Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

12ARALIK1995SALI ÜÜLÛ CHP ve ANAP'la başa güreşecek olan DYP, küskünler ve transfer adaylann kıskacında Hatay'da isimleryanşacakSAMİHAZMİEZER HATAY-Türkiye'de siyasal >aşamın. 24 Aralık seçimleri yaklaşırken her zamankinden farklı bir yapısı, görünümü var. Sağ ve sol partiler arasında gerçekleşen transferler, siyasal görüşleri. ideolojileri geri plana itmiş. "Partiler arasında fark kalmadı" yaklaşımını egemen kılmış durumda. Hatay"da da bu olgu. nicelik olarak kuşkusuz daha küçük ölçekte, ama nitelik anlamında aşağı yukan aynı oranda yaşanıyor. Milletvekili aday listelerinde ılk sıralarda yer alamadıklan için. o güne dek savundulan siyasal görüşle taban tabana zıt görûşe sahip oluşumlann içerisinde hiç duraksamadan girebilen kişilerin varattığı koas. seçmenlen - kaçınılmaz şekilde- etkıliyor. Listelerden söz edilırken "parti" konuşulmuyor. "isimler" üzennde duruluyor. CHP-SHP-CHP'ye yıllannı vermiş bir seçmen. ~hangi*' ortama girersek girelım. örneğın CHP'nin listesı iyı ya da kötü denilmiyor Hep kişilerden sözedilıyor. Herkesın üzerinde bırleştiğı konu. partiler arasında ıdeolojık anlamda fark kalmadıgı tdeolojUer gözardı ediliyor Yani 24 Aralık'ta Hatay "dakı seçimlerde ıdeolojılerin değil adaylann. isimlerin yanşacağı görüşünün egemen olduğu gözlenıyor. Bu yaklaşımın 24 Aralık seçımlerinde prtaya çıkaracağı yapılanmada hangi parti. ne şekilde yer alacak, partiler oluşumlardan nasıl etkilenecek? Şımdi yanıt aranan soru bu. Yavszın kanı. CHP ve DYP'nin ikişer.'ÂNAP ve RP'nın de birer milletvekili çıkarmasının garantı oldugu. eeriye kalan 4 milletvekili içın de CHP. DYP. ANAP. RP, HADEP. MHP ve DSP'nın mücadele edeceği. Ancak dengelenn her an değışebıleceği, örneğin açıklanan aday Hatay Seçmen sayısı:625.003 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 10 • Milletvekili sayısı: 1991: 8 G.Antep 1991 Partiler ANAP SHP-HEP DSP DYP 1 Genel Seçimleri oy 85754 142246 27361 126148 RP-MHP-IDP 61016 SP 1595 0y(%) M. 19 32 6 28 14 0 IVek. 0 5 0 3 0 0 1994 tl Genel Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP Oy 101901 150561 16727 120285 71068 2191 3140 50841 2193 1469 Meclisi 0y(%) M.vek.( 20 29 3 23 14 0 1 10 0 0 I •) 2 3 3 1 1 (') 24 Aralık'ta yapılacak genel seçtmlere katılacak siyasal partilenn 27 Mart 1994 II Genel Meclisi seçım sonuçlanna gore barajsız d'Hondt sıstemıyle çıkaracaklan milletvekili sayısı MHP'nın yuzde 10 ulke barajını aşacağı varsayılarak hesaplanmıştır. listesi büyük tepki toplayan DYP'nin, hiç beklemedığı bir yertilgı hatta bir hezimet alabileceği belirtiliyor. Liste oluşumuna tepki gösteren Dr. Ahmet Paşabeyoğlu. DYP'den istifa edip millet\ ekıllığıne bağımsız aday olurken DYP tabanı da kavnıyor. Birino sıra adayı Dr. Abdülkadir Akgöl'e kımsenin pek bir şey dediği yok. Akgöl, AP kökenli biraileden geliyorve sevilen birkişi. Asıl huzursuzluk. CHP'den istifa ederek DYP"ye geçen milletvekih AJiUyarile eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in ikincı ve üçüncü sıralamalara yerleştirilmiş olmalarından kaynaklanıyor. DYP'liler. "Niye solculara, sola oy verelim. DYP Hatay'dan üç milletvekili çıkarsa aslında bir tane çıkarmış olacak. Çünkii ilk üç adavdan ikisi DYPIİ değil CHP'li" dıybrlar. Göriinen o kı. CHP \e ÂNAP'la birlikte başa güreşecek üç partıden bın DYP. Ama eger "liste küskünkrT. sahip olduklan potansıyelle birlikte. güçlenni ve oylannı başka partilere kaydınrlarsa DYP için beklenmedik ağır bir seçim yenilgisi gündeme gelebilir. CHP'de Hataylı olmayan bir adavın. Atilia Sav'ın listenin birinci sırasına oturmasının yol açtığı huzursuzluk. en azından dışa yansıvan yüzde bir ölçüde de olsa durulmuş görünürken tepki ler içten içe devam ediyor. Bazı çevreler, CHP oylannın gerileyeceğini. baska partilere kayma yaşanacağını öne sürüyor. Genel kanı ise "CHP'de durum kötü sayümaz" şeklinde. Partide kaynayan sulann durulduğu. tepkılenn yatıştığı ve partide 'iyimser bir hava'nın egemen olduğu kaydediliyor. CHP'nin seçimlerde ANAP'la birlikte başa giire^ecegi savunuluyor. Hatay'a çok yüklenen ve en az bir milletvekili çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan RP de liste karmaşasının yaşandığı bir başka parti. Eski il başkanı Şüleyman Metin Kalkan'ın aday lıstesinın birinci sırasına yerleştiriimesinden parti içindeki bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğu gözleniyor. Partide bazı bölünmelerin yaşandığı. 'daha tutucu' RP'lilerin Kalkan'ın adaylığına karşı çıktığı belirtiliyor. Aday adaylanndan Hüsevin Yıkıcı'nın. 6. sırada aday gosterılmesinin ardından. "Bana ilk üç için söz verilmişti. Kendimi ona göre hazırlamıştırrT deyip hem adaylıktan hem de partisinden istifa etmesi, RP içindeki huzursuzlugun bir başka boyuru. Liste anlamında en rahat göriinen parti ANAP. Bınnci sıraya Antakya"dan Levent Mıstıkoğlu. ikinci sıraya tskenderun'dan Hüseyin Yayla yerleştirilmiş ve liste genelde dengeli oluşturulmuş. 10 kişilik listede ilk 9 adavın ANAP'lı. son sıradaki adayın ise 'seçim müttefiki' BBP'li olması. ANAP içerisinde tepki meydana gelmesini önemli ölçüde engellemiş. Tabanın liste memnunlugu'ndan da hız alan ANAP. seçim çalışmasını da ilk başlatan parti olmuş. Hatay"da DSP'ye, en azından şimdilik kaydıyla pek fazla şans verilmiyor. DSP'nin. milletvekili çıkarabılecek oy potansiyeline sahip olmadığı böyleniyor. Ancak seçime dek dengelenn değişebileceğı ve örneğin listeden dolayı kırgınlık içınde bulunanlann oylannın DSP'ye kayması olasılığınm. bu partinin gücünü arttırabilecegınin gözden uzak tutulmaması gerektiği bildınliyor. il kongresinde spor salonunu doldurup taşıran ve düzenlediği toplantılarla gövde göstensi yapan MHP. en az bir milletvekili çıkarma savında. Ancak birinci sıraya eski ıl ikinci başkanı Süleyman İuran Çirkin'in getırilmesi. Murat Sökmenoğlu'nun liste dışı bırakılmasının MHP için dezavantaj olduğu. bu durumun partinin şansını zayıflattığı öne sürülüyor. Sosyalistlerle ittifak yapan HADEP'e de Hatay "da fazla şans verilmiyor. lttifakı 'kerhen' yaptıklan gözlenen sosyalistler. 'ittifak listesini içlerine sindiremediklerinden" söz ediyor, HADEP'ın anlayışını yanlış bulduklarını belirterek "Bize müttefik gibi değfl de yanımda gel. eteğime yapış havasında davranıvorlar. Küçük burjuva parrilerdcki yanlışuklar, HADEP'te de var" dıyorlar. BSP'liler, "Bizde kadro var. taban yok; HADEP'te taban var, kadro yok" görüşünü savunuyorlar. tttifak içinde bu tür çelışkiler yaşayan HADEP ıddialı. ama güçsüz. Bağımsız 6 adayın da mücadele edeceği Hatay'daki seçimlerin, esas olarak CHP, ÂNAP \e DYP arasında geçmesi bekleniyor. YDH ve tP'nin de şansı yok gıbı. Ancak seçim tarihine dek neyin nasıl değişeceği de pek kestinlemiyor. ANAP'ın secim taahhütnamesi Yılmaz: Siyasi bölünme toplumu radikal partilere yöneltiyor • Seçim bildirgesi değil. taahhütname açıkladıklannı söyleyen Yılmaz, en önemli sorunun Güneydoğu sorunu olduğunu belirterek bu konunun demokrasınin gelişimini de engellediğini savundu. CHP, ANAP, DYP, RP ve MHP yöneticileri bir milletvekilliğine garanti gözüyle bakıyor Yozgat'ta ikinciyi çıkarma savaşı İZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu)-ANAP Genel Baş- kanı Mesut V ılmaz. Türki- ye'nin, "birbirinden besle- nerek büjüven" siyasi ve ekonomik krizle karşı kar- şıyakaldıgını behrtti Baş- bakan Tansu ÇiDer'i isim vermeden eleştiren >'ılmaz. "4 yıldır vapamadıklan için 4 jil daha istemeyecegiz" dedi. ANAP Genel Başkanı Yılmaz. seçım taahhütna- mesini tzmir'de partilileri- ne düzenlenen bir törenle açıkladı. Efes Oteli Oditor- yumu'nda yapılan toplan- tıya çok sayıda partili katıl- dı. Sinevizyongösterisinın ardından konuşan Yılmaz. ANAP'ın diğer partılerin aksine vaatlerle değil. ta- ahhürnameyleyolaçıktığı- nı bildirdi. 4 yıllık muhale- fet döneminde kendilerine sürekli olarak "proje üreti- lemediği''yolunda eleştin- ler yöneltıldığini bildiren Yılmaz. bu süre içinde "efcştiri" görev lerini yaphk- lannı söyledi. "Türkiye, bugün birbi- rinden beslenerek büv ü>en sh asi ve ekonomik krizieri yaşıyor" diyen Yılmaz. bu aşamada yaşanan siyasi bö- lünmüşlüğün, toplumun ra- dikal partilere yönlenme- sine neden olduğunu bil- dirdi. Güneydoğu sorunu~ Türkiye'deki en önemli sorunun Günevdoğu soru- nu olduğunu belirten Yıl- maz, bu konunun Türki- ye'deki demokrasinın geli- şimini de engellediğini sa- vundu. GAP'la birlikte Gü- neydoğu'nun bir fırsatlar bölgesi olabileceğini bildi- ren Yılmaz. bu fırsatı değer- lendırmeye talip olduklan- nı bildirdi. Terörle müca- delede uygulanan yönte- min yeniden gözden geçi- rileceğını belirten ANAP lideri, bu bölgede terönst- le suçsuz insanlann ayrı- mının mutlaka yapılacağı- nı da dile getirdi. Sivasette dürüstlük ılke- sinin zedelendiğini ve kir- lenmenin yaşandığını da belirten \'ılmaz. '-\Iillet, vekiliyle banşık değil. Par- lamentova kuşkuyla bakı- vor. Siyasete ve siyasetçiye kuşkuvla bakıvor. AN'ÂP önceliÛi olarak snasi kirien- meye dur diyecektir. Gerçek anlamdademokrasi vaat et- mektedir. Dokunulmazlık konusu gözden geçirilecek- tir. Vblsuzluğun. hırsı/lığın dokunulmazlığı kalkacak- tır... Getirileeek dar bölge seçim sistemiv le miüetveki- li genel başkânının talima- tıv la değil, vekili olduğu mil- letinin isteğini sav unacaktır. Vlillet siyaset ve siyasetçi- leriebanşacaktır" diye ko- nuştu Vatandaşla alay ~ Ekonomide büyümenin gerçekleşmediği ortamda gelişmeden sözedılemeye- ceğinı belirten Yılmaz. "Büyüme obnadan vaatler- de bulunmak »atandaşla alay etmektir" dedi. ANAP'ın seçimbildirgesı- nin dığer partılerden fark- lı olduğunu bildiren Yıl- maz, şöyle konuştu: "ANAP olarak siyasi ve ekonomik sorunlara eş za- manlı çözümler öneriyoruz. Zaman kavbmatahammül yok. \eni Türkive"yi demok- rasi içinde milİetle biriikte el eieoluşturacağız. Dinamik vegelişen bir Türkiye taah- hüt ediyonız. 4 yıl bo\ unca verdikleri hiçbir sözü veri- ne getiremev en, sonra çıkıp bir 4 > ıl daha istev enler gi- bi değiliz. Refah Parrisi'nin adil düzen kandırmacası gi- bi çözümler de sunmuyo- ruz. Kuru vaatlerin bulun- madığı gerçekçi bir prog- ram sunuyoruz. Vaat ve ta- ahhütname arasındaki en büv ük fark vaptınmdır. Ta- ahhüdün bir vaptınmı ol- malıdır. Ben ANAP'ın genel başkanı olarak. takını kap- tanı olarak bunları gerçek- leştiremediğimiz takdirde bir dahaki seçimlerde nıil- letin karşısına çıkmayacağı- nıızı taahhüt edivorum." HALİL NEBİLER YOZGAT- Baskente213 kilometre uzaklıkta bir Orta Anadolu kenti Yozgat. Ancak yanıbaşındaki Çorum'a. komşusu başkente göre ilk bakışta bir Orta Anadolu kentinı değil. Güneydoğu kentlerinden birini andınyor. 1991 "de işsızlik oranı y üzde 50'lere ulaşmış. Garip bir nüfus yapısı var. Istatistiklere göre yüzde 4 oranındakı doğum oranıyla ülkenin en yüksek yüzdesini yakalamış. Ancak nüfus artış hızı buna göre ülkenin en düşük rakamlanndan bın olarak yüzde l'de kalmış. Bu da Yozgat'tan sürekli ve hızlı bir kaçışın göstergesı olarak önümüzde duruyor. Tahminlere göre sadece yurtdışında 200 bin dolayında Yozgath bulunuyor. Ankara Mamak ve Keçiören ile Istanbul'un birçok semtinde Yozgatlılann mahailelennden herhalde herkesin haberi var. Bu durumdaki bir kent ne yapar? Oyunu iktidar partisinden yana kullanır ki yoksul kente bir yaran olsun... Yozgat da çok partili rejime geçildiğinden bu yana oyunu çok uzun süre iktidardaki parti lehine kullanmış. Ancak muhalefet partısi de hiç boş bırakılmamış ve ona da milletvekili çıkarma şansı tanınmış. Ancak sonuç hiç de Yozgat'ın istediği gibi olmamış. Yozgat Tokat Seçmen sayısı:302.604 Çıkaracağı milletvekili sayısı: • Milletvekili sayısı: 1991: 5 | 1991 Genel Partiler ANAP SHP-HEP DSP DYP Oy 49700 37135 10421 32798 RP-MHP-IDP 85527 SP 1012 Seçimleri 0y(%) h 23 17 5 15 40 0 I.Vek. 2 0 0 0 3 0 199411 Partiler ANAP-BBP CHP-SHP DSP DYP RP-DP İP SBP MHP MP YDP YDH YP Genel Oy 52887 35737 6122 40785 65312 537 412 43599 3150 1418 Meclisi Oy(%)M.Vek.(') 21 1 14 1 2 16 1 26 2 0 0 17 1 1 1 C) 24 Aralık'ta yapılacak genel seçımlere katılacak siyasal partilenn 27 Mart 1994 İl Genel Meclisi seçim sonuçlanna göre ba- rajsız d'Hondt ststemiyle çıkaracaktan milletvekili sayısı MHP'nin yüzde 10 ülke barajını aşacağı varsayılarak hesaplanmıştır. Hanın Kurt (CHP) Kanm Arslan (RP) YaşarErbaz (MHP) Ünsal AJlıoğlu (DYP) Iktidarlar Yozgat'a bir şey vermeyince. halk bir süre sonra küçük partilere de şans tanımaya başlamış. tşte bu tercih sonunda. örneğın TİP'ın milletvekih çıkarabıldiği illerden biri olmuş Yozgat. Son dönemde ise MHP'nin kalesi halıne gelmiş. tşin doğrusu. Yozgat kenti başlı başına siyasi arayışm tarihi haline gelmiş. Bu arayış da son birkaç seçimde kemikleşmiş yüzde 30- 35'lik bir kararsız seçmen kitlesini yaratmış. 1987 seçimlennde yüzde 6.3 oy kullanmayan. yüzde 4.4 geçersiz oy kullanan seçmen sayısı. 1989 seçimlennde yüzde 12.8 \e yüzde 3.2'ye çıkmış. 1991 seçimlennde yüzde 30 dolayında kararsız seçmen. seçimlerin kadennı değiştirmiş. Bu koşullarda 24 Aralık 1995 seçımlerine giden Yozgat'ta ne olabilir? Kentte göze çarpan ilk şey. ANAP'ın Lütfullah Kavaîar rüzgânyla doldurduğu yelkenlerindekı havası oluyor. Bakanlığı döneminde Yozgat'a ne verdiğıni sorduğumuzda. Kayalar için şunlar söyleniyor: •'Elinden gelen her şe>i yaptL Aslında bu da önemli değil. Lütfullah Be> "in ivi taraft, bizimle ilgilenmesi. Bir işimiz düştüğünde, vapamasa bile uğraşıvor. 'Yapamam' demijür." DYP'de ışler biraz karışık. Yozgat'ta Çiller'in iç polıtikadaki genel tavrı DYP"lilertarafından pek oıidylanmıyor. Parti içı kavgalar Yozgat düzeyınde önemli bir rahatsızlık yaratmasa bile ıl örgütünü etkilıyor. Örneğin. Çiller'in Cumhurbaşkanı'nı. "Sürenizi kısaltınm" clıyerek tehdit etmesi. Yozgat DYP'yı oldukça rahatsız etmiş. DYP'nin 1991 'deki havayı yakalaması pek mümkün görünmüyor. Ancak asıl rahatsızlık CHP'de beliriyor. Birçok ılde CHP adaylannın merkez yoklamasıyla saptanmasmdan kaynaklanan sorunlar, Yozgat'ta ön seçım sonuçlanndan dolayı çıkmış. Herkesin önsecimden 'bir numara' olarak çıkmasını bekledığı Hanın Kurt, Mithat Şenel'ın muhalefeti nedeniyle dördüncü sıraya düşmüş. Kimsenin beklemediği bir biçimde Mesut Mart. CHP'nin birinci sıra adayı haline gelmiş. CHP'nin ülke genelindeki iç sorunlan da Yozgat'ta CHP kadrolannı oldukça etkilemiş. Paniler arasında en rahat görünenler RP ile MHR Refah Partisi oylarında önemli bir artış veya düşüş beklenmiyor. Yerel seçimlerde aldığı ödünç oylann geri gitmesini RP'lilerde normal İcarşılıyorlar. Ancak yeni seçmen yazımı sırasındaki sıkı çalışmalarıyla bu açığı yeni seçmenlerle kapattıkları için, 199-1 seçımlerınde aldıklan 65 bin dolayındaki oylannı koruvacaklanna inanılıyor. MHP'nin birinci sıra adayı Yaşar Erbaz. Yozgatlı ve tanınmış bir ailedcn ızclivor. İkinci sıra adaylan Erol Ersoy ise uzun süre Yozgatspor'un genel kaptanlığını yaptığı için "MHP'Ii taraftara" güveniyor. DSP'nin yüzde 3-4 oranına ulaşan yaklaşık 8 bin oyunda bir artışı kimse beklemiyor. Bu koşullarda ve bu adaylarla yapılacak seçimler içın DYP'nın birinci sira adayı Yusuf Bacanlı. iç sorunlanna fazla takılıp kalmayacak olan CHP birinci sıra adayı Mesut Mart, RP birinci sıra adayı Kazun Arslan. ANAP birinci sıra adayı Lütfullah Kayalar ve MHP birinci sıra adayı Yaşar Erbaz'a şimdiden milletvekili gözüyle bakılabilir. Geriye bir milletvekili kalıyor. Biraz kararsızlann ûyları. biraz da yurtdışında yapılacak seçimlerde Yozgat için oy kullanacak seçmen sayısının yüksekliğinden dolayı doğan beklenti, ikinci miîletvekilliği için daha çok RP, MHP veya ANAPı ortaya çıkanyor. Durum sadece bir koşulda değişebilir. Yozgat'ta seçimi kazanan partilerden biri, örneğin CHP veya DYP ülke barajını a!»amayabilir. O zaman durum 2- 2-1 -1 'e döner ve bu durumda da önce ANAP, MHP ve RP. ikinci sıra adayını Meclis'e gönderebilmek için birbirleriyle sarı^ırlar GUNDUZ GOZUYLE MELİH CEVDET ANDAY Daha Bu Hiç Şu seçimler olup bitse dıye düşünüyorum. Sıkıldım da ondan mı? ilhan Selçuk'un sıkıldığını biliyorum; benimkısi sıkılmaktan da beter. Nedir öyleyse? Geçen haftakı yazılarından birinde Mustafa Ek- mekçidostum, Hollandadan gelen eski birarkada- şı ıle konuşmalannı anlatıyordu; Ekmekçı soruyor ar- kadaşına: - Türkiye dışardan nasıl görünüyor? - Seçim dolayısiyle bunca patırtı gürültü, bunca konuşma anlaşılırgibi değil. Hollanda'da seçim sıra- dan bir olaydır, adam ışıne gıderken bır ara vakit bu- lup oyunu kullanır, o kadar. Ya bizdeki bu eşsız ılgiyı nasıl açıklamalı? Sanınm btzım seçmen bu işi at yarışlarına benzet- ti. Herkes kendı tuttuğu atın kazanmasını bekliyor. Yarış bıttikten sonra ortalık sütliman oluverecek. Bu gibi bekleyişlerde yanlış olan, kestınmde bulu- nurken isteklerimızle gerçeklıği birbırine kanştırmak, daha kısası, isteklerimızi gerçeklığin ta kendisi say- maktır. Öyleyse seçimin sonucuna ilişkin en gerçeklığe ya- kın tanıyı koymak içın yapılacak ilk iş kendi ısteklerı- mizin baskısından kurtulmaktır. Refah Partısi'nın en çok oyu toplayacağından du- yulan korkunun yaygınlığı neyi gösteriyor? Şunu: Refah Partısi ypksulluğun ve bılisizlığın oyuna ko- nacak. Bence de, tümüne degilse bile. çoğuna konacak. Dünyanın her yerınde devletten beklenen ya da beklenmesı gereken nedır? Yoksulluğu ve bilısızliği ortadan kaldırmak. değil mi? Sen bunu yapma, yoksulluğa da, bilisizliğe de boş ver, sonra bır açıkgöz çıkıp dini kullanarak bu yoksul- luğu ve bilisizlıgı oya çevirme kumazlrğına girişınce, laıklikten, demokrasıden söz ederek insanları uyan- dırmaya kalk! Kaç para eder! Neden açık konuşmayalım... Demokrasi halkın oyu ile halkı yönetmek ise, bu ülke halkı demokrasiyi de ıstemez. Ona gereksemesi yok da ondan. Yoksulluğun ve bilisizlığın ortadan kaldırılmadığı yerde, demokrasi zorakıdır, yapaydır, yararsızdır. Atatürk ü "Demokrat değıldı" diye eleştirenler, onun eğitime, kültüre verdıği önemı hele bir düşünsünler, bugünkü duruma daha iyi bir tanı koyma olanağını bel- ki bulurlar. Refah Partisi ise her davranışı ile tutaıiıdır: imam-hatip okulundan başka okul ıstemiyor ve yok- sulluğu Tann'ya karşı işlediğimiz günahların cezası olarak gösteriyor. Halkımız bunu anlıyor ve RP aracı- lığı ile dinden medet umuyor. Türkiye bu dönemden geçmeliydi. Geçiyor. Hiç beklemediğimiz daha başka şaşırtıcı olaylarla da karşılaşacağımızı sanıyorum. Demokrasi sevdalıları da çok yakında bu rejimin bi- ze uygun olup olmadığını tartışmaya başlayacaklar. Baykal, Gebze'de meydanlara îniyor • CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, "Cuma günü Trakya'da, cumartesi günü de Çukurova'da bir miting düşünüyoruz. Hava koşullarına göre bir program yapacağız" dedi. ANK.\R.\ (Cumhurijet Bürosu) - CHP Genel Baş- kanı. Başbakan Yardımcisı ve Dışışleri Bakanı Deniz Bavkal. yann ılk kez Geb- ze'dedüzenlenecek miting- le 24 Aralık seçimleri için meydanlara ınecek. CHP'de. hafta sonunda da Trakva ve Çukurova bölgelennde mı- tingler düzenlenmesi plan- lanıyor. CHP lideri Denız Bay- kal. gümrük birliğine ılişkın yoğun diplomatik trafik ne- deniyle daha çok yurtdışın- da bulunduğundan bugüne dek meydanlara inemedt. Baykal, Londra. Bonn, Pa- ris ve Brüksel"de çeşitli gö- rüşmeler > ürütürken, parti çalışmalanna zaman ayıra- madı. CHP lideri önceki gün Istanbul'da seçim bildir- gesini açıklayarak adaylan- nı tanıtırken, kurmayları kendisini en azından bölge mitınglerinde meydanlara çıkarmak içın kollan sıva- dılar CHP lideri Baykal. ilk kez yann Gebze'de düzen- lenecek mıtingle meydana ınecek Baykal. yann ak- şam da Paris'e gıdecek. CHP Genel Sekreten ve Ba- yındırlık ve Iskân Bakanı Adnan Keskin"Genei baş- kanımız gümrük biıiigi ça- hşmalan nedeniv leçalışma- lara fazla katılamayacak. Orgütlerimize güvenhoruz. Orgütlerim izin. aday lanmı- zın dinamizmine güveniyo- ruz" diye konuştu. Bay- kal'ın. gümrük bırlıği trafi- ği nedeniyle diğer lıderler kadar meydanlara ineme- meyi dıkkate alarak. özel- iikle medya kullanımına ağırlık vereceği bildirildi. Türkıye'nin gümrük bir- lığıne girmesi içın Avrupa Parlamentosu'nda yann ya- pılacak oy lama sonucunun Türkiye iehine olması duru- munda. Baykal'ın hafta so- nu meydanlarda ve özel te- lev izyonlarda bu konuyu ış- leyeceğı bıldinldi. Erbakan: Iman iktidara gelecek CENGİZ DEMİREL SİNOP- Refah Partısi (RP) Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan. doğum ş e- ri olan Sinop'ta coştu. Er- bakan DYP ve ANAP'ı bo- ruyabenzeterek ".W\Pde- diğin bir bonı. DYP de bir boru. O borunun da içi boş. Refah geh'yor. İnıan iktida- ra geüyor" dedi. Başta Baş- bakan" DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller'e çatan Er- bakan, Ci'ler'i uzay yaratı- ğına, partisi DYP'yi ise içi boş boruya benzetti. ikti- dar olmaları halinde Dün- ya Islanı Birliği'ni kuracak- larını yineleyen Erbakan. gümrük birliği için çalışan- lan 'gavura hizmetMe suç- ladı. Ordu'dan havayolu ile Smop'a gelen Erbakan'ı ha- vaaianında büyük bır araç konvoyu karşıladı. Uğur Mumcu Meydanf nda Ay- dın Menderes'Ie birlikte hal- ka hıtap eden Erbakan, Si- noplulardan Siııop'un 3 mil- letvekılliğınintamamını is- tedı. RP'nın Türkiye gene- linde oy oranının yüzde 37'yeyukseldiğini, DYP ve ANAP'ın yüzde 12. CHP'nin yüzde 5'e sahip olduğunu savundu. Erbakan'ın anonsu ile bir- likte alanda toplananlar Is- tiklal Marşı'na davet edil- dı. Istıklal Marşı sırasında birçok ilginçlikleryaşanır- ken emeklı bir öğretmen. "Oturmadan söyleyin" di- ye seslendi. Birçoğu RP bayraklan altında tereddüt- lü şekilde selama dururken bazılan da kendilerini ka- mufle etmek durumunda kaldılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog