suren ve 200 bın ın- sanın olmesıne. 3 buçuk mılyon ın- sanın da goç etmesıne neden olan savaşı sona erdırmek amacıyla im- zalanacak olan banş anlaşması 150 sayfave 102hantadanoluşuyor Bu anlaşmanın altında sadece Bosna- begoviç. Hın'atıstan Devlet Başka- nı Franjo Tudjman ve Sırbıstan De\ let Başkanı Siobodan Milose- vTç'ın ımzalan yer alacak ABD Başkanı BillC linton. Fran- sa Cumhurbaşkanı JacquesChirac, Rusya Başbakanı Viktor Çerno- mırdin. Ingıltere Başbakanı John Major, Almanya Başbakanı Hel- mu(Kohl\e Avrupa Bırlıgi Dönem Başkanı Ispanva Başbakanı Feiipe Gonzales de anlaşmaya "tanık" olarak ımza kovacaklar ABD'nin Ohıo e>aletındekı Dayton'da, geçen 21 kasım tanhın- Bosna anlaşmasının içeriği: Tek hükümet, tek para, tek bayraklı bir devlet PARİS (AA) - Paris'te bugün resmen imzalanacak olan anlaşma, "Sırp Cumburiyeti** ve "Boşnak-Hırvat Federas)onıTndan olusan. tek başkanlı. tek hukümetlı, tek bajraklı ve tek para bınmlı bır Bosna-Hersek Devletı'nın temelını teşkıl edecek Topraklann yüzde 51'ı Boşnak-Hırvat Federasyonu'na. yuzde 49u ıse Bosnalı Sırptara paylaştıran anlaşma "Federal Anayasa" kapsamında bır düzen getırecek ve Saraybosna başkent olarak kalacak. Anlaşmaya gore göç etmek zorunda kalanlar evlenne dönebıkcekler. savaş suçlulan yargı onune çıkanlacaklar, Bosna'nın doğusunda kalan Gorazde ıle Boşnak-Hırvat Federasyonu arasında btr baglantı kondoru oluşturulacak Anlaşmanm ımzalanmasından 4 gün bonra. 18 aralık tanhımle NATO, Bosna'da görevı BM Banş Gucü'nden devır alacak ve BM komutanlan NATO subaylanna gorev devır ederken askerler mav ı berelennı çıkararak mıllı bayraklannı taşıyan ünıformalannı gıyecekJer Zırhlı taşıtlar ve agır sılahların uzenndekı BM amblemlen de aynı gün sılınecek NATO bınmlennın. 1992 yılından ben Bosna'da bulunan mavı berelılere oranla çok daha yüksek savaş ve mücadele gucu ıle yetkısıne sahıp olduğuna dikkat çeken uzmanlar, IFOR'un tamamının önumuzdekı bır ay içensınde Bosna'dakı sektorlere dagılmış olacagım bıldırdıler. BM Banş Gücü'nün aksıne. IFOR bınmien ulkenın tamamma dağılacak ve Sırplann BM'ye yasakladıklan bölgelere de devnye ve kuvvet sokacaklar Bosnalı Sırp. Hırvat ve Müslumanlann banş anlaşmasında belırlenen sınırlar ötesıne yerleşmelen ıçın tanınan zaman. 18 Ocak 1996 tanhınde dolacak. BM Banş Gûcü'nûn görev suresı 31 Ocak 1996'da resmen son bulacak ve Bosna'da genel seçımlenn gerçekleştınlmesinden sonra normal şartlar altında en geç 1996 yılı sonunda IFOR bölgeyı terk edecek. gelennı ıçeren banş anlaşmasının kapsamı ıle ılgılı yorum ve tartış- malar devam ederken bu anlaşma- nın resmen ımzalanması. NATO >onetımındekı Banşı Uygulama Gücu(lFOR) ıçın desomut bır ye- şıl ışıkanlamına gelecek Yaklaşık bır >ıl içensınde gorev ını tamam- laması planlanan ve 20 bını Ame- nkalı olmak uzere 60 bın askerden oluşan IFOR'a 35 ülke katılacak Bosna'nm kuzey, batı ve guneydo- ğu kesımlennde üç ayn sektor oluş- turarak gorev vapacak olan IFOR'a bın 500 Ru-, asken. Amenkalılann vanında "sembolikoJarak" yer ala- cak Bosna da. Avrupa Guvenlıkve Işbırlığı Teşkılatı (AGİT) kontro- lünde 1996'nın Ekım ayında ger- çekleşecek genel seçımlenn de "önemli bir aşama" olacağı ıfade edılıyor Ote yandan, Bırleşmış Mılletler (BM) Genel Sekreten ButrosGali. NATO barışı u>gulama gucunun (IFOR) Bosna'va gelmeve başla- masınarağmen BMnınbuulkede- kı görev ının henuz sona ermedıgı- nı bıldırdı Galı. Cenevre'den yaptıgı açıkla- mada. uluslararası teşkılatın bolge- de 3 gorev üstlendığını kaydettı BM'nın yenı görev alanları Ulus- lararası polıs gucü oluşturulmaM. ınsam yardımlann organıze edıl- mesı (BM bu amaçla Multecıler Yüksek Komıserlıgını (L'NHCR) devreve sokacak) ve ınsan hakları- nın korunması (BM bu konuda dı- ger teşkılatlarla ışbırlığıne gıde- cek) Doğu Slavonya Bu arada. halen Sırplann denetı- mınde bulunan doğu Slavonya'nın vonetımının de BM'ye bırakılaca- ğıöğrenıldı GuvenlıkKonseyı'nın gelecek hafta bu konuda bır karar çıkartması beklenıyor Genel Sek- reter Galı'nın belırttığıne göre do- ğu Slavonya geçış dönemı ıçersın- de doğrudan doğmya BM denetı- mıne bırakılacak 1-2 vıl surmesı beklenen geçış donemının sonunda ıse bolge Hırvatıstan'a lade edıle- cek / - • ^ ~. Bosnaiı Sırplann serbest bıraktıgı ıkı I ransız pıloi 11 edırıc C hiffot ve Jose Souv ignet, dün Paris'te Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Savunma Bakanı Chaıies Millon tarafından karşılandılar. Fransız pilotlar eve döndü Dış Haberler Servisi- Fransa Savunma Bakanı Charles Millon "Sırplar esir aldıkJan iki Fransız pilotu serbest bırakmasavdı Paris'te Bosna Banş Anlaşması'nın imza toreni gerçekleşmevecekti" dedı Millon. Sırbıstan'a yonelık BM yaptınmlannın yeniden uygulanması ve uluslararası gergınlığın tekrar gundeme gelmesının pılotlann serbest bırakılmasi içın baskı oluşturduğunu soyledı Millon aynca ıkı Fransız pılotun serbest bırakılması ıçın hıçbır anlaşma yapılmadığını ve hıçbır tavız venlmedığını de v urguladı Fransa Dışışlen Bakanı Herve de Charette de bır avıklama yaparak pılotlann akıbetının barış anlaşması ıçın çok buv uk bır tehdıt oluşturduğunu ıtıraf ettı Bosnalı Sırplara yonelık 30 ağustosta duzenlenen NATO operasyonu sırasında uçaklan duşurulen ıkı pılot, o tarıhten ben Sırplar tarafından esır tutuluvordu Frederic ChhTot v e Jose Souv ignet adındakı pilotlar dun serbest bırakılmiş ve ulkelenne donmuşlerdı Dayton anlaşmasının Saraybosna'yla ilgili maddesi için referandum Sırplardan geçersiz hayır Dış Haberler Senisi-Saraybosnalı Sırplar, Dayton anlaş- masının başkent Saraybosna'yla ılgılı bolumunu vüzde 98 78 oranında "hayır" oyuyla reddettı Salı gunu yapılan referandumda. Saraybosna'nın Sırplara aıt bolumurde ya- şayan Sırplar. Saravbosna'nın Boşnak-Hırvat Fcderasyo- nu'nabağlanmaMnıoyladılar Geçen ay ABD'nin Ohıo eya- letınde Dayton'da parafe edilen Bosna banş anlaşması. Sa- raybosna'nın tümunün Boşnak-Hırvat federasyonuna dev- nnı ongoruyor Bosnalı Sırpyetkılılenn bıldırdıgıne göre re- ferandumda 85,189 kayıtlı seçmenden 78,149'u oyicullan- dı Sırp vetkılıler, Saravbosna'da yaşayan Sırplann nufusu- nun savaş öncesı 150 bın dolaytnda olduğunu şımdı ıse 120 bınden biraz fazla olduğunu one suruyorlar Lluslararası kuruluşlar ıse bu rakamın çok daha duşuk olduğunu behr- tıyor Saraybosna'nın banlıyolennde vdşavan bınlerce Sır- pın, Boşnak yonetımınde yaşamaktansa goç etmeyı tercıh edecegı sanılıyor Başkent vonetımının tümuvle Boşnak- Hırvat federasyonuna geçmesının varlıklan ıçın bır tehdıt oluşturacagı endışesı taşıyan Sırplar. referandum sonucunun bugun Pans'te imzalanacak banş anlaşmasını değıştırmesı- nın mumkün olmadığını bılıyorlar Ancak yıne de referan- dum sonucunun. Sırplar tarafından Saraybosna'nın statusü- ne karşı tavırlannı guçlendıncı bır koz olarak kullanmast bekleniyor an demotoaâdeja CHP Türkiye'yi, demokrasi ve insan hakları ihlallerinin bir daha yaşanmayacagı bir dünyaya taşıyor. Tüm antidemokratik kurum ve uygulamalar tasfiye edilecek. Düşünce suç olmaktan çıkanlacak. Ölüm cezası hukukumuzdan süinecek. Türkiyeyeniden kurulacatc Ve CHP iktidannda Türkiye; işçisi köylüsü memuntyla, doğusuyla batıstyla, fıer bölgeden, her kesimdenyurttaşıyla, Avrupalıgibi insancayaşayacak. Türkiye'yi yeniden kurmak yine CHP'nin işidir. Yeni CHP'nin işidir. DenİZ Baykal CHP Genel Başkanı DünyadaYeni Sol,Türkiye'deYeni C H P
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog