Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! Cumhuri .jm. A. _ . 3OO milyon örıpeşinatla LMLAK BANKASI 72. Yi. SAYI25C84 / 25000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MOİl IU0İ (Î945-799?) J3MMUM985ÇMŞMMI İL İL SEÇİM Samsun, Muğla, Tunceli ve Burdur • 4. ve 5. Sayfalarda BOSNA-HERSEK NATO, BM'nin mirasına konuyor M 11. Sayfada MİZAH Kokonat'tan suçlama: Yılmaz asker kaçağıdır B 12. Sayfada FARKLARI AYRINTILARDA CİZLİ Partilerin ekonomik hedefleri • 9. Sayfada BORSA Dun 39.753.49 öncekı 41.356.93 DOLAR ûDun 56.500 öncekı 56.200 MARK ûDun 39.100 Oncekı 38.950 ALTÎN ûDun 707.500 Öncekı 705.500 Gümrük birliği bugün oylanırken Avrupalı parlamenterler Türkiye için umutsuz bir tablo çiziyor: Ekoııoıııik kriz yaşanacak v * ¥eşüler Grubu Başkanı Claudia Roth "Gümrük birliğinin onaylanması halinde kısa dönemde bu durumdan Avrupa kârlı çıkacak. Türkiye 'de de kısa donemde küçük ve orta ölçekli sanayi * Ju^mluşlan zarargörecek, işsizlik artacak" tahmininde bulundu. Çfynrük birliği raportörü Carlos Carnero Gontales, "Türkiye y de insan hakları ve demokrasi konıısunda yeterli adımlar atılmadan, gümrük birliğinin onaylanması hatalı olur" dedi veyehlış mesaj vermemek için i hayır J oyu Kullandığım söyledl ¥ Yujganh sosyalistparlamenter ve Yunanistan Dışişteri Bakan Yardımcısı Yannos Krranidiotis de Türkiye'nin gümrük birliğine alınmasına olumlu baktığım belirttu Daniel Cohn-Bendit ise "Gümrük birliği Türkiye için kö'tü bir hediye" yorumunU yaptl. FftTtH GÜHAPOĞLU'nun hafaeri • 6. Sayfada Devlet Bakanı: Korucular sınır tanıımyor • Bakan Salım Ensarioğlu, koruculann kız kaçırma olaylanna kanştıgını, belirterek koruculuk sisteminin cıddi bır sorun haline geldiğını bıldırdı. DÜRDAÎNE KOCAOGLl / NİZAMETTİN KAPLAN DİVARBAKIR- Devlet Ba- kanı. DYP Dıyarbakır Mılletve- kilı Salim Ensarioğlu, başından ben karşı olduğu koruculuk sis- teminin bolgede ciddi bır sorun haline geldiğinı. bu sistemın kal- dınlması gerektiğini söyledi Ensarioğlu, "Konıcular kız ka- çırma olavlarına kanşıyor, ruh- satsız silati taşıyor, kan davası için • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de YÖK'ten Çiller'e: Gayri ciddi • VÖK Başkanı Prof. Dr. Gürüz. Çiller'in ünıversite sına\ının teke ındırılmesı yolundaki açıklamalannı 'gayn ciddi' buldu. EMİNE KAPLAN ANKARA - Yüksek Oğretım Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr Kemal Gürüz. Başbakan Tansu Çiller"ın ünı\ersıte sınavının te- ke indınlmesı yolundaki açıkla- malannı 'gayri ciddi' olarak nı- telendırdı. Gürüz. heryıl 1 5mil- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Trafik polisi adam öldürdü İstanbul Haber Servisi - Üs- küdar'da bır trafik polısı. dur ıh- tan yaptığı için kendısiyle tartı- şan bir yurttaşı öldürdü. Emnıyet Vlahallesi Yaşar Do- ğu Sokak'ta öncekı gece saat 01.00 sıralannda meydana gelen olayda. 16YE514piakalımını- büsün şoföru Cemal Güler (31). güvenlık güçlerinin durıhtanna uymak ıstemeyerek tartışmaya başladı Trafik Şube Müdürlü- H Arkası Sa. 6, Sü. 2'de Show TV ve Kanal D'den sonra atv'deki acık oturuma da katılmadı Erbakan yine kaçtı 6 AIV A P TYYP'vî îlliîilf tf »rltf »r»tf»L:'EskiDYP *stanbulilba ŞkanlanOrhanKe ÇeU ':viuhsinI>i -r%± 1 m , L f i l ^ 1 uiiOJV C U C t C H y mv e ., y ö n e t i c i l e r i n d e n ç e n g i z Kaptanoğlu dün törenle ANAP'a girdi. Orhan Keçeli. eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un kendisine ANAP'ı desteklediğini sö\le- diğini bildjrdi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 24 Aralık seçimlerinin sağda bölünmüşlüğe son vereceğini be- lirterek u Bu seçimden sonra ANAP, DYP'yi ilhak edecek" dedi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) • 3. Sayfada Udericrîn VdeKs ,i v\r\ sötten K K abi •- Ecevit'ten RP'ye Geri kafalılar• DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. Tekirdağ mitinginde. kadmlan kullanıp milletvekili yapmamakla suçladığı Refah Partisi yöneticilerini 'geri kafalı' olmakla suçladı. • 4. Sayfada Baykal: RP halka saygısız oturumlara katılmamasının halka karşı sa> gısızlık olduğunu söy le- di. Ba>kaL, başkentte "Gümrük birliği fatihi hoş geldin" pankart- lan ile karşılandı. (Fotoğraf: TARIK. T1NAZAY) • 3. Sayfada • at\ 'de dün gece yayımlanan "Siyaset Me\danı" programına katılan 4 siyası partinin genel başİcanlan, Refah Partisi'ne yüklendıler. RP lideri Necmettın Erbakan, programa katılmayarak üçüncü kez ekrandan kaçtı. • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, RP lideri Necmertin Erbakan"ın programa katılmayışının. demokrasi adına üzüntü verici olduğunu söyledi. • DYP'nın rakip olarak RP'yi gördüğünü belirten Başbakan Çiller, RP'nin Türkıye'yı geriye götürmek ıstediğıni söyledi. • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. kendisını "RP'den daha tehlikeli" dıye suçlayan Başbakan Tansu Çiller'e sırtını dönerek tepkisini ortaya koydu. İstanbul Haber Servisi - atv'de yayımlanan "Siyaset Mejdanı" programına katılan dört siyasi partinin temsilcısı, Refah Parti- si"neyüklendi.CHPliden Deniz Ba>kaL Refah Partisi lideri Nec- mettin Erbakan'ın programa ka- tılmayışını "demokrasi adına üzüntü verici" olarak nitelendi- rırken DYPyi u tarikatlarla iş- birliği yapmakla" suçladı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. kendisını "RP'dendaha tehlikeli" diye suçlayan. Başba- kan Tansu ÇiUer'e sırtını döne- rek tepkisini ortaya koydu. Yıl- maz. Sabah gazetesinin DYP ile ışbırliği yaptığını savundu AJi Kırca'nın sunduğu "Siya- set Me>danır na DYP liden Tan- su Çiller, CHP lideri Deniz Bay- kal. ANAP liden Mesut Yılmaz ve MHP liden Alparslan Türkeş katıldı. Telefon ve fakslarla ızle- yıcilenn sorulanna da yer venlen program sırasında atv 'ye ıki kez bomba ihban yapıldı Ihbarlar asılsızçıktı Programda ılk soru, • Arkası Sa. 16, Sü. I 'de MEYDANLARDAN EKRWLARA.. AYDM BVGİNIn Oeniırteri • 3. Sayfada RPTI BEL.EDİYELER SEÇİM RÜŞVETİNE BAŞLADI • 4. Sayfada GİRİŞÎM BA$ARISLZ, O\T^4MA BUGÜN Türldye ile PKK'yi bir tuttular • AP'nin iki büyük siyasi grubu Hıristiyan demokratlar ve sosyalistlerin hazırladığı, Türkiye ile PKK'yi aynı kefeye koyan ifadeler bulunan. insan haklarıyla ilgili ortak karar tasansını değiştirmeye yönelik Türk diplomatların girişimleri başarısız kaldı. • İki büyük siyasi grup, bugün gerçekleşecek GB oylamasının ardından oylanacak ortak karar tasansına kesin şeklini verdiler. Buna göre Türk hükümetinin, tasannın 3. maddesinde yer alan ve Türkiye'yi PK.K. ile aynı kefeye koyan ıfadenın değiştirilmesi girişimleri reddedilmiş bulunuyor. • 10. Sayfada AP MtLLETVEKİLLERtYLE ANKET: Anlaşma yüzde 80 tamam gibi • Türkiye Araştırmalar Merkezi Brüksel Bürosu'nun yaptığı araştırmaya göre A\rupalı parlamenterlerin yüzde 80'i. Gümrük Birliği Anlaşmasf nın onaylanmasından yana. SEDEF KORAY BRL'KSEL - Avrupa Parla- mentosu (AP) mılletvekıllerı- nin yüzde 80"ı. "Avrupa Parla- mentosu. Türkiye'nin Güm- rük Birliği Anlaşmasf m ona\- layacakmı"sorusunu 'evet'dı- >e yanıtladı. Türkiye Araştır- malar Merkezi Brüksel Büro- su'nca yapılan anketi yanıtla- yan APmıIlet\ekillerının>uz- de 20'sı ıse anlasmanın ona>- lanmavacağı göruşünde Tür- kıve ile Avrupa Bırlığı arasın- dakı sorunlara ılışkin \erilen yanıtlarda insan hakları ıhlal- İen. yüzde 83 3 oranında yer • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de GENELGE YAYIMLADI Çfller, siyasi malzeme yapacak • Valiliklere \e DYP örgütlenne bir genelge gonderen Çiller. GB'ye gınşın bır bavram ha\ası ıçinde kutlanmasını istedi Çiller. \alilere "Gümrük bırlığini kutlamak isteyen vatandaşlara yardımcı olunsun" talımatı verdi. • Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu da Türkiye'nin gümrük birliğine kabul edildiği gün etkınlikler yapılacağını belirterek a\nı gün resmi daırelerın bayraklarla süsleneceğını bildirdi. • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Ekranlarda Liderler... Çeşitlı televizyon kanallann- da siyasal parti genel başkan- larının açıkoturumları duzen- leniyor; geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. Türkıye'de medyaya ilişkın gelişmeler, televizyon ekranlannı mıting meydanla- rından daha ılgı çekıcı duruma getirdi. Seçmen, televızyonda liderını renkli ve canlı göruyor. Meydanlar, bırbırinden uzak ve aralık ayında bastıran kış soguğuna açık. Oysa her evin sıcak oturma odasında bır te- levizyon var. Bu satırlar yazılıncaya kadar ekranlarda düzenlenen açıko- turumlarda RP liden Erba- kan'ın koltuğu boş kaldı. Bu olgu "Necmettın Hoca kaçı- yor" savına yol açıyor. Ancak Refah lıdennın tartışmalarda bulunmaması düşünülüp taşı- nılmış bir kararın uygulanma- sı gibi de yorumlanabilir. Refah Partisi, "düzenpartıleri"ri\ baş başa bırakıyor; "boş koltuk" için konuşmak, anlamını yıtıri- yor; "dolukoltuklar"öaoturan- lar arasındakı "rekabet"\n ıki ybrüngesı var: DSP ile CHP li- derleri karşı karşıya kalırlarken DYP ile ANAP'ın da birbırinin hasmı olduğu daha çok orta- ya çıkıyor. Söz düellosu mer- kez sağda ve merkez solda "düşman kardeşler" arasında- dır. Solda Ecevit ile Baykal ara- sında 1970'lenn sonundabaş- layan surtüşmenın, 1995'te i- ki partinin çatışması görüntü- süne kavuşması, umut kırıcı bırolgununekranayansıması- dır. Ecevit'ın daha rahat bır ko- numda olduğu soylenebılir. Baykal'ın sırtında dört yıllık ik- tidann olumsuz yukü var. CHP Genel Başkanı, bu yükten kur- tulmak için SHP'yı dışlamak, bır tur "reddı mıras"a yönel- mek, verılecek hesabını iki ay- lık DYP-CHP hükümetiyle sı- • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da T«nl d«niıl*r» açılanlar d«(t»kliyoruz! VakıfBank ihracatçılarımıza sadece kredi sağlamıyor... ihracat i»l«nlerinde de bfiyâk kolaylıklar sağiıyor. Hıydi lhracatçılar projclcrıniz yarıra kalmasın; geç kalmasın! Oalln VakılBank'a... VakılBank'ın ikraeat kratflsl olaaaklarından yararlanıa... H«m *iı kaıanm, h»m TBrkiy* kazansıa. ¥okıfBwk Gazeteler zamlandı İstanbul Haber Servisi-Günlük gazeteler fıyatlanna vıne zam yaptı. Tencere, ta\adan televizyona kadar çeşitlı promosyonlar düzenleyen gazeteler. birbın ardına fiyatlarına zam yaparken, Sabah gazetesinin çıkardığı Ateş gazetesinin ardından Demokrasi gazetesı de yayın hayatına başladı. Gazetelerin eski ve yeni fiyatlan da şöyle: Sabah, Hurriyet ve Milliyet gazeteleri 30 bın liradan 35 bin lıraya. Akşam gazetesi 40 bın liradan 50 bin liraya, Tak\ im gazetesi 25 bın liradan 30 bin liraya ve Posta gazetesi de 15 bin liradan 20 bın liraya çıktı. GUNDEM MLSTAFA BALBAY Türk-lş, Nereye Bu Gidiş? Meclis kapandı, yeni doneme kadar ne yapacağız diye üzülüyorduk. Türk-lş Genel Kurulu, yüreklenmize su serp- ti. Küfürleşmeler, kavgalar, sataşmalar yüce Meclis'i arat- mayacak cücelikteydi. Türk-lş, 17. genel kurulu öncesinde, kamuoyunun kon- federasyondan beklentılerinr dıle getirmelı dıye düşünüyor- dum. Olmadı. Zaten gerek de yokmuş, sağ olsun sendıka yöneticileri neleri dıle getirmelerı gerektığini çok lyi düşün- müşler. Ellerine. dillerıne sağlık. Ellerine de sağlık dıyoruz, çünkü konuşurken eller de boş durmadı. Türkiye'de sendıkacılığın bır an önce yok olmasını iste- yenler, ne kadar düşünse taşınsa Türk-iş'in kendıne yap- tığını yapamazlardı. • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog