Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

12ARALIK1995SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER TMMOB raporu Sel nedeni: Dereler ve ağaçsızlık İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Izmır'de 3 kasım cu- ma günü başlayıp4 kasım sa- bahına dek süren ştddetli yağ- murun sele dönüşmesinin en önemli etkeni. dere yataklan- nın yetennce ıslah edilmeme- si ve ağaçsızlık olarak belir- lendi. TMMOB inşaat mühendis- leri. mimarfar. makine mü- hendısleri ve orman mühen- dısleri odalannın Izmir şube temsilcilerinden oluşan gru- bun Izmir'deki sel yıkımıyla ılgilı haztrladıgı teknik rapo- run sonuçlan açıklandı. Do- kuz Eyliil ve Ege Üniversite- si Inşaat Mühendisliği bölüm- lerinden öğretim üyelerinin de katkıianyla hazırlanan ra- porda selin yarattığı yıkımın en önemli nedeni olarak. de- relerin yetennce ıslah edilme- mesi gösterildi. Dere ıslah projelerinin eko- nomik etkenlerle üzerinde du- rulmadığı. bitki örtüsünün ta- mamen ortadan kaldırıIdıgı bir Oıiamda 25-50 yıl arayla tekrarlanan şiddetli yağışla- nn Izmir'de yaşanan hasan ve can kaybını yeniden günde- me getirebileceğine dikkat çe- kilen raponın sonuç bölümün- de de şu görüşlere yer veril- di: "Selin etkhini arftıncı rol oynayan gecekondulaşmanın önienmesi çalışmalannın ti- tiziikle yüriitülmesi ve dere ya- taklannda ulaşımı sağlayan köpriilerin hidrolojik çalışma- lardan sonra gereken boyutiar- da inşasının gerekliği ortada- dır. Kent çevresinde olan de- re yataklannın ıslah çalışma- larının en azından yerieşim yerlerinin bitiş yerierine ka- dar yapılması. hatta ekono- mik açıdan tutartı olması du- rumunda sel kapanı yapılma- sının uygun olacağı düşünül- mektedir." İTÜ'de sol görüşlü öğrencilere saldırı İstanbul Haber Servisi- lstanbul Teknik Üniversıte- si'nde MHP'li ve BBPli grup- lar. sol görüşlü ve demokrat öğrencilere saldırdı. İstanbul Üniversitesi'nde ise polis, afış asmak isteyen öğrencileri döv- dü. Sol görüşlü 10 öğrenci- nin yaralandığı olaylardan son- ra yine sol görüşlü 20 kadar ögrenci gözaltına alındı. is- tanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka'da bulunan Maden Fa- kültesi"nin kantinini dün öğ- le saatlerınde ellerinde demir çubuklar bulunan 50-60 ktşi- lik grup "Ya Allah Bismillah. AJIahuekber" sloganlan ata- rak bastı. Burada oturan ço- ğunluğu sol görüşlü ve de- mokrat öğrencilendövdüler. Bir öğrenciyi ağır yaralan- dılar. istanbul Teknik Üniver- sitesi'nde bir haftadır sol ve sağ görüşlü öğrenciler arasın- da gerginlik yaşandığı belir- tildi. Öğrenciler. olaylara poli- sin ılgısız kaldığını öne sürdü- ler. istanbul Üniversitesi Hu- kuk Fakültesi'nde ıseöğleden sonra öğreneilerle polis arasın- da kavga çıktı. Sol görüşlü öğrencilerin astığı afış, polis- ler tarafından indirildi. Afi- şin ındirilmesini engellemeye çalışan 15 kadar sol görüşlü öğrencinin de gözaltına alın- dığı öne sürüldü.Çapa'daki İs- tanbul Tıp Fakültesi'nde de cuma gününden beri sol \e sağ görüşlü öğrenciler arasın- da bir gerginlik yaşandığı öğ- renildi. C H P g e c e s i n d e n n o t l a r BayfcaPm gözîi kararsızlardaORHAN ERİNÇ CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal. partisinın 24 aralık seçimiyle il- gili bildırgesinı önceki gün sabah medya aracılığı ile kamuoyuna du- yurma girişiminden sonra akşam da gazetelerin yönetıci ve yazarlanyla Conrad Hilton Oteli'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemek. bir minı gövde gösterisi gı- biydi. HP ile SHP veCHP'nin önce- lü genel başkanlan. Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan. Vlurat Karayaiçııı ve Hikmet Çerin de yemeğe katıl- mışlardı. CHP adaylarının duayeni AJtanÖymen ve Genel Başkan Yar- dımcısı Ali topuz,Baykal'la birlikte konuşmacı masasında otururken di- gerleri. gazeteci konuklar arasına da- ğılmıştı. Başta. Baykal'a seçim dö- neminde yurtdışına gittiği için eleş- tiri yönelten Onur Kumbaracıbaşı olmak üzere CHP adayları Ahmet Güryüz KetencL, Vtustafa Özyürek, Erdai Dönmez, tbrahim ^ener, Mus- tafa Tosun. Faik Altın, Gündüz Sevi- gen ve Kadıköy Belediye Başkanı Setami Öztürk de toplantıya katıl- mışlardı. CHP Genel Başkanı. Dışışleri Ba- kanı olmanın da etkisiyle konuşma- ya gümrük bırliğı çalışmalarından girdi. Kumbaracıbaşı'na küçük bir takılmayla çalışmalannı hem ie po- litika hem de dış politika açısından değerlendırdı. Gümrük birliğıne gi- rişi bir zafer olarak kabul etmenin yanlışlığını vurgularken de "Gümriik birliğine girmek secmeni etkilemez, etkilese de bu oran yüzde 1 dolayın- da olur. Gümrük birliğıne girmek Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Türkiye'nin dünya ligine yükstlme- sidir. Artık bir tasra ülkesi, bir kör- fez ülkesi olmaktan çıkacağız. Biz gümrük biriiğine girmeyi. Avrupa Biıiiği'ne girmenin bir aşaması ola- rak göriiyor ve bu nedenle üzerimi- ze düşen görevi, seçim döneminin önemli bir bölümünü yurtdışuıdage- çirme pahasına özveri ile >erine geti- riyoruz" dedı. Bu arada Demirel v e Ecevit" i. baş- bakanlık döneminde AET'ye girmek için Türkiye'nin önüne eıkan ikı fır- satı kaçırmakla suçlayarak ""Liderler rutini götürnıek için degü.önemli dö- nemeçlerde doğru teşhis kay up doğ- ru işleryapmak için vardır" diye ek- ledi. Bir gazetecinin sorusuna açıklık ge- tırmek ıçineski Dışişleri Bakanı ola- rak söz alan Murat Karayalçın, bu li- derlere Mesut\üma/ ı daekleyerek Dışişleri Bakanı iken \'ılmaz"ın da benzeri bir tutum izlediğini belirtti. Dışislen Bakanı Baykal'a göre gümrük biriiğine girmek. Türkiye'nin bırbaşansı ise bu başanda en büyük pay "dünya çapındadeğeriolan" dı p- lomatlanmızındı. Cumhuriyet kuşa- gının Batı'ya açılan kültürü içinde oluşturulmuş diplomatık incelikleri sürekli izleyerek bu başanya ulaşıl- masını olanaklı kılmışlardı. Gümrük bırliğine girişle Kıbns'ta ödün verildiği iddialannın muhale- fetin söylemlerinden kaynaklandığı- nı da söyleyen Baykal. bunun da ger- çeklere aykın olduğunu belirtti. Konuşmasının ikinci bölümünde seçıme ilişkin görüşlerini açıklayan Baykal'a göre onada "poütika" de- ğil. "liderİerin bilek güreşi" vardı. Dığer partıler. program netliği \e parti kimliğinden yoksun bir tavır sergiliyordu. V'erdiği örnekle hem Yılmaz'ı hem de Ecevit'i şöyle suç- ladı: "AN.\P"ın bir kolunda Ökkes Şendiller, bir kolunda Korkut Özal. bir kolunda Ecevit var. Bunlardan hangisirH' göreov verilecek. Böyle bir siyaset olur mu?" Refah'ın önü Partilerin bu kimliksiz tutumu yü- zünden kararsızlann oranının ilk kez bu kadar yükseldiğini, kararsızlann çoğunlugunuda politikayı yakından izleyebilen en bilinçli. en duyarlı ve en bilgili kesimlerın oluşturduğunu söyledi. Kimi partilerin, Refah'ın önünü kesmek için kendilerinden başka se- çenek olmadığini ilen sürmeierinı de eleştiren Baykal. şöyle dedi: u Bu noktaya nereden geldik? Kimler ge- tirdi? Kimler Refah'ın büyümesine destekoldu? Kimlerönünü acO?Şim- di aynı partiler iktkiara gelirse Re- fah'ın önü daha fazla açılmaz mı? Medyanın da katkjsıyla bu seçim bir korkulu. ürküntülü seçim haline dö- nüşüyor. ama artık paranovava değiL akla, sağduyııya ihtiyaç var. Kimse kurtancı aramasın. Çare doğru po- litikalardır. Bunu başaracak tek par- ti de CHP'dir." Baykal bu arada RP'nin en çok oyu almasının hükümetı kuracağı an- lamınagelmeyecegıni. hükümeti ola- sı bir koalisyonu oluşturacak liderin kurmasının siyasal geleneklere uygun düşeceğini. bunun dacumhurbaşka- nının takdırine bağlı olacağını belir- terek Refah korkusunun yersizliğini öne sürdü. Baykalın yarattığı izlenim. A\ru- pa'da yalnız gümrük birliöı için te- maslarda bulunmadığı. seçımleriçır de kampa girdiği yolundaydı. Karar- sızlann oylan. CHP'nin üst sıralar. tırmanması içingerekli vezorunluy- du. Çalışmalardabukesimeyönelik olarak sürdürülecektı. LHP lıderi Deniz Baykal'ın. ga/etelerin y önetici ve yazarianna verdiği yemek bir mini gövde gösterisi gibiydi. TOBB'nin yayın organı Ekonomik Forum dergisinde yayımlanan araştırmada medya eleştirildi 4 Medya, büyük holdin^ierin sflahı'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Odalar \e Borsalar Bırlıği'nin (TOBB) yaptırdığı medya araştırmasında. büyük holdınglerin. medya kuruluşlannı, kâr amacının yanı sıra rakiplerine ve politikacılara karşı. 'silah' olarak kullandıklanna dikkat çekildı. Hükümetlerin de ellerindeki olanaklan medyaya karşı. "sopa ve havuç'gibi kullandığına dikkat çekılen araştırmada. "Kâgrt, resmi ilanlar. de\ let bankalannın ucuz kredileri. yatınm teşvjkleri Ankara'nın, medyayı yanına çelunek için kullandığı haşlıca sopa ve havuçlar olarak gelişti" denildi. TOBB'nin aylık yayın organı Ekonomik Forum dergisinde yayımlanan. derginin yönetmeni iktısatçı Mustafa Sönmezın "Medya: Amaç mı, Silah mı?" başlıkh araştırma yazısında. kâr amacı dışmda. kitlelere ulaşabilme. onlara istenen mesajları verebilme. bilgi aktarma görevi yürüten medyanın. 1^80'li yıllarla birlikte bir güç odağı haline geldiğı vurgulandı. Büyük holdinglerin 19801i yıllarda kâr amacı gütmeden. silah olarak kullanmak üzere medyaya girmeleriyle sektörde "kurtlar şavaşının başladıgı" belırtilen yazıda. 1990'ların ardından özel tele\ ızyonlann devreye girmesiyle bu savaşın arrtığı belirtildı. Medyanın diğer sektörlere göre daha dü^ük kâr oranıyla çalıştığına dikkat çekilen yazıda. şöyle denildi: "Bu durum, medyanın asli unsurunun kâr olmadığını. medyanın daha çok etkileme gücünden yararlanmak için sektörün elde tutulduğunun, bu dalda kay bedilen paranın birçok sermaye grubu için bir tiir savunma harcaması' işlevi gördügünü kanıtladı. Özellikle bazı hırslı bankacılann, işadamlannın medyada var olarak gruplarını büy ütmek. güçlendinmek. medyayı da bu yolda rakipkre, politikacılara. gelişmeleri önündeki herkese karşı silah olarak kullanma eğilimleri de ciddi bir direniş görmedi." Holdinglerin bu amaçlarla sektöre girmelerinin ardından. sıyasi iktıdarlann da devletin clındcki teşvikler. kamu bankalanndan kullandınlan düşük faızlı krediler. kamu ilanlan gıbı çeşıtlı olanaklan "havuç ve sopa" olarak kullandığına dikkat çekilen yazıda şu görüşler yer aldı: "Bu durum. o güne kadar medya sektörünün dışında kalmış bazı sermaye gruplannın da sektöre girmelerinde önemli bir dürtü oldu. Medyadaki egemenliğini arttırmak isteyen grup. rakibini enteme etmek için her tiirlü politik ve ekonomik silaha dav randı. Etkili olmak. okuyncu ve seyircinin çuğunluğunu kaplamak için sektöre görülmedik ölçüde fon akışı sağlandL Pmmosyon savaşları görülmedik çılgınlıklara ulaştı." Tiirk Sanavici ve İşadamlan Derneği üyelerini kabul eden Demirel. secimlere değindi. Demirel: Yeni iktidarm baş sorunu Güneydoğu olacak ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu)-Cumhurbaş- kanı Sûleyman Demireİ. 1980 sonrasındaki bu- nalımın ardından en özgür seçimin gerçekleşti- rileceğinı belırterek "Bunun netkesine katlana- cağız'"dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, dün Türk Sanavici ve tşadamlan Derneği (TL'SlAD) he- yetinı Çankaya Köşkü'nde kabulüsırasında. se- çimlere değindi. Demirel. "Bu seçimden hangi tablo çıkar. bu kimsenin meselesi değildir. Han- gi tablo çıkarsa çıkar. Kaide bu. Bu kaideyi koy- muşsak bunun neticesine kadanacağız. Demok- ratik sistem inancı bence çok önemli. Bu inanç. halk hürse çoğunlukaldanmaz" diye konuştu Gümrük biriiğine de değinen Demirel. "Güm- rük birligi, AB'ye anlmış bir adımdır. 1 iirkiy e'de böyle düşünmeyenlervardır. Olması da doğaldır. Ama milleriınizin büyük menfaaü. bu zengin top- lulukla birlikteolmaktır" dedi. Demirel. Türki- ye'nın Güneydoğu'dakı terörü bitirmek üzere olduğunu anlatarak, seçim sonrası siyasi iktida- nn baş sorununun "Güneydoğu'nun restoras- yonu" olacağını söyledi. Güneydoğu'da piyasa ekonomısinin katı şart- lanyla bir yere varmanın kolay olmayacağını ^urgulayan Cumhurbaşkanı. şunlan söyledi: "Devlerin halkla hiçbir sorunu yok. Altyapı bakımından ufak tefek eksiklerimiz var. Ama çok eksiğimizyoktur. Oradaki önemli hadise, va- tandaşı daha fazla ürerici hale getirmek. fukara- lıktan. işsizlikten kurtarmakhr. Şehirlere büyük göç oldu. Diyarbakır. Batman. \ an'ın büyük so- runlan var. Seçim sonrasında bunlann sorunla- n çok acil şekildc halledilmeli ve buralar gerçek- ten oturulabilir. yaşanabilir hale getirilmelidir.'' TOBB'nin araştırmasından Medya, 6 holdingin tekelinde .ANKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar Borsalar Birligi (TOBB). medyanın. banka ve sanayi kuruluşlannı da elinde bulunduran 6 holdingin tekelinde olduğunu açıkladı. TOBB'nin aylık yayın organı Ekonomik Forum dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu holdingelerin sahip oldukları kuruluşlar şöyle: Dogan Şirketler Grubu: Kanal D. Milliyet. Hürriyet. Meydan. Posta. Spor. Ekonomıst. Capital. Atlas ve çeşitli dergiler. Radyo Klüp, dağıtım şirketi Yaysat. Alternatif Bank. T Dış Ticaret Bankası. Doğan Otomobılcilik. Milta. Yaratım Sağlık. Milpa. AD Yayıncılık, Ray Sıgorta, Otokar. Ticaret Sigorta. Hür lthalat. Hür Radyo. Hürriyet Ofset. Hür-Ok, Pen Turızm. Hürriyet f V Pr. AKS TV: HHA. Hür Basın Yayın, Coats lplik Sanayi. Doğuş Şirketler Topluluğu: Doğuş Inşaat ve Ticaret. Doğuş Yapı Sanayi Teknik Mühendislik ve Müşavırlik. Ayson Sondaj Enjeksiyon ve Araştırma. Dogu> Holding. Garanti Bankası, Garanti Finansal Kiralama. AGF-Garanti Sigorta. Garanti Menkul Kıymetler. Birleşık Türk Körfez Bankası. Ana Yatınm. United Garanti Bankası Int. Doçfinance, Antur Tıırizm, Ana Turizm ve Ticaret. Datmar Turızm, Doğuş Ha\a Taşımacılığı. Filiz Gıda Sanayi ve Ticaret. FilizGıda ve Değirmencilik. Genoto tmalat ve Sanayi. Gücüm Cıvata Ticaret ve Sanayi, Done Dondurulmuş Gıda \e Sanayi. Genoto General Otomotiv Pazarlama \e Ticaret. Abela-Doğuş Servıs ve tkram Ticaret. Filiz Pazarlama ve Dağıtım. Doğuş Naklıyat ve Ticaret. Peral Perakende Alışvenş Merkezi. Doğuş yurtdışı kuruluşlan (Doğuş S.A - Cenevre, Doğuş International Ltd - Londra), Kanal D'nın yüzde 20 hissesi Doğuş Holdina'in elinde bulunuvor. Dinç Bilgin: an, Medya TV. Sabah. Yeni Yüzyıl. Takvım. Bugün. Fotomaç. Aktüel ve dığer bazı dergiler. Birleşik Basın Dağıtım. Medya Holding. Bugün Yayıncılık, Medya Basın Ser\ isleri. Centron AŞ. Bir Numara Yayıncılık. IPR Ulusal TY. Securo Card. Pamukbank. Interbank. Yapı Toko Bans- Rusya, Bank Kreiss AG-Almanva, Inter Overseas-lzlanda, Inter Capıtal-Izlanda. Cukurova Çelik. Halk Sigona. Uzan Grubu: Star. Kral TV. Kral FM. tmar Bankası. Adabank. Çukuro\a Elekrrik. K.epez Elektrik. Runıeli Elektrık. Rumeli Cimento. Trabzon Çimento. Trabzon Cimento. Ladik Çimento. Şanlıurfa Çimento. Gaziantep Çimento. Rumeli Holding. Çestaş A$. Eltem-Tek AŞ. Standart Inşaat. Yapı Ticaret. Tunceli Pamuk lplik, Istanbulspor A$. Erol Aksoy: Show T\'. CINE 5. Sho\\ Radyo, Alo Shovv, Marie Claıre. Avrupa \e Amerika Holding. Fransa ve ABD'de 2 banka. İktisat Bankası. Factofinans Alacak Alımı. Atlas Finansal Kiralama. Emek Sigorta. Uzman Hayat Sigorta Aracılık. MSM Mali Sistemler \ e Müşa\ ırlik. Shovvpa Telev izyonla Pazarlama. Edatur Turizm. AKS TV Filmcilık ve Reklamcılık, CINE 5 Filmcilik ve Yapımcılık AKS Radyo ve Yayıncılık Sanayi. Alo-Show İletişim Sanayi. Eksen Yayıncılık ve Dağıtım. MEPAŞ Medya Pazarlama. Ünıversal Yayıncılık, Uluslararası Moda \e Yayıncılık. Erol Aksoy Kültür. ECHtim. Spor \e Saclık Vakfı İhlas Grubu: TGRT. Türkiye. TGRT FM. çeşitli dergiler ve İhlas Haber Ajansı. Yurtbank. Otomobilcilik AŞ, International Hospital. thlas Ev Aletleri. İhlas Pazarlama. Kristal Sıvı Içecek. İhlas Fuarcılık. ihlas Gıda. Yay-Sat. İhlas Otomotiv. İhlas Gazetecilik. lhlas Dış Ticaret Keçeli ve arkadaşlan ANAP'ta İstanbul Haber Servisi - DYP Genel Başkanı TansuÇUIer'in tasfıye ettirdiği es- ki DYP'liler. 24 aralık genel seçimlerinde ANAP'ı destekleme karan aldı. DYP Mer- kez Disiplin Kurulu tarafından partiden atıl- dıktan sonra ANAP'a geçen "muhauT" mil- letvekillerinin ardından Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirere yakınlığıyla tanınan es- kı" DYP Utanbul Iİ Ba^kaiıi Orhan Keçeli ve arkadaşlan da bugün düzenlenen bir tö- renle ANAP baflarında yer alacak. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e sert eleştiriler yönelten DYP'nin eski "muha- ür"leri AN.AP'ta bir araya geliyorlar.TBMM Başkanı Hüsamettin Cûıdoruk'un etrafın- da kenetlenen mılletvekilleri. Tansu Çil- ler'ın "azuıük hükümeti"nc destek verme- diklen gerekçesiy İe partiden tasfiyeedilmiş- ler. daha sonra ANAP'a geçme karan almış- lardı. Konuya ilişkın olarak görüşlerini al- dığımız Oriian Keçeli. DYP'nin eski 30 il- çe başkanı ile ıl yonetiminden 25 kişinin. 24 aralıkta ANAP'a destek vereceğini vur- guladı. Mücadelelerine ANAP'ta devam edeceklerinı belirten Keçeli. "Biz seçimler sonrasında ANAYOLformülünügerçeldes- tirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin gelecegi için merkez sagın birteşmesi gerekhor1 " de- di. Bozlak: RP'nin işini bitireceğiz SAMSLN (Cumhuriyet)-Halkın Demok- rası Partısı(HADEP)Genel Başkanı Murat Bozlak. oluşturduklan 'Emek, Banş.Özgür- lük Bloku'vla RP'nın işını Güneydoğu'da tek başına bıtıreceklerını ilen sürdü. j KaradenizBölgesi'ndekı mılletvekili aday- larının tanıtılması ıçın düzenlenen toplantı- ya katıian HADEP Genel Başkanı Bozlak. Olağanüstü Hal Ya^asf nı \e koruculuğu öven düzen partilerine Kürtlerin oy verme- yeceğını söy leyerek "Çizmelerini çıkanp aday olan eski birgeneraleKürtleroy vermez: panzerden inen,eli silahlı polis şerınede Kürt- ler m vermez" dedı. Bozlak. Güneydoğu'da köylerin yakıldı- ğını. 3.5 milyon Kürdün göçer hale getıril- diğını. 20 bın gencın can \erdığıni antmsa- tarak "Akan kan duracağı yerde kirli savaş ülkenin geneline y ay ılmay a çalışıldı. \'argısız infazlar y aşandı, işkence olağan gtirüldü. ay- dınlar diri diri yakıldı, gençlere kurşun sıkil- dı. Bu ülke bu kadar baskıy ı hak etmedi" dı- ye konuştu. Sosyalıst Iktıdar Partısı (SlPl Genel Baş- kanı Ay demirGülerde "Emek, Banş,Özgür- lük Bloku"nun Türkiye'de başa güre>en. mü- cadelesinı yükselten blok olacağını söyledi. Birleşik Sosyalıst Parti (BSP) Genel Yöne- tım Kurulu üyesı Hakan Tahmaz da Kara- denız'de HADEP'e ver.lecek her oyun bü- yük önemı olduğunu vurguladı. Sabah ve Milli Gazete'ye soruşturma İstanbul Haber Servisi - Ingilız The Daily Telegraph gazetesinın Refah Partisı'yle ilgı- lı yorumunu alıntı yaparak yayımlayan Sa- bah gazetesıyle Millı Gazete sorumlulan hak- kında ınceleme başlatıldı. Küçükçekmece ve Zeytinburnu Cumhunyet Savcılığı'nca baş- latılan soruştunmada. yorumu yayımlayan gazetelerin "Seçimler ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun"u ıhlal edıp etmedikle- n incelenıyor. Soruşturma sonunda "seçmen- lerin kanaatlerineetkide bulunabiIecekyHyın yapılmasını yasaklayan 298 sayılı kanunun -65/1. maddesinin" ıhlal edildığı saptanırsa bugazetelenn borumlulan hakkındaTCK'nın 526. maddesı uyarınca 6 aya kadar hapis ce- zası istemıyle dava açılabilecek. Refah Partisi'nın görüşlennı sa\ unan Mil- li Gazete de geçen cuma günü. Sabah gaze- tesınde ise dün yayımlanan haberlerde. The Daily Telegraph gazetesi Türkiye muhabıri Amberin Zaman'ın. seçim öncesi Türki- ye'nın görünümüyle ılgilı yorumu ele alın- mıştı. Mıllı Gazete. Ingılız gazetesinın yoru- munu. "Refah Partisi'nin oy oranı olarak en büyük parti olduğu" bıçıminde ele almış, Sabah îse "Refah'ın önde yittigini ve bunu ancak Çıller'in durdurabileceğini" öne çı- kararak haberleştinnıştı. Soruşturma sonunda. "Seçimler ve Seç- men Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 65/1. maddesinin ihlal edildiği" saptanırsa bu ga- zetelerin sorumlulan hakkmdaTCK'nin 526 maddesı uy annca 6 ay a kadar hapıs cezası • temıyle dava açılabilecek. KIRMIZI BALIK ÇOCLK E^1 AtLE TOPLANTILARI: IV "ÇOCUKLARDA TÜKETİM ALIŞKANLlGl REKLAMLAR-MARKALAR..." Konu sunuşu: Danışman Dr. Erdal ATABEK KIRMIZI BALIK AtLESl davetlıdır Dışandan katılacaklann telefonu rica olunur. Yer : Kalamış Fener Cad.. Gazı Mehmetçik Sk. No: 7 FENERBAHÇE (Nurettin Teksan IlköSretim Ok. karşısı) Tanh: P Aralık 1995"Pazar. saat: 12.00 Tel: 414 62 61'414 62 92 Faks: 414 62 61 Fransız Anadolu Araştırmalan Enstitüsü ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Prof. Dr. Andre RAYMOND (Prov ence Oniversitesi) tarafından 13 Aralık Çarşamba saat 18.30'da sunulacak olan u Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Arap Eyaletlerinin Gelişim Siireci (16-18. yy.)" konulu konferansı onurlandırmanızı rica eder. Amnda tercümeyapüacak ve Prof. Raymortd kıtaplarını imzalavacaktır. Nuru Ziya Sok. No. 22 Beyoğlu-lstanbul 244 17 17-244 33 27 1 9 1 9 - 1 9 3 8 TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI İSLAMA ETKİ İSLAMDAN TEPKİ TEŞEKKUR Ameliyatımı başan ile gerçekleştiren Sayın Doç. Dr. DURSUN BUĞRA'ya Dr. SERTAÇ DEMİRELe Dr. MURAT SUBAŞI'na aynca Î.C. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi B Servisi'ndeki tüm doktor ve herrujire arkadaşlara ilgilerınden dolayı teşekkür edenm. PINAR BAHÇEKAPILI Sahir ERMAN-Çetin ÖZEK CEZA HUKUKU ÖZEL BÖLÜM KAMUNUN SELAMETİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR (TCK. 369-413) XVIII-t 348 sahife 700.000.- TL+KDY KİTAPÇILARDA Hüvıyetimi, t.C. okul kimliğimi. pasomu kay bettim, hükümsüzdûr. YASİS KISA Ehliyetimi kaybettim hükümsüzdûr. İBRA İBRAM TÜRKÇE DERS Edebiyat öğretmeninden ORTAOKUL ö&rencilerine Türkçe dersi. " Tel:388 26 01 1996 Yüı için aşağıda belirtilen hizmetier yaptırüacaktır. Giivenlik hizmetleri Savac okuma hizmetleri Fatura dağıtım hizmetleri Elektrik kaçak takip hizmetleri Gecikmiş ödemeleri takip hizmetleri Temizlik hizmetleri Bilgi giriş hizmetleri İlgilenenlerin 20-12-1995 tarihine kadar şirketimize müracaat etmeleri rica olunur. aktaş elektrik Mega Plaza A Bbk. Kozyatağı 81090 Erenköy - İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog