Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12ARALIK1995SALI HABERLER PKK'den • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-PKK lideri Abdullah Öcalan'ın. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliğine geçişine ilişkin oylamanın yapılacağı gün, MED-TV aracılıgıyla tek taraflı ateşkes ilan edeceği öne sürüldü. Dışişleri Bakanlığı. PKK'nin ateşkes ilanının Öcalan'ın "yeni bir politik oyunu" olduğunu bildirdi. Kürdistan Demokratik Partisi'nden dün yapılan yazılı açıklamada da iki grup arasındaki çatışmalann Abdullah Ocalan tarafından yapılan ateşkes ilanı ile sona erdirildiği bildırildi. KDP. bunu memnunlukla karşıladığını ve ateşkese uyacağını kaydetti. İP'den YSK'ye başvuru • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özel radyo ve televizyon kurumlannca düzenlenen lıderler açıkoturumuna çağnlmayan İP. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) Başkanlığf na başvurarak özel radyo ve televizyonlarda yapılan parti programlannda eşitliğin saglanmasını istedi. İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın'ın imzasıyla verilen dilekçede, bu yayınlann seçime katılan partiler arasında eşitsizlik dogurduğu. bu durumun seçim yasalanna ve YSK. kararlanna aykın olduğu belirtildi. RTÜK'Ün savunması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Radyo ve Teleyizvon Cst Kurulu (RTÜK), TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'nun görevlerinin sona ermesine ilişkin karanyla ilgili savunmasını Ankara 2. Idare Mahkemesi "ne gönderdı. Ankara 2. Idare Mahkemesi, RTÜK'ten söz konusu karanyla ilgili savunma istemiş ve bunun için de 5 günlük süre tanımışlardı. Anayasa Mahkemesi yedek üyeliği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yas. haddinden emekli olan Anayasa Mahkemesi yedek üyesi Yılmaz Aliefendioğlu'nun yerine 3 aday belirlendi. Danıştay Genel Kurulu'nun dün yapılan toplantısında Danıştay 6. Daire üyesi Salim Tansuk, 10. daire üyesi Aysel Pekinel ve 8. daire üyesi Ahmet Çolakoğlu aday olarak seçildi. MHP'nin seçim bildirgesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Partisinin seçim bildirgesıni hazırlayan MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Güneydoğu'da teröre karşı özel yetiştirilmiş güçlerle mücadele edilmesi gerektiğini söyiedi. Ozellikle istihbarata önem vereceklerini vurgulayan Türkeş, terör sorununun Kürt kimliğine endekslenmesinin dogru olmağını. özerk bölge ve otonomi gibi kavramlara karşı olduklannı kaydederek " Kürt gerçeği diye bir şey yoktur. Hepimizin kanında Kürtlük vardır" dedi. Türkeş basın toplantısında seçim hedeflerini de anlattı. Yener Kaya sopuşturması • İstanbul Haber Servisi - DYP İstanbul milletvekili adayı. İMKB Yönetim Kurulu üyesi ve Menkul Kıymetler AŞ Yönetim Kuruîu Başkanı Yener Kaya'nın 12 gün önce otomobilinde yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili soruşrurmada ilerleme kaydedilemedi. Boğaz, trafiğe kapaüldı • İstanbul Haber Servisi - Çanakkale Boğazı, dün Cezayir'den Türkiye'ye sıvılaştınlmış doğalgaz getiren tankerin geçişi için 6 saat boyunca çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çiller ve Yılmaz birbirlerini yolsuzlukla suçladılar. Gümrük birliği ve Güneydoğu tartışmanın odak noktasıydı Erbakan açıkotıırumdan kaçtıHaber Merkezi-Seçim ön- cestnde liderler ilk kez canlı yayında bir araya gelırken Baş- bakan Tansu Çfller ile Anava- tan Partisi liderı Mesut Vd- maz birbirlerini yolsuziuk ve matvarhklannın hesabuu ver- memekle suçladılar. Yolsuz- iuk suçlamalanna tepki gös- teren CHP Genel Başkanı De- niz BaykaL bu kör dö>ü; yii- ziinden ve yolsuziuk kküalan- nın sonuçiandınlmaması > ü- zünden Türkiye'de sivasetçite- re olan gü\eninin sarsıldığını, kararsız seçmen oranının art- nğınıvurgulafk Tarüşmalann odaklandığı ikinci konu ise gümrük birliği oldu. DSP Ge- nel Başkanı Bulent Ecesitgüm- rük birliğine girebilmek için Kıbns konusunda verilen ta- vizin aiTedilemez olduğunu vurgularkeıı ANAPGenel Baş- kanı Mesut Yılmaz, Başba- kan Tansu Çiüer'e yönelerek " Kıbns'ı sattınız. Olabiiecek en körü koşullarda gümrük birliğine giriyoruz*' dedi. RP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan ise açıkoturumda lider- lerle karşı karşıya gelmekten- se başka bir tele\ izyon kana- lında tek başına konuşmayı yeğledi.Çiller. Yılmaz ve Baykal. dün akşam önce Show TVde ardından Kanal D'de bir araya geldiler. Her ıki açı- koturum da Çiller ileYıl- maz'ın yolsuziuk suçlamala- nna sahne oldu. Çiller. 8 yıllık ANAP ıkti- dannda ülkenin yolsuziuk dos- yalanyla dolduğunu söyiedi. Bugüne kadar ANAP döîıe- minden kalma yolsuziuk dos- yalannın ancak yüzde lOunun sonuçlandığını söyleyen Çil- ler, ANAP rnilletvekılı adayı ve eski Merkez Bankası Baş- kanı RüşdüSaracoğlu'nun da "yoLsuzluktan mahkemede" oİdugunu belırttı. Çiller. Yıl- maz'a da "Slrin ve kardesini- zin nıallannın kay nagını açık- layın™ çağrısında bulundu. Yılmaz ise "yolsuzluktan bugüne kadar tek bir arkada- şının bile mahkûm olmadığH nı" belirterek Çiller'i iddila- rını ıspata çağırdı. Yılmaz. Çiller'e "Strindehakkınızda yolsuziuk iddialan var" diye- rek eşı Özer Çiller in İstan- bul Bankası Başkanlığı döne- mindeki icraatlan nedeniyle hakkında açılan davalan anıro- sattı. Yılmaz ve Çıller'in "yol- suzluk" konusundaki tartış- maları sürerken Çiller'in sag elini sık sık havaya kaldırma- sı üzenne Yılmaz. "Bu Ame- rikan yeminidir. Bir Tiirk baş- bakanı böyle yemin etnıez" dedi. Özer Çiller'in devletin kaynaklarını yönetîigini de ılen sürdü. Meclıs'te kurulan araştırma komisyonunun da 1.5 yıldır bir sonuç alamadı- gını soyleyen Yılmaz. "Bas- bakan aklannıadan bu seçi- me girenıez** dedi. Çiller'in kon uşmasına müdahale etme- sıne sinirlenen Yılmaz. tartış- ma boyunca sık sık "Burada başbakan değilsiniz. Susun ve beni dinkv in. Bakanlar Kuru- lu'nu nasıl yönetiyorsunuz? Daha dinlemeyi bilmiyorsu- nuz" diye tepkı gösterdi. Tartışmanın iki lıder ara- sında "yolsuziuk'' suçlamala- n çerçevesinde geçmesine si- nirlenen Baykal ise tepki gös- terdi. Türkiye'nin tepeden tır- naga yolsuzluklara bulaştığı- nı vurgulayan Baykal. "halkuı bu liderler ve kadrolardan umudunu kestiğini" belırttı. "Şu manzaraya baktığım za- man bende bunu görüyorum" diyen Baykal, bu nedenle se- çimlerdeki kararsız seçmenle- rin fazla olduğuna dikkat çek- ti. Sorunlan çözmek için sa- dece kadroya değil. aynı za- manda siyasi iradeye de gerek- sinim olduğunu soyleyen Bay- kal, şunlan söyiedi: "Partiler. başkalannın ar- kasına saklanarak bu kam- panyaya giriyoıiar. Başkala- nna iltica ediyorlar. Bunu si- yasal erozyon.çüriimeyaratan bir olay olarak görüyorum. Biz, bu seçime kendisi olarak giren tek partiyiz. Hiçbir bas- ka sivasetten yardım istemedik. arkasına saklanmadık. Biz- den olmayan şöhreti sunup halkın o> unu. bu anlıkduygu- laria yakalamadık." Gümrük biıiiğinde Kıbns tavizi Tartışmalann yogunlaştığı ikinci konu gümrük birliği ol- du.t Ecevit. gümrük birliği ko- nusunda Türkiye'nin yanlış polıtikalar uyguladığını vur- guladı. Yunanıstan ve Ispan- ya'nın Avrupa Birliğı'ne üye- liği sırasında çeşitli destekler aldığını vurgulayan Ecevit, Türkiye'nin iseciddi birdes- tek almak bir yana kendi sa- nayiini koruyacak önlemleri bıle almadığını savundu. C>zel- lıkle küçük ve orta ölçekli ış- letmelerin gümrük bırligi ile birlikte ciddi bir darbogaza gireceğini vurgulayan Ecevit. Kıbns konusunda venlen ödü- nünün ise affedilemez olduğu- nu vurguladı. Çiller ile Yılmaz arasın- daki tartışma burada da sür- dü. Çiller. Yılmaz"ı "devletin çıkarlannı öne almamak ve Haber Merkezi - Tansu Çiller sahte gülücüklersaçıyorShovvTV'nin açıko- turumunda. ANAP lideri Mesut Yimaz, gözlüğiinün aitından Tansu Çiller'ı ız- liyor. DYP lideri, o an Avrupa Birliği'yle gümrük birliğini kanştırıyor. Neyse Mehmet Ali Birand devreye giriyor. Olay kanştığı sırada Deniz BaykaJ so- ze giriyor: "Bu komıda Saym Ydmaz haklı!" Çil ler, Yılmaz ve Baykal tartışıyor. Ama g sut Yılmaz'le Tansu Çiller arasında geçiyor. Yılmaz konu- şurken Çıller araya giriyor. ANAP lideri haklı olarak kızıyor. Diyor kı: "Siz Bakanlar Kurulu'DU nasıl idare etfiyorsunuz?.." Tansu Çiller. oldukça pişkın yanıt veriyor: "Siz benim sözümü hiç kesnıediniz mi?" Yılmaz: "Hayır kesmedim-" Çiller: "O zaman bandı geri çe\irsinler_'' Yılmaz: "Siz e\e gidince bakarsınız_" Shovv TV'deki açıkoturum baştan sona "mooolog'* hava- Acıkoturumdan izlenimler 'Şımank kolejli kız sında geçiyor. Yılmaz-Çiller düellosu insanın kafesım kanş- tınyor... Cteniz Baykal, eiddi tavnyla izleyicilerin begenisini topluyor... Tansu Çiller, hırçın ve saldırgan bir tutum izleyince, Me- sut Yılmaz "aynı yöntemle'' karşı koyuyor. Çiiler, hiç inandmcı değil... Ya Mesut Yılmaz? Daha açık, daha yürekli Tansu Çiller'a göre. Yılmaz. DYP'ye vuruyor, liderini köşeye sıkıştınyor. CHP lideri, deneyimlı ve usta politikacı kimliğüıdeydi dün gece. ÇHP'yi anlatırken de enflasyonu nasıl düsürecekleri- ni anlatırken de "masal" anlatmadı. gerçeğin altmt çizdi. Baykal, gümrük birliğini bilmeyenlere özünü anlattı ve ek- ledi: "Kimse bunu seçim yahnmı yapmasm~" Yine Mesut Yılmaz ve Deniz Baykal, gümrük birliği ko- nusunda ortak noktalarda birleşirken Başbakan Çiller yalnızlığa itüdi. Kamuoyu, dün üç lideri Show TVde izlerken Başbakan Tansu Çiller'in terör ile şehit kanı üzerinde politika yaptığı- natanıkoldu... Tansu Çiller "şunank kolejli laz"ı ay- nadı, Mesut Yılmaz ise "devtet adamı" kimliğini ortaya koydiL Gecenin yıldı- zı ise bızegöre Deniz Baykal'dı. Kanal D'de L'ğur Dündar'ır. yönettiğı açıkoturum çok farklıydı Shovv TV'ye göre. Çünkü NecmettinErbakan'ın dı- şmda Bülent Ecevit,Mesut Yılmaz, Deniz Baykal. Alparslan Türkeş ve Tansu Çiller "Seçim Arenası""nda buluştu. Tansu Hanım, konuşması sırasında LfukSöytemez'ın adı- nı L'fuk Güldemir olarak söylese de daha sakin göründü ilk dakıkalarda. Ancak ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ko- nuşmaya başlaymca Başbakan Tansu Çiller yine söze girdi ve küçük tartışmalar başladı. Kanal D'deki tartışma, Shovv TV'ye göre düzeyliydi ve bu da programın sunucusu Uğur Dündarın tarafsız yönetiminden kaynaklandı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. yine klasik konuşmasını yaptı. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş"in konuşacak hali yoktu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise CHP'nin yapacaklannı açık bir biçimde ortaya koydu... gümrük boiiğine karşı anti kt- bi" yapmakla suçlarken Yıl- maz da Çiller'i. "gümrük bir- liği ve Avrupa Biıiiği'ni birbi- rine kanstnTnakla" v e "Kıb- rıs'ı sarmakla" suçladı. ANAP'ın GB'ye karşı olma- dıgını, "Türkiye için yetersiz gördüğünü" ifade eden Yıl- maz. "Çiller'in bu işin mima- nolmadığınr sözlenneekle- di.Gümrük birliğinin iç poli- tika malzemesı yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Baykal ise bu propagandanın da seçimlerde partılere çok büyük katkı getirmeyeceğini söyiedi.Baykal. "İç politika acısından istismar edilmeye teşebbüs edilmesi fevkalade üzücüdür. Sivasi zafer haline getirme işarederine tanıkolu- yoruz. İç siyasette kullanılır kaygısına karşı yanlış tavırla- nn sergilendigini de göriiyo- ruz" dedi. Çiller'in iddia ettiği gibi te- rörde de başanlı olamadığını soyleyen Yılmaz. "Rakam- lar valan söv lemez. Bizim dö- nemimizde mey dana gelen ka- yıplar ve ölümleıie kendi dö- nemlerinde meydana gelen ka- vıp veolüm rakamlannıaçık- bKuıfau-"dedi. DoğanGüreş'in Genelkurmay Başkanlığı dö- neminde sık sık "Terörün be- lini kırdık, kıracağız" diye açıklamalar yaphgını da anım- satan Yılmaz. "Adam emek- li otalı biryıMan fazla oldu: bit- ti mi terör" diye sordu.Yıl- maz. petrol boru hattının T"Sen-ben tartışmasının par- çası olmaktan büyük üzüntü duyduğunu" belirten Deniz Baykal ise Türkiye'deki siya- set anlayışınm değışmesi ge- rektiğini söyiedi. Güneydoğu sorunu Liderler. bir soru üzerine Güneydoğu sorununun çözü- müne ilişkin görüşlerini de dı- le getirdiler. DYP'nin terörle mücadelede ne başansı ne de katkısı söz konusu olmadığı- nı savunan Yılmaz. "Bizim bıraktığıiTuzdan çokdaha kö- rü bir sekilde gündemde" de- di. 1989yıhndahazırladıkla- n Güneydoğu raporu nede- niyle haklannda takibat açıl- KIMO?Cumartesi, Pa2ar 16.29 18Kasım-24Aralık NAZ ERAYDA Kum,Pan,Ya. KUMPANYA SAHNESİ ' İSM, TARLABAŞI / 235 54 57 dıgını anımsatan CHP lideri Deniz Baykal ise devletin po- lıtıkalara bakışında bir ber- raklaşmaya ıhtıyaç olduğunu belirtti. Baykal. şöyle devam ettı "Bizim cumhuriyetimiz bir ırk dev leti değildir. Hiçbir etnikkümediğeretnikküme- yi asimile etmek hakkına sa- hip değildir. Bu. dev leti tehdit etmez. Kürdüm diyen insan varsa, onun Kürt olması dev- leri tehdit etmez. O insan, ken- di dilini de kullanacak. kültü- rei kimliğini de kullanacak. İşte bu çozümdür. Bu çözümü devleti yöneten insanlar ya- dırgadıklan zaman çözümokır mu? Orada farklı kökenden in- sanlar var divoruz, ama bu nu Ankara°daki poütikacılar du- B U L U N M A Z KÜLTUR MERKEZİ daklanndan söylüyoıiar. Ly- gulamalanna bunu yansıta- bilmiş değiHer." Türkiyenin değişmeye ıhtı- yacı olduğunu anlatan Bay- kal. Çiller ve Yılmaz'ın ta- ban. kadro, program ve ilke- leri açısından bu değişıme yar- dımcı olacak nıteliği taşıma- dığını sav undu. Baykal, "Ezo gelin çorbasının böv le bir de- ğişime vardımcı olması miira- kün değildir. Çiller'in nerede hangi şöhreti bulduysa yaka- ladıgı siyasi kadrov la öyle bir değişiklikolmaz'' dedi.Bir baş- ka soru üzerine Mesut Yıl- maz, "RP Oe koaüsyon kurma- lannın söz konusu olmadığı- nı" ifade etti Çiller'in sözünü kesmesi üzerine Yılmaz. tar- tışmanın Kanal D'de devam edeceğini belirterek "Orada. Kıbns'ın satışını konuşuruz, villa satışına benzemez" dedi. Nasreddin Hoca gıbı iki li- dere de 'Sen de haklısın, sen de haklısın' dediğıni. ancak çözümün bunlann dışında ol- duğunu sövleyen Baykal ise DYP ve ANAP'ın RP'den şı- kâyet etme hakkına sahip ol- madıklannı vurguladı. Bay- kal. "RP'nin bu noktaya gel- mesinde katkı vapmışlar. is- birliği içinde olmuşlardır. Se- çim Kanunu değişikliğinde DYP, RP ile işbiriiği yapacak- ü. Biz.çok büyük tepki göster- meseydik bugün Türkiye'yi RP'ye götürecekti. Aynca her iki partiye RP kolunu uzat- • Müzik • Karikatür / Resim • Şiir • Tiyatro • Tiyatro IstiklalCad. Aınavur Psj. 2 1 2 / 8 GalJtasarav Tel.: 51} 74 31 • 251 t i 23 HALE ARPACIOCLU - ••.. Resim Sergisi ..\ f > 5-31 Aralık'95 Düzenleyen: Yahşi Baraz Atatürk Kültür Merkeri Taksim-İst. Tel: 251 56 00 OTOGARGARÂ Y ı l ı n M ü z i k a l i yine k a p a l ı gişe DEMETAKBAG SINAN BENGIER YILMAZ ERDOĞAN V E 2 5 K İ Ş İ L İ K K A D R O UDilek Törker..TiMitro4yna fn iyi kadın oyuncu, tn iyi yönatmtn âdüllü ROSA LUXEMBURG TAZAN: «KKİM TtKIOY TÖNITINı Y. KINAN I»IK Yoğvn imtmk üx*nn« son 6 o/ı/n 9, lö Aralık Cumartesh 15.30-21,00 10 17 Arahtc Pazar 15.3O KÜÇÛKSAHNC - ATULS PASAJI / HYOÖİU TIL : 131 15 17 • . -- .. _- - -- -- -. - ., Refik Erduran RAMİZ ile JÜÜDDekor Koitûm Mûzik Ncaılah Tuncer (jloanllnanflaûufT 15-14-15 Aralık 21.OO 17 Aralık 1S.OO İPiyanO H Y1LMAZ ERDOĞAN EN TURGAY KANTORK SJANSUR. B E Ş İ K T A Ş PSRSEMBt:2ic: CUAW. r .- T .. ' CU»«ARTtSİ:i5 30 2 t M PAZAR: 5 30 l « ^ K U L T U R TAM: -uC 000 TL U E R K F 7 İ HALK GÜNÜ: 3İ0 000 Tt 2 6 0 1 1 5 6 C ş r ; - - - ^ r r ! - - > • : . - - < < r 2 2 7 6 4 6 3 Ayşe Tütüncü öaruhan Erim Serdar Gönenç Mehmet Güreli Tımuçin Gürer Ümit Ksvanç 12 Aralık Sah Saat 2030 CABARET CİNE Nmavuıköy - 257 74 38 » Bir dinletidir v Atölye \ ilanlannız için: V293 89 78 £ (3hat) ORTAOYUNCILAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 1101. OYUN * >\>î%••> 12-16 Aralık 95 Günlük Etkinlikler 12 Arahk Salı Saat: 12.30 ve 17.30 Uisi-r-tiiM.li.-n opcra ar\abn: THE THREE TE.NORS -InConcert 79<W" 'CtiTTcnıs. />ımrneo Paıanıitı. Meblü '1 sa. 50 d.) Aralık Carsanıba Saat: 12.50 ve 17.30 LiM-T-disc'ten film: "HAIR" i Ingilizce orijitıuil Yönetnunı. M. Formatt l )ı ıı naılar.J. Savage & T. VİUIams 12 sa. ı İ4 Arahk Perşcmbe Saat: 12.30 Last-r-disc ler konst-r JIM1 HENDRK •VTı>cxtstock' l\ sa.) Saat: 18.00 \ icte«> dan koa-.cr: MIREIU-E MATH1EU Palaii Dns O>nunx lWı'ı I -a .W d. > Sergi: Özdemlr Altan Resim Sergisi -SO^'AGAÇLARI" n Aralık 1995 - 6 Ocak 1996) Stüdyo ve Atölyeler litografî Alölyesi'nde : Tiırkan Mİay Rjdor Scrigrafi Alölycsİ'nde : Güro! S*i?en Bale Stüdvosu'nda l>c.So Dogaçlamj Müzsk ve D«itt. Ttıpluiugu. Mimar Sınan C niversıte*! Bak* Bcjlümü çjlı^malartnı ^ûrdûrıriL'ktedır. Rcslm Atölyesi'nde • Hü^fvin Bılişik in ~Atöl>e Söylesileri'nc Perşt*rnt"w. Cuma. Cumartesi pünfcri H.0«1-16.{in üaatieri .ıra^ında kJi'IjSHirMfitz. Müzik Dinleme Odast Zengm di. ı -kcHegiıni/<Jt--n st^cteJSınu; kiasık buts müzıgj CD'icrini. Pd?jr %c Pajtancsi gûnltri dışında her gûn H.00 - 15.00 He 16 *X) - l'.OO ve IH.00 - 19-00 saalleri arasmda özel kuUklıkİjrla dînieyebtlirsiniz. 15 Arahk Cuma Saat: 12.30 WAGNER TanTihâiis '.\f HaUisz'StoıükFilarmuni Orkestrast) MARSCHNER "Hans Heiiırfft" (A. Walter Czeclxi-S!orak Radyo Senfonİ OrkestrasıHl sa) 16 Aralık Cumartesi Saat: 15.00 U.M.T-di.scVn haic "DON KİŞOT Koret*kraft: M. BarysinUkov (Amerikan Bale Tiyatnjsui <\ sa. 30 d.) Saat: 18.00 Lıstr-dLM.-lcn aız. WYXTON MARSAL1S -lüttes & SıritiK " 11 sa 20 d ' Görfenk-TC pTOjtra AKBAIMK S a n a t ı n , S a n a t ç ı n ı n Y a n ı n d a Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşamba-Perşembe 21.00 Bilet Saîıs Yerleri: SES-1835 Ortaoyuncular Tel; 25118 6M6 Tum VAKKORAMA Mağa:a!arı,CARSI Masiak-Bakırfcoy-Capitct Mağazaları Tiyatro İstanbul ÇETÎN ÇEVÎZ "Peau de vache" Yazanlar Barillet ve Gredy Çeviren ye Yönfiten: GeaeayGnrâa Dekor-Kostûm: Nilgin Göıkan I.B.Ş.T. izmyle. Oynayanlar Nevra Serezli Cihan Ünal Deniz Oğnı • Nnran Oklv İmuil Haktı Şea • Arberk ittila ve Orçnn Sonat iîş Tiyatro îstanbul'ıın gerçekleştirdiği ^F "ÇETtN CEV1Z" oyunu, K- 12 Aralık'tanıtibarenîstanbul'da... tstek Vak& JUannı Oğuz Iaseti Tiyatzo Saloım Seanslat: Sâl-Carşamba-Pereembe-Cuma; 2 i .00 Cmaanesı: 15.00-21.00 Parar 15.00-18.30 , Bilel satif yerleri: «*>: (0-212) 275 21 10 Vattorama Akmerkez. Tanur.. Suadıye Efes Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. AKSA.NAT. İ M i k l a l C a ı k k > i KOılK» l k \ o j ; l ı ı İ s t a n b u l Tı-I: I O 2 I 2 ) 2 i J > î 0 0 0 1 0 2 F a k s : ( 0 2 1 » ) 2 l > 1 2 2W Avrupa Filmleri Festivali GEZİCİ FESTİVAL 8-14 tarihleri arasında Beyoğlu Fitaş, Fransız Kültür Merkezi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde" Gezici Festival" filmleri gösterim- leri devam ediyor. Gerçekten önemli bu festi- val filmlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz. mıştır" diye devam etti. "*Hepimizin aklanması la- zım" diyen Çiller. RP'yi de "yolsuzluklann ve batağın özü" olmakla suçladı. ANAP'ın içine RP ve BBP'yı alarak Meclis'te birlikte hare- ket ertiğini söyleyen Çiller, RP'nin Bosna için topladığı paralann nereye gittiğinin da- ha belli olmadığını vurguladı. Ecevit'ten Kuzey Irak uyansı Çiller' in enflasyondan terö- rü sorumlu tutması üzerine konuşan Bülent Ecevit. şun- lan söyiedi: "Elbette teröre karşı alınan önlemlerin enflasyonda etkisi olmuştur. Peki terör neden nr- mandı. Terör Türkiye"de Kör- fezSavaşTnın ardından Kuzey Irak'ta yaratılan otorite boş- luğu üzerine tırmanışa geçti. Çünkü Türkiye'nin Irak sım- nnda PKK binlerce militanı sızdırma (ilanağına kavuşru. Neden hâlâ bu tuzağın içinde çırpınıyoruz da o tuzaktan kurtulmuyoruz.." Enflasyonla ilgili soru üze- rine Baykal. "20yıl boyunca bu enflasyona katlandığı için yTirttaşlanmızlaiftiharetıne- İiyiz" dedi. Baykal, "Enflas- yonu tekrakama indiremeyen siyasi kadronun siyaset yap- maya hakkı yoktur" dedi. Son yıllarda ekonominin pusulasının işlemediğini sa- vunan Ecevit ise "Vergi gelir- lerinin GSMH'yeoranı yüzde 19. Bunu en kısa zamanda yüz- de25'eçıkarmak gErek. Denet- lemeler yetersiz- V üzde 2 an- cakdenedenebiliyor. Oy sa gü- nümüzdeki bilgi teknolojisiy- le bu izlenebiiir. tç borçlar 1 katriryon 400 trilyona uiaşb. Dört yılda 15 kat arttı. Bun- lar. üretken yatınmlara kulla- nılmadı. Lretken yatınmlar düşerken nüfusu hızla artan bir ülkede enflasyonu önle- mek mümkün değil. ~ diye konuştu. MHP liden Türkeş ise ik- tidara gelmeleri halinde dev- let harcamalannda sıkı tasar- ruf tedbirlen alacaklannı. ka- yıt dışı ekonomiyi akılcı ve adaletlı tedbirlerle kısa za- manda kayıt altına alacaklan- nı belirtti.Hukuk sistemiyle ilgili soru üzerine Çiller. ada- letin çok yavaş işlediğinden yakındı. Çiller. "2.5yüdır be- nim maharlıgımdan bahsctti- ler. Benim dönemimde birtek yolsuziuk çıkmış mı ortaya. Dev let böyle gelmiş,ama bÖy- legitmez'" dedi. Bunun üzeri- ne Tofaş yolsuzlugundan bah- seden Yılmaz, "dokunulnıaz- hğın sadece paıiamento faali- yetleriyle sınırlı olacağı bir anayasa değişikliği önerisi ge- tireceklerini1 " belirtti. Yılmaz. yargıyı siyasi etkilerden kur- tararak, bağımsız hale getir- mek gerektiğini de sözlenne ekledi Baykal da dokunulmaz- lığm sadece siyasi faaliyetler ve düşünce özgürlüğüyle sı- nırlı olması gerektiğini belirt- ti. Ortada önemli insanlar ta- rafından söylenen ciddı iddi- alar olduğunu vurgulayan Bay- kal. "Bu işin çözülmesi lanm. Sooucunu almalıyiz. Sonucu- nun abnmanıası hukuka kar- şı siyasete karşı güven duy- gusunun kay bolmasıdır. Söy- lenen her laftakip edilmelidir" dedi. Baykal, Meclis ıçı soruş- turma ve diğer kamu soruştur- ma kuruluşlarının bağımsız- lığının güvence altına alın- masını istedi. Ecevit ise adalet- te çapraz sorgu sisteminin getirilmesi gerektiğini savun- du. Kanal 6'da konuştu Erbakan hn 'Arena 'daki koltuğu boş kaldı Haber Merkezi - Siyasi par- ti liderleri. özel televizyonla- nn çağnsı üzerine bir araya gelerek kozlannı paylaşırken gözler Refah Partisi'(RP I Ge- nel Başkanı Necmettin Erba- kan] aradı. 'Seçim Arenası' programındaki koltuğu boş kalan Erbakan. Kanal 6'daya- yımlanan 'Liderierle Söyl eşi' programına tek başına katıla- rak partisinin propagandasını yapmayı tercih etti. Erbakan, 25 aralıkta iktida- ra geleceklerını söyleyerek "13 gün sonra besmeleyi çeke- ceğiz" dedi. lktidarları döne- minde 'yasakçılık ve sivrici- Kk' yapmayacaklannı söyleyen Erbakan. kimsenin giydiği, yediğı ve içtiği ile uğrasmaya- caklannı. "adil düzen'e geçi- şin yumuşak olacağını vurgu- ladı, RP lideri, ekonomi ağır- lıklı konuşmasında. iktidara geldiklerinde faizı kaldıracak- lannı, 'fay dah' yatınmlara fa- izsizkredi vereceklerini söy- iedi. RP lideri. Batı ve Ame- rika ile ilişkilerinde banş, hu- zur ve hakkın hâkım olacağı- nı belirterek tslam birliğini de kendilerinin kuracağını iddia etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog