Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

12ARALIK1995SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yüksek Askeri Şûra, 2. olağan toplantısını Başbakan Tansu Çiller'in başkanlığında yaptı 43'ü şeriatçı, 50 asker atddı• Yuksek Asken Şûra'nın. jıllık 2 olağan toplantısında. Türk Sılahlı Kuvvetlen'nde (TSK) bır sure once başlatılan kapsamh şeriatçı operasyonu sonucunda. genci faalıvetlen saptanan 2'sı GATAda. buyuk bölumu de Hava Ku\"vetlen'nde gorevlı 43 subay \e astsubay ordudan atıldı Bazı sol orgutlerle ılışkısı saptananlar ve >abancı bavanlarla e\ lenen toplam 7 subay ve astsubayın da TSK'den ılışığı kesıldı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yuksek <\sken Şûra'nın (\AŞ). yıllık 2 olağan toplantı- sında. Turk Sılahlı Kuvvetle- n'nde (TSK ) bır sure once başla- tılan kapsamlı "şeriatçı operasyo- nu" sonucu gerıcı faalıyetlen saptanan 4ı kişi ordudan atıldı \abancı bavanlarla evlılık yapan- larla bazı sol gruplarla ılışkısı be- lırlenen toplam 7 suba> \e astsu- bay ın da TSK ıle ıltşığının kesıl- mesı kararlaştırıldı \AŞ"ınvıllık2 olağan toplan- tısı dun Başbakan Tansu Çiller'm başkanlığında yapıldı \AŞ top- lantısına katılmak uzere dun sa- bah Genelkurma> Karargâhı'na gelen Başbakan Çıller, Genelkur- may Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tarafından karşı- landı 24 aralık seçımlennde DYP mıllervekılı aday lıstesı dışında bırakılan Mıllı Savunma Bakanı Vefa Tanır'ın. Çıller'ı karşılama- ması dıkkat çektı Toplantıya Çıler ve Karada- yı'nın yanı sıra, Mıllı Savunma Bakanı Tanır, Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Hikmet Ba- yar. Denız Kuvvetlen Komutanı Oramıral Güven Erkaya. Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi. 1 Ordu Komu- tanı Orgeneral Hikmet Koksal. Jandarma Genel Komutanı Orge- neral Teoman Koman. Ege Ordu Komutanı Orgeneral INecati tki- zoğlu. NATO Guneydogu \v rupa Muttefık Kara Kuv vetlen Komu- tanı Orgeneral Huseyin Krvnkoğ- lu, Harp Akademılen Komutanı Orgeneral Atilla \teş. 2 Ordu Ko- mutanı Orgenera! Rkret Özden Boztepe. Kara Kuvvetlen Kur- may Başkanı Orgeneral Doğu Atülga. 3 Ordu Komutanı Orge- neral Necati Özgen. Donanma Komutanı Oramıral Salim Dervi- şoğlu. Mıllı Guveniık Kurulu (MGK) Genel Sekreten Orgene- ral tlhanKılıçve Genelkurmav 2 Başkanı Orgeneral Çevik Bir ka- tıldı Toplantının sabahkı bolu- munun ardından, YAŞ uvelen Anıtkabır'ı zıyaret ederek. Ata- türk'un kabnne çelenk koydular ve saygı duruşunda bulundular 43 şeriatçı ordudan atıldı Edınılen bılgıye gore \ AŞ top- lantısında, bır sure once Mamak Muhabere Okulu. Etımesgut Zırhlı BırlıklerEğıtım Komutan- lığı, Gulhane Asken Tıp Akade- mısı (GATA). Denız \e Hava Kuvvetlen'nde >edek subaylık- tan muvazzaflığa geçen subay lar ıle Kara Kuvvetlen Komutanlı- ğı na bağlı astsubay sinıt hazırla- ma okullarında gerçekleştınlen "şeriatçıoperasyonu"' sonucu ge- rıcı îaalıyetleıı saptanan 4ı su- bay ve astsubayın durunıu. "di- siplin suçlan" gundenıınde ele alındı Toplantıda şenatçı faalı- yetlen saptanan \e 2'sı G ATA'da buyuk bolumu de Hava Kuvvet- len nde gorevlı 43 subav ve ast- subay ın "disiplinsizlik" gerekçe- sıyle ordudan ılışığının kesılme- sı kararlaştınldı Ordudan atılan 43 şerıatçıdan buyuk bolumunun Nurcemaatının onde gelen isinı- lerınden Fethullah Gulen ın la- raftan olduğu oğrenıldı YAŞ çeşıtlı sol orgutlerle ılış kısı belırlenenler ıle yabancı u\ - ruklu kadınlarla evltlık yapan 7 TSK. mensubunun da ordudan atılnıasına karar verdı TSKde bır sure once gerçek- leştınlen senatçı operasyonu sıra- sinda Kara Harp Okulu komuta- nı Korgeneral \aşar Buy ukanıt ı arayarak. operasyonun durdurul- ması ıçın '*rica"da bulunduğu vo- lundakı haberlerı valanlamavan Başbakan Çıller ın dunku top- lantı oncesınde de 43 şenatçı T- SK mensubu ıçın gınşımde bulu- nacdğı savlanmıştı Çıller"ın 24 aralık seçımlennde Nurcu kesi- mın desteğını alabılmek ıçın. şe- natçı ordu mensuplannın atılma- masi ıçın çaba harcayacağı one surülmüştıı Cumhuriyet'ın ko- nuya ılışkın sorulannı yanıtlayan askeri kavnaklarise TSK nınge- ncı faalıyetlerehıçbırzamanızın vermeyeı.eğını dılegetırmişlerdı Yeni terfi sistemi ^AŞ'ta ılkkezlWvılıdauy- gulanmaya başlanacak venı terfı sıstemının de ele alındığı oğre- nıldı Toplantıda tartişılan yenı sısteme gore TSK.de bundan sonra rutbe bekleme suresını dol- duran her subay bır ust rutbeye ancak bu rutbedekı kadro açığına gore tertı edebılecek Venı siste- me gore kadro açğının doğma- ması durumunda, bır ust rutbeye yukselemeyen personel yaşhad- dı gozetılmeksızın.albavlardaol- duâu uıbı kadrosuzluktan emek- lıye sevk edılecek Toplantıda. yıırtdışı gorevınde bulunan TSK mensuplannın zo- nınlu hızmet yukumlüluklerıne getınlecek yenı hukumlenn de gorusulduğubıldınldı YAŞ'ta 24 aralıkta yapılacak erken genel se- çımın guvenlığı konulannın da konuşulduğu oğrenıldı 2 ve 3 Ordu komutanlannın seçım guvenlığıne ılışkın \ \Ş'a bılgı verdıklen kaydedıldı Top- lantının ardından. Genelkurmay Genel Sekreterlığı'nden yapılan açiklamada şöyledenıldı "Toplantıda. Tûrkiye'yie yöne- liktehditveTSK'nin harbehazır- lık durum değerlendırmesi yapıl- mış, personel konularına ilişkın olaraksubav ve astsubay lannnit- be teıTnleri ile sicil sistemine ve yurtdışı gorevde bulunanların mecburi hiznıet yukumlulûkleri- ne getırilecek yeni esaslar göru- şulmuş, disiplinsi/lik ve ahlaki du- rumlan nedeniyle 18 subay \e32 astsubayın durumu gorüşulmuş ve bunlann TSK ile ilişiklerinın kesilmesine karar verilmişhr." Ecevit'ten CB elestirisi 'Siyasi çıkar için Batı'ya ödün verfldP İstanbul Haber Sen isi - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Turkıye'nın gumnık bırlıgı ugruna kendı pazar- lık gucunu kullanmaksizın 'ödünler' verdığını ılen sur- dû Ecev ıt, •seçim kampan- yalannı Bruksel'den yürüt- mekle' suçladıfiı Başbakan Tansu Çiller \e^C HP Genel Başkanı DenizBaykal ın 'si- yasal prestij uğruna Batı'ya İJdûn' verdıâını savundu Fcevıt "Gumnjkbirligubir tkari ve ekunomik işbirligi- dir. Buna siyasi boyut ekle- mek istevenler, Turkive'yi \\rupa Bırligı'ne kabut ederier. Bizinı iç poütikanu- vea kanşreak ıstivottarsa. bi- l ZİDI dt- onların ıç pohtikala- J nna karışacağıınız bir >apı- ; yı kabul ederier" dedı «"Bize gü>en Türkive' î DSP Genel Başkanı Bu- J len Ecevıt dun Çınar Ote- J h'ndeduzenlenenbırtoplan- • tıyla partisının İstanbul mıl- ! letvekılı adaylannı basmata- I nıttı Toplantıva eşı v e Genel • Baş.kan \ardımcısı Rahşan j Ecev it'le bırlıkte katılan Bu- «lent Ecev ıt. seçım bıldırgesı- înı de açıkladı "BızeGuven 'Türkhe* sloganını kullana- jcaklarını açıklavan Ecevıt • seçım bıldırgesınde "Türki- • ye'nin programı". "Toplum- i sal v e siyasal gelişme progra- J mı'. "N önetimdc düröstlük • veverimlilik programı'.'L lu- «sal eğitim ve bilgı programı'. < 'Bolge merkezlı dış politika • prograjnı" oimak uzere beş ; ana hedetın ongoruldugunu • behrttı ! DYP-CHP hukumetının ^özelleştırme konusunda he- *defledıklennınçokgensinde jkaldığını savunan Bulent • Ecevıt. ozellestırmeden î 1995 yılında beklenen para- ;nın 5 mılyardolarolduğunu. «ancak s 70 mılyon dolar ge- • lır sağlandığını behrttı D- ÎSP'nın laıklığın korunma- Jsında on saflarda yer alaca- »ğına ışaret eden Fcev ıt. "ÇU- Mer'in vaptığı gibi laikliğe »karşı olanlarla av ıu kulvarda îyanşarak onlara karşı mü- Jcadde edilemez. Camı. ezan jedebiyatı ile laiklik korun- »maz" dedı X Daha sonra gazetecılenn *sorularını yanıtlayan Bulent jEceut bırgazetecının-Yar- *gıda reform düşünüyor mn- îsunuz? DG M ler kakiınlma- Sb mı" sorusuna, "Yargı or- Jganlannı daha bağımsı/ ha- *le getirmek için çaüşacağız. «SKiIler ile ilgili davalara sKil *mahkemt?k°rin bakması ge- Irektiğini düşünüyoruz. •DGM'lere de baştan ben karşıy dık. Terör ve şiddetcy- lemleri ile ilgilenecek özel ih- tisas mahkemeleri kurulabi- lir" yanıtını verdı Ecevıt. YOK ıle ılgılı bır soru uze- nne ıse, "V ÖK mutlaka de- mokratik hale getirilmelidir. Eskiden var olan unhersite- lerarası kurul da daha etkin hale getirilebilir 1 " dıye ko- nuştu Kfirt sonınu Bulent Ecevıt. bır başka gazetecının. "Kürtkre kül- turel haklar tanınması konu- sunda ne duşunuyorsunuz" sorusu uzenne ıse şunlan sovledı "Sorun Güneydoğu An*> dolu'nun ozelliklerinden kaynaklanan bir sonın. O çağdısı feodal yapı. bölgenin şimdiyekadarsanayileşme«i- ni engellemişhr. Çunkii ora- da sanayileşme olunca feodal yapının egemen giıçleri artık halka baskı uy gulay amaz ha- le gelecektir. Dolayisıy la halk özgiırleşecektir. Ben ırkçı de- ğilim. Olaya ınsani açıdan vaklaşıyorum. Soruna kiırt sorunu şeklinde bakmamız Ortadoğu'yu. Turki\e"yi bolmek isteyen emperyalist güçlerin dayattığı bir bakış açısıdır. Ben emperyalizmin bu oyununa gelmeyı redde- dryorum." 'Avfupa'ya ödün' Ecevıt U GB oylamasın- dan hemen sonra Tiırki- ye'nin PKK ile aynı masaya oturmasının gundeme gel'e- ceği yolundaki ıddialar doğ- ru mu" şeklındekj^soruya da şu yanıtı verdı "Öteden be- ri ĞB uğruna Türkiye'nin kendi pazaıiık gücüniı kul- lanmakstzın verdiği odunler- den y akınıyorum. Başbakan ve başbakan yardımcısı. se- çim kampanyalannı Briik- sel'denı yürütmeye devam ederlerse, butun siy asal pres- tijlerini GB'ye bağladıklan- nı gosteriıierse bundan ne kadar siyasal puan toplarlar bümiyorum.'* Denız Bavkal'ın. DSP'nın ulke barajını aşamayacağı yolundaki sozlennı de eleş- tıren Ecevıt. Bavkal'ın 'hu- zursuzoiduğu için' ne yaptı- ğını bılmedığını savundu Denız Bavkal'ın. DSPnın ılkelıdavranmadığı ıddıala- rını da yalanlayan Bülent Ecevıt. "CHP, MHP destek- li DYP ile koalisyon yapar- ken ilkeli miydi? VIHP'nin militanlan bizi tehdit efriği dönemde Sayın Deniz Ba>- kal beni MHP ile ortak hü- kümet kurmaya teşviketmiş- ti" dıve konuştu ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Kim Nerede? DSP \DSP Genel Başkuııı Bulent Ecevıt 1 bııgıın Tekııtlug mıtıngıne katılacak İP 1P Genel Doğu Peı mt, ek htunbul L sc\mı Sakan a da mıtınge katıltu cık RP RP Genel \'ecmeltm E> bakan ' Çankııı Zongulıiak \e karahuk 'te mıtmglere kullhlCük HADEP HADEP Genel Mıtiüt Bozlak Ankaıada şeluı \>ezı\ıne ^ıkucak Ozelleştirmereldamknı incekniyor RTÜK, Kral TV'deyayımlanan ANAP 'ın seçim şarkısını da incelemeye aldı \NKARA (Cumhuriyet Biırosu)- Radyo ve Televızyon Lst Kurulu (RTÜK). -VN^P Genel Başkanı Mesut Yılmaz ın sıyası propaganda nıtelıgı taşıdığını belırttığı Ozelleştirme İdaresı Başkanlıgı (OİB) ılanlarını ıçenk yonunden incelemeye aldı Ust kurul. Kral TV nın. yayın yasagına karşın ANAP'ın seçım şarkısını u En çok istek alan parça" sunuşuyla ekrana getırmesını de değerlendırecek RTL K bır suredır TRT \e ozel televızvonlarda yayımlanan OİB ılanlan ıle yayın kuruluşlanna ucretsız dağıtılan Başbakan Tansu Çiller ın sohbet bantlarını. sıyası partıler arasinda fırsat eşıtlığı yonunden incelemeye aldı llanların sıyası bırmesaj verdığının belırlenmesı durumunda. reklam yayınlan durdurulacak Çıller ın çeşıtlı konularda goruş ve dusuncelennı aktardığı sohbet programlan da aynı yaklaşımla değerlendınlecek ANAP lıden Yılmaz ın vanı sıra DSP Grup Başkanvekılı Mümta/Soysalın da OİB reklanılannın ıktıdarın seçim propagandası nıtelıgınde olduğu gerekçesıyle Kamu İşletmecılıgını Gelıştırme Merkezı (KIGEV1) adına RTUK'e başv uruda bulunduğu kaydedıldı <\ncak RTLJK yetkılılerı. Soysal'm başv urusunun henuz ellenne ulaşmadığını bıldırdıler 7 şeriatçı ıııilitaıı yakalandı BURSA (Cumhuriyet)- Gazetecı- vazar Çetin Emeç. furan Dursun Iran uy ruklu 4h \kbarGorbanı \e Sınan Ercan'ın öldürulmelerınden sorumlu tutulan yasadışı Islamı Ha- reket Öt^ütü'ne (tHÖ) yonelık Bur- sa'da y apılan operasyonlarda, arala- nnda orgutun Bursa sorumlusunun da bulunduğu 7 kışı yakalandı Bın Kuran kursu hocası, bın de emeklı ı- mamolanzanlılarlabırlıkte 3'uoto- matık tufek olmak uzere 4 sılahın ele geçınldığı belırtıldı Bursa Emnıyet Müdürluğu'nden yapılan açıklamada operasvonlar- da. yasadışı orgutun Bursa sorumlu- su olduğu belırlenen "Komando" kod adlı ınşaat muhendısı Yılmaz Yüksektepe ıle bırlıkte Halil tbra- Yakalanan İslami Hareket Örgutu militanlanyla birtikte çeşitli silahJar ve çaJınü otolar ele geçirildi. Op- erasvonlar sonucu uç hucre evi ile bir depo ortaya çıkanldı. (Fotoğrat AA) him Çizmeci (ınşaat muhendısı) "Adnan" kod adlı Vusuf Koç(esnaf), Mehmet Duntan (Kuran kursu hoca- sı) Cemalettin Sönmez. İbrahim Akat (emeklı ımam) \e Mecit Du- man adlı sanıklann yakalandığı be- lırtıldı Sanıklann ıfadelen doğrultu- sunda genışletılen operasvonlarda 3 hucre evı ıle bır depo ortavaçıkarıl- dı Hucre ev lennde 3 adet Kalaşnı- kof otomatık tufek 1 adet 14 Iu ta- banca ıle çok sayıda meımı ve şar- jor ele geçınldı Orgutün depo olarak kullandığı verde 21 adet :>ahte otomobıl plaka- sı oto tescıl ışlemlerınde kullanılan sahte ev raklar 20 adet sahte otomo- bıl ruhsatı sahte bağis makbuzları çalıntı otomobıllenn parçalanıp sa- tılmasında kullanılan tamır malze- melerı ve 1 adet cep telefonu da bu- lundu Açıklamada. örgüt üyelennın ts- tanbul, Ankara ve Bursa'da 22 adet çeşıtlı markalarda luks otomobıl çal- dıklan v e bu otomobıllen satarak ör- gute gelır sağladıkları kavdedıldı ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ CHP Düşmanlığı Ozel televızyon kanallarının bırının duzenledığı bır açık oturumdayız Açık oturum dıye adlandırıyorum, ama pek açtk oturum da değtl Bır /anda "şer cep- hesı" oluşturan dort sıyasal partının temsılcılerı otur- muşlar, ote yanda karmaşık bır "trıbun " Uzman, ga- zetecı ışadamı vs 'den oluşuyor Trıbunun ışlevı bı- raz dolgu maddesı olmak, bıraz da fıguranlık yapmak Başıma ne geleceğını bılmeden kabul ettığım ıçın ben de trıbun tarafındayım Guneydogu sorunu tartışılıyor Güneydoğu'da ın- sanlann kıme oy vereceğı tartışılıyor Daha doğrusu herkes oylan kendı partılerının toplayacağına emın de bunun nedenlennı açıklamaya çalışıyor Yanımda Jır- kı aşıretının reısı Sayın Adıyaman, "Benım ınsanla- nmaç"dıye feryat edıyor Sabahları çopluklerdeek- mek arayan ınsanlardan soz edıyor Karşıda oturan- lardan bırı goğsundekı beş kurşundan dem vuruyor, oburu devletle mılletı barıştırmaktan soz edıyor. her- kes kendı havasmda Karşımda oturan ınsanlara bır baktım Kımı, etnık temellere dayanan bır federasyonun hayalı ıçınde kımı laık cumhurıyetımızı bır dın devletıyle değıştır- menınumudunutaşıyor Ve konuşuyorlar Bıryandan demokrasımnolmadığından dem vuruyorlar. bıryan- dan ozgurluklerının kısıtlandıgından soz edıyorlar ve bır yandan da eteklerındekı tum taşları dokuyorlar Buyuk bır ıstırapla dınledım konuşmaları Unıter yapımıza ve çagdaş laık cumhurıyetımıze saldırma konusunda bır cephe oluşturan sıyasal orgutlenn bu temsılcılerı, kapının eşığıne kadar gelmış bulunan fe- laketın farkında degıllerdı Bır kısmı, aşıret reıslerını arkalarına alarak oy toplamaya çalışıyor ve kendıle- rının "çağdaş' olduklarını ılerı suruyorlardı Bır kısmı, umudunu "hacılara-hocalara ' bağlamışlardı Dız bo- yu yokluk ve yoksulluk ıçındekı ınsanlarımızı obur dunya hayallerıyle avutuyor ve oylarmı almaya çalı- şıyoriardı Buyuk bır ıstırapla dınledım konuşmalan Ata- türk'un kurmaya çalıştıgı 'çagdaş uyganığı yakala- ma" savaşımı ıçındekı laık cumhurıyetımızın ne hale gelmış olduğuna baktım "Imtıyazsız ve sınıfsız kay- naşmış bırkıtle" yaratma çabalarının varmış olduğu sonuç karşısında 'çım ezıldı Buyuk bır ıstırapla dınledım konuşmaları Ve soz bana geldıgı zaman bu ıstırap ve acımı dıle getırdım Turkıye'de sıyasetın varmış olduğu noktanın ıçerdı- ğı tehlıkelerı dılımın donduğunce anlatmaya çabala- dım Durumumuzu frenlerı patiamış bır kamyonun yokuş aşağı ınışıne benzettım Sonunda hangı duva- ra çarparak duracağımızın bellı olmayacağını soyle- dım Gunumuz dunyasında bellı bır devlet ıçerısınde ya- şayan ınsanlar "vatandaşlıktan" kaynaklanan bır ust- kımlık çerçevesınde toplanırlar Etnık koken dın ve mezhep ınançları bolgesel duygulaı vb gıbı ozellık- ler "alt-kımhk" ozellıklerıdır ve eger bır devlet ıçınde bırlıkte yaşanacaKsa bu alt-kımlıkler ozenle korun- mak ve gelıştırılmek koşuluyla ıkıncı derecede belır- leyıcı olur Dunya uzerınde alt-kımlıklerın belırteyıcı ol- duğu bınlerce grup vardır Ve eger bu alt-kımlıkler çerçevesınde devlet oluşturulmaya kalkılırsa bınler- ce yenı devletın kurulması beklenır Oysa kı gunumuz dunyasında devlet sayısı ıkı yuz kadardır Ve bu ra- kamın çok fazla yukselmesı de mumkun değıldır Bız duygusal bır toplumuz Kışılık ozellıgımız say- dığımız alt-kımlıklerımıze çok meraklı ve tutkuluyuz- dur Örneğın bır Arapkırfiye sorarsanız Arapkır dun- yanın en koklu uygarlıklarının beşıgı olmuştur Orada yetışen meyvelerın lezzetı dunyanın hıçbır yerınde yoktur Ora ınsanının ınsani ozellıklen hıç kımseyle mukayese edilemez Benzer şeylerı bırŞebınkarahısarlı Şebınkarahısar ıçın soyler Zaten ona sorarsanız bolgenın merkezı Şebınkarahısar'dır Ama farklı nedenlerle bugun bı- raz gen kalmıştır. Çerkez kokenlı bır vatandaşımız ıçın Çerkezler dun- yanın en yığıt ınsanlandır Boşnak kokenlı bır vatan- daşımız Boşnakları dunyanın en yığıt ınsanlan ola- rak gorur Hele Laz kokenlı ınsanlarımız ıçın Lazlar- dan başka kımse yoktur Aynı şey Gurcu kokenlı va- tandaşlarımtz ıçın de soz konusudur Kurt kokenlı va- tandaşlarımız ıçın de Abhaza kokenlı vatandaşları- mız ıçın de Tuttuğumuz takımı "olumune" tutarız Hemen tum stadyumlarımızda, "Olmeye olmeye, olmeye gel- dık " dıye slogan atar taraftarlar Bıraksan bırbınnı oldurecek zıbıdıler de vardır Okuduğumuz okul 'en lyı okuldur" Tuttuğumuz partı "en lyı" partı, okuduğumuz gazete "en ıyı" ga- zetedır Ve bunların tumu bızım alt-kımlıklerımızdır Bır ınsan topluluğu, eğer bu alt-kımlıklerın uzenn- de bır "ust-kımlık" oluşturamazsa parçalanmaya mahkûmdur Bunun sayısız orneklerı vardır Ve en son ve en acı orneğı de Yugoslavya da yaşanmıştır Işte, "çokuluslu" bır ımparatoriugun mırası uzerınde kurulan devletımız de, "vatanaaşlıktan" kaynaklanan bır "Turkluk" ust-kımlığı çerçevesınde kurulmuştur ve bu bızım "resmı ıdeolojimız"dır Yıllardan ben "resmı ıdeolojıyı mahkûm etmek" ıs- teyenler, aslında kendı bındıklerı dalı kesmekte fa- kat bunun otesınde sadece kendıierını değıl, başka- larını da ateşe atmaktadırlar Ve sozunu ettığım bu te- levızyon programında, ınsanların bunun ayırımında olmamalarını ıstırapla ızledım Aralarından bırı "Güneydoğu'da çıkan her yan- gında CHP'nın kıbrıtı vardır" demez mı? "Insaf ya- hu 1 " dedım, "ınsaf 'Ama bır şey soyleyemedım Za- ten soz sırası da gelmıyordu Fakat CHP'nın kusuru herhalde Güneydoğu'da koy yakmak değıl (zıra bu yangını kımın çıkardığını herkes bılır), 1920'nın o çok zor koşullan altında bu cumhurıyetı kurmaktı. "Imkân- sızı başarmak" ıçın çırpınan ve bunu başaran ınsan- lar bıraksaydılar da boluk porçuk olsaydık ve tarıh- ten sılınıp gıtseydık O zaman bu beyler, bu efendıler herhalde çok hoşnut kalırlardı CHP bu devletın temellennı atmıştır, bu cumhurı- yetı kuımuştur Bugun duşmuş olduğu durum, 1980 sonrası gelışmelennın acı bır sonucudur ve hıç kuş- kunuz olmasın geçıcı bır durumdur Bu memlekette Ataturk'un partısı hep var olacak, Ataturk'un nefesı hep duyulacaktır Zaten eğer bu nefes duyulmazsa Turkıye yok olmuş demektır Yalı Çetesini ÜPÜRGİTSİN! TEMİZLİÖE PARTISI 1983 GUN KALDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog