Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

12ARALIK 1995SALI ogo Ertekin Durutürk 'ün listeden çıkarılmasına tepki gösteren Ispartalılar, 'Tulum çıkarmak hayal' diyor DYP.DemireFsiz zordaBÜLENT ECEVTT ISP\RTA - Turkıye'nın sıyaset sahnesınde uzun yıl- lar başrol oynayan Süley- man DemireL hem Adalet Partısı hem de Doğru Yol Partısı donemınde, seçım bolgesı olan memleketı Is- partaclahep'tuluın'çıkarmıştı Demırel. artık Turkıye Cumhunyetı'nın Cumhur- başkanı Ve Ispartalı. 24 Aralık erken ge- nel seçımiennde yıllardan sonra ılk kez •Çoban Sülü'nun aday olmadığı bır seçım yapmak zorunda kalacak Isparta Oteh'nın karşisinda ayakkabı boyacılığı yaparak geçımını sağlayanyaş- lı Muharrem Çırak. bırçok Ispartalı gıbı yıllardırDemırereov verenbınlerceseç- menden sadece bın Çırak. oy venp ver- meme konusunda kararsız Adaletsızlık- lerden yakınan Çırak, "Mesela çok çab- şan az maaş alıyor. Neden vermezler bil- mem. Ondaa sonra da mcmlckette garga- şa çıkıyor divoriar. Demirel de adaietsiz- di. ama menıleketimızin çocuğu dh>e oy ve- riy dik. Ee onu da Çankaya'ya \erdik Ar- tık o\ mo> yok~ dıvor D\ P Genel Merkezı nın onseçımı hı- çe sayarak ıkıncı siradakı Ertekin Duru- türkvebeşincı siradakı eskı ıl başkanı Es- hat Bolat'ı sıralamadan çıkarması ve es- kı Turban Genel Muduru Ömer Bilgin ı uçuncusırayayukseltmesı ardından da Is- riklal AJpar ıîe Ramazan GüTu lısteye dahıl etmesı, Isparta orgutunde buyuk tepkıvlekarşılandı Lıstebajındakı Aykon Doğan ve ıkıncı sıradakı Halil \ ıldız ıse D\ P'de en rahat adav lar DYP örgütü sorunlu DY P orgutundekı sorunlan aşmak ıçın buyuk çaba harcayan tl Başkanı Asıın Güilü. şovle seslenerek partılılen vatiş- tırmava çalişjyor "Isparta'da firtina çıkarmak partıcib- ğesığmaz.Cumhurbaşkanımız Suleyman Demirel'ın memieketinde bu tartışmala- nn olmasına izın \ermenıelı>ız ve siyasi ta- rihimize kara leke kondurmamalıyız." Il Başkanı Gullu'nun yakın dostlanna ıse lıste rahatsızlığı nedenıvle "*3 millet- vekili çıkanrsak başanlı savılınz" dıye vakındığıbelırtılıvor Eskıyonetıcılerise -5-9 kazanılacak seçimi. yânlış listeyle 2- 0*a indirdiler" dıyerek 24 Aralık ta san- dıktan ne çıkacağının belırsız oldugunu. ancak DYP'nın tulum yapamayacağıru soylüyorlar Ertekin Duruturk'un ülkü ocaklanndan gelmesı nedenıyle bırmık- tar oy un MHP'ye kayacağı da ıddıa edı- lıvor Seçılmek ıçın çok zorlanacağı ılen sü- rulen Omer Bılgın. tartışmalara kesınlık- legırmemeyeozengostenyor Bılgın "24 Isparta Seçmen saym:234.677 Çıkaracağı milletveküi sayısı: 5 • Mılletvekılı sayısı 1991 4 g \ A»on Ç—J Sentrfceir fc^— owıırı%c ır ^ % 1 tll ,UAl4r . ^ " M UıuDopa ^ UeçıboriC* , £p3 /2-Atabe DİHUUT I Ge enaosf\ \\# • > / \ Şarkîkaraagaç parta \> \ Sjt L - e > " ^ \ • / Konya -*-^\, „ -cr rJL 1991 Genel Partıler ANAP SHP-HEP DSP DYP RP-MHP-IDP SP Oy 22533 17694 5409 116115 22941 781 Seçimleri Oy (%) 12 10 3 63 12 0 MVek 0 0 0 4 0 0 | 1994 Partıler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP II Genel Oy 41506 20826 0 83949 23277 674 566 29032 875 766 Meclisi | 0y(%) MVek.(') 21 1 10 0 42 3 12 0 0 14 1 0 0 O 24 Aralık ta yapıtacak genel seçımlere katılacak sıyasal partılenn 27 Mart 1994 ıl Genel Meclısı seçırn sonuçlanna göre barajsız d Hondt sıstemıyle çıkararaklan mılletvekılı sayısı MHP nın yuzde 10 ulke bara/ını aşacagı varsayılarak hesaplanmıştır DYP Fsparta millenekılı ada\ları Ömer Biigin \e İstiklal Alper kutlamaları kabul cdhoriar. \ralık içın değişen bir şe> >ok. Sıvasi ta- rihinde Isparta'mn üzerinegölge düşme- dı. lnşallah. bu sefer de duşmez. Herkesin bu dava ıçin çahşacağına inanıvorum" dı- )or Bılgın. eskı kurumuolan Turban"dan getırdığı 100 kadar ı^ı ve > onetıcıyle Is- parta"da seçım startı vererek çalıs.malan- nabaşlamış Bılgın ın kullandıgı vepla- kasinda "OmerBflpıT yâzilı Mercedes nrar> ka çtomobılın Turban"dakı rnakam J aracı olduğudaonesuruliîyor Seçım çalı^ma- lannda kullanılan dığer Mercedes"ın pla- kası ıse 'Kırat'. Tüm bu seçım karmaşası ıçmde Ispar- ta'da 'bir dediği iki olmavan" Şevket De- mirel'ın. Isparta Tıcaret \e Sanavı Odası seçımlennı kavbettığını oğrenıvoruz \ ı- ne DYP lı olan Evüp Avcılar'ın ->eçımı kazanmasına karşın. Şevket Demırel ın kaybetmesı "Demirelhanedanlığıyıkılı- jor" vorumlannın yapılmasına neden olu- yor Ancak Isparta polıtıkası yıne de 'De- mireJler' iızenne dönüyor Sağ partıler DYP den kaçacak ov lann hesjplarını va- parken CHP da'oybrierii \eAieofura- cak' görû^uSdeVrfP 11 BaşKanı \le\lût Coşkuner D> P nın \ uzde 6^ lerdekî o\ oranının yuzde ^T'lere dus,tuğunu anım- satarak "Bugiıne kadarovunun karşılığı- nı alamamış bir kıtle \ar. Bu kıtle karar- sız. Elbette AN\P'ada RP">e degidecek. ama CHP'vedegelecek. Biz partınıizc o\ getirmek için uğraşnoruz. Ve CHP'siz Turkive'nin olmavacağınu koalisvondaki etkinliğimizi anlatıvoruz. Küskıın olan ıncmıırianmız.i'jçilcrimLZNar. Isparta'va kendi >onetımımizdeki bakanlıklann da- irelerine bile CHP'li kmamadık. Ama bu durum degişhor. Bunu anJatıyoruz seç- mene" dıvor Isparta dan enson 19 7 7seçımlenndebır mılletvekilı çıkârabılfin CH(* b'useçımde DYP ıle olmasa bıle ANAP'la van^ıvor Partı bınasında bır masanın onunde ov hesaplarıvla uğra^an partılıler. ıkıncı ya da uçuncu olabılmenın hesaplannı vapı- yorlar 240 bın seçmenın bulundugu K- parta'da 199 l'de 116 bın oy alan DYP'nın 1994 yere! seçımlenndekı ıl genel mec- lısı ovian 87 bıne duşmuştü CHP tl Ba>- kanı Molüt Coşkuner Yalvaç Gelen- dost Egırdırılemerkezdenağırlıklıoy bek- ledıklennı söyluvor Coşkuner. Ispartalı Suleyman DemıreFın. SHP"nın destekle- mesıvlecumhurba^kanı oldugunu vurgu- ladıklarını belırtıvor ve o nedenle de ANAP"tan once CHP'ye ov geleceğıne ınanıvor Eskı tl Başkanı Kemal Cağlar, "DYP \e ANAP gerdeğe bik giremeden a\ nldn lar" dıyerek hukumet kuramadıklannı ulkev ı zor durumda bırakmamak ıçın y ı- ne de CHP'vle koalısvon kurulduğunu anımsatıvor Çağlar "Demekki CHP'siz olmuvormuş. Sonıvoriar; Isparta'va ne >aptınız. ne >arannız var. Bizim >aranmız olmadı belki. ama zaranmız da olmadL 11- ke ıçın 4 \ ıllık koalısvonda 3 lıder eskıttik. Kurultav karannagoredepartımizvolu- na dcvam edhor. Bunun mevAeleruıi de al- ma\a başlıvoruz. Isparta'dan en az bir milletvekılı çıkaracağu" dıvor CHP nın bırtncı Mraadavı NrvaziTur- hanOzguUvıldanyılagul üretımınındu^- tuğunu ammsatarak "Gul entegre sana>i- ini kurmalıvız. Bo\lece Fransa'nınGranz kenti gibi Isparta da Turkivc'nin parlûm sanavı merkezı olmak \\r1catun7mmer- kezlenne vakın ulnıası nedenivle de gıda sana> iınin gelistirilmesınden v ana> ım. Se- çildiğim /aman buna ağırlık vereceğim" dıvor AN.\P'ın ikincilik yanşı •\NAP bırıncı sıra adavı ErkanMum- cuMa seçımde başan elde edeceklenne ınanıvor II Başkanı Saih BüvukkahramaiL ]99l''dekı 22 bın oya karsılık 1994 te 38 bın ov aldıklannı. v uzde 5i) oy arttınmıy- la da 2 partı olacaklannı söyluvor DYP'dekı sancılann. ANAP'a varava- cağı rahatlığı ıçınde olan AN<\P vonetı- ı.ılen. "Sayın Sülevman Demirvl'i 33 _va- şında DSİ'ye genel mudür gondermiştik. Şimdi 33 yaşında Erkan Mumcu'yu ba- kan olarak göndereceğb" dıvor Buv uk- kahraman. "Türkıye'de ANAPiktıdarola- cak. Ispartah da bu bilinçle hareket ede- rek bizi burada birinci parti vapaı-sa, ya- tınmlardan da o kadar çok faydalanır. Çönkü Ispartalı iktidar partisinden ol- masıy la çok şey kazandı, y arannı da gor- dü* > dıye konu*u>or RP ve VIHP'nın ıse başan elde etme- lenzorgoruluyor Isparta'da24 \ralık'ta D\ P 2 veya 3 mılletvekılı çıkarabılır ANAP'ın hedetî 3 mılletvekılı gondermek. ancak genel başkanlan Vfesut \ dmaz'ın danışmanı 2 Mradakı FikretÖzkan'ın da etkısıyle2 mılletvekılını gondermevı ga- rantılemıs gıbı goruluyor C HP nın ıse bır mılletvekılıne çok yaklastığı gorulu- vor RP'li adayların sünnet tarihleri RP nın Izmır mılletvekılı adaylarının tanıtımı adav lann tumu ıçın "En yakışıklı adav lar bizde" anonsu. dıkkat çekıcıydı Erkekler de kendılennı tanıtırken o kadar ıçten davrandılar kı. kaç yasında sunnet olduklannı bıle açıkladılar Salonun buyuk bolumunü dolduran kadınlann da unutulmadı Baş\ urulara karşın ada> göstenlmeyen kadınlar ıçın bınncı bölge bınncı sira adavı İsmail Vılmaz. •Kadınlar salonlarımızın süsüdür" dedı Bazı kadınlar "sus *' olmayı sındıremedıler ve alçak sesle de olsa tepkılennı gosterdıler Ancak Yılmaz, RP'nın kadına bakışını sergılıyordu KULlS TB('li bürokratın seçim hazırlığı Seçımlere sıyasetçılerkadar. bûrokratlar da hazırlanıyor Gıresun'da TEK Muessese Muduru Turhan Türmen polıtıkacılann gazabına uğramamak ıçın onlemını almiş Turkmen'ın kendısıne bağlı bınmlere gönderdığı yazılı talımat şo\ le "Seçimlere kadar tiım iştetme etetnanlan gunun 24 saatinde arannıalan halinde bulunabilecekkrdir. Arızalara anında müdahele edilecektir. kurum tarafından koy ve şehir sokaklarında kullanmak üzere dağıtımı yapılan sokak lambalannın montajı mümkün olduğunca işletme elemanlannca yapılacaktır. Bu sure içerisinde üçıincıi şahıslarla herhangi bir surtiışmeye sebebiyet verilmeyecektir. Özellıkle siyasetçilerin talcpleri inıkânlannıız olçüsunde karşılanmaya çalışacaktir. Taleplerin karşılanmasında veya işletme hizmetleri esnasında doğabilecek sonuçlardan işletme şefleri sorumlu olacaklardır." Yerel televizyonlarda haber pazarlığı Partıler hava koşulları ve zaman darlıgı nedenıyle "meydanyerine medva" devınce özellıkle verel telev ızyonlara gun doğdu Polıtıkacılar. >erel televızvonlar ıle pazarlıga oturdular Rakamlar muthış Bazı kentlerde. yerel televızyonlann "para karşılığı haber" yaptıklan yakınmalan ıletılırken. 1 mılvarlıravı aşan rakamlar talep edıldığı de anlatılıyor Sam^un'da göruştuğumuz DYP tlBaşkanı MustafaTaşkın bır yerel telev ızyon ıle pazarlıktan geldıgını anlatırken. "\cayip rakamlar isteniyor. Böyle şey olmaz" dıye yakınıyordu ANAP II Başkanı Ahmet AIi Bulut da. "Yerel televizyonlar önce ülkelerini düşünmek zorundalar. Fırsatçdık yapmamalılar" dedı ^erei televizyonlar ıse bu yakınmalar ıçın "Biz nasıl yaşayacağız? \ öredeki işadamlan televizyonlara ilan, reklam katkısında bulunmuyor. Seçime gjderken de niye bedava onlann reklamını yapalım" dıvor ANAP ve RP'nin birincilik yanşıSE\ İM ERTEMUR SAK.4RYA-TB\1M'ye mılletvekılı yollayacak olan Sakary a'da ANAP ve Refah Partısı. seçımden bınncı partı olarak çıka- bılmenın mucadelesını ve- nyor DYP. ANAP ve RP arasinda seçım oncesı karşılıklı mılletve- kılı transfennın gerçekleştığı kentte. CHP dışındatum partıferde lıste sıkıntılan vaşan- mış. yaşanıyor Sakaryada ada\ lar ve par- tılıler kadar heyecanlı uçuncü bır grup var. 0 da yerel basın ve televızvonlar Nasıl he- vecanlı olmasınlar. seçımler onlar ıçın bır gelır kavnağı Rekabetı bır kenara bırakan 3 yerel telev ızvonun v onetıcılen kendı ara- lannda oturup konuşmu^lar v e fiy atlannı belırlemışler Partılereverdıklenlıstelerego- re açıkoturumda adav başı fıyat 25 mılyon. haber tanıtım dakıkası 10 mılyon, ozel ta- nıtım dakıkası 7 5 mılvon. reklam kuşağı- nın ıse sanıyesı 100 bın lıra Eh seçım on- cesındekı kısacık surede adaylar seçmen- lenne ulaşmak. kendılennı tanıtmak. >es- lennı duyurmak ıstıyorlarsa bu ederlerı odemek zorundalar Sakary a'da 12 Evlül harekâtından son- ra ılk vapılan ^eçımlerde 5 mılletvekıllı- ğmden 3'unu ANAP. l 'ını HP. l 'ını V1DP aîmış 1987'de6mıiletvekıllığınden4'unü ANAP 2sınıdeılkkezmılletvekıllıgı se- çımlerıne gıren DYP alırken 1991 yılında DYP mılletvekılı savısını 3'e çıkarmış. ANAP"ınmılletvekı!ı sayısı ise2"vedu^- muş RPdeılkkez 1991 yılında Sakary a'dan 1 mılletvekılı çıkanmış Bu mılletvekılle- nnden Mehmet Golhan harıç 5' ı y ıne Sa- kary a'dan mıllenekılı adayı Kentte aday- ların belırlenmesınden sonra partılenn Karadenız Karasu Kocaelı '• lAdapazari) ® • Heodek Bohı Seçmen sayıst:461.925 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 7 • Mılletvekılı sayısı 1991 6 1991 Partıler ANAP SHP-HEP DSP DYP RP-MHP-IDF SP Genel oy 88244 34339 42006 95728 79380 1333 Seçimleri Oy |%) M 26 10 12 28 23 0 Vek 2 0 0 3 1 0 1994 Partıler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP İl Genel Oy 94123 52997 28177 68291 113135 820 1164 22942 0 1351 Meclisi Oy (%) M Vek 24 14 7 18 29 0 0 6 0 0 O 2 1 1 3 C) 24 Aralık ta yapılacak genel seçımlere katılacak sıyasal partılenn 27 Mart 1994 ıl Genel Meclısı seçım sonuçlanna gore barajsız d'Hondt s/sfem/y'e çıkaracaklan mılletvekılı sayısı MHP'nın yuzde 10 ulke barajını aşacagı varsayılarak hesaplanmıştır hepsinde bır huzursuzluk yaşanmış DYP'den ıhraç edıldıkten sonra ANAP'a geçen AhmetNeidim.ErsinTaranoğlu'nun hemen arkasından ıkıncı »ırayayerîe^tınl- mış AN'AP'lı mıllenekılı MustafaKılıças- lan ıse partı»ınden aynlarak RP'ye geçmış ve hsteye 3'uncu sıradan gırmı> Bu olay RP'de buyuk tepkı yaratnıış Partı ıçı hu- zursuzluğu en yoğun y aşayan bır başka par- tı ıseDSPoimuş Son 2 ay ıçınde 3 ıl baş- kanı değıştıren DSP'nın ılk sıra adayları- nın da Ankara'dan gonderılmeM orgutte ça- tırdamalara neden olmu$ Aralarında DSP nın 6 ncı sıra adav ı \usut Ziya De- mirhan ıle eskı ıl başkanı Faik Baygun un da bulundugu CHP'ye gore 15O."DSP"ye gore 70 kışı partıden aynlarak CHP'ye geçmiş ANAP. DV P ve RP arasında va- şanan transferler nedenıv le de kentte tep- kı oylannın ba>ka partılere kayabılecegı konuşuluyor Partıler. 1994 verel seçımiennde aldık- lan tl Genel Meclısı oy oranlannı koru- yabıhrlersebu beçımlerde RP 3. ANAP 2. DYPveCHP l ermılletvekılıçıkarabılır- ler Ancak Sakaryada vuzde 15"lercı\a- rında kararsız bır seçmen kıtleM var Gerçı ıkı partının butunleşmesınde ya- >anan kırgınlık ve kuskunluklertam anla- mıvla atlatılamamış, ama aday sıralama- si nedenıy le sorun v aşanmavan tek partı CHP CHP 11 Başkanı NuriZengin.-Kır- gınlıklan. kuskunlukleri buy ukölçudeaş- tığımıza inanıyoruz" dıvor Seçımlere 'ümitli. iddiair gırdıklerını behrten Zen- gın. 1991 seçımiennde yalnızSHP olarak 34 bın 339 oy aldıklanna. 1994 seçımie- nnde SHP ve CHP'nın aldığı toplam ov oranının yaklaşık 53 bın olduğuna dıkkat çekıyor kararsız kıtleye ulaşmaya çalış- tıklannı \urgulavanZengın "Birinci mil- letvekilini mutlaka çıkaracağız. ikincisi için çaba harcıyoruz" dıve konus,uyor CHP'nın bınm.ı sıraadavı eskı ıl başkanı YavıızSel- çukGediklides^ınslı olduklannı soyluyor CHP'lılere aore seçımın sonucu şımdılık ANAP 2. D\ P 2. RP 2, CHP 1 Ama her şey >on bır haftada. son gunde değışebı- lır gonışundeler Sıkı bır kımlık kontrolunden geçınldık- ten >onragorusebıldıgım RP Sakarva 11 Baş- kanı Nezir Aydın. 60 bın uvelerı olduğu- nu buseçımlerdeenaz 180 bın oy alacak- larını sovluyor Hedeflerının 7 -0 olduğu- nuvurgulavan \ydm."4millehekilimizga- ranti. MHP'nin hiç şansı yok. ANAP 2, DV P1 aür" dıve konuşuyor RP'nın bırın- cı sıra adavı halen mılletvekıiı olanCevat Ayhan. eskı boksor Cemal Kamacı da RP hbtesının 6"ncı sirasinda Sakarya'da VIHP'nın hıçbır sdnsi yok Ama onlara sorarsanız bınncı partı ken- dılerı ve 4 mılletvekılı çıkaracaklar Ah- metNeıdım'ın ANAP ageçmesınınMHP ıle Refah'a oy getıreceğı goruşundeler DYP 11 Merkezı'nde buyuk bır yoğun- luklakarşılaşıyoruz Ancak çoğu oturuyor Kadın Komısyonu Başkanı Giılser Hacı- hüseyinoğlu bır kostunnaca ıçınde DYP II Başkanı İsmail V üdınm ıse bır vandan bır partılıyle rozet tartiMnasi yapıyor bır yandan da Sakaryada bırıncı partı çıka- caklannı soyluyor ANAP'takı yoğunluk ü\ P'nın ıkı katı 1979'dan bu yana AP se ANAP ta çeşıtlı kademelerde vonetıcılık y apan YavuzDe- nizbaşkanlığmda seçım komıtesı oluştur- muşlar Guya Yav uz Bev le >ohbet edıvo- ruz ama o -.ureklı bırılenne dırektıfler \e- nyor 10 dakıka bıle surmeven konuşma- mız sırasinda "İlk kezsize boyle uzun bir sure ayirdım" dıvor Daha "Seçim erte- lensin" onergesı Meclis'te gorusulmeden onlar Sakarya'dakı butun kovlerı turlavıp bıtırmişlerdı Ikıncı tur hazırlıklannı ya- pıyorlardı DSP ıl orgutunc gıttığımızde de buyuk bır yoğunlukla kar^ıla^ıyoruz tlk sıra adaylan Teoman Akgur Ankaraılan yenı gelmış, partılılerle taııışıyor Fırsat bu fırsat, dığer partılenn "İthaladay DSP'yi güçdurumdabıraktı" ıddıalannı soruvo- rum Akgur. "Busurekliv aptıkları şey. ça- mur atmak. Seçim sonucu her şey belli ola- cak" dıyor Sakarya'da 1 de kadın aday var Ancak hıçbırı seçılecek sirada dcğıl Yarın: Muğla-Samsun- Burdur-Tunceli POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Tosunlar, Tosuncuklar... MHP lıderı Alparslan Türkeş, Kanal 6 televızyo- nunda soruları yanıtlıyor Turkeş ın soyledıklerı DYP'nın ve ANAP'ın prog- ramlarından hıç farklı değıl Ornegın ozelleştırme, ya- bancı sermayenın Turkıye dekı yatırımlan konusun- da MHP lıderı tıpkı Tansu Çiller ıle Mesut Yılmaz gı- bı duşunuyor Dıyor kı. "KlT'ler ulke ekonomısının sırtında bırer kambur- dur gerekırse bunların hepsını parasız devredebılı- rız " Alparslan Turkeş'e gore enflasyonun temel nede- nı KİT'ler Ya yabancı sermaye konusunda ne dıyor MHP lı- derı'' Şoyle "Yabancı sermaye Turkıye'de özgurceyatınmya- pabılır " 1980 oncesı MHP ıle 1980 sonrası MHP farklıydı, gunumuzdekı MHP ıse ANAP ve DYP gıbı Bozkurtlar gıderek değışıme uğruyor ve 'merkez sağ'dayerını alıyor Işte MHP orgutlerındekı dalgalanma bu yuzden başlıyor Anadolu bozkırındayaşayan 'ulkucu tosun- cuk'lar Turkeş ın bu değışımıne. yanı lıberal gooın- tusune tepkı gostenyor Bır anda partı orgutlennde 'ha- nedan' çığlıkları ortalığı ınletıyor MHP dekı fırtına salt Turkeş'ın damadının, oğlu- nun. doktorunun mılletvekılı adayı olmasından kop- muyor Sıkıntının temel nedenı, MHP'nin gıderek ANAP ve DYP'ye benzemesınden, 'radıkal' kımlığını yıtırmesınden kaynaklanıyor Tum bu gelışmeler olurken MHP'nin oy oranı nıçın Turkıye genelınde yuzde 8-10 arasındadır'? Yanıt açık MHP'nin gıderek ANAP ve DYP'ye ben- zemesı ' Sıvas'ta beş gun once yaşanan olaylara bakıldığın- da bu durum da açık seçık ortaya çıkryor Sıvas'ta MHP'lı gençlerle BBP'lı gençlerın kapışması da zaten bıze bır ışık yakıyor MHP kendı oz değerlerını yıtınp 'yukselen değer- ler'e teslım olmuş ıdeolojık kımlığını ıse değıştırmış ! bugun BBP ıse MHP'nin elındekı bayrağı kapmış, ANAP'la seçım ışbırlığı yaparak Meclıs'te kalmanın < yollarını akılcı bır bıçımde aramaya koyulmuş Eğer MHP yuzde 10 Turkıye barajını aşamayıp Meclıs e gıremezse BBP ANAP'la ışbırlığı yaptığı ıçın gırecek, boylece daha rahat hareket edıp orgutlen- mesını gerçekleştırecek. • • • 'Adıl duzen' adlı masalın kahramanı, 'düşler ulke- s/'nın, dın somuruculuğunun sımgesı Refah Partısı ne yapıyor dersınız? Necmettin Erbakan'dan Şevket Kazan'a, Ab- dullah Gül'den Ahmet Tekdal'a dek hemen hemen hepsı 'kurulu duzen' ya da 'Batı taklıtçısı olarakşuç- ,. ladıkları DYP ve ANAP çızgısıne dogru hızla kayıyor. RP'ye gore faız haram değıl mıydı? Bakın RP'lıler bır V donuşu yapıp şımdılerde şoy- le dıyorlar "Kalkınmış ulkelerde faız duşuktur, biz de duşûre- ceğız " Ardından da demokrasıye sahıp çıkacaklannı' ek- leyıp guvence verıyorlar "Oyla gelınz oyla gıdenz ' Aslında RP lılerın kafası bır haylı karışık Zaman za- man 'hıleyontemı'y\e ışın ıçınden sıyrılmak ıstıyorlar Adıl duzenın ne oldugunu anlamakta zorluk çekıyor- lar 1977 seçımiennde CHP nasıl bınncı partı olmuş- tu? Dağlara taşlara 'Karaoğlan' yazıldığı donemlerde şu sloganı anımsayın "Ne ezen ne ezılen, ınsanca, hakça duzen " Bülent Ecevit 1977 seçımiennde Samsun'da ko- nuşurken bır genç yanımıza yaklaşıp şoyle demıştı: "Abı, bu duzen değışmez, bu duzen yoksulu, emek- çıyı. memuru hep d er " RP. CHP'nın soylemınden yola çıkmış, sıyasete dı- nı araç ederek yol almaya çalışıyor yoksul ınsanlar da Nasrettin Hoca'nın 'gole maya çalması' orneği 'Ya tutarsa' dıyerek Necmettin Hoca'da umut arıyor- lar • • • Refah Partısı 70 yıllık bır ofkeyı, bır kını ıçınde taşı- mıyor mu' Bıze kalırsa taşıyor Şerıata dayalı bır duzenı kur- mak ıçın hıle yaparak yolunu surdurmek ıstıyor. Bunda başanlı olabılır mı"? Başanlı olacağını hıç sanmıyoruz. Çunku RP'nın yö- netım kadrolarını, orta olçeklı 'tekstıl sanayıı'mn Is- tanbulve Anadolu dakı temsılcılen oluşturuyor Buyo- netıcılerın Almanya'dan Fransa'ya, Israıl'den Amerı- ka'ya dek ış bağlantıları var Yarın Turkıye, Avrupa Bır- lığı ne kabul edılse Necmettin Hoca hemen bayrağı elıne alır ve şoyle konuşur "Bu ışe biz onculuk ettık ." Bır yandan şerıat ozlemı, ote yandan demokratık- leşme, adıl duzen, duşuk faız gıbt soylemlerle bır yer- lere gelmek ısteyen RP'nın az once belırttığımız gıbı kafası karışık Henuz RP orgutlennde MHP'de olduğu gıbı dalga- lanma yok RP nın tek başına ıktıdar olma olasılığı hıç yok Bugun değıl ama, belkı yakın gelecekte RP, 'mer- kez sağda ! etkın bır partı kımlığıne burunecek.. işte kıyamet de o zaman kopacak 1 Tosunlar tosuncuklar bırbırıne gırecek MHP'de olduğu gıbı' • • • Taha Kıvanç'ın ağabeyı Baha Kıvanç, dun, 'Sıyah Beyaz' gazetesınde kardeşıyle ılgılı çarpıcı ıddıalar- da bulundu Yazıyı okurken kendı kendıme sordum "Taha bu ıddıalar karşısında susacak mı?" Çunku Taha beş gundur Fehmi Koru'nun kayın- peden Suleyman Karagülle'ye ılışkın bızım sorula- rımıza da yanıt veremedı, Moon tankatıyla bağlantı- lara ses çıkarmadı Haydı Taha, susma yaz1 ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ sızlcrlc. ulkemız ıçın vapılabıleteklerı goı\ışmek ıstıyor Tel.: 275 50 82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog